Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə31/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41

 

59

 Qrup  balansda  qeyd  edilәn  әmәliyyatlar  halında  olduğu  kimi,  balansdankәnar  öhdәliklәri  üzәrinә 

götürәrkәn eyni kredit nәzarәt vә idarәetmә siyasәtlәrini tәtbiq edir. 

 

 

31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә şәrti öhdәliklәr aşağıdakılardan ibarәt olmuşdur:   

 

31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

Şәrti öhdәliklәr vә kredit öhdәliklәri  

Kreditlәr vә istifadә edilmәmiş kredit xәtlәri üzrә 

öhdәliklәr  

21,201,770

16,905,628

Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar öhdәliklәr  

18,879,072

11,970,747

 

Cәmi şәrti öhdәliklәr vә kredit öhdәliklәri  40,080,842

28,876,375

 

 Kredit  xәtti  çәrçivәsindә  müştәrilәrә  verilmiş  kreditlәr  Qrup  tәrәfindәn  hәr  hal  üçün  fәrdi  qaydada 

tәsdiqlәnir vә kreditlәrin ayrılması borcalanın maliyyә fәaliyyәti, borc ödәmә qabiliyyәtindәn vә digәr 

şәrtlәrdәn asılıdır.  

 

Kapital öhdәliklәri –31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә Qrupun ödәnilmәmiş kapital xәrclәri 

ilә bağlı heç bir mühüm öhdәliyi olmamışdır.  

 

Әmәliyyat lizinqi öhdәliklәri  –  31  dekabr  2013-cü  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  Qrupun  lәğvedilmәz 

әmәliyyat lizinqlәri çәrçivәsindә icarәyә götürәn tәrәf kimi heç bir maddi öhdәliyi olmamışdır.  

Mәhkәmә proseslәri  –  Qrup  vaxtaşırı  olaraq  vә  adi  fәaliyyәti  müddәtindә  müştәrilәr  vә  müqavilә 

tәrәflәrinin irәli sürdüyü iddialarla üzlәşir. Rәhbәrlik düşünür ki, heç bir mühüm itkilәr yaranmayacaq 

vә  bu  sәbәbdәn  dә  hazırkı  konsolidә  edilmiş  maliyyә  hesabatlarında  ehtiyatlar  nәzәrdә 

tutulmamışdır.  

V

ergiqoyma 

- Azәrbaycan Respublikasının ticarәt, o cümlәdәn vergi qanunvericiliyi bir neçә formada 

şәrh  oluna  bilәr.  Bundan  әlavә,  biznes  fәaliyyәti  ilә  әlaqәdar  olaraq  vergi  orqanlarının  öz 

mülahizәlәrinә görә sәrbәst qәrar vermәlәri riski dә mövcuddur. Biznes fәaliyyәti ilә әlaqәdar Qrup 

rәhbәrliyinin  mülahizәlәrinә  әsaslanan  müәyyәn  mövqe  vergi  orqanları  tәrәfindәn  birmәnalı 

qarşılanmadıqda, Qrupa  әlavә vergilәr, cәrimәlәr vә faizlәr hesablana bilәr.  

Belә  qeyri-müәyyәnlik  halları  maliyyә  alәtlәrinin  qiymәtlәndirilmәsi,  dәyәrsizlәşmә  üzrә  zәrәr  üçün 

ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi vә sövdәlәşmәlәrin bazar qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı ola 

bilәr. Bundan başqa, belә qeyri-müәyyәnlik vergiyә cәlb olunan mәnfәәtin natamam hesablanması 

nәticәsindә ehtiyat üzrә müvәqqәti fәrqin qiymәtlәndirilmәsi, habelә müştәrilәrә verilmiş kreditlәr vә 

debitor borcları ilә bağlı dәyәrsizlәşmә üzrә zәrәr üçün ehtiyatların geri qaytarılması ilә dә bağlı ola 

bilәr.  Qrupun  rәhbәrliyi  bütün  vergi  öhdәliklәrinin  hesablandığını  düşünür,  buna  görә  dә  konsolidә 

edilmiş maliyyә hesabatlarında heç bir ehtiyat nәzәrdә tutulmamışdır.  

 

Ümumiyyәtlә,  vergi  ödәyicilәri  audit  ilindәn  әvvәlki  üç  tәqvim  ili  üzrә  vergi  auditindәn  keçmәlidirlәr. Lakin  tamamlanmış  audit  yoxlamaları,  aşağı  sәviyyәli  vergi  orqanlarının  әldә  etdiyi  vergi  auditi 

nәticәlәrini  yoxlamaq  mәqsәdilә  yuxarı  sәviyyәli  vergi  orqanları  tәrәfindәn  hәyata  keçirilәn  sonrakı 

әlavә  audit  yoxlamalarının  olması  ehtimalını  istisna  etmir.  Cinayәt  işinin  araşdırılması  zamanı  iddia 

müddәti mәhkәmәnin qәrarına әsasәn 7 ilәdәk uzadıla bilәr. 

 

Әmәliyyat mühiti – Azәrbaycan  kimi  inkişaf  etmәkdә  olan  ölkәlәrin  bazar  mühitlәri  inkişaf  etmiş 

ölkәlәrlә  müqayisәdә  müxtәlif  risklәrә,  o  cümlәdәn  iqtisadi,  siyasi  vә  sosial,  habelә,  hüquqi  vә 

qanunvericilik  ilә  bağlı  risklәrә  daha  çox  mәruz  qalır.  Azәrbaycanda  biznes  fәaliyyәtinә  tәsir  edәn 

qanun vә qaydalar sürәtlә dәyişmәkdәdir, vergi qanunvericiliyi vә tәnzimlәyici baza müxtәlif formada 

şәrh  olunur.  Azәrbaycanın  gәlәcәk  iqtisadi  kursuna  dövlәt  tәrәfindәn  qәbul  edilәn  maliyyә  vә 

monetar siyasәtlәr elәcә dә hüquq, idarәetmә vә siyasi mühitdәki dәyişikliklәr mühüm tәsir göstәrir.   

 

Azәrbaycan neft vә qaz mәhsullarının iri istehsalçısı vә ixracatçısı olduğuna görә ölkә iqtisadiyyatı, xüsusi olaraq, dünya bazarlarının neft vә qaz qiymәtlәrinә qarşı hәssasdır. 

 


 

60

 33.  ӘLAQӘLİ TӘRӘFLӘRLӘ ӘMӘLİYYATLAR  

 

Qrup vә әlaqәli tәrәflәr arasındakı әmәliyyatların tәfәrrüatları aşağıdakı cәdvәldә göstәrilmişdir:  

 

Qeydlәr 

31 dekabr 2013-cü il 

31 dekabr 2012-ci il 

 

 

Әlaqәli 

tәrәflәrin 

qalıqları  

Konsolidә 

edilmiş 

maliyyә 

hesabatı 

maddәsi 

üzrә cәmi 

Әlaqәli 

tәrәflәrin 

qalıqları  

 

Konsolidә 

edilmiş 

maliyyә 

hesabatı 

maddәsi 

üzrә cәmi 

 

   Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

17 


240,939,572

    156,411,847- әsas idarәedici heyәt  

 

1,271,135 1,263,256   

- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu 

müәssisәlәr  

 

-   87,095   

 

    

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr üzrә 

dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  

6,17 


(7,046,913)

(3,012,508)- әsas idarәedici heyәt  

 

(8,149)(14,079)

 

    

Satıla bilәn investisiyalar  

19 

32,036,999    51,579,104

- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu müәssisәlәr 

 

15,207,63715,006,778   

 

    

Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn qoyulmuş 

depozitlәr  

25 


272,779,661

    213,433,505- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu 

müәssisәlәr  

 

28,739,516 9,081,095   

- әsas idarәedici heyәt  

 

6,093,917 27,760,902   

 

    

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  

26 

74,554,325    28,836,034

- Qrupun sәhmdarı  

 

29,542,86178,520   

 

    

Kreditlәr vә istifadә olunmamış kredit 

xәtlәri üzrә öhdәliklәr  

32 


21,201,770

    16,905,628- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu 

müәssisәlәr  

-  


 351,775   

- әsas idarәedici heyәt  

-  


 150,000   

 

 Direktorlara vә әsas idarәedici heyәtin digәr üzvlәrinә ödәnişlәr aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

 31 dekabr 2013-cü il  

tarixinә bitәn il 

31 dekabr 2012-ci il  

tarixinә bitәn il 

 

 

Әlaqәli tәrәflәrlә

әmәliyyatlar 

Konsolidә 

edilmiş maliyyә

hesabatı 

maddәsi üzrә 

cәmi 

Әlaqәli tәrәflәrlә 

әmәliyyatlar 

 

Konsolidә 

edilmiş maliyyә

hesabatı 

maddәsi üzrә 

cәmi 

 

   İdarәedici heyәtә ödәmәlәr: 

   


- qısamüddәtli işçi müavinәtlәri  

1,005,540

12,219,866

1,805,126   

9,850,784

 

   Cәmi  

1,005,540

12,219,866

1,805,126   

9,850,784

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə