Microsoft Word ahmadli talanYüklə 41,83 Kb.

tarix21.06.2018
ölçüsü41,83 Kb.


T

T

TTaaaallllaaaan

n

nn

SS

SSaaaabb

b

biiiirrrr    WW

W

Whh

h

hmm

m

mwwwwdd

d

dlllliiii}whwrdw talan ba]lam\]d\. Bu i]w  qo]ulan ba]l\cas\ “yerazlar”d\, Ermwnistandan

k=[^r^lm^] azwrbaycanl\lar\ Azwrbaycandak\ azwrbaycanl\lar belw adland\r\rd\. K=[k^nlwr

t=k^lm^]d^ Bak\n\n k^[wlwrinw. Bir-birini soraqlay\r, ev axtar\r, tap\r, dwyi]ir. Alatavada,

Xutorda, “Vorovski”dw mwskunla]\rd\lar. Ba] g=t^r^b ]whwrdwn getmi] ermwnilwrin

mwnzillwrini k=[k^nlwr tutmaqda idi. Moskvaya, Leninqrada, Krasnovodska, Stavropola,

So[iyw, Kr\ma, Rusiyan\n wyalwtlwrinw ^z tutmu] ermwnilwrin yax]\ m^lklwri qalm\]d\, [oxu

elwcw qurulu qoyub aradan [\xm\], bak\l\ qon]uya, ^rwyi q\zan dosta tap]\rm\]d\ ev-e]iyini.

K=[k^nlwr ermwni ^nvanlar\n\ d^pd^z =yrwnir, gecw-g^nd^z dwstw gwlib, oradaca yerlw]ir,

tezcwnwk =z adlar\n\ yaz\b divara, giri]w, hwywt qap\s\na yap\]d\r\rd\lar, basq\n[\lar,

talan[\lar onlar\ ermwnilwrlw [a]d\rmas\n.

{oxusu Ermwnistandak\ dwdw-baba yurdundan bircw bo`[a ilw [\xm\]d\. G=y[wdw,

Basarke[wrdw, Qafanda, Mehridw, Gorus kwndlwrindw abad evlwri, mal-m^lk, s^r^-s^r^

qoyun-davar qalm\], canlar\n\ qurtarm\]d\lar. Yurd-yuvas\ da`\lm\] qu]lar twki ]whwr

aras\nda perikmi] halda dolan\r, s\`\nma`a gu]w, [=rwk qazanma`a bir i]-g^c aray\rd\lar.

Orada onlar\ d=y^b-s=ym^], al[altm\], qad\n-q\zlar\n ba]\na oyun gwtirmi]dilwr. Gwlib

burada, do`ma Azwrbaycan\n paytaxt\nda g=rm^]d^lwr ki, ermwnilwr ar\n-arxay\n

ya]amaqda, gen-bol dolanmaqdad\rlar. Qwlbi iztirabdan qan-qan, ]an-]an olmu]

didwrginlwr bws bu sitwmw necw d=zwydilwr? Ermwni axtar\rd\lar, ]whwrin bir k^[wsindw,

va`zalda, aeroportda ermwni g=rd^lwrmi, “qisas” deyib ^st^n^ kwsir, ayaq alt\na sal\b

twpiklwyir, =l^ncw vurur, hay\f [\x\rd\lar…

Kwnddwn b=y^k ]whwrw d^]m^] k=[k^nlwr bamba]qa bir ]wraitlw ^zlw]mi]dilwr. +mr^

boyu mal-heyvan bwslwmi], =r^]-=rwndw [al\]m\] wmwk[i insan indi d=rd divar aras\nda

[\rp\nmaqda idi. Avadanl\q qay`\s\ [wkir, wlw ke[wndwn d=]^r^rd^lwr. Qap\-qon]uda, rwdd

olub getmi] Bak\ ermwnilwrinin mwnzilindw, m^lk^ndw nw qalm\]d\sa, yarayan\-yaramaz\

g=t^r^rd^lwr. Milis i][ilwri, komendantl\qdan qalm\] saldatlar ]whwrdw ba] verwn talan

mwnzwrwsinw tama]a edir, hwlw deswn, =zlwri dw ]irnikirdilwr.

—Qarda], “yerazlar\” q\namal\ deyil. Iki y^z wlli min azwrbaycanl\n\ ata-baba yurdundan

didwrgin sal\b ermwni. Bws, o, d=zwrmi gwlib g=rs^n ermwni onun paytaxt\nda,

Azwrbaycanda rahatca nwfws al\r? K=[k^nlwri anlamaq laz\md\r.—A ki]i, a` elwyirlwr. Yeddinci mwrtwbwdwn fa`\r bir qad\n\ g=t^r^b atd\lar. Onun nw

taxs\r\ vard\?

—Taxs\r\ odur ki, ^[ g^n qabaq gwlib twpiniblwr: [\x get. Getmwswn, pis olacaq. Gwlib

g=r^blwr, yenwdwcw oturub, ke]ik [wkir. Onlar\n ba]\na ermwni saqqall\lar\, o oyunu

gwtirib, allah g=t^rmwz. Nw elwswlwr haqd\r.

—Ermwnilwr s\rt\qd\. Gwrwk =zlwri qana idilwr: swn mwnim millwtimi q\]\n g^n^ndw wsir-

yesir elwyib [=llwrw salm\san. Bu qisas yerdw qalmayacaq.

—Gedwn dw mwrdimazara lwnwt ya`d\r\r, gwlwn dw. Ermwnilwr =zlwri elwdi. +zlwri ba]lad\,

alt\n\ da [wkwcwklwr.

—Soxum onlar\n boyunu yerw. G^l kimi ya]ay\rd\lar. Odur, t=k^l^blwr Rusiyan\n

qap\lar\na…

—Siftw onlar ba]lad\.

—Gwrwk k=[mwyw idi bizimkilwr,—dedi “furqon” moskvi[li m^wllim. Ma]\n\ aral\da

saxlay\b, “Inqilab” k^[wsindw, be]mwrtwbw panel evin d=vrwsindwki da]\maya tama]a edirdi.

Oraya xeyli yoldan =twn, bekar toplanm\]d\, “yerazlar”\n talan[\l\`\na rwvac edirdilwr. Hwm

dw, astadanca q\nay\rd\lar. E]itsw idilwr, bunlar\n da a]\n\n suyunu verwrdilwr, [\rtma

vursan, qan damard\. Belw hallar olmu], gwlwnlwrlw yerlilwrin aras\nda =cw]mw, [wki]mw ba]

vermi]di.

—Ermwnilwr Bak\dak\ m^lklwrini birw-iki s\r\y\b bizim m^swlmana, pullar\n\ da na`d al\b,

cibidolu gedirlwr.

—Hwlw deswn, d=vlwt evlwrini, JEK mwnzillwrini dw sat\rlar. F\r\ldaq[\ ]eydilwr, hwr c^r

kwlwk qurulur. Saxta kwbin…

—Onlara ^stwlik k=[^rmw pulu da verirlwr, bizim respublikan\n b^dcwsindwn.

—Amma bizim yaz\qlar oradan, Ermwnistandan bircw kibrit [=p^ dw g=t^rw bilmwyiblwr.

—Aman vermwyib wclaflar!

—Qoy als\nlar paylar\n\!

Panel evin mwnzillwri isw s=k^l^b t=k^l^rd^ hwywtw.

“Furqonlu” m^wllim qay\td\ geri. Mindi ma]\na, [\x\b gwldi evinw. Orada qar\]mam\]d\,

evdw a[\ld\:

—Talan b^r^y^b ]whwri! Da`\d\rlar, apar\rlar. Od vurub, yand\r\rlar. Xutorda,

“Vorovski”dw alan kim, da]\yan kim. Ma]\nla b^t^n dolanm\]am. Baxm\]am, g=r^m nw

qay\r\rlar. W]i, uzun i]dir.

—Yax]\ elwyirlwr!—dedi avtotransda i]lwywn o`lu; yat\b durmu]du, n=vbwyw gedwcwkdi.

—Bws onlar elwywndw, bilmirdilwr bunun buras\ da var.

—Wc-wcwb elwyirlwr!—dedi arvad\,—onlar z^lm elwyib bizimkilwrw. Indi dayans\nlar

qaba`\nda. Lap wcwb elwyirlwr.

—Elwsinlwr e, nw deyirwm. Amma qoca qar\, ayaq ^stw g^clw dayanan a`bir[wk dw ^[^nc^

mwrtwbwdwn bo] ]^]wlwri d^]^r^b apar\r. Deyirwm, ay xala, neynirswn onlar\. Deyir, apar\b

twhvil verwcwm. Bu, olmad\.—Bizim park\n arxas\ndak\ evlwrw dw cummu]dular, d^nwn. Wntiqw televizor apard\ biri,

rwngli.


Ki]i =z televizorlar\na g=z qoydu, i]lwmirdi. Tezcwnwk dan\]d\:

—Kisif mald\, ondan xeyir gwlmwz.

—Gwldi, gwlmwdi, qoy apars\nlar. Bak\n\n qazanc\ ilw al\b onu ermwni. Halald\r. Hwlw nw

qwdwr d=vlwt evini qanunsuz sat\blar.

—Gwrwk almaya idi bizimkilwr.

—“Yerazlar” elwsini gecw-g^nd^z axtar\rlar. Kim pul verib ermwniyw! Dwrisinw saman

twpwcwklwr.

—Bws =zlwri alm\r? Sat\lan mwnzillwrin [oxunu onlar =zlwri al\blar, dwyi]iblwr.

—Onlar a]a`\ qiymwtw al\r. Qorxurlar onlardan. Almasa bizimkilwr, qoyub gedwsidirlwr.

{atacaq bizim evsizlwrw.

—Kim evsizdir, qoy o als\n. Orada ev-e]iyindwn [\xar\lm\] yurdsuzlar qoy als\n,—dedi

arvad.


Gethagetdw o`lan dillwndi:

—Ke]lwdw, getdiyindwn ^[ g^n sonra ermwni evi partlay\b, yan\b k^l olub. Wclaflar qaz\

a[\q qoyur, kanalizasiyaya bar\t bas\b, partlad\c\ yerlw]dirir… Gwrwk, dwhnwdwn yoxlans\n.

—O-o-o-o, onlar\ g=r^m, partdam-partdam didilsinlwr.

Giri]dw sws-swda qopdu.

—Bu nw hwngamwdir,—arvad giri] qap\s\n\ azac\q aralay\b, ba]\n\ bloka

[\xartd\.—deywswn, onlardand\.

Ki]i a`r\naraq divandan qalxd\:

—{a]\b bizim ^st^m^zw gwlwrlwr, ha.

—Yox, deywswn, G=hwri dindirirlwr,—astadanca ki]iyw anlatd\. Ki]i [wkwlwyi taxd\ aya`\na.

Giri]in a`z\nda iki o`lan dayanm\]d\, bir ba]qas\ da G=hwri i[wridwn e]iyw [\xar\rd\. G=hwr

dil t=k^rd^ ki, o, ermwni deyil. Onun rwfiqwsi dw o`lanlar\ inand\rma`a [al\]\rd\ ki, G=hwr

ermwni deyil. Bu yerdw bir bwrk ]app\lt\ qopdu. O`lanlardan biri azwrbaycanl\ q\za swrt bir

sillw [wkdi:

—Swn ona qahmarl\q edirswn?!

—Bu g^n rwdd olmasan, sabah meyidin [\xacaq bu qap\dan!—deyib getdilwr.

Q\z\n wli ^z^ndw qald\, g=zlwrindwn ya] gilwlwndi. O`lanlar\n ard\nca hwdwlwdi: “Tapacay\q

sizi. Qoy gwlsin qarda]\m.” Sonra qon]u m^wllimw bax\b ac\-ac\ gileylwndi:

—G=r^rs^n^z bizi d=y^rlwr, tama]a edirsiniz.—A-a-a, vallah mwn g=rmwdim.

—Necw g=rmwdiniz? Sillwnin swsini e]itmwdiniz?

—Yox.

&z [evirib girdilwr ota`a. Qap\-qap\ya m^wllimgillw ya]ay\rd\ G=hwr. Azwrbaycanl\ya wrwgetmi], bo]anm\], familiyas\n\ saxlam\]d\. Izinw d^]^b gwlmi]dilwr. Bu sayaq, ailw

twrkibinw, u]aqlara g=rw gedw bilmwyib qalanlar vard\. Elwsi dw vard\, getmwyw he[ bir yeri

yoxdu.

—Biz neylwywk? Dedilwr [\x get, getsin. Sabah gwlib meyitini s^r^swlwr, mwn cavabverwcwm?

Arvad qon]u sar\dan tutuldu, nw elw, nw belw:

—Baxs\n dw. Ba]\ salamat qala bilwcwkmi?

—Yax]\ca d^zwltdilwr =zlwrini “yeraz”lar. Ev ald\lar nw qwdwr. Indi dw m^fcw mebel,

avadanl\q, televizor, soyuducu, qaz pilitwsi, gwbw, kilim, zili. Ermwnilwrin wcwb firavanl\`\

varm\].


—A, ]whwr onlar\n wlindw idi. Birinin on yerdw mwnzili vard\. Biri on be] otaq verirdi

bizimkilwrw kiraywyw. Hwlw bilmwk olmaz, qay\dacaqlar. Elw ^z g=rm^]wm mwn onlarda. Wl

[wkmwzlwr.

—{wtin. Bundan sonra onlar\n Bak\ya gwlmwyi getdi Nuhun qay\tma`\na.

—Onlara elwcw Nuh qwnim olsun. +zlwrini dw avara elwdilwr, bizi dw. Hwlw g=rwk bunun

ax\r\ necw bitwcwk. Gedib, getdiklwri yerlwrdw dinc oturacaqlarm\ bu ziyanxorlar. Odur,

Moskva hay sal\b ki, Bak\da q\r\rlar, [at\rlar. Talan edirlwr. Bws bizi o g^nw salanda,

q\zlar\m\z\n qaba`\nda ermwni d\`alar\ l^t soyunub… ay\blar\n\ g=stwrwndw, onlar\ xwcil

edwndw, avtobuslar\ saxlay\b, ba]lar\na y^z twhqir gwtirwndw, onda harda idi swnin

Moskvan?!—dedi arvad,—canlar\ [\xs\n. Nw t=kwrswn a]\na, o da [\xar qa]\`\na. Gen qaz,

dwrin qaz, =z^ncw d^]wcwkswn quyunun dibinw.

—Yax]\, yax]\, arvad, q\z\]ma. Bir stwkan [ay gwtir g=r^m mwnw. Lap qan\m qarald\.

Ki]inin qan qaralma`\ twkcw ]whwr k^[wlwrindw ^zlw]diyi qapaqapdan deyildi. Bunlar\n da

qay`\s\ vard\. Ailw artm\]d\, mwnzil [at\]m\rd\. B=y^k o`lunu bir ildi evlwndirmi]di, bir

sevimli nwvwlwri dw vard\. Nwvw d^nyan\n dwrdini unutdurmu]du bunlara. Amma u]aq bir

ya]\na [atm\]d\, hwlw imwklwmirdi, harada imwklwsin, yer var? Rayon mwnzil idarwsi onlara

va`zal yax\nl\`\nda bir otaq vermi]di. Ora [\x\b getmi] bir ywhudinin evi idi, hamam\ yox,

tualeti ]wrikli. Wl gwzdirmi], suvam\], d=]wmw-tavan\ bwrkitmi]dilwr. Apar\b oraya bir

yor`an-d=]wk dw qoymu]dular. Ki[ik o`lu i]dwn d=nwndw, gedib orada gecwlwyirdi. Hwmin

mwnzilin qon]ulu`unda bir otaq da bo]alm\]d\. Ermwni getmi]di, mwnzil idarwsindwn s=z

vermi]dilwr, wgwr ermwni qay\tmasa oran\ da qatars\n\z mwnzilinizw; d^]^rd^ adamba]\.

Arada bircw divard\, onu g=t^r, olurdu b^t=vcw, geni]. Ki]inin qan\ ona g=rw qaralm\]d\ ki,

bir dw g=rd^n “yerazlar”dan biri soraq tutdu, getdi hwmin o twk ota`\ tutdu. Nw

deywcwkswn? Ermwni mwnzillwrinin halalca vwrwswsi onlard\.
Amma bundan kwdwrlwnmwyw dwywrdimi? Onda ki, bir gecw Bak\ avtomat, top atw]lwrindwn

lwrzwyw gwlmi], tanklar ne[w giri]dwn ]whwrw ]\`\m\], wzib t=km^]d^lwr, insan\ da, evlwri dw.

Gecwlwr atw] alt\nda yatm\], swhwrlwr tank nwriltisindwn oyanm\]d\lar. Wlbwttw, belw halda

bir ota`\n, mwnzil darke]liyinin dwrdini  [wkmwyw dwymwzdi.

Bunlar\, hwlw istisi soyumam\] d=y^]-basq\nlar\ xat\rlay\b, ki]i =z^nw twswlli verdi, dedi:

—Ermwnilwrin hay\f\n\ ald\lar. Gwlwn qo]unun i[indw ermwni olub. Tan\y\blar. Biri

dan\]\rd\ ki, tank\n bacas\ndan bir ermwni ba]\n\ [\xar\b q\]q\r\rm\]: “Al\n pay\n\z\!” Birinw

iyirmi g^llw vurublar. Belw qwddarl\`\ ancaq i[ini kin didwn qwddar ermwnilwr elwywrdi.

—Yazovu g=r^m g=z^nw bir g^llw dwysin. Bws adam belw al[aql\q t=rwdwrdi. Bws, bilmirswn

ermwni azwrbaycanl\n\n qan\na yeriklwyir? Onlar\ da qat\b qo]una gwtirirswn. +z^n

q\r\rsan, ona da q\rd\`\ndan pe]kw] verirswn, ay =mr^n kwsilsin swnin! Onu tap]\rm\]am

Seyidin cwddinw. Dayan, g=r ax\r\ necw olacaq.

Ertwsi g^n ki]i evw =zgw soraqla gwldi:

—Balam, indi dw saldatlar ba]lay\blar. }whwrdw soy`un[uluqdur. Saldatlar soxulur

d^kanlara, ma`azalara. Nw ke[di wllwrinw, pul-zad vermwdwn y\`\]d\r\b gedirlwr.

O`lu da ax]am onun s=ylwdiyinin ^st^n^ d^zwltdi:

—K^[wdw q\z\-qad\n\ saxlay\b saldatlar. Guya sumkas\n\ yoxlay\r. Nwyi varm\]sa, pul,

^z^k wlindwn al\b burax\blar.

—Girir d^kana. Deyir, buran\n a`as\ bizik. Qol-qol kolbasa, konserv, [=rwk, ya`-pendir,

nw gwldi, doldurub torbalar\na [\x\rlar.

—Ay onlar\ g=r^m elw ac\ndan k=ps^nlwr. Bws, d^kan-bazar yiywsi dillwnmir?

—Deyir, d=vlwt mwnwm. Iki g^nd^r, bazara he[ nw [\xartm\r satan. Cumublar, it ola,

wppwk ola. Mandarinin, apelsinin, alma-armudun se[mwlisini y\`\]d\r\b, kwnd[i-k^nd[^n^

avtomatla hwdwlwyib, apar\blar yaz\qlar\n mal\n\. Hw, din! {evirib avtomat\, g^llwni

doldursun qarnuva. Kim cavab verwcwk, haray hara [atacaq. Tamam =zba]nal\qd\.

—Onlar\ g=r^m =m^rlwri kwsilsin. Q\rd\lar ^rwklwri soyumad\. Ya hwzrwt Abbas, onlar\

tap]\rm\]am Seyidin cwddinw. Swn bax. G=r onlar\n ax\r\n\. Getmwz belw. Onda da

tap]\rd\m onlar\ Seyidin cwddinw. Bir gecw swhwrwcwn yatmad\m, allaha yalvard\m. Ver,

dedim bu ermwnilwrin cwzas\n\. G=rd^n, swhwri g^n bir elw divan elwdi, Spitak, Leninakan,

Ermwnistan\n yar\s\ alt-^st oldu. Indi dw…

Elw buradaca ki]i bir whvalat dan\]d\. Profilaktoriyadan gwlirmi]. Yolda az qal\b g^llwyw

tutulsun. Ma]\n azac\q b^drwyib, oradaca saldatlar [=n^b, d=ndwriblwr avtomatlar\ ona

sar\.

—D^kandan [\x\rd\lar. Wllwri, qoltuqlar\ dolu. Avtomat yaddan [\xm\]d\. Birdwndevikdilwr. Guya mwn onlara bir xwtwr yetirmwk istwyirdim. Nw borcuma qal\b onlarla

mwnim, =z^m^ qan-xataya sal\b, havay\ca =l^mw girwm.
—Birini lap a[\qca g=r^blwr, ermwnini,—dedi o`lu.—Gwlib d=rd^nc^ mikrarayonda,

be]mwrtwbwnin qaba`\nda bir BTR dayan\b. I[indwn iki saldat, bir zabit d^]^b, ^[^ dw

silahl\-avtomatl\. Zabit b^t^n mwhlwyw ^z tutub q\]q\r\b: “Mwn ermwniywm. Gwlmi]wm.

Kimin h^nwri var, dursun qaba`a.” Sonra da avtomatla cumub ^[^nc^ mwrtwbwyw. Deyib

mwnim mwnzilim var burada. G=r^m orada kim ya]ay\r. Indi mwn onun dwrsini sizin

g=z^n^z^n qaba`\nda verwcwm. Yax]\ ki, oraya k=[wn yoxmu]. Oradan avtomat\ yellwdib,

[a`\r\b: “Heyf,—deyib.—Mwn sizw g=stwrwcwm.” Rus saldatlar\ ilw minib ZTR-w, s^r^b

gediblwr.

—G=r^rswn bunlar\n hwyas\zl\`\n!

—Nadir m^wllim dw bir qw]wng s=hbwt dan\]d\.

—O nwdir?

—Deyirwm. Gwlib yenw bir ermwni, iki rus zabitlw “Inqilabda.” Bax\b evini tutublar, i[ini dw

soyublar. Soru]ub, =yrwnib, deyiblwr d=]wyi qon]udak\ arvad apard\. Birotaql\ mwnzili

tutubmu] “yeraz” arvad, birinci mwrtwbwdw, altda. Enib onun qap\s\na. Zwngi bas\b,

[a`\r\b. Soru]ub, oradan yor`an-d=]wk g=t^rm^swn. Deyib g=t^rm^]wm. Deyib niyw,

deyib, yatma`a yata`\m yoxdu. Ham\s\ qal\b Lwmbwlidw. Swnin saqqall\lar\n\n ixtiyar\nda.

Deyib, swn o d=]wklwri ver mana, al, bu da swnin[^n yataq, avadanl\q xwrci. {\xar\b pulu

verib. Arvad g=z^nw d=n^m, [wkib twzwcw oturu]mu] y^kdwn iki d=]wyi, sal\b yerw. Ermwni

leytenant d=]wklwri [\xar\b hwywtw. Oradaca [\xar\b b\[a`\, c\r\b t=k^b d=]wyi ortas\dan.

Nw-w-w?! Demw, nwyi varm\]sa, q\z\l, brilliant, orada imi]. G=t^r^b minib ma]\na, twrpwnib

]ad-]alay\n aradan [\x\blar.

Ki]i bunu dediyini g=rm^]d^, arvad: “Ay aman!” q\]q\r\b, =z^n^ atd\ yataq ota`\na. Orada

gwlin dincwlirdi, iki k=rpwsilw.

—Ki]i, dwdwv^n evi y\x\lmas\n!

—Nw olub, noldu, noldu?

—Dur, qalx. Tez ol, ma]\n\ i]w sal!

—Nw olub ax\, sana? Nw oldu?

—Yubanma! Nwyim vard\, orada. B^t^n, ham\s\, nw vard\sa!

—Bir toxda. Ba]a sal g=r^m mwni, nw ba] verib?

—B^t^n mwnimkilwr, gwlininkilwr, qoymu]dum, g=y milwmil d=]wyin i[inw, tikmi]dim

astara!

Hw, arxas\n\ s=ylwmwyw hacwt yox idi. Hwmin d=]wyi bu ki]i =zcw “furqonunda” aparm\],qoymu]du hamanca twzw ald\qlar\ mwnzildw.

—Mwn yatan d=]wk a!

—Bwli,—deyib arvad ev xalat\n\n ^stdwn paltosunu wyninw dart\]d\rd\, ba]\n\ wlinw ke[wnlw

=rt^b [\xd\. Ki]i dw ard\nca.
K^[wdw, tindw, dalanda saldatlar dola]\r, ma`azalara girib-[\x\rd\lar. K=kwlmi]dilwr, g=zlwri

oynay\rd\. Ki]i, ma]\n\ ehtiyatla s^r^r, d=rd yan\ g^d^rd^. Arvad arxa oturacaqda idi, ki]i

onun wksini wl boyda g^zg^dw g=r^rd^. Arvad\n bwt-bwnizi qalmam\]d\, dua edir, yalvar\r,

Seyid cwddini [a`\r\rd\.

—Tez ol, tez ol. Tay mwn dw can qalmad\. Ay allah, g=r bir mwn nwyi unutmu]am. S^r! Bu

canavarlar\n wlindwn salamat ev qalar? Kim gwldi, kim girdi? D^z bir hwftwdwn art\qd\…

ax\r\nc\ kwrw ha[an getdiniz ora? Girdilwr, s=kd^lwr, mwnim d=]wyimicw…

“Furqon” la`\m-dalandan girib, hwywtdw dayand\. Wr-arvad d^]^b, dal-qabaq ikinci qata,

[evrwlwmw eyvana d\rmand\lar. Qap\n\ ki]i a[d\, yax]\ ki, a[ar\ [\xha[\xda g=t^rm^]d^.

Cumdular ota`a, arvad =z^n^ yetirdi ta`bwnd pwncwrw =n^ndw qoyulmu] [arpay\ya.

Tullad\ mitil yor`an\ q\ra`a, balaca, toppu] wllwrini i]w sal\b, ba]lad\ milmil d=]wyin ora-

buras\n\ wllwmwyw.

Birdwncw dondu, d=]wyi qucub, qwhwrdwn bo`ularaq dillwndi:

—Burdad\r!

____________

Veb direktor: Betti Bleyer

Mwtni y\`d\: Swkinw Isgwndwrova

Veb ^[^n haz\rlad\: &lviyyw MwmmwdovaAZERI.orga qoyuldu: iyul, 2004Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə