Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə21/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

 

 

40

 Qazanılmamış sığorta haqları üçün ehtiyatlarda hәrәkәtlәr aşağıdakı kimi olmuşdur:  

 

 Ümumi 

 

Tәkrar 

sığortaçıların 

payı  

(Qeyd 24) 

 

Xalis  

1 yanvar 2012-ci il tarixinә qazanılmamış sığorta 

haqları üçün ehtiyat  

2,967,109

(506,411)

 

2,460,698İl әrzindә hesablanmış xalis sığorta haqları  

10,709,621

 (836,441)

 

9,873,180İl әrzindә qazanılmış xalis sığorta haqları  

 (7,145,744)

 764,892    

(6,380,852)31 dekabr 2012-ci il tarixinә qazanılmamış 

sığorta haqları üçün ehtiyat 

6,530,986

(577,960)

 

5,953,026

İl әrzindә hesablanmış xalis sığorta haqları  

12,441,389

(1,379,038)

 

11,062,351İl әrzindә qazanılmış xalis sığorta haqları  

(8,481,381)

966,542 

 

(7,514,839)31 dekabr 2013-cü il tarixinә qazanılmamış 

sığorta haqları üçün ehtiyat  

 

10,490,994

            (990,456)

            9,500,538 

 

 

Sığorta zәrәri ehtiyatında hәrәkәtlәr aşağıdakı kimidir:  

 

Ümumi 

ehtiyatlar 

 

Tәkrar 

sığortaçıların 

payı  

Qeyd 24 

 

Xalis  

 

  

1 yanvar 2012-ci il tarixinә zәrәr ehtiyatları  

899,654


(75,084)

 

824,570 

 

İl әrzindә iddialarla bağlı xәrclәr 3,545,189

(120,839)

 

3,424,350Il әrzindә iddialar üzrә ödәnişlәr 

(2,809,811)

(231,566)

 

(3,041,377) 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinә zәrәr ehtiyatları 1,635,032

(427,489)

 

1,207,543

 

 

İl әrzindә iddialarla bağlı xәrclәr 2,345,778

328,022 


 

2,673,800

Il әrzindә iddialar üzrә ödәnişlәr 

(2,530,228)

(13,973)

 

(2,544,201) 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinә zәrәr ehtiyatları1,450,582

(113,440)

 

1,337,142

 

 

12.  ӘMӘLİYYAT XӘRCLӘRİ   

 

31 dekabr 

2013-cü il 

tarixinә bitәn il 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

tarixinә bitәn il 

 

  

Heyәtlә bağlı xәrclәr 

 12,219,866    

 9,850,784 

Köhnәlmә vә amortizasiya xәrclәri 

5,036,820    

 6,328,035 

Reklam vә marketinq xәrclәri 

 1,918,346    

 900,774 

Mәnfәәt vergisindәn başqa vergilәr 

  948,484    

 347,347 

Әmәliyyat lizinqi 

 832,677    

 497,399 

Tәhlükәsizlik xәrclәri  

 727,621    

 669,243 

Әmanәtlәrin Sığortalanması Fonduna edilәn ödәnişlәr 

 620,367    

 461,095 

Әylәncә 

 585,154    

 260,071 

Rabitә 


 557,566    

 202,892 

Dәftәrxana lәvazimatları 

 522,675    

 598,439 

Tәmir vә texniki xidmәt 

 408,164    

 642,212 

Kommunal xәrclәr 

 403,367    

 415,864 

Nәqliyyat vә ezamiyyә 

 279,767    

 154,379 

Peşәkar xidmәt haqları  

 227,203    

 338,372 

Heyәtin tәlimi vә yemәk xәrclәri  

 188,932    

 109,600 

Sığorta 

  114,484    

 271,623 

Üzvlük haqları 

  33,992 

 

 30,666 Digәr әmәliyyat xәrclәri  

     714,486    

 936,424 

 

  

Cәmi әmәliyyat xәrclәri  

26,339,971 

 

23,015,219

 

  

 

41

 13.  XALİS DİGӘR  GӘLİRLӘR  

 

 31 dekabr 

2013-cü il 

tarixinә bitәn il 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

tarixinә bitәn il 

 

  

Digәr gәlirlәr:  

 

 

Qәbul edilmiş ianәlәr 12,303,000 

 

  12,687,252Kәnd tәsәrrüfatı mallarının satışından gәlir  

5,814,681 

 

-

Qonaqların qәbulu xidmәtlәrindәn gәlir  2,278,983 

 

 2,319,424 İnformasiya texnologiyaları xidmәtlәrindәn gәlir  

805,592 


 

938,072


Digәr gәlirlәr 

 580,462

 

  

Cәmi digәr gәlirlәr  

21,202,256 

 

16,525,210 

 

 Digәr xәrclәr: 

 

 Verilmiş ianәlәr  

(12,043,149)

 (12,080,919) 

Kәnd tәsәrrüfatı mallarının satışı üzrә maya dәyәri  

(5,356,786)

-

Qonaqların qәbulu xidmәtlәrinin satışının maya dәyәri  (1,489,447)

  (1,446,389) 

Digәr uzunmüddәtli aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi  

(370,113)

-

İnformasiya texnologiyaları xidmәtlәrinin vә digәr xәrclәrin dәyәri  (620,346)

(791,639)

Digәr xәrclәr  

(244,707)

-

 

Cәmi digәr xәrclәr  (20,124,548)

(14,318,947)

 

 

 Xalis digәr gәlirlәr  

1,077,708 

 

2,206,263

 

 

14.  MӘNFӘӘT VERGİSİ   

Qrup  ödәnilәcәk  cari  mәnfәәt  vergisini,  elәcә  dә  aktiv  vә  öhdәliklәrinin  vergi  bazalarını  onun  vә 

törәmә  müәssisәlәrinin  fәaliyyәt  göstәrdiyi  ölkәlәrin  -  Azәrbaycan  Respublikasının  vә  Gürcüstanın 

vergi qanunvericiliyinә әsasәn hesablayır vә uçotda әks etdirir ki, bu da MHBS-dәn fәrqli ola bilәr.  

 

Qrup bәzi xәrclәr vergiyә cәlb olunmadığından vә bәzi gәlirlәr vergi mәqsәdlәri üçün vergidәn azad olduğundan daimi vergi fәrqlәri ilә üzlәşir. 

 

Tәxirә salınmış vergilәr maliyyә hesabatları mәqsәdlәri üçün uçota alınan aktiv vә öhdәliklәrin balans dәyәri  ilә  verginin  hesablanması  mәqsәdilә  istifadә  edilәn  mәblәğlәr  arasındakı  müvәqqәti  fәrqlәr 

üzrә xalis vergi tәsirini әks etdirir. 31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә olan müvәqqәti fәrqlәr 

әsasәn  gәlir  vә  xәrclәrin  tanınması  üzrә  müxtәlif  metodlar/zaman  müddәtlәri,  elәcә  dә  müәyyәn 

aktivlәr üzrә vergi - uçot әsaslı fәrqlәrdәn yaranan müvәqqәti fәrqlәr ilә әlaqәlidir.  

 

Aşağıdakı  mәblәğlәrin  üzlәşdirilmәsindә  tәtbiq  edilәn  vergi  dәrәcәsi  Azәrbaycan  Respublikasında vergi qanununa әsasәn (müәyyәn edildiyi kimi) hüquqi şәxslәr tәrәfindәn vergiyә cәlb olunan mәnfәәt 

üzrә ödәnilәcәk 20 %-lik mәnfәәt vergisi dәrәcәsidir

.  

 

Aşağıda 31 dekabr 2013-cü il tarixinә maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tәqdim olunan tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin tәhlili verilmişdir: 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə