Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised doc


  Aşağıdakı cәdvәldә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin dәyәrsizlәşmә baxımından tәhlili verilmişdirYüklə 1,4 Mb.

səhifə26/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41

 

49

 Aşağıdakı cәdvәldә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin dәyәrsizlәşmә baxımından tәhlili verilmişdir: 

 

 31 dekabr 2013-cü il 

31 dekabr 2012-ci il  

 

Ehtiyatdan әvvәl 

balans dәyәri  

Dәyәrsizlәşmә 

zәrәrlәri üçün 

ehtiyat  

Balans dәyәri 

Ehtiyatdan әvvәl 

balans dәyәri  

Dәyәrsizlәşmә 

zәrәrlәri üçün 

ehtiyat  

Balans dәyәri 

 

  

Ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş kimi müәyyәn olunan  

müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

9,868,746

(1,260,343)

8,608,403 

  12,728,535  

 (1,162,675) 

  11,565,860 

Birlikdә dәyәrsizlәşmiş kimi müәyyәn olunan 

müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 

113,570,754

(5,476,987)

108,093,767 

13,617,166

 (1,849,833) 

  11,767,333 

Dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr  

117,500,072

(309,583)

117,190,489 

130,066,146

 -  

130,066,146   

 

 Cәmi 

240,939,572

(7,046,913)

233,892,659 

156,411,847

(3,012,508)

153,399,339 

  

50

 18.  MALİYYӘ LİZİNQİNӘ XALİS İNVESTİSİYA  

 

  

31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  bitәn  illәr  üzrә  maliyyә  lizinqinә  xalis  investisiya  üzrә  

dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyatda hәrәkәtlәr 6 saylı qeyddә açıqlanır. 

 

Maliyyә lizinqinә ümumi vә xalis investisiya arasında fәrq qazanılmamış maliyyә gәlirini әks etdirir.   

Maliyyә lizinqi üzrә müştәrilәrdәn alınacaq minimal lizinq ödәnişlәri aşağıdakı kimi olmuşdur:  

 

 

31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr 

2012-ci il  

 

  

Bir ildәn gec olmayaraq  

68,898 

 

69,259Bir ildәn gec lakin 5 ildәn tez olmaq şәrtilә  

21,412 


 

491,995


 

 

 Cәmi gәlәcәk minimal lizinq ödәnişlәri

90,310 

 

561,254

 

 

İcarәçilәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sektorlar üzrә lizinq müqavilәlәrinin bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:  

 

31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il  

 

  

Nәqliyyat 

8,580 

 

 174,238 İstehsal 

9,950 


 

 121,234 

Tikinti 

61,110 


 

 117,890 

Fәrdi istehlakçılar 

560 


 

 76,347 


Ticarәt 

10,110 


 

 71,545 


 

 

 Cәmi maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

90,310 

 

561,254

 

 

Aşağıdakı cәdvәl maliyyә lizinqinә xalis investisiyaların dәyәrsizlәşmә baxımından tәhlilini әks etdirir:  

 

31 dekabr 2013-cü il 

31 dekabr 2012-ci il  

 

Ehtiyatdan 

әvvәl 

balans 

dәyәri  

Dәyәrsizlәş

mә zәrәrlәri 

üçün 

ehtiyat 

Balans 

dәyәri 

Ehtiyatdan 

әvvәl 

balans 

dәyәri    

Dәyәrsizlәş

mә zәrәrlәri 

üçün 

ehtiyat 

  Balans 

dәyәri 

 

    

Ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş kimi 

müәyyәn olunan  alınacaq 

lizinq ödәnişlәri  

951,074

(905,527)45,547

1,100,246  

(820,770) 

279,476


Alınacaq dәyәrsizlәşmәmiş 

lizinq ödәnişlәri  

44,763

     -  


44,763

281,778  

-   

281,778


 

  

 Cәmi  

995,837

(905,527)

90,310

1,382,024  

(820,770) 

561,254

 

 31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il  

 

  

İcarәçilәrdәn alınmış cәmi lizinq ödәnişlәri  

995,837 

 

 1,437,659 Çıxılsın: qazanılmamış maliyyә gәliri  

-  


 

 (55,635) 

 

 

 Dәyәrsizlәşmә zәrәri üçün ehtiyatdan әvvәl  icarәçidәn alınacaq xalis 

lizinq ödәnişlәri  

995,837 

 

 1,382,024 Çıxılsın: Dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  

(905,527)

 (820,770) 

 

  

Cәmi maliyyә lizinqinә xalis investisiya 

90,310 

 

561,254


Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə