Microsoft Word aliyeva nigar docxYüklə 0,69 Mb.

səhifə1/28
tarix07.11.2017
ölçüsü0,69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


 

 AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

«МАG STRATURA MƏRKƏZ »  

Ə

lyazmasıhüququnda

 

 

Ə

liyeva Nigar Nadir qızı «Müəssisədəkadrpotensialıvəonunqiymətləndirilməsi»  

mövzusunda 

 

MAG STR D SSERTAS YASI 

 

xtisasınşifrivəadı:    M - 060404 « qtisadiyyat» 

xtisaslaşma:    

 

Ə

məyiniqtisadiyyatı  

 

 Елми рящбяр : 

 

i.e.d.,prof. Quliyev  T.Ə   

 

Маэистр програмынын    

 

rящбяри:  

 

  

i.e.n. дос. Məmmədov Ə. . 

 

Кафедра мцдири     

 

 и.е.д., проф. Quliyev  T.Ə.  

 

  

 

B A K I - 2 0 1 5

 


 

  

 

MÜNDƏR CAT 

Səh. 

Giriş 


3-4 

 

I FƏS L. ƏMƏK EHT YATLARI VƏ ƏMƏK POTENS ALI 

§ 1. Müasir dövrdə əhalinin təkrar istehsalı problemləri5-12 

§ 2. Əmək ehtiyatları və əmək potensialının sistemli vəhdətliyinin  

təmin edilməsi                             13-17 

 

II FƏS L. KADR RESURSLARININ ÖYRƏN LMƏS  VƏ 

Q YMƏTLƏND R LMƏS  

§ 1. Kadr resurslarının öyrənilməsi istiqamətləri                             18-30 

§ 2. Müasir şəraitdə heyətin (kadrların) əmək fəaliyyətinin idarə 

 olunmasının əsas istəqamətləri və mexanizmləri                             31-37 

§ 3.  ş yerlərinin attestasiya məsələləri                             38-46 

§ 4. Heyətin əmək fəaliyyəti və onun motivləşdirilməsi                              47-52  

III FƏS L. KADR RESURSLARI POTENS ALININ SƏMƏRƏL  

  DARƏ OLUNMASI VƏ TƏHS L  MƏSƏLƏLƏR  

§ 1. Müəssisələrin inkişafında kadr potensialının idarə edilməsi 

 üsullarının düzgün seçilməsinin əhəmiyyəti                              53-58 

§ 2. Kadr strategiyası                             59-67 

§ 3.  ş qüvvəsinin keyfiyyəti və təhsili                             68-77 

§ 4. Peşəkar kadrların təhsil səviyyəsinin müasir tələbatlara 

 catdırılması və kadrların məşğulluğunun artmasında onun rolu     78-86 

 

Nəticə və təkliflər87-90 

 

stifadə olunmuş ədəbiyyat91  

  

 

G   R   Ş 

Mövzunun  aktuallığı:  Bazar  münasibətləri    şəraitində  insan  resurslarının 

idarə  edilməsində  başlıca  məqsəd  onların  potensialından,  yaradıcı  insanlardan 

maksimum istifadə edilməsidir. Müasir dövrdə müəssisələrin, firma və şirkətlərin 

fəaliyyətində  kadrların  rolunun  artması  insan  amilinin,  onun  intellektual  yaradıcı 

funksiyasına  olan  zəruri  tələbatdan  irəli  gəlir.  Kadr  potensialı  müəssisə  və 

təşkilatların  həyatında  müstəsna  əhəmiyyəti  vardır.  Bu  baxımdan  müəssisədaxili 

səmərəliliyi  təmin  etmək  və  bunu  ümumi  keyfiyyətinin  yüksəldilməsinə  doğru 

istiqamətləndirmək ən öndə vəzifələrdəndir.  

ş

in  məzmunu.  Kadr  potensialının  idarə  edilməsi  müəssisənin  tələbatına 

cavab  verən  işçi  heyətinin  toplanması,  inkişaf  etdirilməsi,  ixtisasın  artırılması, 

seçilməsi,  yerləşdirilməsi,  qiymətləndirilməsi,  onların    əmək  fəaliyyətinin 

motivləşdirilməsi  və  stimullaşdırılması,  əmək  haqqı  ilə  təmin  edilməsi  kimi 

məsələləri əhatə edir. 

Kadr  potensialının  idarə  edilməsi  müəssisə  iqtisadiyyatının  tərkib  hissəsi 

olduğuna görə, bu həm də təşkilatlar haqqında təlimin tərkib hissəsidir. O, həm də 

dövlətin,  firmanın  başlıca  kadr  siyasəti  ilə  bilavasitə  bağlıdır.  Ona  görə  də  işdə 

insan  resurslarının  müxtəlif  aspektləri  vəhdət  halında  öyrənilmiş,  tədqiq 

olunmuşdur.  Burada  həmçinin  işçinin  sosial,  işgüzar  fəaliyyəti,  səmərəliliyi 

konkret  vəziyyətdən  asılı  olaraq  qiymətləndirilməsi  məsələləri  nəzərdən 

keçirilmişdir. 

ş

in  məqsədi.  darəetmə  birinci  növbədə  adamların,  işçilərin  birgə 

fəaliyyətinin  əlaqələndirilməsi  və  təşkilidir.  Bu  səbəbdən  işin  məqsədi  kadr 

potensialının qiymətləndirilməsi, ondan səmərəli istifadə olunması, insan amilinin 

nəzərə alınması, insani münasibətlər, əməyin təşkili, sosial inkişaf, əmək davranışı,  

kadr siyasəti, əmək bazarı kimi ümdə problemlərini təsdiq etməkdir.  

  

Tədqiqatın vəzifələri: Tədqiqatın məqsədi kadr potensialının idarə edilməsi, 

qiymətləndirilməsi,  ayrı-ayrı  işçi  kateqoriyaları  ilə  müəyyən  qaydalar,  üsullar, 

səlahiyyətlər, funksiyalar çərçivəsində aparılan işlərin öyrənilməsidir. Bu firma və 

ş

irkətlərin kadr siyasəti ilə üzvi şəkildə bağlıdır. Müəssisənin kadr  siyasəti isə kadr siyasəti  ilə  sıx  bağlıdır.  Bu,  kadr  potensialının  indiki  və  gələcək  vəziyyətini 

müqayisəli halda qiymətləndirməyi, problemə yeni qaydada yanaşmağı tələb edir. 

Heyətin strateji idarə edilməsi həmçinin təşkilatın strateji məqsədinin, missiyasının 

formalaşması,  variantların  seçilməsi,  firmadaxili  və  firmadan  xaric  amillərin 

sistemli təhlili ilə də şərtləşir. 

ş

in  predmeti.  şin  predmeti  kadr  potensialının  idarə  edilməsi,  onun 

qiymətləndirilməsidir.  Burada  kadrların  operativ  və  strateji  funksiyaları,  peşə 

irəliləyişləri,  motivləşdirmə,  qiymətləndirmə  modellərinin  seçilməsi,  menecment 

konsepsiyasının  təkmilləşdirilməsi,  şəxsi  keyfiyyətin  və  məhsul  keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi,  heyətlə  istehsal  sisteminin  bir  vacib  ünsürü  kimi  yanaşılması, 

firmadaxili  səmərəliliyin  artırılması  və  sair  məsələlərə  kompleks  şəkildə 

yanaşılmışdır. 

ş

in  obyekti. 

ş

in  obyekti  müəssisədə  kadr  potensialı  və  onun qiymətləndirilıməsi ilə bağlı olan məsələlərdən ibarətdir. 

Tədqiqatın  nəzəri  və  metodoloji  əsasları.  Tədqiqatın  nəzəri və  metodoloji 

ə

sasına  kadr  potensialı  düzgün  qiymətləndirilməsi,  həyat  standartlarına motivləşdirmə,  işçilərin  potensialının  inkişaf  etdirilməsi,  kadr  potensialından 

səmərəli  istifadə  ilə  əlaqədar  olan  ölkə  və  xarici  ölkələrinin  əsərləri  təşkil  edir. 

Tədqiqat işində müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma və sintez üsullarından istifadə 

edilmişdir. 

 

   


 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə