Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised doc



Yüklə 1,4 Mb.

səhifə2/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

 

 

Deloitte adı Böyük Britaniya vә Şimali İrlandiya Birlәşmiş Krallığının qanunvericiliyi әsasında qeydiyyata alınmış vә mәsuliyyәti onun iştirakçıları tәrәfindәn verilәn 

tәminatlarla mәhdudlaşan Deloitte Touche Tohmatsu Limited şirkәtinә vә onun üzv şirkәtlәrindәn ibarәt olan şәbәkәyә aid ayrı vә müstәqil hüquqi şәxslәrdәn birinә 

vә ya hәr hansına mәxsusdur. Deloitte Touche Tohmatsu vә ona üzv şirkәtlәrin hüquqi strukturunun әtraflı tәsviri üçün www.deloitte.com/about internet sәhifәsinә 

müraciәt edin. 

 

© 2014 “Deloitte & Touche MMC”. Bütün hüquqlar qorunur. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MÜSTӘQİL AUDİTORUN RӘYİ  

 

“AtaHoldinq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin Sәhmdarlarına vә İdarә Heyәtinә:  



 

Biz “AtaHoldinq” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin (“Holdinq Şirkәt”) vә onun törәmә müәssisәlәrinin (“Qrup”) 31 

dekabr  2013-cü  il  tarixinә  konsolidә  edilmiş  maliyyә  vәziyyәti  haqqında  hesabatdan  vә  hәmin  tarixindә 

bitәn il üzrә Qrupun mәcmu gәlirlәr, kapitalda dәyişikliklәr vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında konsolidә 

edilmiş  hesabatlardan,  habelә  mühüm  mühasibat  uçotu  qaydalarının  xülasәsi  vә  digәr  izahlı  qeydlәrdәn 

ibarәt olan konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının auditini apardıq.  

 

Konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları üzrә rәhbәrliyin mәsuliyyәti  

 

Rәhbәrlik  hazırkı  konsolidә  edilmiş  maliyyә  hesabatlarının  Maliyyә  Hesabatlarının  Beynәlxalq 



Standartlarına  müvafiq  olaraq  hazırlanması  vә  düzgün  tәqdimatına,  habelә  saxtakarlıq  vә  ya  sәhv 

nәticәsindә  yaranmasından  asılı  olmayaraq  mühüm  tәhriflәrin  müşahidә  olunmadığı  konsolidә  edilmiş 

maliyyә  hesabatlarının  hazırlanması  üçün  rәhbәrliyin  qәnaәtinә  әsasәn  zәruri  sayılan  daxili  nәzarәt 

sisteminә görә mәsuliyyәt daşıyır. 



 

Auditorun mәsuliyyәti   

  

 



Bizim  vәzifәmiz  apardığımız  audit  әsasında  hazırkı  konsolidә  edilmiş  maliyyә  hesabatlarına  dair  rәy 

bildirmәkdir. Biz auditi Beynәlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq hәyata keçirdik. Hәmin standartlar tәlәb 

edir  ki,  biz  etik  tәlәblәri  yerinә  yetirmәklә  yoxlamanın  aparılmasını  elә  planlaşdıraq  vә  hәyata  keçirәk  ki, 

maliyyә hesabatlarında әks etdirilmiş mәlumatlarda әhәmiyyәtli sәhvlәrin olmadığına kifayәt qәdәr әmin olaq. 



 

Audit zamanı konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarındakı mәblәğ vә açıqlamalara dair audit sübutlarının әldә 

olunması  üçün  prosedurlar  yerinә  yetirilir.  Prosedurlar  auditorun  mülahizәsi,  o  cümlәdәn  konsolidә  edilmiş 

maliyyә  hesabatlarında  saxtakarlıq  yaxud  sәhv  nәticәsindә  yaranmasından  asılı  olmayaraq  mühüm  tәhrif 

risklәrinin  qiymәtlәndirilmәsindәn  asılı  olaraq  seçilir.  Belә  risklәrin  qiymәtlәndirilmәsini  hәyata  keçirәrkәn 

auditor şәraitә uyğun olaraq audit prosedurlarının planlaşdırılması mәqsәdilә Qrupun daxili nәzarәt sistemini, 

hәmin  sistemin  effektivliyi  barәdә  rәy  bildirmәk  üçün  deyil,  müәssisә  tәrәfindәn  maliyyә  hesabatlarının 

hazırlanması vә düzgün tәqdim edilmәsi ilә әlaqәdar nәzәrdәn keçirir. Auditә, hәmçinin rәhbәrlik tәrәfindәn 

tәtbiq  edilәn  mühasibat  uçotu  qaydalarının  müvafiqliyinin  vә  irәli  sürülmüş  mühasibat  tәxminlәrinin  әsaslı 

olduğunun  qiymәtlәndirilmәsi,  habelә  konsolidә  edilmiş  maliyyә  hesabatlarının  ümumi  tәqdimatının  tәhlili 

daxildir. 

 

Hesab edirik ki, audit rәyimizi bildirmәk üçün әsas verәn yetәrli vә uyğun audit sübutu әldә etmişik.  



 

Rәy 

 

Fikrimizcә, bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları Qrupun  31 dekabr 2013-cü il tarixinә konsolidә edilmiş 



maliyyә vәziyyәtini vә hәmin tarixә bitәn il üzrә konsolidә edilmiş maliyyә nәticәlәri vә konsolidә edilmiş pul 

vәsaitlәrinin  hәrәkәtini  Maliyyә  Hesabatlarının  Beynәlxalq  Standartlarına  müvafiq  olaraq  bütün  әhәmiyyәtli 

hallarda düzgün әks etdirir. 

 

 

 

30 iyun 2014-cü il  



Bakı, Azәrbaycan Respublikası  

 

 

 

 



“Deloitte & Touche LLC” 

Business Center "Landmark" 

96 Nizami St. 

Baku, AZ1010 

Azerbaijan 

Tel:  +994 (12) 404 12 10 

Fax: +994 (12) 404 12 11 

www.deloitte.az

 



 

 

3

 



“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ   

 

31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  

MӘCMU GӘLİRLӘR HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT 

(Azәrbaycan manatı ilә) 

 

 

Qeydlәr 

31 dekabr 2013-cü 

il tarixinә bitәn il 

  31 dekabr 2012-ci 

il tarixinә bitәn il 

 

 

Davam edәn әmәliyyatlar 

 

 



Faiz gәlirlәri 

5,33 


36,826,174 

 

27,326,423



Faiz xәrclәri  

5,33 


(17,849,167) 

 

(12,108,568)



 

 

 



 

FAİZ HESABLANAN MALİYYӘ AKTİVLӘRİ ÜZRӘ DӘYӘRSİZLӘŞMӘ 

ZӘRӘRLӘRİ ÜÇÜN EHTİYATDAN ӘVVӘL XALİS FAİZ GӘLİRİ  

 

18,977,007 



 

15,217,855

 

 

 



 

Faiz hesablanan maliyyә aktivlәri üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  

(1,946,282)



(2,808,068)

 

 



 

 

XALİS FAİZ GӘLİRİ 



 

17,030,725 

 

12,409,787



 

 

 



 

Haqq vә komissiya gәliri 

5,700,245 



 

5,042,589

Haqq vә komissiya xәrci  

(2,115,175)



(1,313,133)

Xarici valyuta әmәliyyatlarından xalis gәlir 

1,243,204 



 

634,244


Asılı müәssisәlәrin gәlirindәki/(zәrәrindәki) payı  

2,108,176 



 

(1,111,673)

Digәr әmәliyyatlar üzrә ehtiyat  

(1,251,141)



(157,017)

Hesablanmış ümumi sığorta haqları  

10 

12,648,952 



 

10,710,650

Cәmi tәkrarsığortaçılara ötürülmüş vә lәğv edilmiş sığorta haqları  

10 


(1,778,621)

 

(837,470)



Ödәnilmiş xalis iddialar  

10 


(2,529,877)

 

(3,041,378)



Sığorta ehtiyatlarında dәyişiklik, xalis  

11 


(3,677,111)

 

(3,875,300)



Әmәliyyat xәrclәri  

12 


(26,339,971)

 

(23,015,219)



Satıla bilәn investisiyalar üzrә xalis gәlir  

 

177,720 



 

-

Törәmә müәssisә üzrә nәzarәtin itirilmәsindәn xalis gәlir  



31 

              272,537 

 

-

Xalis digәr gәlirlәr  



13 

1,077,708 

 

2,206,263



 

 

 



 

MӘNFӘӘT VERGİSİNDӘN ӘVVӘL MӘNFӘӘT/(ZӘRӘR) 

 

2,567,371 



 

(2,347,657)

 

 

 



 

Mәnfәәt vergisi xәrci  

14 

(2,573,465)



 

(580,532)

 

 

 



İL ÜZRӘ XALİS ZӘRӘR  

 

(6,094)



 

(2,928,189)

 

 

 



 

DİGӘR MӘCMU GӘLİRLӘR: 

 

 

 



Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirmә ehtiyatı  

 

(86,884)



 

41,417


Satıla bilәn investisiyaların yenidәn qiymәtlәndirmәsindәn yaranan xalis zәrәr 

19 


 

(237,861)



İl әrzindә silinmiş satıla bilәn maliyyә aktivlәri ilә bağlı yenidәn tәsniflәşdirmә 

düzәlişi, vergilәr çıxılmaqla    

19 

237,861 


 

-

Digәr mәcmu gәlirlәrin komponentlәri ilә bağlı mәnfәәt vergisi  



14 

(47,572)


 

47,572


 

 

 



 

İL ÜZRӘ DİGӘR MӘCMU GӘLİRLӘR /(ZӘRӘRLӘR) 

 

103,405 


 

(148,872)

 

 

 



 

İL ÜZRӘ CӘMİ MӘCMU GӘLİRLӘR /(ZӘRӘRLӘR)  

 

          97,311 



 

(3,077,061)

 

 

 



 

Xalis (zәrәr)/ mәnfәәt aşağıdakılara aiddir: 

 

 

 



Qrupun tәsisçilәrinә  

 

(1,234,043) 



 

(3,135,766)

Qeyri-nәzarәt payına  

30 


1,227,949 

 

207,577



 

 

 



 

İL ÜZRӘ XALİS ZӘRӘR 

 

(6,094)


(2,928,189)

 

 



 

 

Cәmi mәcmu (zәrәr)/ gәlir aşağıdakılara aiddir: 



 

 

 



Qrupun tәsisçilәrinә  

 

(1,130,638)



(3,284,638)

Qeyri-nәzarәt payına  

30 

1,227,949 



 

207,577


 

 

 



 

İL ÜZRӘ CӘMİ MӘCMU GӘLİR/ (ZӘRӘR) 

97,311 

 

(3,077,061)



 

 

İdarә Heyәti tәrәfindәn



____________________________ 

_____________________________ 

Cәnab Adıgözәl Ağayev  

Cәnab Ceyhun Abdullayev  

İdarә Heyәtinin Sәdri  

Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 

30 iyun 2014-cü il  

30 iyun 2014-cü il  

Bakı, Azәrbaycan Respublikası  

 

 

 

           Bakı, Azәrbaycan Respublikası 

 

8-82-ci  sәhifәlәrdәki qeydlәr bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının ayrılmaz hissәsini tәşkil edir



.  




Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə