Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə32/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41

 

61

 Әlaqәli tәrәflәrlә әmәliyyatlar üzrә uçotda tanınmış aşağıdakı mәblәğlәr 31 dekabr 2013-cü vә 2012-

ci il tarixlәrinә bitәn illәr üzrә konsolidә edilmiş mәcmu gәlirlәr haqqında hesabata daxil edilmişdir: 

 

 

Qeydlәr

31 dekabr 2013-cü il  

tarixinә bitәn il 

31 dekabr 2012-ci il  

tarixinә bitәn il 

 

 

Әlaqәli 

tәrәflәrlә 

әmәliyyatlar

Konsolidә 

edilmiş 

maliyyә 

hesabatı 

maddәsi 

üzrә cәmi 

Әlaqәli 

tәrәflәrlә 

әmәliyyatlar 

 

Konsolidә 

edilmiş 

maliyyә 

hesabatı 

maddәsi 

üzrә cәmi 

 

   Faiz gәliri

 36,826,174

    27,326,423- Әsas idarәedici heyәt  

 

1,263,860 48,628   

- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu 

müәssisәlәr 

 

-   51,447   

 

 Faiz xәrci  

(17,849,167)(12,108,568)

- Sәhmdarlar vә Qrup sәhmdarlarının 

mühüm paya malik olduğu 

müәssisәlәr 

(4,789,486)

 (27,410)

- Әsas idarәedici heyәt 

(372,422)

 (27,000)

 

  

34.  MALİYYӘ ALӘTLӘRİNİN ӘDALӘTLİ DӘYӘRİ  

 

MHBS  әdalәtli  dәyәri  qiymәtlәndirmә  tarixindә    bazar  iştirakçıları  arasındakı  әmәliyyat  üzrә  aktivin satılması üçün alınmış vә ya öhdәliyin ötürülmәsi üçün ödәnilmiş  qiymәt kimi müәyyәn edir. 

 

Qrupun  dövri  olaraq  әdalәtli  dәyәrlә  qiymәtlәndirilәn  maliyyә  aktivlәri  vә  maliyyә öhdәliklәrinin әdalәtli dәyәri.   

 

Qrup  öz  maliyyә  alәtlәrini  әdalәtli  dәyәr  iyerarxiyasından  istifadә  etmәklә  tәsniflәşdirir  ki,  bu  da hәmin  alәtlәrin  әdalәtli  dәyәrinin  qiymәtlәndirilmәsindә  istifadә  olunan  giriş  mәlumatlarının 

әhәmiyyәtini әks etdirir. Әdalәtli dәyәr iyerarxiyası aşağıdakı sәviyyәlәrdәn ibarәtdir.  

 

  Sәviyyә  1  –  eyni  aktivlәr  vә  ya  öhdәliklәr  üçün  fәal  bazarlarda  elan  olunmuş  qiymәtlәr  (düzәliş edilmәmiş). 

  Sәviyyә 2 – aktiv vә öhdәliklәr üçün birbaşa (qiymәtlәr kimi) vә ya dolayısı ilә  (qiymәtlәrdәn әldә 

olunan)  müşahidә  oluna  bilәn  vә  1-ci  sәviyyәyә  daxil  edilәn  elan  olunmuş  qiymәtlәrdәn  başqa 

digәr giriş mәlumatları. 

  Sәviyyә  3  –  müşahidә  oluna  bilәn  bazar  mәlumatlarına  (müşahidә  oluna  bilmәyәn  giriş 

mәlumatları) әsaslanmayan aktiv vә öhdәliklәr üzrә giriş mәlumatları. 

 

Qrupun  müәyyәn  maliyyә  aktivlәri    hәr  hesabat  dövrünün  sonunda  әdalәtli  dәyәrlә  qiymәtlәndirilir. Aşağıdakı  cәdvәldә  bu  maliyyә  aktivlәrinin  әdalәtli  dәyәrinin  müәyyәn  olunması  üsulları  ilә  bağlı 

(xüsusilә, istifadә edilmiş qiymәtlәndirmә üsulları vә giriş mәlumatları) mәlumat әks olunmuşdur. 

 

Maliyyә  

aktivlәri/maliyyә 

öhdәliklәri 

Әdalәtli dәyәr  

Әdalәtli 

dәyәr 

iyerarxiyası 

Qiymәtlәndirmә üsulları vә әsas 

giriş mәlumatları 

31 dekabr 2013-

cü il  

31 dekabr  

2012-cü il 

 

 

   

 

Satılabilәn 

investisiyalar: 

 

   

 

Borc qiymәtli kağızları 

15,831,310 

35,206,837 

Sәviyyә 1 

Fәal bazarda elan olunmuş tәklif 

qiymәtlәri  

 

 Borc qiymәtli kağızları  

15,207,637 

15,006,778 

Sәviyyә 3 

Borc qiymәtli kağızlarının müqavilә 

şәrtlәrinә әsaslanan 

diskontlaşdırılmış pul vәsaitlәrinin 

hәrәkәti vә qarşı tәrәflәrin daxili 

modeldәn istifadә etmәklә düzәliş 

edilmiş kredit riskinә malik oxşar 

alәtlәri üzrә mәnfәәt.  

62

 31  dekabr  2013-cü  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  dövri  әsasda  әdalәtli  dәyәrlә  qiymәtlәndirilәn  maliyyә 

aktivlәri  üzrә  әdalәtli  dәyәr  iyerarxiyasının  3-cü  Sәviyyәsindә  dövrün  әvvәlinә  vә  sonuna  olan 

qalıqların üzlәşdirilmәsi aşağıdakı cәdvәldә verilmişdir: 

 

2013 

2012

 

   


İlin әvvәlinә 

15,006,778   

-

Mәnfәәt vә ya zәrәr hesabatında tanınmış gәlir  200,859   

-

Ödәniş tarixinә qәdәr saxlanılan investisiyaların satılabilәn investisiyalar kimi yenidәn tәsniflәndirilmәsi (Qeyd 19) 

-   


15,006,778

 

İlin sonuna  

15,207,637   

15,006,778

 

 Dövri  olaraq  әdalәtli  dәyәrlә  qiymәtlәndirilmәyәn  maliyyә  aktivlәri  vә  maliyyә  öhdәliklәrinin 

әdalәtli dәyәri (lakin әdalәtli dәyәr açıqlamaları tәlәb olunur) 

 

Әdalәtli  dәyәrlә  qiymәtlәndirilmәyәn  maliyyә  alәtlәrinin  әdalәtli  dәyәrini  hesablamaq  üçün  Qrup 

aşağıdakı üsul vә ehtimallardan istifadә etmişdir: 

 

Ödәniş  müddәti  üç  ay  olan  aktiv  vә  öhdәliklәr  halında,  belә  maliyyә  alәtlәrinin  qısa  müddәtdә ödәnilmәli  olması  ilә  әlaqәdar  balans  dәyәri  tәxmini  olaraq  onların  әdalәtli  dәyәrini  әks  etdirir. 

Digәrlәri  üçün  әdalәtli  dәyәr  ilin  sonuna  müvafiq  bazar  dәrәcәlәri  ilә  diskontlaşdırılmış  tәxmini 

gәlәcәk  pul  vәsaitlәri  hәrәkәtinin  cari  dәyәri  kimi  vә  Qrupun  vә  ya  qarşı  tәrәfin  kredit  riskinә 

düzәlişlәr etmәklә hesablanır.  

 

Müştәrilәrә  verilmiş  kreditlәr  –  Hesablama,  müvafiq  ilin  sonuna  olan  bazar  dәrәcәlәrindәn  istifadә edәrәk nәzәrdә tutulan ödәmә müddәti әrzindә planlaşdırılmış gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtini fәrdi 

kreditlәr üzrә diskontlaşdırmaqla aparılmışdır.  

 

Banklardan alınacaq vәsaitlәr – Hesablama, müvafiq ilin sonuna olan bazar dәrәcәlәrindәn istifadә edәrәk  nәzәrdә  tutulan  ödәmә  müddәti  әrzindә  fәrdi  depozitlәr  vә  kreditlәr  üzrә  planlaşdırılmış 

gәlәcәk pul vәsaitlәri hәrәkәtini diskontlaşdırmaqla aparılmışdır.    

 

Müştәri  depozitlәri  –  Lazım  olan  hallarda,  fәal  bazarda  alınıb  satılan  borc  qiymәtli  kağızlarının әdalәtli dәyәrini müәyyәn etmәk mәqsәdilә bazar qiymәtlәrindәn istifadә edilmişdir. 

 

Digәr  borc  alınmış  vәsaitlәr  –  Hesablama,  müvafiq  ilin  sonuna  olan  bazar  dәrәcәlәrindәn  istifadә edәrәk  nәzәrdә  tutulan  ödәmә  müddәti  әrzindә  fәrdi  kreditlәr  üzrә  planlaşdırılmış  gәlәcәk  pul 

vәsaitlәri hәrәkәtini diskontlaşdırmaqla aparılmışdır. 

 

Aşağıdakı cәdvәldә qeyd olunan hallar istisna olmaqla, Qrup hesab edir ki, konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında  tanınmış  maliyyә  aktivlәrinin  vә  öhdәliklәrinin  balans  dәyәri  tәxmini  olaraq  onların 

әdalәtli dәyәrini әks etdirir.  

 

 

31 dekabr 2013-cü il 31 dekabr 2012-cü il

 

Balans dәyәri Әdalәtli dәyәr 

Balans dәyәri 

Әdalәtli dәyәr 

Maliyyә aktivlәri: 

 

Banklardan alınacaq vәsaitlәr 34,949,435

34,007,929 

45,595,576 

40,223,675 

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 

233,892,659

236,759,949

153,399,339 

153,399,339 

Satılabilәn investisiyalar 

718,052

653,448


1,085,489 

1,042,545 

 

 

Maliyyә öhdәliklәri:   

Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr 

272,779,661

280,632,090 

213,433,505 

220,425,236 

Digәr borc alınmış vәsaitlәr 

76,636,067

74,554,325 

28,836,034 

28,836,034 

 

 

Qrup  hesab  edir  ki,  aşağıda  göstәrilәn  konsolidasiya  edilmiş  maliyyә  hesabatlarında  maliyyә aktivlәrinin vә maliyyә öhdәliklәrinin balans dәyәri onların әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə