Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə22/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41

 

 

42

  

 

31 dekabr  

2013-cü il 

  Mәcmu gәlirlәr 

haqqında 

konsolidә 

edilmiş 

hesabatda 

tanınmış 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

 

Aşağıdakılarla bağlı olan tәxirә salınmış vergi 

aktivlәri/(öhdәliklәri):  

 

 Sәhmdarlardan alınacaq vәsaitlәr  

1,632,974

 271    

1,632,703

Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәr 

1,254,786

    (25,121)

 

1,279,907Asılı müәssisәlәrә investisiyalar  

1,083,343

  (446,525)

 

1,529,868Gәlәcәk dövrlәrә keçirilmiş vergi zәrәrlәri 

415,209


(302,459)

 

717,668Banklardan alınacaq vәsaitlәr  

495,336


 (314,545)

 

       809,881Digәr aktivlәr  

283,334


  412,847    

(129,513)

Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

175,352


 11,198    

164,154


Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

90,091


  756,803    

(666,712)

Digәr öhdәliklәr 

99,073


70,908 

 

28,165Digәr borc alınmış vәsaitlәr 

(416,348)

  (430,907)

 

14,559Satıla bilәn investisiyaların yenidәn qiymәtlәndirmә 

kәsiri  


-

(47,572)


 

47,572


Digәr uzunmüddәtli aktivlәr  

(74,022)


  (74,022)

 

-Sığorta zәrәri ehtiyatları  

(37,705)


 (113,990)

 

76,285 

 

 5,001,423

    (503,114)

 

5,504,537Uçotda әks etdirilmәmiş tәxirә salınan vergi aktivlәri

(4,459,242)

     (395,830)

(4,063,412)

 

 

Cәmi tәxirә salınmış vergi aktivlәri, xalis 542,181

(898,944)

 

1,441,125

 

 

31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә uçotda әks etdirilmәmiş tәxirә salınan vergi aktivlәri müvafiq olaraq 1,322,881 AZN and 4,063,412, AZN mәblәğindә gәlәcәk dövrlәrә keçirilmiş vergi zәrәrlәrindәn 

ibarәtdir.  

 

Qrupu  tәşkil  edәn  ayrı-ayrı  müәssisәlәr  daxilindә  әvәzlәşdirildikdәn  sonra,  Qrupun  tәxirә  salınmış cәmi xalis vergi aktivinin/(öhdәliyinin) tәrkibi aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

 31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

  

Xalis tәxirә salınmış vergi aktivlәri  

883,349 

 

1,441,125Xalis tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri 

(341,168)

 

-

  

 

Cәmi xalis tәxirә salınmış vergi aktivlәri  542,181 

 

1,441,125

 

 

31  dekabr  2013-cü  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  bitәn  illәr  üzrә  effektiv  vergi  dәrәcәsinin  üzlәşdirmәsi aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

 31 dekabr 

2013-cü il 

tarixinә bitәn il 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

tarixinә bitәn il 

 

  

Davam edәn әmәliyyatlar üzrә mәnfәәt vergisindәn әvvәl mәnfәәt/ (zәrәr)

2,567,371

(2,347,657)

 

20% yerli vergi dәrәcәsi ilә nәzәri vergi xәrci   (513,474)

469,531


Vergiyә cәlb olunan mәnfәәti müәyyәn edәrkәn çıxılmayan xәrclәrin tәsiri

246,702 


 

199,897


Cari ildә keçәn illәrin cari vergisi ilә bağlı әks etdirilәn düzәlişlәr 

             (84,678)

213,425

Vergiqoymadan azad olan gәlirin tәsiri (5,323,052)

        (3,694,021)

Sadәlәşdirilmiş vergi rejimi ilә işlәyәn müәssisәlәrlә bağlı xәrclәr 

3,496,867 

 

3,539,077Uçotda әks olunmayan tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivlәrindә 

dәyişiklik 

(395,830)

(1,308,441)

 

Mәnfәәt vergisi xәrci  

(2,573,465)

(580,532)

 

 Davam edәn әmәliyyatlarla bağlı mәnfәәt vergisi xәrci aşağıdakılardan ibarәtdir: 


 

 

43

  

 

31 dekabr 

2013-cü il 

tarixinә bitәn il 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

tarixinә bitәn il 

Cari vergilәr  

 

 Cari illә bağlı cari mәnfәәt vergisi xәrci 

(2,083,910)

(1,022,633)

Cari ildә keçәn illәrin cari vergisi ilә bağlı әks etdirilәn düzәlişlәr 

84,678 

 

(213,425) 

 

(1,999,232)(1,236,058)

Tәxirә salınmış vergi 

Cari ildә tanınmış tәxirә salınmış vergi (xәrci)/ mәnfәәti  

(574,233)

703,098


 

Mәcmu gәlirlәr haqqında konsolidә edilmiş hesabatda tanınan mәnfәәt 

vergisi xәrci  

(2,573,465)

(532,960)

 

 Әlavә ödәnilmiş kapital vasitәsilә tanınmış tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi

(324,711) 

-

Digәr mәcmu gәlirdә tanınan tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi qalıqlarında dәyişikliklәr  

47,572 


(47,572)

 

Cәmi mәnfәәt vergisi xәrci  (2,850,604)

(580,532)

 

 15.  NAĞD VӘSAİTLӘR VӘ AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ MӘRKӘZİ BANKINDA 

YERLӘŞDİRİLMİŞ PUL VӘSAİTLӘRİ 

 

 31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

 

  

Kassadakı vәsaitlәr  

16,383,649 

 

11,762,807Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş qalıq  vәsaitlәr

57,497,768 

 

12,978,320 

 

 Cәmi nağd vәsaitlәr vә ARMB-da yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri

73,881,417 

 

24,741,127

 

 

Azәrbaycan  Respublikası  Mәrkәzi  Bankında  (ARMB)  yerlәşdirilmiş  pul  vәsaitlәrinә  daxil  edilmiş ARMB-da yerlәşdirilәn icbari minimal ehtiyat depoziti 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә müvafiq 

olaraq 7,278,936 AZN vә 5,458,237 AZN mәhdud istifadәli qalıq vәsaitlәrdәn ibarәt olmuşdur. ARMB 

Qrupa  mәcburi  ehtiyatlar  hesabının  Azәrbaycan  İpoteka  Fondundan  tәkrar  maliyyәlәşdirilmәyәn 

ipoteka  kreditlәri  mәblәğindә  azaldılmasına  icazә  vermişdir.  Qrup  müxbir  hesablarındakı  bütün 

vәsaitlәrdәn  istifadә  etmәk  hüququna  malikdir,  bu  şәrtlә  ki,  30  gün  müddәtindә  vәsaitlәrin  gündәlik 

orta qalığı tәlәb olunan mәcburi ehtiyat mәblәğindәn daha çox olsun.  

 

Pul  vәsaitlәrinin  hәrәkәti  haqqında  konsolidә  edilmiş  hesabat  mәqsәdlәri  üçün  pul  vәsaitlәri  vә onların ekvivalentlәri aşağıdakılardan ibarәtdir: 

 

 31 dekabr 

2013-cü il 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

 

  

Nağd vәsaitlәr vә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankında 

yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri (“ARMB”)  

73,881,417 

 

24,741,127Ödәniş müddәti 90 gündәn artıq olmayan banklardan alınacaq vәsaitlәr 

22,606,655 

 

 25,500,128  

 

  

96,488,072 

 

50,241,255Çıxılsın: Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 

mәcburi ehtiyat depozitlәri 

(7,278,936)

(5,458,237)

Çıxılsın: xatirә sikkәlәri  

(74,313)


 (48,110)

 

  

Cәmi pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri  

89,134,823 

 

44,734,908

 

 

  

 

  

 

  

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə