Microsoft Word Ahmadli Omur UYüklə 432,84 Kb.

səhifə1/26
tarix15.03.2018
ölçüsü432,84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


+

+

++m

m

mm^

^

^^rrrr    U

U

UUrrrraaaassss\\\\

SS

SSaaaabb

b

biiiirrrr    WW

W

Whh

h

hmm

m

mwwwwdd

d

dlllliiiiKamil ki]inin rwhmwtw getmi] dostu, rayon qwzetinin redaktorunun o`lu, [ox [al\]d\,

ma]\n\ [ilwkwndwn [\xara bilmwdi.

Haram\ hwlw belw lov g=rmwmi]di. Mal-qara, x\rda, iriba] heyvan s^r^-s^r^ s^r^l^r, ba]

g=t^r^b gedirdi. Ma]\n ma]\na dirwnmi]di. Itlwr bo`az\ndak\ zwnciri torpa`\n ^st^ylw

s^r^y^r, toz qovzayaraq ]^t^y^rd^. Yiywlwri y\`\]\b, k=kl^-k=mwcli evdwn [\xanda,

k=pwklwr zwncirlwri qopar\b d^]m^]d^lwr bunlar\n ard\nca.

Arvad-u]a`\n ^z-g=z^ndwn zwhwr dam\r, ki]ilwr hirs-hikkwdwn [atlay\rd\lar.

Bir ara ma]\nla daha bircw add\m da getmwk olmad\. Ki]i, Kamilin oturacaqda yan\na

qoydu`u fotoaparat\ g=t^rd^. “Jiquli”nin pwncwrwsindwn qar]\la]d\qlar\ mwnzwrwni

[wkmwk istwdi. +t^b ke[wn ma]\nlardak\ ki]ilwr “Jiquli”dwki adam\n niyywtini anlay\b

ac\qland\lar: “{wkmw!” Qad\nlar, q\zlar da ]wkillwrinin [wkilmwyinw yol vermwdilwr.

Kamil ki]ini da]\nd\rd\: “Istwmirlwr, [wkmw! Bir xata [\xararlar.” Vurard\lar ma]\n\ da,

onlar\n bu g^n^ndw ]wklini basmaq istwywn ki]ini dw. G=zlwrinw he[ nw g=r^nm^rd^.

Radiatorunda su qaynayan “Jiquli” daha irwlilwyw bilmir, bir saata bir kilometrdwn art\q

getmirdi.

Ki]i Kamilw dedi:

— Gedw bilmwywcwyik. D=nwk Beylwqana. Icra Hakimiyywtinw ba] [wkwk. Hwr halda onlar

bilwrlwr, bu nw hay-hw]irdir.

Kamil raz\la]d\, ma]\n\ geri d=ndwrib s^rd^ Beylwqana.

Beylwqan Icra Hakimiyywtinin hwndwvwrindw, art\rmada xeyli adam toplanm\]d\. Beylwqan

Icra ba][\s\ cavan adamd\. Ki]ini tan\d\, art\rmadaca onlara s=ylwdi:

—Ermwnilwr d^nwn Cwbray\la giriblwr. Rayon mwrkwzini tutub, ordan eni]w, Arazbasara

irwlilwmwkdwdirlwr. Yuxar\ getmwyin! Whmwdbwyli, D=rdyolayr\c\n\ vururlar. Orada bir

y^k ma]\n\n\ top mwrmisiylw da`\d\blar. D=rd adam =l^b.
Onlara d=rd-be] ki]i yana]d\. Yerlilwr, Cwbray\l\n }ahvwlli kwndindwndilwr. Ki]idwn rica

etdilwr: Beylwqan\n icra ba][\s\ndan xahi] etsin, onlara iki y^k ma]\n\ versin. Orada,

kwnddw xeyli tax\l qal\b. Gedib onu g=t^rs^nlwr.

Ki]i onlar\n ricas\n\ icra ba][\s\na [atd\rd\… Sonra, ^stdwn xeyli ke[mi], Bak\da e]itdi ki,

Beylwqan\n icra ba][\s\ ki]inin s=z^n^ yerw salmay\b, ]ahvwllilwrw iki ma]\n verib. Onlar

gediblwr kwndw. Giriblwr anbara. Ma]\nlar\ tax\lla y^klwmwyw ba]lay\blar. Demw

ermwnilwrin wlindw imi], ya`\lar g^d^rm^]lwr. Ham\s\n\ ma]\nl\-tax\ll\ girov g=t^r^blwr.

Belwliklw, 93-c^ il avqustun 22-dwn 23-nw ke[wn g^n ermwni silahl\ q^vvwlwri Cwbray\l\

tutmu]dular.

A`dam, F^zuli-Qarabulaq, La[\n, Qubadl\, Zwngilan rayonlar\n\ da i]`al etmi]dilwr.

A`las\`maz qwziyyw idi.

ATWT-in hwr y\`\nca`\ndan, hwr sammitdwn sonra g=zlwyirdilwr: ermwnilwr Da`l\q

Qaraba`dan wlavw tutduqlar\ yeddi rayonu qaytaracaqlar. +lkw  ba][\lar\, prezident,

qwzetlwr, televiziya yeddi il ev-e]iyindwn, yurd-yuvas\ndan qa[aq d^]^b, didwrginliklw

=m^r [^r^dwn insanlar\ inand\rma`a [al\]\rd\lar: “I]`al edilmi] rayonlar\m\z yax\n vaxtda

azad edilwcwk. Biz torpaqlar\m\z\ m^haribwsiz, s^lh yolu ilw qaytaracay\q!” A`dam, F^zuli,

Cwbray\l, La[\n, Qubadl\, Zwngilan, Kwlbwcwrin Da`l\q Qaraba`a qat\]aca`\ yoxdur.

Ermwnilwrin zwbt etdiklwri hwmin rayonlar wrazi, whalicw Da`l\q Qaraba`dan b=y^kd^.

Rusiyan\n hwrbi k=mwyi vw fitvas\ sayas\na ermwnilwr Azwrbaycan torpaqlar\n\ bas\b,

Arazbara [\xm\]d\lar. Ruslara da elw bu laz\md\. Ermwni bwhanwsiylw onlar SSRI vaxt\,

ondan qabaqsa {ar vaxt\ Rusiyan\n swrhwddi olmu] Iranla araya yenidwn

yiywlwnmi]dilwr…

Ki]i Cwbray\l\n i]`al edildiyi g^n^ belw xat\rlay\rd\. Zaman ke[dikcw g^n, ay, hwtta il

unudulur, beyindw bircw o ili]ib qal\rd\: onun do`ulub, boya-ba]a [atd\`\ yurd

ermwnilwrin wlindwdir. Bu, na`\l, uydurma deyil, ac\ hwqiqwt, ger[wkdir.

Ki]i qa[q\n say\lmasa da, onun do`ma yurdda ax\ramacal tikib, ba]a gwtirdiyi evi d^]mwn

cayna`\na ke[mi]di.

Onun ermwni i]`al\ndan bir qwdwr wzwl tikdiyi alt-^st, ikimwrtwbw ev ba]a gwlmwkdw,

tamamlanmaq ^zrw olanda, ermwnilwrin top-raket atw]lwri ba]lam\], qrad, stingerlw

]whwrciyi vurmu], evlwri da`\tm\]d\r. Yax]\ deyiblwr: “Swn sayd\`\n\ say. G=r, fwlwk nw

say\r.”

O, Bak\dan k=[^b, do`ma yurdda ya]ama`a haz\rla]d\`\ ayaqda, onun yerlilwri twrpwnib,gwlib t=k^lm^]d^lwr Bak\ya, Ab]erona, indiywdwk tan\y\b bilmwdiklwri mwskwnlwrw.


Tarix boyu ermwnilwr he[ zaman Azwrbaycan\n bunca torpa`\na yiywlwnw bilmwmi]dilwr.

On swkkiz-iyirminci illwrdw ermwni-da]naklar Azwrbaycan\n kwnd-]whwrlwrinw girib,

olmaz\n wmwllwr, vwh]ilik-y\rt\c\l\q t=rwtmi]dilwr. Lakin bizimkilwr tezliklw onlar\ qovub

[\xarm\]d\lar torpa`\m\zdan.

Bu dwfw yox. Bu dwfw budur, yeddi ildir ermwnilwr tutublar Azwrbaycan\n iyirmi faiz

torpa`\n\-wrazisini. Oturublar Qaraba`da. Orada istwdiklwrini edirlwr. Ba][\lar\m\z vwd

vermwkdwn usanm\rlar: “Bu g^n-sabah torpaqlar\m\z\ azad edwcwyik. Qa[q\n d^]m^] el-

oba =z yurduna qay\dacaqd\r.” Ermwnilwrsw bildirirdilwr: “Qaraba` bizim qwdim

torpa`\m\z, mwdwniyywt mwskwnimizdir. Oran\ qan\m\zla azad etmi]ik. Qaytara bilirsiniz,

buyurun, gwlin!”

Onlar torpaqlar\m\z\ tutmaqdan ^stwlik bizw yand\q verir, meydan oxuyurlar. O ermwni

ki, indiywdwk biz onu yaz\q, wfwl, aciz sanm\]\q, qorxaq bilmi]ik.

D^nya ermwnilwrin mwnafeyini g^d^r, b^t^n xa[pwrwst alwmi, Avropa, Amerikada

sakinlw]mi] ermwni diasporu onlara yard\m edir, havadarl\q g=stwrirdi. Bizimkilwrsw

iqtidar-m^xalifwt cwbhwsinw b=l^n^b, bir-biriylw [wki]ir, =cw]ir, bitib-t^kwnmwz

didi]mwdwn qurtar\b, Qaraba`\n azadl\`\ndan =tr^ i] g=rw bilmirdilwr.

Yeddi il ke[mi]di. G^nw [evir bu yeddi ili, g=r ne[w  gecw-g^nd^z elwyir. Onun hwr an\

^rwk a`r\s\, ah-ufla doluydu. Ad\n\ bilmwdiklwri yerlwrw, yad oba-oymaqlara s\`\nm\]d\lar.

Bak\ qa[q\nlar ]whwrinw [evrilmi], paytaxt\n ovqat\, g=r^n^]^ b^sb^t^n dwyi]mi]di. Bir

yandan yeni burjuylar\n imarwtlwri, qwsrlwr ucal\r, ]irkwtlwr, firmalar, xarici, wcnwbi ofislwr

yerlw]ir, mwhlw i[i, k=hnw dalanlar\n aras\ndan, tinlwrdwn yeni malikanwlwr ba] qald\r\r, on

swkkiz, iyirmi qat binalar ucal\r, ba]qa yandan, Yasamalda, Xutorda, Alatavada,

Badamdarda taxta, kardon s\`\nacaqlar, it dam\na bwnzwr daxmalar, dwmir evciklwr,

bak\l\lar\n qu]xanas\na ox]ar yuvac\qlar, hinlwr qura]d\r\l\rd\. Qa[q\nlar oturaqla]\r,

do`ma ev-e]iyw qay\tmaq istwyi silinswyir, soyuyurdu. “Qa[q\n” s=z^ daha =twri yox,

yurdsuz, didwrgin insanlar\n tale-qismwti twki swslwnirdi.

Saatl\, Qalaqay\n, Bilwsuvar, Bwrdw, A`cabwdi hwndwvwrindw y^zlwrlw qa[q\n [ad\r\

qurulmu], daha he[ zaman swfwrw [\xmayas\ qa[q\n vaqonlar\ saxlanm\]d\.

{ad\rlar twrwkwmw ellwrinin qwdim yaylaqlarda qurulan ala[\qlar\, dwywlwri and\r\rd\. Fwqwt

dinc, asudw ya]ay\]  timsal\ olan ala[\qlar hara, ^z^ndwn acl\q, yoxsulluq ya`an c\nd\r

[ad\rlar hara? Bin-bwrwkwt yuvas\, qaymaq dadan ala[\qlar\n yavanl\`\, a`art\s\yla ellwr

dolan\rd\. C\nd\r\ndan cin ^rkwn [ad\rlarda bir qar\n [=rwyw m=htac yaz\qlar inlwyirdi.

Yayda dwmir vaqonlar\n i[wrisi od tutub yan\r, u]aq-b=y^k qovrulurdu. Bir vaxt polad

yollarda ]\`\yan vaqonlar\n alt\na, k=lgwyw s^r^n^rd^ arvad-u]aq. {=l^n ya`\]\-qar\

twpwlwrinw d=y^r, q\]\n ]axta-boran\ ^rwklwrini dondururdu. +lwn =lm^], can\

qurtarm\]d\, qalansa ne[w yol =l^b-dirilmi]di. Dilwn[i k=k^nw d^]m^]d^lwr. Qap\lar\


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə