Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə3/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

 

 

4

 “ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  

 

31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ  

MALİYYӘ VӘZİYYӘTİ HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT   

(Azәrbaycan manatı ilә) 

 

 Qeydlәr 

31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

AKTİVLӘR: 

 

 

Nağd vәsaitlәr vә Azәrbaycan Respublikasinın Mәrkәzi 

Bankında yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri 

15 


73,881,417 

 

24,741,127Banklardan alınacaq vәsaitlәr 

16 


34,949,435 

 

45,595,576Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 

17,33 


233,892,659 

 

153,399,339Maliyyә lizinqinә xalis investisiya 

18 


90,310 

 

561,254Satılabilәn investisiyalar 

19,33 


32,036,999 

 

51,579,104Siğorta vә tәkrarsığorta debitor borcları  

23 


1,259,147 

 

1,038,479Sәhmdarlardan alınacaq vәsaitlәr  

20 


                               -  

 

-Asılı müәssisәlәrә investisiyalar  

22,971,469  

6,301,355

Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi aktivlәri  

14 


883,349 

 

1,441,125Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәr 

22 


21,954,763 

 

22,856,425Digәr uzunmüddәtli aktivlәr  

21 


3,669,923 

 

841,496Digәr aktivlәr  

24 


10,883,359 

 

7,127,593CӘMİ AKTİVLӘR  

 

436,472,830  

315,482,873ÖHDӘLİKLӘR VӘ KAPİTAL  

 

  

ÖHDӘLİKLӘR: 

 

 

 Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn qoyulmuş depozitlәr 

25,33 


272,779,661 

 

213,433,505Digәr borc alınmış vәsaitlәr  

26,33 


74,554,325 

 

28,836,034Qazanılmamış sığorta haqları üçün sığorta ehtiyatı  

11 


10,490,994 

 

6,530,986Sığorta zәrәri ehtiyatları  

11 


1,450,582 

 

1,635,032Cari mәnfәәt vergisi öhdәliklәri  

 

592,296  

385,026


Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi öhdәliklәri 

15 


341,168 

 

-Digәr öhdәliklәr  

27 


3,104,451 

 

2,792,680Cәmi öhdәliklәr  

 

363,313,477  

253,613,263

KAPİTAL: 

 

  

Sәhmdar kapitalı  

28 

83,900,000  

83,900,000

Әlavә ödәnilmiş kapital  

29 


21,614,306 

 

7,441,099Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi 

ehtiyatı  

 

85,325 


 

172,209


Satıla bilәn investisiyaların yenidәn qiymәtlәndirmә kәsiri  

 

-   

(190,289)

Yığılmış zәrәr  

 

             (41,105,752)(35,006,325)

Qrupun tәsisçilәrinә aid cәmi kapital  

 

            64,493,879  

56,316,694

Qeyri-nәzarәt payı  

30 


8,665,474 

 

5,552,916Cәmi kapital 

73,159,353 

 

61,869,610CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR VӘ KAPİTAL  

436,472,830 

 

315,482,873 

 

İdarә Heyәti tәrәfindәn 

 ____________________________ 

_____________________________ 

Cәnab Adıgözәl Ağayev  

Cәnab Ceyhun Abdullayev  

İdarә Heyәtinin Sәdri  

Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 30 iyun 2014-cü il  

30 iyun 2014-cü il  

Bakı, Azәrbaycan Respublikası  

 

 

 

           Bakı, Azәrbaycan Respublikası 

 

8-82-ci  sәhifәlәrdәki qeydlәr bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının ayrılmaz hissәsini tәşkil edir.  

  

 

5

 “ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ 

 

31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNDӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  

KAPİTALDA DӘYİŞİKLİKLӘR HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT 

(Azәrbaycan manatı ilә) 

 

 Sәhmdar 

kapitalı  

 

Әlavә 

ödәnilmiş 

kapital  

Xarici 

valyuta 

mövqeyinin 

yenidәn 

qiymәtlәndir

mә ehtiyatı 

Satıla bilәn 

investisiyal

arın 

yenidәn 

qiymәtlәnd

irmә kәsiri

 

Yığılmış 

zәrәr  

 

Qrupun 

tәsisçilәrinә 

aid cәmi 

kapital 

 

Qeyri-

nәzarәt payı 

Cәmi 

kapital  

 

    

   


1 yanvar 2012-ci il tarixinә 

83,900,000    2,746,915 

130,792

-

(31,870,559)54,907,148   

5,345,339

60,252,487

 

    

   


İl üzrә xalis (zәrәr)/ gәlir  

-   


-

-(3,135,766)

(3,135,766)  

207,577

(2,928,189)İl üzrә digәr mәcmu gәlir/ 

(zәrәr)  

-   41,417(190,289)

-

(148,872)  -

(148,872)

Sәhmdarlardan alınacaq  

vәsaitlәr (Qeyd  29) 

-    4,694,184 

-

--

4,694,184   

-

4,694,184 

   


 

   


31 dekabr 2012-ci il 

tarixinә 

83,900,000    7,441,099 

172,209

(190,289)(35,006,325)

56,316,694   

5,552,916

61,869,610

 

   


 

   


İl üzrә xalis (zәrәr)/ mәnfәәt  

-   


-

-(1,234,043)

(1,234,043)  

1,227,949

(6,094)


İl üzrә digәr mәcmu (zәrәr)/ 

gәlir  


-   

(86,884)190,289

-

103,405   -

103,405


Satılabilәn investisiyaların 

yenidәn 


qiymәtlәndirilmәsindәn 

yaranan xalis zәrәr  

-   --

(190,289)

(190,289)  

-

(190,289)Qrupun asılı müәssisәnin 

әlavә ödәnilmiş 

kapitalındakı payı 

-    1,266,960 

-

-

-1,266,960   

-

1,266,960Bölüşdürülmәmiş 

mәnfәәtdәn әlavә 

ödәnilmiş sәhmdar 

kapitalına köçürmәlәr  

-    2,986,399 

-

-(2,986,399)

-   


-

-

Faizsiz kreditin diskontlaşdırılması, tәxirә 

salınmış vergilәr çıxılmaqla 

(Qeyd 26,17) 

-    1,298,847 

-

-

-1,298,847   

-

1,298,847Törәmә müәssisә üzәrindә 

nәzarәtin ötürülmәsi  

-   --

-

-   635,921

635,921


Elan olunmuş dividendlәr 

(Qeyd 29) 

-   --

(1,688,696)

(1,688,696)   (1,034,739)

(2,723,435)

Sәhmdarlardan alınacaq  

vәsaitlәr (Qeyd 29) 

-    8,621,001 

-

--

8,621,001   

2,283,427

 

10,904,428 

   


 

   


31 dekabr 2013-cü il 

tarixinә 

83,900,000    21,614,306 

85,325

-

(41,105,752)64,493,879   

8,665,474

73,159,353

 

 İdarә Heyәti tәrәfindәn

  

____________________________ 

_____________________________ 

Cәnab Adıgözәl Ağayev  

Cәnab Ceyhun Abdullayev  

İdarә Heyәtinin Sәdri  

Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 

30 iyun 2014-cü il  

30 iyun 2014-cü il  

Bakı, Azәrbaycan Respublikası  

 

 

 

           Bakı, Azәrbaycan Respublikası 

 

 8-82-ci  sәhifәlәrdәki qeydlәr bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının ayrılmaz hissәsini tәşkil edir

.  

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə