Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised doc


  22.  ӘMLAK, AVADANLIQ VӘ QEYRİ-MADDİ AKTİVLӘRYüklə 1,4 Mb.

səhifə28/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41

 

53

 22.  ӘMLAK, AVADANLIQ VӘ QEYRİ-MADDİ AKTİVLӘR  

 

 Torpaq    

Binalar  

  Kompüter vә 

rabitә 

avadanlığı 

Nәqliyyat 

vasitәlәri 

 

Mebel vә 

avadanlıq 

 

İcarәdәki 

әmlakın 

tәmiri 

 

Digәr әsas 

vәsaitlәr 

 

Başa 

çatdırılmış 

tikili 

Qeyri-maddi 

aktivlәr 

Cәmi 

İlkin dәyәr ilә 

   


1 yanvar 2012-ci il 

10,693   

22,895,192

4,721,525

1,843,711

9,156,513

172,702

1,681,7951,682,470

1,692,268

43,856,869

Әlavәlәr 

-   

724,750


5,267,235

729,119


1,541,036

45,125


93,904

-

411,3678,812,536

Silinmәlәr 

-   

-

(15,180)(28,680)

(1,646)


-

(8,621)


-

-

(54,127)31 dekabr 2012-ci il 

10,693   

23,619,942

9,973,580

2,544,150

10,695,903

217,827

1,767,0781,682,470

2,103,635

52,615,278

Digәr aktivlәrә köçürülmüş 

-   

(1,452,277)-

-

(196,002)-

(61,801)


-

-

(1,710,080)Әlavәlәr  

  

-         376,389

343,579


268,328

543,049


76,152

3,752,356

9,732,246  

519,008


 

15,611,107

Silinmәlәr  

-   


-  

(1,004,403)

-  

(1,555,283)(90,776)

(161,342)

-

(89,513)


(2,901,317)

Törәmә müәssisәnin satılması üzrә 

uçota alınmamış  

-    


(716,297)

(309,884)

(43,929)

-

-(280)

(9,732,246)

-

(10,802,636)Qrup daxilinә/(kәnara) köçürmәlәr  

15,588   

1,524,920

(2,641,320)

31,414

(110,403)(28,331)

2,602,608

(1,682,470)

287,994


-  

31 dekabr 2013-cü il 

26,281   

  23,352,677

6,361,552

2,799,963

9,377,264

174,872

7,898,619-  

2,821,124

52,812,352

Yığılmış köhnәlmә vә amortizasiya 

   


1 yanvar 2012-ci il 

-   


(11,661,627)

(2,659,546)

(1,498,382)

(5,310,613)

(149,534)

(1,409,369)

-

(631,562)(23,320,633)

Köhnәlmә vә amortizasiya xәrci  

-   

(3,854,824)(902,263)

(145,191)

(1,359,867)

(6,785)


(83,116)

-

(129,158)(6,481,204)

Silinmә üzrә lәğv edilmiş 

-   

-

15,00724,332

1,016


-  

2,629


-

42,984


31 dekabr 2012-ci il 

-   


(15,516,451)

(3,546,802)

(1,619,241)

(6,669,464)

(156,319)

(1,489,856)

-

(760,720)(29,758,853)

 

   Digәr aktivlәrә köçürülmüş  

-   


155,408

-

-45,648

-

22,128-

-

223,184Köhnәlmә vә amortizasiya xәrci 

-   


(1,329,524)

(1,361,013)

(491,923)

(834,685)

(33,718)

(779,979)

-

(437,933)(5,268,775)

Silinmә üzrә lәğv edilmiş 

-   

-

1,001,731-

1,539,518

90,776

154,927


-

89,513


2,876,465

Törәmә müәssisәnin satılması üzrә 

uçota alınmamış 

-   


716,297

309,884


43,929

-  


-  

280


-  

-  


1,070,390

Qrup daxilinә/(kәnara) köçürmәlәr 

-    

4,329,370508,116

(160,099)

(2,489,835)

38,671


(2,039,610)

-  


(186,613)

-  


31 dekabr 2013-cü il 

-   


(11,644,900)

(3,088,084)

(2,227,334)

(8,408,818)

(60,590)

(4,132,110)

-  

(1,295,753)(30,857,589)

Xalis qalıq dәyәri 

   


31 dekabr 2013-cü il 

  

26,281   

11,707,777

    3,273,468

572,629

968,446

114,282

3,766,509

-

1,525,371

21,954,763

31 dekabr 2012-ci il 

10,693   

8,103,491

6,426,778

924,909

4,026,439

61,508

277,222

1,682,470

1,342,915

22,856,425

  

54

 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә әmlak vә avadanlığa aşağıdakılar daxil idi: 

 

 31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

Mebel vә avadanlıq 

7,051,158   

         8,433,390 

Digәr әsas vәsaitlәr  

3,377,789   

         2,608,352 

Nәqliyyat vasitәlәri 

1,347,701   

         1,396,069 

Kompüterlәr vә digәr rabitә avadanlıqları 

578,362   

         1,845,199 

Binalar 


257,215   

         1,876,111 

İcarәdәki әmlakın tәmiri 

23,916   

-

Cәmi tam köhnәlmiş әmlak vә avadanlıq 

12,636,141   

16,159,121

 

 23.  SIĞORTA VӘ TӘKRARSIĞORTA DEBİTOR BORCLARI  

 

 31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

   Sığorta polisi sahiblәrindәn alınacaq vәsaitlәr 

957,907   

789,785 

Tәkrarsığortaçılardan alınacaq vәsaitlәr 

467,486   

376,276 


 

1,425,393   

1,166,061

 

   Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat 

(166,246)

(127,582)

 

   Cәmi sığorta vә tәkrarsığorta debitor borcları  

1,259,147   

1,038,479

 

Sığorta vә tәkrarsığorta debitor borclarının dәyәrsizlәşmә ehtiyatında hәrәkәtlәr aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

 Cәmi  

 

1 yanvar 2012-ci il 

116,096

 

Tanınmış әlavә ehtiyatlar  11,486

 

31 dekabr 2012-ci il  

127,582

 

Tanınmış әlavә ehtiyatlar  38,664

 

31 dekabr 2013-cü il 166,246

 

 Sığorta vә tәkrarsığorta debitor borcları üzrә kredit keyfiyyәtini qiymәtlәndirәrkәn Qrup qarşı tәrәfin 

xüsusiyyәtlәrini,  qarşı  tәrәfin  defolt  dәrәcәlәri  barәdә  tarixi  mәlumatı  vә  kredit  keyfiyyәtini 

qiymәtlәndirmәk üçün istifadә oluna bilәn hәr hansı digәr mәlumatı nәzәrdәn keçirir.  

 

Birbaşa  sığorta  әmәliyyatlarından  әldә  olunan  debitor  borcları  әsasәn  avtomobil  vә  әmlak  biznesi istiqamәtlәri  üzrә  qısamüddәtli  vә  uzunmüddәtli  (2-3  illik)  polislәrdәn  ibarәtdir.  Qrup  bu  sığorta 

debitor  borclarının  kredit  keyfiyyәtini  fәrdi  polislәrin  faktiki  qalıq  mәblәğlәrini  planlaşdırılmış  qalıq 

mәblәğlәri ilә müqayisәdә qiymәtlәndirir ki, bu da sığorta polisi sahiblәri ilә müqavilә razılaşmasına 

әsaslanır.  Qrupun  rәhbәrliyi  qalıq  ticarәt  debitor  borclarının  köhnәlmә  tәhlilini  nәzәrdәn  keçirir  vә 

vaxtı keçmiş ödәnilmәli qalıq vәsaitlәri izlәyir. 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә Qrup sığorta 

biznesinin  digәr  istiqamәtlәri  üzrә  nә  vaxtı  keçmiş,  nә  dә  dәyәrsizlәşmiş  debitor  borcların  yerinә 

yetirilmәmәsi ilә bağlı hәr hansı zәrәrlәrin yaranacağını ehtimal etmir.  

 

Daxili tәkrarsığorta әmәliyyatlarından yaranan debitor borcları sığorta vә tәkrarsığorta şirkәtlәrindәn alınacaq  vәsaitlәri  әks  etdirir.  Qrup  debitor  borcların  kredit  keyfiyyәtini  onların  maliyyә  vәziyyәtini, 

keçmiş  tәcrübәsini,  tәklif  olunan  qiymәtlәri  vә  digәr  amillәri  nәzәrә  almaqla  bu  kateqoriya  üzrә 

qiymәtlәndirir. Nüfuzlu vә yaxşı tanınmış sığorta vә tәkrarasığorta şirkәtlәrinә üstünlük verilir.   

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə