Microsoft Word Antol-18-SekiYüklə 3,58 Mb.

səhifə135/147
tarix24.12.2017
ölçüsü3,58 Mb.
1   ...   131   132   133   134   135   136   137   138   ...   147

 

483 


Tərtibçi  və  şərhlərin  müəllifi: Ədalət Tahirzadə, Azərbaycan 

Milli  Elmlər  Akademiyası  Şəki  Regional  Elm  Mərkəzi,  “Nafta-

Press” nəşriyyatı, Bakı-2006, səh. 39-43      

II. Bu hissədə  verilmiş inanclar Həjat Tassarovanın, Hüsniy-

yə  Qaffarovanın  və  Şükufə  Mehdiyevanın  dilindən  qələmə  alın-

mışdır. 

 

Yanıltmaclar 

1-14 saylı yanıltmaclar  götürülmüşdür:  Faiq Çələbi (Faiq İb-

rahim oğlu Çələbiyev) Sankt-Peterburqda A.İ.Gertsen adına Rusi-

ya  Dövlət  Pedaqoji  İnstitutunun  Etnokulturologiya  kafedrasının 

dosenti,  sənətşünaslıq  namizədi.  “Azeri” qəzeti, Sankt-Peterburq-

da  Azərbaycan  milli-mədəni  muxtariyyətinin  qəzeti,  Dekabr, 

2002, № 11, səh. 13. “Yanıltmac sovqatı” “Ədəbiyyat qəzeti”     2 

Oktyabr 1998-ci il, № 38 (3111)  

15-18 saylı yanıltmaclar Lütvəli Vahabovdan, 19 saylı yanılt-

mac Hüsniyyə Qaffarovadan qələmə alınmışdır 

 

Tapmacalar 

Faiq  Çələbi  “Ədəbiyyat”  qəzeti,  02.10.1998-ci  il,  №  38 

(3111) 

2-4  saylı  tapmacalar  Şəki  rayonunun  Bideyiz  kəndində qələmə alınmışdır 

 

Atalar sözü və məsəllər 

Qafarova Həyat Hüseyn qızı - Şəki şəhəri, pensiyaçı, 85 yaş, 

1995-ci il 

Qafarova  Hüsniyə  Yaqub  qızı  -  Şəki  şəhəri,  müəllimə,  55 

yaşında, 1990-cı il 

İbrahimova  Rəxşəndə  Yaqub  qızı  -  Şəki  şəhəri,  pensiyaçı 

müəllimə, 70 yaşında, 2001-ci il  

Saybət  Bacı  -  Şəki  şəhəri,  “Otaq  eşiyi”  məhəlləsi,  60  yaş, 

1970-ci il  

484 


Faiq  Cələbi  (Çələbiyev  Faiq  İbrahimov  oğlu)  -  Sankt-Peter-

burq, 53 yaş, 2003-cü il 

Vahabov  Lütvəli  Şirəli  oğlu  -  təqaüdçü  müəllim,  80  yaş, 

2001-ci il 

Molla Əli - Şəki şəhəri, din xadimi, 68 yaş, 2005-ci il  

Akif Salam - Şəki şəhəri, jurnalist  

Salamov Möhsüm Əsgər oğlu - Bakı şəhəri, Şirvanşahlar mü-

zeyi kompleksinin direktoru, 70 yaş, 1975-ci il 

Əbdürrəhmanov  Hümmət  Həsən  oğlu  -  Şəki  rayonu,  Dərə-

cənnət kəndi, müəllim, 65 yaş, 2001-ci il 

Həmidov  Loğman  Əbdülhəmid  oğlu  -  Bakı  şəhəri,  “Azneft” 

İB Radiorabitəsi idarəsinin rəisinin müavini, 65 yaş, 2005-ci il 

Əzizov  Soltan  Hümmət  oğlu  -  Şəki  şəhəri,  təqaüddə  olan 

dövlət qulluqçusu, 84 yaş, 2004-cü il 

Hacı  Cabir  Müzəffər  oğlu  Xəlifəzadə  -  Şəki  şəhəri,  Milli  

Azərbaycan kulinariyasının  bilicisi, tədqiqatçısı  və təbliğat edəni, 

70 yaş, 2005-ci il 

Əhmədov  Süleyman  Rəsul  oğlu  -  “Azərrabitəlayihə”  Layihə 

Axtarış Kontorunun baş mühəndisi, 50 yaş, 2007-ci il  

Əzizov Elman Mövlud oğlu - Şəki rayonu, Baş Laysqı kəndi, 

AMEA-nın Folklor İnstitutunun dissertantı, 42 yaş, 2004-cü il 

Məmmədov  Ələfsər  Bəxtiyar  oğlu  -  kimya  elmləri  doktoru, 

professor, 43 yaş, 2005-ci il 

İslamova  Rəhimə  -  Şəki  rayonu,  II  Biləcik  kənd  orta  mək-

təbinin müəllimi, 1947-ci il təvəllüdlü 

Münəvvər  nənə  -  Şəki  rayonu,  II  Biləcik  kəndi,  1918-ci  il 

təvəllüdlü 

Kopur  oğlu  Məmmədkərim  -  Şəki  şəhəri,  pensiyaçı,  74  yaş, 

2005-ci il  

Cabbarov  Əlibəy  -  Şəki  şəhəri,  məktəb  direktoru,  61  yaş, 

1990-cı il  

Usta  Əli  (Əli  Davudoğlu  -  Doydağların  Əli)  -  Bakı  şəhəri, 

Azərbaycan  Respublikasının  Əməkdar  mədəniyyət  işçisi,  68  yaş, 

2000-ci il 
 

485 


Alxasov Kamil Kamal oğlu - Şəki rayonu, Kiçik Dəhnə kən-

di, müəllim, f.e.n. 

Hacıyev Nemət Həmid oğlu - Şəki şəhəri, tarixçi müəllim, 67 

yaş, 2007-ci il 

 

Əfsanələr, rəvayətlər 

“Arvad  əməli  qurtaran  deyil”,  “Etiraf”,  “Yerdəyişmə”  –  Sa-

lamov  Akif Salam oğlu, (Akif Salamoğlu), 1949-cu  il təvəllüdlü, 

Şəki şəhəri, mühəndis. Bax: Gülən gözlər, səh. 6, 7, 33, 42, “Qızıl 

Şərq mətbəəsi” ATSC 

“Süleyman  peyğəmbərin  təəssüfü”  -  Yusif  Hacı  Zəkəriyyə 

oğlu, 1885-ci il  təvəllüdlü, 92 yaşında, 1977-ci il 

“Elm  və  helm”.  Danışan:  Hacı  Huşənc  Nəcəfi,  Şəki  şəhəri, 

1938-ci il təvəllüdlü, sahibkar 

Qələmə  alan:  Salamov  Akif  Salam  oğlu  (Akif  Salamoğlu). 

Bax:  Gülən  gözlər,  səh.  133,  Bakı-2004,  “Qızıl  Şərq  mətbəəsi” 

ATSC 


“Peşə” - Quliyev Cümşüd Əmirastan oğlu, Bakı şəhəri, rabitə 

mühəndisi, 61 yaş, 2000-ci il 

“Qisas” - Qafarova Həyat Hüseyn qızı, Şəki şəhəri, evdar qa-

dın, 85 yaş, 1995-ci il 

“Üzlü  qonaq”  -  Danışan  Davax  Həsən,  Şəki  rayonu,  Aşağı 

Göynük kəndi, pensiyaçı, 75 yaş, 1975-ci il 

Təqdim edən: Süleyman Əhmədov, Bakı şəhəri, “Azərrabitə-

layihə” Layihə Axtarış Kontorunun baş mühəndisi, 49 yaş, 2006-

cı il 

“Allah  dəvələri  iynənin  gözündən  keçirir”.  Danışan:  Şəki rayonu,  II  Biləcik  kənd  sakini,  1918-ci  il  təvəllüdlü  Münəvvər 

nənə, VI.2005-ci il 

Yazıya alan: İslamova Rəhimə, Şəki rayonu, II Biləcik kəndi, 

müəllimə, 1947-ci il təvəllüdlü, VI.2005-ci il 

“Eşşəkliya  şükür elə!”,  “Allaha təvəkkül”,  “Şah səni üstümə 

göndərdi ki, mən də tutub didim”, “Dərdsiz adamın alt köynəyi”, 

“Beyində gənə”, “Birin də...birin  də...”, “Halal qardaşlar”,  “Qəza  

486 


toru”, “Xan qızını kimə verər”, “Bacılar”, “Kim gözəldir?”, “Qoy-

saydın,  götürərdin”,  “Ərəbin  dəvəsiylə  halallaşması”,  “Allah  taa-

lanın  işinə  qarışmaq  olmaz”,  “Əzrayılın  dostluğu”,  “Hamam  əh-

valatı”,  “İbadət  və  tamah”,  “Babı  babına,  qarpız  qabına”,  “Loğ-

man  həkim”.  “Lütvəli  kişidən  folklor  nümunələri”,  “Təhsil”  nəş-

riyyatı  

Toplayan: Lütvəli Vahabov. Tərtibatçı və elmi redaktoru filo-

logiya  elmləri  namizədi  dosent  Ramazan  Qafarlı,  Bakı-2003,  ss. 

49, 50, 51,52, 53,54,55,56,58 

Beşik daşı - rəvayəti Şəki rayonu İncə-Zunut kənd orta mək-

təbinin dil-ədəbiyyat müəllimi Arif Məmmədov təqdim etmişdir 

Gözəlliyi görmək qabiliyyəti - Əbdülrəhim Məmmədov – res-

publikanın tanınmış partiya  və dövlət xadimi,  “Ömrümdən  yadda 

qalan  bəzi  xatirələr”, Bakı-2007, “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 

səh. 208-209  

 

Tarixi rəvayətlər 

“Şeyx Şamilin naibi Hacı Muradın Nuxada son günlərilə bağ-

lı tarixi rəvayətlər” Birinci rəvayət QƏXTMT (CMOMПK). 40-cı 

buraxılış, 842, I şöbə, ss. 65, 66, 67, S.N.Şulqin 

İkinci rəvayət. QƏXTMT (CMOMПK). 40-cı buraxılış, 842, 

I şöbə, ss. 68, 69, 70, S.N.Şulqin, 20 Aprel, 1909-cu il 

“Şeyx Şamilin Şəki xanı Hacı Çələbi xanla qohumluğuna dair 

tarixi rəvayət”, “Xalq qəzeti”, 26 fevral 2006-cı il, № 43 (25217) 

Şəmistan  Nəzirli.  Müdafiə  Nazirliyinin  Hərbi-Elmi  Mərkəzinin 

baş elmi işçisi, polkovnik-leytenant 

“İlisu”  -  Tərtib  edən  S.Murtuzayev,  Bakı,  “Oskar”  NPM, 

2005, s. 14 

“Oryat kəndi  ilə  bağlı tarixi rəvayət”. Ədalət Tahirzadə  “Şə-

kinin tarixi qaynaqlarda”, “Master” nəşriyyatı, s. 134, Bakı-2005 

“Şəki xanı İsmayıl xanın öz arvadını qətlə yetirməsi” - Ədalət 

Tahirzadə “Şəkinin tarixi qaynaqlarda”, ss. 194-213 

“Şəki  xanlarının  ixtisar  üzrə  tarixi”nə  dair  tarixi  rəvayət: 

Danışan Lətifov Yaqub İsaq oğlu, 1950-ci il təvəllüdlü, Azərbay-
: antologiyalar
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu ­­­­­­­­­­­
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasifolklor institutu
antologiyalar -> Azərbaycan nağillari
antologiyalar -> Azsayli xalqlarin folkloru
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
antologiyalar -> Microsoft Word Qarabag-folklor-da-tarixdir-9
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu


Dostları ilə paylaş:
1   ...   131   132   133   134   135   136   137   138   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə