Microsoft Word anar taxi timeYüklə 73,38 Kb.
tarix25.06.2018
ölçüsü73,38 Kb.
#51901


T

T

TTaaaakk

k

kssssiiii    vvvvwwww    VV

V

Vaaaaxxxxtttt

A

AA

An

nn

naaaarrrr

© Anar. Se[ilmi] Wswrlwri. 2 cilddw. 1-ci cild

Azwrbaycan D=vlwt Nw]riyyat\. Bak\ - 1988

K^[wnin tinindw dayanm\]d\q. Istiydi.

O, ma]\n g=zlwyirdi.

Mwni [=ldwn k=ynwyim dalay\rd\, i[wridwn ^rwyim.

Ma]\nlar bir-bir =t^rd^. Hwr dwfw evin yan\nda ma]\n burulanda ikimiz dw diqqwtlw

bax\rd\q. Yanlar\ dama-dama nax\]l\, qabaq ]^]wsi ya]\l i]\ql\ taksini g=zlwyirdik. O,

intizar i[indw. Mwn a`r\yla. Ma]\nlar bir-bir =t^rd^lwr. Taksilwr gwlmirdilwr. Bir taksi =td^.

Amma adamlayd\.

Mwn twrwdd^d i[indwydim: deyim, demwyim?

O, bu g^n ba]qa ]whwrw gedirdi. Qatar bir saatdan sonra hwrwkwt edwcwkdi. Onu =t^rmwk

istwdim. Raz\ olmad\. Yaln\z k^[wyw, taksiyw qwdwr =t^rmwyw icazw verdi. Bwlkw elw belw

yax]\d\r.

Bilmirwm birmi, be]mi, onmu dwqiqw sonra d=ngwdwn s\[rayacaq, dama-dama nax\]l\,

qaba`\ ya]\l i]\ql\ bir taksi onu mwndwn aparacaqd\.

Hwlw vaxt vard\. Evin tinindwn s\[rayacaq—ya]\l i]\`\n\ qara g=rwcwyim bir taksi =z^n^

ona yetirwnwcwn bu soyuq neylon alt\nda xwbwrsiz, biganw, ba]qa hwvwslw, =zgw intizarla

[\rp\nan ^rwyi =z^mw twrwf [evirimmi, ^rwyimw s=ykwyimmi?

Ya]\l i]\ql\ bir taksi d=ngwni buruldu. Wlimizi qald\rd\q. Saxlamad\. G=r^n^r, qoca dindar

anam dualar\n\n hans\ndasa bu s^r^c^n^ yad etmi]dir.

Deyimmi? Etiraf\m bomba partlay\]\ twsirini buraxacaqd\. Wlbwttw, tw]beh [eynwnmi]dir.

B^t^n hisslwrim [eynwnwndw tw]beh haqq\nda d^]^nmwyw dwywrmi?

Deyimmi? Cavab wvvwlcwdwn mwlumdur. Iki, bwlkw ^[, bwlkw, hwtta be] xo]bwxt dwqiqwni

onun heyrwtdwn lal olaca`\na, donub qalaca`\na ay\r\ram. Bws alt\nc\ dwqiqw? Qwzwb?

Istehza? Laqeydlik? Bwlkw yum]aq bir twnbeh, bwlkw a`\r bir twhqir? Fwqwt hwr ne[w olur-

olsun rwdd cavab\. Mwni a`r\dacaq, incidwcwk, kwdwrlwndirwcwk bir cavab, Amma mwni bu

qorxutmurdu.

Wn dwh]wtlisi o idi ki, bu rwdd cavab\ mwni bir ay, be] ay, wn [oxu bir il, iki il, lap elw wn

wn uza`\ bir insan =mr^ incidwcwkdi.Sonra hwr ]ey ke[ib gedwcwkdi. Xatirwlwr solacaq, ehtiraslar yatacaq, hisslwr

boyatla]acaqd\. Wn ax\rda isw =l^m b^t^n hiss-hwywcan bwzwklwrini =z qara rwngiylw

malalayacaqd\.

Bws birdwn… Birdwn… Bwlkw bu be] dwqiqwlik heyratdwn sonra o, balaca sar\ [antas\n\

a[acaq, yol biletini c\racaq:—Mwn swnsiz hara gedw bilwrwm,—deywcwk,—ayr\l\qda da

ya]amaq olarm\, swnsizliyw necw d=z^m?—deywcwkdi.

Bws onda?

Mwn sevincimdwn at\l\b-d^]wcwkdim. Onun gecw rwngli g=zlwrinw g^nd^z i]\`\nda

doyunca baxacaqd\m. Onun swhwr rwngli ^z^n^ gecwnin gizlinindw doyunca =pwcwkdim.

Bwxtiyar olacaqd\m. Bir ay. Bir il. Yax]\, iki il. Lap elw bir insan =mr^. Bws sonra?

Sonra xatirwlwr solacaq, ehtiraslar yatacaq, hisslwr boyatla]acaqd\. Ax\rda da =l^m hwr ]eyi

qaralayacaqd\.

Mwnim 20 ya]\m vard\ vw mwn belw d^]^n^rd^m. Mwnw elw gwlirdi ki, insana swadwt

verilmwmi]dir; ona yaln\z swadwt arzulamaq, xo]bwxt ^midindw, bwxtiyarl\q g^man\nda

ya]amaq, sevincin k=lgwsindw daldalanmaq haqq\ verilmi]dir. Swadwtw [atd\`\n an o =z

twravwtini, wtrini, g=zwlliyini, cazibwsini itirib. Swadwt ^f^q kimidir: g=r^nwn vw [at\lmaz,

yax\nla]d\qca uzaqla]an.

Ya da bwlkw swadwt—sevinc ^midiylw, xo]bwxtlik intizar\nda, gwlwcwk hwsrwtindw ya]amaq

vw nwyisw hey g=zlwmwk, g=zlwmwk g=zlwmwkdir.

Eh! Indi ki, belwdir, onda qoy dama-dama nax\]l\, qaba`\ ya]\l i]\ql\ taksi tez gwlsin.

Deyilmwmi] s=zlwrin yaras\ hwmi]w qwlbimizdw q=vr elwsin.

Bir an mwn b^t^n qwlbimlw taksinin tez gwlmwsini arzulad\m. Elw bil bu istwyimi yerinw

yetirmwk ^[^n d=ngwdwn taksi buruldu. Elw hwmin an bu istwyin dw dad\ qa[d\`\n\

duydum. Taksinin gwlib-gwlmwdiyinin, bu tindw bu qad\nla durub-durmad\`\m\n, ona

deyib-demwmwyimin, onun cavab\n\n mwnim [^n tam bir laqeydliyini duydum…

… Bu yaz\m\ dostuma oxuyanda dedi ki, wgwr swn belw d^]^n^rswnsw ya]ama`a dwymwz.

Do`rudur. Amma mwswlw ondad\r ki, =lmwyw dw dwymwz. Dostum dedi:

—Swn dwli olacaqsan.

Ola bilwr. Bwlkw dw… Bilmirwm. Yaln\z bilirwm ki, o vaxt mwnim iyirmi ya]\m vard\ vw o

vaxt mwn belw d^]^n^rd^m. O vaxt, o g^n, saat ^[w on be] dwqiqw qalanda qad\n nazik,

zwrif, ayl\ gecwdw kaman iniltisinw ox]ayan wlini qald\rd\.

O vaxt, o g^n, saat ^[w on be] dwqiqw qalanda, boz, nimda], rwngi getmi] taksi dayand\.

S^r^c^s^ dw lap qwssaba ox]ay\rd\.

Ma]\n\n n=mrwsinw baxd\m. 20-24. Mwn balaca [amadan\ y^k yerinw qoydum.
—{ox sa` ol!

—Dwymwz.


O, wlini uzatd\.

Wlimi uzatd\m.

Daldan ba]qa ma]\nlar\n swsi gwldi. Taksi k^[wnin i]twk yerindw dayan\b yolu kwsmi]di.

S^r^c^ aya`\n\ qaza basd\. Taksi twrpwndi. Qap\ ba`land\.

Wlini tuta bilmwdim.

Wlimdw barmaqlar\n\n twri belw qalmad\.

Bir ne[w saniywdwn sonra ma]\n d=ngwni burularaq g=zdwn itidi. A`r\d\m. Nwdwnsw anam

yad\ma d^]d^; qarda]\m =lwndw mwnw elw gwlirdi ki, anam da dwrddwn =lwcwk. O, dwli

kimi olmu]du. O g^ndwn on il ke[ir. Indi anam g^l^r, dan\]\r, zarafat elwyir… Nw isw…

Hwr ]eydwn—qarda]\m =lwrkwn anam\n g=z ya]lar\ndan belw mwnw wziz olan qad\n, bu

be] dwqiqwdw he[ kwsi, he[ vaxt, he[ yerdw sevmwdiyim qwdwr sevdiyim insan, ilk e]qim,

son e]qim, dama-dama nax\]l\, qaba`\ bayaq ya]\l, indi isw q\rm\z\ i]\ql\ taksidw wbwdi

getdi. Qol saat\ma baxd\m. Vaxt hey ax\r, ax\r, ax\rd\.

Vaxt hwr yaran\ sa`ald\r. Vaxt hwr gecw yar\s\ on iki zwrbwylw g^nlwri g^llwlwdikcw mwnim

dw a`r\lar\m\ ovudacaq, hwsrwtimi aparacaqd\r. Vaxt bizi mw`lub edir—vaxt bizi xilas

edir. Mwn hwr ]eyi, bu tini, bu qad\n\, bu taksini unudaca`am.

Unudacam, unydacam…

O vaxt, o g^n, saat ^[w on be] dwqiqw qalanda…

}wmsi deyinirdi:

—W]\, bir yerin ki, b=y^y^ Murtuz ola ordan nw g=zlwyirswn. Bu adam =mr^ndw bir

m^stwqil layihw vermwyib. H\rnanz\r\ qanm\r, wn adi ]eylwri bilmir, amma di gwl ham\n\n

ba]\na a`\l qoyur, ham\ya dwrs deyir. Nw oldun, ac\ndan qarn\m\z q\r\ld\ ki…

Ax\r\nc\ c^mlw }wmsinin arvad\ }=vkwt xan\ma aid idi.

—Bu saat, bu saat.

}=vkwt xan\m sanki gwtirdiyi b=y^k nim[wnin a`\rl\`\ alt\nda balacalanm\], yerw ke[mi]di.

O, a]\ masan\n ^st^nw qoydu. Sonra xuru]unu gwtirdi.

}wmsi mwnim bo]qab\m\ g=t^r^b yenw dw wvvwlki kimi dan\]a-dan\]a a] [wkmwyw ba]lad\.

—W]i o g^n Wsgwrin m^dafiwsidir…

—Hans\ Wsgwrin…

—Kwrimovun.

Mwn bilirdim ki, “hans\ Wsgwrin”. Amma hwr hans\ bir ]wkildw olursa-olsun s=hbwtdw

i]tirak etmwk[^n bu tamamilw yersiz sual\ verdim. Daha d=`rusu, mwn he[ s=hbwtdw

i]tirak etmwk dw istwmirdim. Lakin }wmsinin dediklwrinw maraq g=stwrmwk laz\m

idi.Yoxsa, yax]\ d^]mwzdi. Mwn }wmsinin dediklwrinw qulaq asm\rd\m.

Mwn balkona bax\rd\m.Mwn sinni ki]iywm. Gwncliyim [oxdan =t^b ke[mi]dir. Bws ne[in balkon d=]wmwsindwki

rwqs hwlw dw mwni hwywcanland\r\r?

O biri otaqda Nwrgiz geyinirdi. }wmsinin q\z\. Soyunurdu, geyinirdi. Mwn he[ bir ]ey

g=rm^rd^m. Nw onun bwdwnini nw paltarlar\n\, nw hwrwkwtlwrini. Mwn yaln\z hwrwkwtlwrin

k=lgwsini g=r^rd^m. K=lgwlwrin balkon d=]wmwsindw oynad\qlar\ qwribw rwqsi. O biri

otaqdan balkonun d=]wmwsinw [wpwki i]\q d^]^rd^. I]\`\n ^st^ndw k=lgw vard\. O biri

otaqda Nwrgiz geyinirdi. Hwrdwnbir o, g^zg^n^ yan\ndan ayr\l\b ]kafa yax\nla]\rd\. Onda

k=lgw yox olurdu. K=lgwlwr rolunu ifa edib qurtarm\] rwqqaswlwr kimi xwfif bir hwrwkwtlw

ba] wyw-wyw [wkilib gedirdilwr. Balkon d=]wmwsi bo] qal\rd\. Boz, bo] d=]wmw. Sonra

yenidwn sonsuz qad\n incwliyilw, naz-qwmzwsilw dolu olan hwrwkwtlwr, rwqslwr.

Nwrgiz g^zg^yw yana]\rd\, geyinirdi. Qwfilcwn sa[lar\n\ [iyninw at\rd\. K=lgwlwr h^rkm^]

qu]lar kimi [\rp\n\rd\lar. Birdwn rwqs qurtar\rd\. K=lgw donub qal\rd\. Yaln\z ki[icik bir

ehtizaz sezilirdi. Bu ehtizaz mehin s\`allad\`\ nar\n qumun ^rpwri]lwri qwdwr zwrifdi.

Mwn bilirdim: Nwrgiz g^zg^n^n qaba`\nda durub son dwrwcw diqqwtli, son dwrwcw asta bir

hwrwkwtlw dodaqlar\na boya [wkirdi. O, harasa haz\rla]\rd\.

Harasa? Mwn =z sual\ma g^l^ms^nd^m. Guya mwn bilmirdim ki, hara?

}wmsi hey dan\]\r, dan\]\r, dan\]\r, dan\]\rd\. Hey deyinir, deyinir, deyinirdi. Hey yeyir,

yeyir, yeyirdi.

“Qaytar\n mwnw 20 ya]\m\”. Hardan qaytaracaqlar? Kim qaytaracaq? 20 ya]\mda 20

ya]\m\n qwdrini bilmwdim. Dayaz\ dwrin g=r^nwn fwlswfwlwrw qap\ld\m. Indi isw hwr ]ey

ke[ib getmi]dir.

Hwyat musiqi kimidir. O sona yetmwk[^n davam edir. Dayana bilmwz; q\r\la bilwr, kwsilw

bilwr, susa bilwr. Lakin dayana bilmwz, bir yerdw saya bilmwz, twkrar oluna bilmwz. Bwlkw

dw belw yax]\d\r. Xarab olmu] patefon kimw gwrwkdir?

—Niyw yemirsiniz? Bwlkw a] xo]unuza gwlmir?—}=vkwt xan\m\n sual\ mwni fikirlwrimdwn

ay\rd\. Mwn ev sahibwsinin belw sor`ular\na necw cavab vermwk laz\m oldu`unu yax]\

bilirdim. Vwrdi] elwmi]dim:

—Yox, nw dan\]\rs\n\z, [ox g=zwldir, [ox dadl\d\r, yemwkdwn doymaq olmur vw sairw.

Mwn b^t^n bu s=zlwri demwyi dilimw tap]\rd\m. Fikrim, g=z^m isw balkonun

d=]wmwsindwn ayr\lm\rd\. Geyinwn qad\n hwrwkwtlwrindwn, daha do`rusu bu hwrwkwtlwrin

k=lgwsindwn hwzin, ]airanw nw var? Bu k=lgwlwr nw qwdwr ani, ke[wri-gedwri, hwrcayi,

x^lyabidirlwr. Lap m=c^zw twkin. Ya da ki, k^lwkli g^n bulaq aynas\nda s=y^d titrwyi]lwri

twkin.

 Dzin…


Telefon zwngi. K=lgw qeyb oldu. Elw bil qas\r`as=y^d a`ac\n\ yana wydi, wksini bulaq

aynas\ndan ald\.

—Allo, indi gwlirwm.Demwk, Aswf idi. Nwrgizi g=zlwyir. Swbri catmay\b, zwng elwyib. Yad\ma d^]d^: Ax\, }wmsi

deyirdi ki, bu g^n Aswfin ad g^n^d^r. “Allo, indi gwlirwm”. Mwn onlar\ bir yerdw twswvv^r

etdim. Bu g^n qonaql\qda. K^[wdw, kinoda, ba`da, k^[wnin sws-k^y^ndw, park\n

yalq\zl\q\nda, kinonun xwlvwtindw. Aswf. Nwrgiz. Onlar\n ikisinin ya]\n\ ^st-^stw gwlwndw

yenw dw mwnim ya]\mdan az [\x\rd\.

{\q. Telefon as\ld\. D=]wmwdw yenidwn k=lgw g=r^nd^. “Allo, indi gwlirwm”. Bilirdim. Bu

ax\r\nc\ anlard\r. Mwn be] sayacam. K=lgw yox olacaq. Bir, iki, ^[, d=rd, be] “Allo, indi

gwlirwm”. Yox, hwlw dw wsir, titrwyir. Indi onacan sayacam. Bir, iki, ^[ d=rd, “Allo, indi…”

be], alt\. “Allo”, yeddi, swkkiz, “Yox, s\rayla saymaq laz\m deyil, elw belw, s\ras\z, necw

gwldi. Bir, doqquz, yeddi, ^[, allo, allo, allo, iki, alt\, on swkkiz. On swkkiz… D=]wmw.

Boz, bo], [irkli d=]wmw. {wpwki, g=lgwsiz i]\q.

Nwrgiz ota`a girdi. Kaman kimi incw, kaman kimi d^md^z ]^mal. Swsidw kaman swsi…

Ne[in =m^r ke[di, g^n ke[di, ne[in cavan olmaram bir dw mwn…

—Yax]\, mwn getdim. Sa` olun.

}=vkwt xan\m dedi:

—Sa` ol. Gec gwlmw. Elw indi dw gecdi. Qa] qaral\b. Necw gedwcwkswn?

Birdwn mwn dedim:

—Dayan, Nwrgiz, getmw. Mwn swni =t^rwrwm. O twrwfw gedirwm.

—Lap yax]\. Onda taksi g=t^rwrik. Yoxsa yaman gecikmi]wm.

Mwn paltomu geyinwnwcwn Nwrgiz durna boylu g^ldandan seyrwk-seyrwk d^z^lm^]

q\rm\z\ g^llwri uzun barmaqlar\yla y\`\rd\. Haradansa ba]\ma qwribw bir sual-cavab gwldi.

Guya mwndwn soru]urlar: Hwyat\n\n wn xo], wn g=zwl, wn incw xatirwsi nwdir?—Al q\rm\z\

g^llwri a` g^ldandan y\`an uzun barmaql\ bir q\z\n ya]\l paltar\…”

Nwrgizin ya]\l paltar\ vard\.

Nwrgiz g^llwri Aswf[^n y\`\rd\. Aswf Nwrgizin ni]anl\s\ idi. Nwrgiz }wmsinin q\z\ idi. }wmsi

mwnim dostum idi. Mwn dedim:

—Mwn haz\r.

—W]i oturayd\n. Nwrgiz =z^ gedwr. Otur swnw Murtuzdan dan\]acam. Zal\m oqlu elw

=z^ndwn bwdg^mand\ ki. D^nwn kafedran\n iclas\nda…

}wmsi deyinirdi…

Nwrgizlw mwn tindw dayanm\]\q. Taksi g=zlwyirdik.Ya`\] ya`\rd\. Yad\mdad\r. Vaxtilw mwn

ba]qa bir tindw, ba]qa bir qad\nla dayan\b taksi g=zlwyirdik. Budur, yenw tin. Yenw mwn.

Yenw qad\n. Yenw taksi. O g^ndwn [ox illwr ke[mi]dir. O g^ndwn [ox taksilwr getmi]dir.

Lakin ne[in bu ya`\]l\ ax]am mwnw o g^nw]li g^nd^z^ xat\rlad\r?

Ax\, hwr ]ey dwyi]mi]dir. Tin o tin deyil. Ba]qa k^cwnin tinidir. Nwrgiz vaxtilw mwnim

=t^rd^y^m qad\n deyil. O qad\n da cavan idi. Nwrgiz kimi. Lakin o qad\n ne[w illwr
bundan qabaq cavan idi. O zaman mwn dw gwnc idim. Nwrgiz isw indi cavand\r. Mwn indi

ya]l\ ki]iywm.

Mwn vwxtilw sevdiyimi taksiylw g=ndwrwn, a`r\yan, amma e]qimw dw, hwsrwtimw dw

biganwliklw baxan adam deyilwm. Onsuz da vaxt hwr yaraya mwlhwmdir,—deywn adam

deyilwm. Vaxt =z^ mwnw isbat etdi ki, hwr yara sa`alan deyil. O mwnw anlatd\ ki, wbwdi

gedwn taksilwri saxlamaq[^n bwlkw bir =m^r boyu piyada qa[mal\ olsan belw, qa[mal\san,

heykwl twki durub “dwrin” fwlswfw y^r^tmwk bir pe]w deyil. Vaxt verdiyi dwrslwrw g=rw

sa[lar\m\n g^m^]^ bahas\n\ ald\sa da, hwr halda onun =yrwtdiklwri bu qiymwtw dwywrdi.

Bwli, hwr ]ey dwyi]mi]di. Onda isti g^nd^z idi. Indi ya`\]l\ ax]amd\r. Onda =mr^m^n

swhwr ^z^ idi. Indi yolum gecwywdir. Amma yenw o vaxtk\ kimi taksi g=zlwyirdik.

Nw qad\n o qad\nd\, nw mwn o vaxtk\ “mwndim”. Bwli, hwr ]ey dwyi]mi]di. Amma yenw o

vaxtk\ kimi mwn sevirdim. Sevirdim vw itirirdim.

Bwli, hwr ]ey dwyi]mi]di. Mwn indi bilirdim ki, swadwt var vw insan onun u`runda

d=y^]mwlidir. Bilirdim ki, wgwr swadwt ^f^qw bwnzwyirsw, bu bwnzwyi] [at\lmazl\qda deyil,

bu bwnzwyi] ondad\r ki, ^f^q twki swadwtw twrwf gedwndw dw biz yeni-yeni alwmlwr tap\r,

twzw-twzw hwqiqwtlwr, do`rular kw]f edirik. Swadwt u`runda, do`ru u`runda [arp\]d\qca biz

vaxta qalib gwlirik. Mwn indi bunu bilirdim. Bwli, hwr ]ey dwyi]mi]di. Amma yenw o vaxtk\

kimi mwn twrwdd^d i[indwydim. Deyim, demwyim? Deswm etiraf\m bomba parlay\]\ twsiri

ba`\]layacaqd\. Tw]beh [eynwnmi]dir. Lakin inan\n,  and i[iirwm ki, b^t^n bu ullwr

wrzindw mwn ayr\ tw]beh tapa bilmwdim.

Deyirlwr g=zwlw al da yara]\r, ]al da. Biz ya`\]\n alt\nda dayanm\]d\q. Ya`\] g=zwllwri belw

islad\b b^z^]d^r^r, aciz, yaz\q, [irkin elwyir. Ancaq Nwrgizw ya`\] da yara]\rd\. Sa[lar\nn

q\v\rc\qlar\ndan sallanm\] ya`\] damc\lar\ ki[ilmi], miniat^rlw]dirlw]dirilmi] ^z^m

salx\mlar\na bwnzwyirdi. Sa[\nda, qa]\nda, kirpililwrindw parlayan ya`\] danwlwri mirvariyw,

inciyw ox]ay\rd\. &st-ba]\nda swpwlwnmi] ya`\] gilwlwri x\rda da` [i[wklwrini and\r\rd\.

Ya`\] onun sa[lar\n\ da`\tm\], yana`\n\, qa]\n\, kirpiyini yuyub yalam\] vw elw qara su

olub g=z^n^n gilwlwrinw y\`\lm\]d\. Ya`\] onu hwr buda`\ndan nar\n [i[wk, ya da x\rda

meyvw sallanan a`aca ox]ad\rd\. Ona ya`\] da yara]\rd\.

Bwli, hwr ]ey dwyi]mi]di. O cavand\, g=zwldi. Mwnim ya]\m =tm^]d^. Bu m^twrwddidlik dw

o zamank\ qwrars\zl\q deyildi. O vaxt qar]\mda yaln\z =z biganwliyim, =z laqeydliyim, =z

dwruni “soyu`um” dururdu. Indi isw real ke[ilmwz swdlwr. Ya]. Adamlar. Rwylwr. Wxlaq

normalar\. Hwr ]ey dwyi]mi]di. Lakin bu duy`ular mwnw tan\]d\. Mwn onlar\ simfoniyan\n

sonunda birinci hisswsinin m=vzusunu tan\yan kimi tan\m\]d\m. Bu m=vzu b^t^n wswr

boyu ke[ir. Dwyi]ir, ayr\la]\r, =zgwlw]ir. }adl\qdan ke[ir, kwdwrdwn ke[ir dal`\nl\qdan

ke[ir. Ancaq ax\rda onu yenw dw tan\y\rsan. O dwyi]mi]dir. O hwm k=hnw tan\]d\r, hwm

dw yeni dost. O, hwm ondak\d\r, hwm indiki.
Bwli, hwr ]ey dwyi]mi]di. Amma yenw dw lap o vaxtk\ twki mwn istwmirdim, he[ istwmirdim

ki, taksi gwlib [\xs\n.

Lakin onda da, indi dw taksi gwlib [\xd\. Tindwn buruldu.

Yan\ da dama-dama nax\]l\, qabaq ]^]wsi dw ya]\l i]\qd\.

—Allo, taksi.

Saxlad\. Ikimiz dw dalda wylw]dik.

K^[wlwr par\lday\rd\. Lak [wkilmi] qara [wkmw kimi. K^[wnin ya] qara aynas\ ^zwrindw

rwngbwrwng i]\qlar ^z^rd^.

Ya]\l, sar\, q\rm\z\. Ma]\nlar\n qabaq faralar\ k^[wlwri sar\ i]\qla s^p^r^r, dal faralar\n qan

q\rm\z\s\ isw yol boyu ardlar\nca s^r^n^rd^. Al lenta twkin. I]\qforlar k^[wlwrw ya]\l

yarpaqlar swpmi]di.

G=ydw kwla`ay\ buludlar. Bulud yar`anlar\ndan g=r^nwn swma. G=z i]lwdikcw i]lwywn

wngin. Bir dw soyuq ay. Gecwnin  sar\ xal\.

Yerdw ]whwr. K^[wlwr. Adamlar. Bu taksi. Bu taksidw d=rd^m^z. S^r^c^. Nwrgiz. Mwn. Bir

dw mwnim wcaib mwhwbbwtim. Yox, bir dw mwnim ya]\m—Taksi say`ac\n\n rwqwmlwri kimi

bir-birinin twqib edwn illwrin say\. Bir dw qiyabi adamlar. Onlar\n nwsihwtlwri, anlay\]lar\.

Bir dw mwnim kwdwrim. Bir dw onun nw a`\la, nw twrifw, nw dw bu ma]\na s\`mayan

g=zwlliyi. A]\q demi]kwn “tamam bir kwndw dwywn”, yox, tamam bir ]whwrw dwywn

g=zwlliyi. Bir dw onun beynindw vw qwlbindw, arzular\nda, yadda]\nda, qulaqlar\nda,

g=zlwrinin i[indw yer elwyib qalm\] qarabu`day\, qonur g=zl^ bir gwnc, a`\ll\, kamall\, hwm

dw bir az dwli-dolu gwnc.

Qwflwtwn ma]\n\m\z dayand\. Elw bil i]\qfor yellwncwk  kimi ^st^m^zw axd\.

K^[w qwndillwrindw—yol boyu d^z^lm^] i]\qforlarda sar\ i]\q q\rm\z\la wvwz olurdu. K^cw

boyu—q\rm\z\ i]\q dairwlwri. Gecwnin lalwlwri. Soyuq, namehriban, isintisiz i]\qlar.

—Demwk eyib olmas\n, bu vaxt o twrwflwrdw sizin nw i]iniz var?

Bu s=zlwrdw, onlar\n deyili] twrzindw cavan bir q\z\n wmisinw, day\s\na, yaxud ailw dostuna

olan bir mwhrwmlik duyuludu. Mwn dw eyin ]\ltaq-qwmzwli wdayla cavab verdim:

—Hwr ]eyi demwzlwr ki…

I]\qfor g=z vurdu. Yollar a[\ld\. Ma]\n twrpwndi. Mwn dedim:

Bws sizinki nw mwclisdi?

—Aswfin ad g^n^d^r,—mwn bilirdim.—Ata-anas\n\ tovlay\b evdwn qa[\rtm\]\q. Indi

ancaq =z^m^z olaca`\q.
Mwn dedim:

— 

Ywni ancaq cavanlar. G=r indi nw vur-[atdas\n olacaq?O, ywqin ki, swsimdwn hwswdi sezmwdi. Riqqwtlwndirici bir sadwl=vhl^klw twsdiq etdi.

Hw,—sonra wlavw etdi,—gwlin siz dw gedwk.

Bu twklif quru nwzakwt deyildi, riyakarl\q da deyildi. Bu twklifdw twmiz k=rpw sadwliyi

vard\. Mwn bilirdim ki, bu  twklifi mwn dw bax belwcw, u]aqcas\na qwbul etswm vw

raz\la]sam,  getswm orada cavanlar\n aras\nda bu aldan\] [ox tez a]kar olacaqd\r. Orada,

onlar\n i[indw mwn nw qwdwr yad g=r^nwcwywm. Zaman q^rbwtinw d^]m^] qwrib. Ya]\n\

azm\] bi[arw. Onlarla dil tapmaq, =z^n^ cavanl\`a, mwnw nisbwtdw ars\zl\qa qoymaq, ya]\

[oxdan =tm^]kwn ]ux bir gwnc vw yaxud kefcil bir gwnclik dostu rolunda [\x\] etmwk fikri

isw mwndw yaln\z ikrah hissi oyand\rd\. Lakin bir an, nw az, nw [ox, d^z bir an mwndw dwli

bir istwk oyand\. Oraya getmwk. Mwhz Nwrgizlw birlikdw getmwk vw orada b^t^n

istedad\m\, b^t^n hwvwsimi, b^t^n twcr^bwmi, mwndw nw varsa, mwndw nw qal\rsa, mwndw

nw s=nmwyibsw, hwr ]eyi atmaq, onlarla, o parlaq, haz\rcavab, ]ux gwnclwrlw d=]-d=]w

gwlmwk, Nwrgizi onlardan almaq, onlardan aparmaq. Bu x^lya idi. Lakin bir an, nw az, nw

[ox, d^z bir an mwndw dwli bir istwk oyand\. Oraya getmwk. Mwhz Nargizlw birlikdw

getmwk vw orada b^t^n istedad\m\, b^t^n hwvwsimi, b^t^n twcr^bwmi, mwndw nw varsa,

mwndw nw qal\bsa, mwndw nw s=nmwyibsw, hwr ]eyi atmaq, onlarla, o parlaq, haz\rcavab,

]ux gwnclwrlw d=]-d=]w gwlmwk, Nwrgizi onlardan almaq, onlardan aparmaq. Bu x^lya idi.

Lakin bir an, nw az, nw [ox, d^z bircw an mwn bu x^lyaya inamad\m. Mwni ba]a d^]^n.

Mwn o gwnclwri sevirdim. Onlar a`\ll\, sa`lam, atw]li, g=zwl gwnclwr idi. Mwn onlarla yaln\z

bircw ]ey ^st^ndw [arp\]maq istwyirdim. Mwn Nwrgizi onlardan, o`lanlardan, q\zlardan,

Aswfdwn, onun tay-tu]lar\ndan, ya]da]lar\ndan almaqla =z gwncliyimi qaytarmaq

istwyirdim, gwnclikdw itirdiyim qad\n\ Nwrgizdw tapmaq, bu gecikmi] mwhwbbwtdw twswlli

almaq istwyirdim. Nwrgizin dikdaban [wkmwlwriyilw gwnclik fwlswfwmin amans\z

laqeydliyini tapdamaq istwyirdim. Bir dw 20 ya]\nda, o vaxt, o g^n, saat ^[w on be] dwqiqw

qalanda qaytarmad\`\m, qaytarma`a cwhd etmwdiyim taksini indi geri d=ndwrmwk

istwyirdim. Lakin mwn bilirdim bu x^lyad\r vw mwn bilirdim ki… olan oldu, ge[wn ke[di.

Mwn bilirdim getmwywcwm.

Aral\`a s^kut [=km^]d^. Biz susurduq. S^kut yay\n b^rk^s^ kimi wziyywt verirdi. Bwlkw

mwhz bu a`\r s^kutu pozmaq[^n Nwrgiz birdwn dedi:

—Bu ax]am televizora bax\n ha.

—Niyw? Nw var ki?

—Maraql\ verili] var.

—A… — sonra soru]dum.—Swn dw baxacaqsan?

—Hw. Wlbwttw.

Mwn dedim:

—Onda mwn dw baxaram.

Ma]\n sola buruldu. Indi o sakit, adams\z k^[wlwrlw gedirdi. Aswfgil bu hwndwvwrdw

olurdular.
Mwn d^]^n^rd^m: “Budur, bax, indi Nwrgiz d^]^b gedwcwk. Onun paltosunun ^st^ndwn

geydiyi bu ya`\]l\`\ he[ mwnim xo]uma gwlmirdi. Lakin mwn xat\rlad\m ki, q\]da bwzi

]whwr a`aclar\n\ c^rbwc^r y=ndwmisiz, qaba — saman-hwsir =rt^klwrw b^ry^rlwr, =rt-

basd\r edib q\]\n saza`\ndan, ayaz\ndan gizlwdirlwr. Q\]da onlar ]aquli qoyulmu] nataraz

odunlara ox]ay\r. Lakin q\] ke[ir. }axta ke[ir. +rt^klwri a[\rlar vw onlar\n kobudlu`u

alt\ndan nazik, zwrif, g=zwl, ya]\l bahar [\x\r. Mwn d^]^nd^m ki, Nwrgiz indi ma]\ndan

d^]wcwk, g=r^]^b gedwcwk, orada bu y=ndwmsiz ya`\]l\`\n\ paltosunu [\xaracaq, onu

soyuqdan, sudan qoruyan bu kobud b^r^mwlwrin i[indwn isw k=vrwk, incw, ya]\l paltarl\

bir bahar [\xacaqd\r. Bu bahar rwqs edwcwkdir. G^lwcwk, dan\]acaqd\r. K=nl^n^n

nwvazi]ini, istisini insanlarla b=l^]wcwk, mehribanl\`\yla sevindirwcwk, etinas\zl\`\yla

qusswlwndirwcwkdir vw ha[ansa mwclisin ]irin yerindw bir ne[w dwqiqw qonaqlardan,

rwqslwrdwn, tostlardan, komplimentlwrdwn ayr\lacaq, televizora qap\lacaq, verili]w

baxacaqd\r. Mwn dw evimin kimswsizliyindw bu verili]w baxaca`am. Bu bir ne[w dwqiqw o

mwnimlw olacaqd\r.  Daha do`rusu, onun fikirlwri, hisslwri, twwss^rat\ mwnimkiylw eyni

olacaqd\r. Biz eyni ]eydwn hwzz alaca`\q, eyni ]eyw g^lwcwk, eyni ]eydwn riqqwtlwnwcwyik.

Deyirlwr qabaqlar sevi]wnlwr bir-birlwrindwn ayr\ d^]wndw aya baxarlarm\]: g=zlwr, xwyallar

orda birlw]wrmi]. Indi isw televizora baxmaq olar. Bax\]lar, qwlblwr onun ekran\nda

birlw]wr. Bu twswlli deyildimi?

S^r^c^ dedi:

—{atd\q? Burad\r?

—Hw.

Ma]\n dayand\.Nwrgiz ma]\ndan d^]d^. D^]wrkwn mwndwn soru]du:

—Pul vermwk laz\md\r, hw?

Mwn zarafata sald\m:

Bws necw ki? Yoxsa elw bilirswn ki, swnin qara g=zlwrindwn =tr^…

Lakin c^mlwni qurtarmay\b susdum. Onun qara g=zlwrini g=r^b susdum.

Mwn dedim:

—Ay q\z, swnin[^n eyib deyil, mwn dura-dura…

Nwrgiz g^l^ms^nd^:

—Yax]\, nw deyirwm ki,…

O getdi.


Dikdaban, zwrli, balaca [wkmwlwriylw k^[wni, ya`\]\ d=yw d=yw getdi. Uzun-uzun ard\nca

baxd\m. Ard\nca baxa-baxa qald\m. Uzaqla]d\. Mwn yaln\z onu g=r^rd^m. Wtraf\

g=rm^rd^m. Nw k^[wni, nw gecwni, nw evlwri, nw adamlar\, nw dw ki, ya`\]\. Elw bil o gedwn

yolun iki twrwfi divar idi. Elw bil o, bax\]lar\m\n koridoruyla gedirdi.

Add\mlar\n\n swsi get-gedw yava]\d\, =z^ get-gedw balacaland\, dwhlizw girib g=r^nmwz

oldu.


—S^r.

Ma]\n hwrwkwtw gwldi. S^r^c^ radionu qurdu. Mwqalw oxunurdu.
Sws q\r\q-q\r\q, x\r\lt\l\ gwlirdi. Gah itir, gah e]idilirdi. Ba]qa stansiyalar da qat\]\b mane

olurdular.

Yaln\z ayr\-ayr\ s=zlwri ba]a d^]mwk olurdu: “Siyasi dairwlwr…Olunmu]… son

mwlumat…d^nwn… Xarici i]lwr…” Sanki uzaq bir ]whwrlw telefon dan\]\`\yd\.

S^r^c^ soru]du:

—Arvad\nd\r?

—Yox.

—Ni]anl\nd\?S^r^c^ bizw diqqwtlw baxmam\]d\, dan\]\`\m\za diqqwt yetirmwmi]di.

Mwn dedim:

—Yox.

—Demwli, elw-belw, gwzirsiniz.S^r^c^ g^nd^z i]\`\nda bizimlw ^zbw^z gwlswyidi, belw sual vermwzdi, o mwnw vw Nwrgizw

bircw kwrw i]\qda baxsayd\…

Mwn dedim:

—Yox.


—Aaa…..

O, wliylw qwyri-m^wyywn bir hwrwkwt elwdi. Mwnw twrwf d=nd^. Bic-bic g^l^ms^nd^. Ba]\n\

yellwdi.

—Ayd\nd\,—dedi.

Mwn tutuldum.

—Nw ayd\nd\?—deyw swrt soru]maq istwdim.

Soru]mad\m.

Mwn bildim ki, o Nwrgiz haqq\nda pis d^]^nw bilwr. Mwn onu fikirlwrdwn da]\nd\rmaq

^[^n olan\ demwliydim, onun bu aldan\]\n\ bircw kwlmwylw, ya bircw hwrwkwtlw ona

anlatmal\yd\m. Lakin mwn d^]^nd^m ki, bir dw bu adam ywqin ki, =mr^ndw nw mwnw, nw

dw Nwrgizw rast gwlwcwkdi. Nw mwni, nw Nwrgizi tan\yacaqd\ vw onun bu aldan\]\ he[ kwsw

zwrrw qwdwr dw ziyan gwtirmwz. Bu fikir yaln\z onun =z i[indw qalacaq, o  da bir ax]am,

bwlkw bir ne[w saat, bwlkw bir ne[w dwqiqw gwlwcwk swrni]inw qwdwr. Mwn kwdwrlwndim ki,

he[ bir vaxt bu adama rast gwlmwywcwm, mwni vw Nwrgizi wr-arvad, yaxud ni]anl\, yaxud

elw-belw sevi]wn sayan bu yeganw insanla bir ne[w dwqiqwdwn, bir ne[w metrdwn sonra

wbwdilik ^z^l^]wcwk vw bir dw he[ bir vaxt, he[ bir vaxt g=r^]mwywcwywm. Do`rudur,

ma]\n\n n=mrwsini yadda saxlamaq olard\. Amma nw fayda? Mwgwr bu twswllimidir?

—Belw gedwcwyik?

—Bwli, bu d=ngwni burul, saxla.

Birdwn mwn istwdim, yaman istwdim, s^r^c^yw deywm ki, bwli o q\z ni]anl\md\r, bu

yax\nda isw arvad\m olacaq. Bwli, biz evlwnwcwyik. Istwdim deywm ki, bax, swn elw bilmw ki,

biz bircw ax]am, hwtta bircw bu ax]am bir-birimizdwn ayr\ dura bilwrik. Yox, biz

ayr\lmad\q. Mwn onu =zgwlwrin yan\nda qoymad\m. Onun ax]am\n\, twbwss^m^n^,

sa[lar\n\n iyini ba]qalar\na vermwdim. Yox, bu m^vwqqwtidir. Bilirswn,dostum, nw var,

mwn onu m^vwqqwti olaraq ora—xalas\gilwmi bilmirwm, bibisi gilwmi bilmirwm, apard\m.Bir balaca i]i var. Bir balaca i]im var. Yar\m saatdan sonra taksi tutub dal\ycan

gedwcwywm, onu g=t^r^b gwtirwcwywm.

Mwn demwk istwyirdim ki, mwn vaxta qalib gwlmi]wm, bu ya`\]l\ ax]am, [ox-[ox illwr

bundan qabaq isti g^nd^z [a`\ itirdiyimi tapm\]am vw tapd\`\mdan elw mu`ayat olaca`am

ki, bir dw itirmwyim, =m^r gecwsinin sonuna kimi itirmwyim.

—Buyur.


Ma]\n dayand\. Kwlib [atd\q. Pul verdim. D^]d^m. He[ nw demwdim, he[ nw deyw

bilmwdim. Taksi twrpwndi. Yaxas\nda ya]\l d^ymw.

Ard\nca baxd\m, baxd\m vw birdwn qwrara gwldim.

—Ey, saxla, saxla, g=r^m ey! Taksi!

Taksi elw bil diksinib dayand\. {a`\rd\m. Qay\td\. Oturdum. S^r^c^ qaranl\qda twwcc^blw

mwnw bax\rd\. Mwnim ^z^m g^l^rd^.

—Fikrimi dwyi]dim,—dedim,—S^r gedwk.

—Hara?


Mwn dedim:

—Q\z\ d^]^rd^y^m^z yerw,—sonra inamla wlavw etdim.—Ni]anl\m\…

—Aa… {ox g=zwl.

S^r^c^ dw g^l^ms^nd^. G^l^ms^nd^ dw s=zd^. Lap a`z\ getdi qula`\n\n dibinw. Vallah,

bu dwqiqw o mwnw qarda]\mdan wziz idi. Mwn wn yax\n bir adam kimi onunla

qwlbimdwkilwri b=l^]d^rmwk istwyirdim.

—Bilirswn,—dedim,—bir balaca qonaql\q kimi var. Q\z\n dostlar\glidw. Mwn getmwk

istwmirdim, i]im vard\, Amma birdwn fikirlw]dim ki, q\z\ nahaq twk qoydum. Nw bilwswn

orda kimi olacaq.

S^r^c^ b=y^k hwvwslw raz\la]d\:

—Wlbwttw, w]i… insan [iy s^d wmib…

Mwn ona papiros twklif etdim. Spi[ka [wkib papirosunu  yand\rd\m. Sonra =z papirusumu

da odlad\m.

—Hw,—dedim,—fikirlw]dim ki, i]im sabaha da qalsa olar. Qoy gedim ni]anl\m\n yan\nda

olum.

Mwn =z^m =z dediklwrimw swmimi surwtdw inan\rd\m. Inan\rd\m ki, hwr ]ey mwhz mwndan\]d\`\m kimidir. Yaxud mwn dediyim kimi olacaq. Fwrqi yoxdur. S^r^c^ yenw mwnw

baxd\ vw yenw dw bic-bic g^ld^.

—Tamamilw do`rudur,—dedi. Sonra zarafatyana wlavw etdi.—onu da deyim ki, ni]anl\n

swnin[^n yaman dar\x\b. Lap burnunun ucu g=ynwyir.

Mwn inamla dedim:

—Bws ne[w ki, wlbwttw!—Sonra twcc^blw soru]dum:—Bws swn hardan bilirswn?

S^r^c^ mwnl\-mwnal\ baxd\:

—Necw ywni hardan, papirosundan,—dedi.

Mwn anlamad\m.

O, izah etdi.

—G=r papirosun necw al\]\b. El i[indw s=z var, wlamwt var: deyir papirosun bir twrwfi

yananda, bir yan\ al\]anda, bu o demwkdir ki, kimsw swnin[^n yaman, yaman dar\x\r.
Ya`\] azalm\]d\. K^[w adamla dolu idi. Ax\, bu g^n bazar ax]am\yd\. Adamlar kinolara,

teatrlara, konsertlwrw twlwsirdilwr. Bwzilwri dw elw belw k^[wdw gwzmwyw [\xm\]d\lar.

Havada bahar iyi duyulurdu. Soyuq idisw dw, bu mart soyu`u idi; bahar\n wrwfwsi.

K=nl^mdw dw mart idi. Bahar\n wrwfwsi.

Musiqi swsi gwlirdi. Ayd\n, twmiz e]idilirdi. Sanki radio dal`alar\ uzaq ]whwrdwn Bak\ya

qay\tm\]d\lar. I]\qforun ya]\l bwzwklwri b^t^n yol boyu sapa d^z^lm^]d^.

Mwn qwribw bir duy`u ke[irirdim. Nwdwnsw, mwnw elw gwlirdi ki, ma`azadan qiymwtli vw

[ox k=vrwk bir g^ldan o`urlam\]am. Bunu ba]qalar\ =z qiymwtinw, =z dwywrinw, qanuni

yolla pul verib alacaqd\lar. Mwn isw bir an i[indw xwlvwtcw bu g^ldan\ g=t^r^b qa[m\]am.

Mwn hey qa[\r, qa[\r, qa[\ram, hara qa[\ram—bilmirwm. Qorxuram ki, twlwsdiyim,

hwywcan\m, twla]\m, nigaranl\`\m nwticwsindw b^drwyib y\x\lam, g^ldan\ s\nd\ram.

Qorxuram ki, mwni haqlayalar, g^ldan\ tutub wlimdwn alalar. Qorxuram ki, ^rwyim

partlaya, y\x\lam, =lwm, g^ldan\ apar\b [atd\ra bilmwywm. Amma b^drwmwswm dw, mwni

haqlamasalar da, y\x\l\b =lmwswm dw hara gedirwm? Hara qa[\ram? Hans\ oca`a pwnah

apar\b, hans\ evdw s\`naq tapaca`am? Hara? Hara?

Qap\da tan\mad\`\m bir q\z daynm\]d\.

—Kimi istwyirsiniz?

Otaqda bir hwngamw, bir vur-[atdas\n vard\ ki, a`\z deywni qulaq e]itmirdi. Musiqi, sws-

k^y, qwdwhlwrin, [wngwl-b\[a`\n [ingiltisi…

—I[wri ke[in.

I[wri ke[mwk swrhwdddi ke[mwk demwkdi. Calayiya] olmaq demwkdi. Gwnclik dilindw

dan\]anlar I[indw wcnwbi, sevinci, ]uxluq dwryas\nda twnhal\q adas\ olmaq demwkdi.

Birdwn mwn ota`\n a[\q qap\lar\ndan Nwrgizi g=rd^m.O rwqs edirdi. Ya]\l paltar\n\n

yaxas\na bayaqk\ al q\rm\z\ g^llwridwn biri sanc\lm\]d\. {iyinlwri [\lpaq idi. O m^asir

q\zd\. Sa[lar\ g=dwk, dan\]\q qwrzi, d^]^n^] twrzi, ya]ay\] twrzi m^asir. Z=vq^ m^asir,

g^l^]^ m^asir, ]^uru m^asir. Amma indi o qwdim bir rwqs oynay\rd\. Qwdim bir Qaraba`

rwqsi. Onun oyununda qwribw bir ahwng vard\. S^m^klwrinin, wzwlwlwrinin plastikas\ ilwmi,

^z^ndwki ifadwnin i]vwkarl\`\ ilwmi, hwrwkwtlwrinin ]irin naz qwmzwsu ilwmi, deyw

bilmwrwm, amma nw ilwsw bu rwqs xwyal\mda he[ bir vaxt g=rmwdiyim ke[mi]lwri, [ox

qabaqlar ya]am\] gwlinlwrimizi, q\zlar\m\z\ canland\r\rd\. He[ bir vaxt ki]I ^z^nw

[\xmayan, ki]i nwzwriylw ox]anmayan, s\`allanmayan, qanadlanmayan gwlin-q\zlar\n

qwdim hwsrwti bu ax]am ki]ilwr-gwnclwr i[indw rwqs edwn m^asir qad\n\n b^t^n

hwrwkwtlwrinw, b^t^n varl\`\na a]\lanm\]d\. Bu g^n ki]ilwr i[indw rwqs edwn bu q\z sanki

wsrlwrlw qara [adralar alt\nda bo`ulan qad\nd\q hissinin wn g=vrwk, wn xwfif, wn incw

gizlinlwrindwn, sirlwrindwn, intizarlar\ndan dan\]\rd\.

Birdwn mwn ba]a d^]d^m ki, art\q mwnw he[ bir ]ey laz\m deyil. Art\q nw istwswm

baya`\l\q olard\. Bu obraz, bu nigaran duy`ulardan ba]qa mwnw he[ nw laz\m deyildi. Butwswvv^r, bu xwyal yadda]\m\n, xatirwlwrimin wbwdi, vwfal\, hwmdwmi olacaqd\. Ayr\ mwnw

he[ nw, he[ kim laz\m deyildi.

Q\z xwbwr ald\:

—Ax\, sizw kim laz\md\r?

—He[ kws,—dedim.—Ba`\]lay\n, yan\lm\]am, swhv gwlmi]wm, azm\]am.

—Aaa.


Ax\r\nc\ pillwni d^]wnwcwn musiqi swsi ayd\n e]idilirdi. Yor`un ahwngli swrgwrdan bir

melodiya sanki =z aram\n\, sakitliyini, sonunu axtar\r\d\, tapa bilmirdi.

K^[wyw [\xd\m. Taksi getmi]di.

Nw fwrqi var! Piyada gedw bilwrdim, ya da ayr\ taksi tuta bilwrdim.

Bwlkw twsad^fwn bayaqk\ taksiyw rast gwlw bilwrdim.

Eh! Taksini qaytarmaq [ox asand\r…

1961

_____


Veb direktor: Betti Bleyer

Mwtni y\`d\: Nwrgiz Abadi

Veb ^[^n haz\rlad\: &lviyyw Mwmmwdova

AZERI.orga qoyuldu: dekabr, 2003-c^ il
Yüklə 73,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə