Microsoft Word Antol-18-SekiYüklə 3,58 Mb.

səhifə138/147
tarix24.12.2017
ölçüsü3,58 Mb.
1   ...   134   135   136   137   138   139   140   141   ...   147

 

493 


səyahəti, yaxud aşıq gördüyünü çağırar”, “Düz görən çəp”, “Oyna-

şa  xəbardarlıq”,  “Ancaq  bir  nəfəri”,  “Sənə  demişəm  ki,  öz  yerinə 

danış!”,  “Prostoy”  həkimin  yanında  heç  olmamısan?”,  “Ay  dayı, 

səən cano yiyim...”, “Bəs mən başıma haranın daşını töküm, ay ca-

maat...”,  “A  kişi  sən  hara  qaçqınısan?”,  “Aydın  cavab”,  “Eşşək 

həmən  eşşəkdi,  palanı  dəyişif...  birdən  eşşək  də  dəyişə  bilər”, 

“Sərkar bic, çoban “gic” olanda”, “Biz inanmışıq, amma sən inan”. 

Əbdürrəhmanov Hümmət Həsən oğlu, Şəki rayonu, Dərəcən-

nət kəndi, müəllim, 65 yaş, 2003-cü il 

 

Əhvalatlar 

“Zənqərəboğlunun  yeməkxanasında olmuş  əhvalat”, “Fövqə-

ladə  anlaşma”  -  Salamov  Akif  Salam  oğlu  (Akif  Salamoğlu), 

1949-cu  il  təvəllüdlü.  Bax:  “Gülən  gözlər”,  Bakı-2004,  səh.  169, 

197, “Qızıl Şərq” mətbəəsi ATSC 

“Bir zərbəyə görə 8 il !” - Süleymanov Bədrəddin Nəsib oğlu, 

Şəki şəhəri, pensiyaçı müəllim, 80 yaş, 2003-cü il 

“Dodu vadisinin heyvanlar aləmi”, “Başqa bir görüş” - Aydın 

Əhmədov,  “Şəkidən  başlandı  uzaq  səfərlər”,  ss.  11,  34,  35,  36, 

Bakı-1997 

“Tiflis  həkimi  Monse  və  Samux  qaçqınları”,  “Kişi  kişinin 

papağını  başından  götürməz”,  “Heç  yana  qaçmax  lazım  deyil”, 

“Mən Sizi öyrədə bilmərəm”, “İlan zəhəri”, “Hacı həkim”, “Badı-

budu  Hacıbala”,  “Xanın  Dəhnə  qonaxlığı”,  “Ədilxan  İlisulu”, 

“İtin məharəti”, “Qiyamət günü canavarın arzusu”, “Xanabad kör-

püsü”, “100 qoyun”, “Duluz daşıyan qətirlər”, “Məmə adlı oğlum 

da  oluf”,  “Qaraçı  qızı  qaraçı  əppəyi  istəyir”,  “Göydən  it  səsi  gə-

lirdi”,  “Getdi  dimax  olmaz-gəldi  dimax  olmaz”,  “Kələmin  kökü-

nün üstündən araba keçir”, “Qarıyla ispalkom” 

“Lütvəli kişidən folklor nümunələri” 

Toplayanı: Lütvəli Vahabov, tərtibçisi və elmi redaktoru Ra-

mazan Qafarlı, “Təhsil”, 2003, ss. 60-78-88 
 

494 


“Bir  kibrit  dənəsinin  dəyəri”  -  toplayanı:  Lütvəli  Vahabov, 

“Lütvəli kişidən folklor nümunələri”, II kitab, Bakı-2005, “Memar 

Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, səh. 30, 31  

“Sabun”, “Dəvənin dərisi eşşəyə yükdür”, “Onun kollektivi qə-

dər  müəllimimiz  var”  -  Kamil  Alxasov,  Şəki  rayonu,  Kiçik  Dəhnə 

kəndi, müəllim, filologiya elmləri namizədi, 70 yaş, 1998-ci il 

Qaraqoyunlu  əhvalatları:  “Xortlamış  ölü”,  “Məryəm  oğlu 

Hasanın  təsəllisi”,  “Havaya  sovuşan  güllə”,  “Yeddi  qardaş  bir 

gündə  qanına  qəltan  edildi”,  “Məryəm  oğlu  Hasanın  Kəlbəcər 

səfəri”, “Hacıbala kişinin qızılları”, “Akademik İmam Mustafaye-

vin  qaraqoyunlu  Cavad  kişi  ilə  görüşü”,  “Kişi  papağı”,  “Zənqə-

rəvoğlunun pitisi,  yoxsa şirin dili”,  “Bəhrəm,  yoxsa Qolya”,  “Ən 

çox dil bilən”, “Hayindi heylə dölü ki?”, “Hər yerdə sarağan kötü-

yü olmur ha?”, “Məsləhətli oğurluq”, “Başın sağ olsun, gözün ay-

dın olsun”. 

Toplayanı: Hümmət Həsən oğlu Əbdürrəhmanov,  Şəki rayo-

nu, Dərəcənnət kəndi, müəllim, 65 yaş, 2003-cü il   

 

Qaravəlli 

“Ağ yalan” 

Danışan: Lütvəli Vahabov  

 

Bayatılar 

Söyləyən:  Şəki  rayonu,  II  Biləcik  kənd  sakini,  1918-ci  il 

təvəllüdlü Münəvvər nənə  

Yazıya  alan: İslamova Rəhimə,  Şəki rayonu, II Biləcik kənd 

orta məktəbinin müəllimi, 1947-ci il təvəllüdlü, VI.2005-ci il 

 

II 

Toplayanı: Faiq Çələbi (Faiq İbrahim oğlu Çələbiyev) Sank-

Peterburqdakı A.İ.Gertsen adına Rusiya Dövlət Pedaqoji İnstitutu-

nun  Etnokulturologiya  kafedrasının  dosenti,  şənətşünaslıq  nami-

zədi  

495 


“Azeri”  qəzeti,  Sankt-Peterburqda  Azərbaycan  milli-mədəni 

muxtariyyətinin qəzeti, Dekabr, 2002, № 11, səh. 13  

Həmin sırada 8 saylı  bayatının  F.Çələbi  nənəsi  Firuzənin di-

lindən qələmə almışdır. 

 

III 

“Lütvəli  kişidən  folklor  nümunələri”,  “Təhsil  nəşriyyatı”, 

Bakı-2003 Toplayanı: Lütvəli Vahabov, tərtibçi və elmi redaktoru 

f.e.n., dosent Ramazan Qafarlı 

Qeyd:  Bu  fəsildəki  bayatıların  iki  nümunəsini  72  yaşlı  tibb 

işçisi Humay Musayeva söyləmişdir  

IV 

1-4  saylı  bayatılar  Şəki  rayonunun  Selbasan  kəndindən  top-

lanmışdır  

12,  13  və  14-cü  beytləri  kitabxana  işçisi  Heyran  Şirəliyeva 

təqdim etmişdir, 1987-ci il 

20-ci  beyt  müəllim  Əlibəy  Cabbarovdan,  21-ci  beyt  isə 

Şövkət  Məmmədovadan  qələmə  alınmışdır.  Bu  bölmədəki  digər 

bayatı nümunələrini Şəki rayonundakı Kiş orta məktəbinin şagird-

ləri S.Qarayeva, M.Fərhad, F.Daşqın, H.Elçin və b. qələmə almış-

dır, 1984-cü ildə      

Bu  bölmədəki  bayatılar  Lütvəli  Vahabovdan  qələmə  alın-

mışdır 

 

VI Bu bölmədəki bayatılar Şəki şəhər sakini Cəmilə Şərifovadan 

qələmə alınmışdır  

VII 

Bu  bölmədəki  bayatıları  Şəki  rayonunun  Baş  Küngüt  kənd 

sakini  Güldəstə  Şirinovanın  dilindən  Fəttah  Xalıqov  qələmə  al-

mışdır, 2007-ci il 
 

496 


Xoyratlar (kəsik bayatılar) 

Xoyratlar  (kəsik  bayatılar)  Həyat  Qaffarovanın,  F.Çələbinin, 

R.İslamovanın,  L.Vahabovun,  H.Şirəliyevanın,  S.Qarayevanın  və 

b. dilindən qələmə alınmışdır.    

   

 

Vəsf Qeyd  olunan  vəsf  Şəki  şəhər  sakini  Qaffarova  Hüsniyə  Ya-

qub qızının dilindən qələmə alınmışdır   

Dildemələr (ağılar) 

I bölmədəki ağılar 1997-ci ildə Şəki şəhər sakini, 50 yaşlı qa-

dın  mollası  kimi  tanınan  Zəhra  Əliyevanın  dilindən  qələmə  alın-

mışdır 


II  bölmədəki  qeydləri  mədəniyyət  işçisi  Təranə  Qaqaşova 

təqdim etmişdir, 1987-ci ildə   

III bölmədəki ağıları Şəki şəhərindən kitabxana işçisi Heyran 

Şirəliyeva təqdim etmişdir, 1987-ci ildə 

IV bölmədəki ağılar Şəki rayonunun Oxut kənd sakinləri Bəl-

yar  (1),  Sədayə  Rəsulova  (2),  Qoxmuq  kənd  sakinləri  Nəsibə 

Abdullayevanın (3,4) və Zivər Mustafayevanın (5) dilindən Fəttah 

Xalıqov qələmə almışdır 

 

Deyimlər, söyləmələr, qoşqular 

Danışanlar, söyləyənlər: 

Bəstərək nənə (Bəstərək Cabbar qızı) - Şəki şəhəri, evdar qa-

dın, 80 yaş,    1972-ci il       

Faiq Çələbi - Sankt-Peterburq, elmi işçi  

Əlibəy Cabbarov - Şəki şəhəri, müəllim, 61 yaş, 1990-cı il 

Hüsniyə Qaffarova - Şəki şəhəri, müəllimə, 50 yaş, 1990-cı il 

Həyat Qaffarova - Şəki şəhəri, evdar qadın, 85 yaş, 1995-ci il       

Lütvəli Vahabov - Şəki şəhəri, müəllim, 80 yaş, 2001-ci il  

Oruc müəllim – Şəki ş. 

Mülayim xala - Şəki şəhəri, evdar qadın, 90 yaş : antologiyalar
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu ­­­­­­­­­­­
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasifolklor institutu
antologiyalar -> Azərbaycan nağillari
antologiyalar -> Azsayli xalqlarin folkloru
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
antologiyalar -> Microsoft Word Qarabag-folklor-da-tarixdir-9
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu


Dostları ilə paylaş:
1   ...   134   135   136   137   138   139   140   141   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə