Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə35/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41

 

67

  

 

Azәrbaycan 

Respublikası 

İӘİT ölkәlәri

Digәr  

qeyri-İӘİT 

ölkәlәri 

 

31 dekabr 

2012-cİ il 

Cәmi 

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

AKTİVLӘRİ 

   


Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 

pul vәsaitlәri vә qalıqlar 

24,741,127

 -   

 -    


24,741,127

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  

37,129,168

 5,170,072 

 3,296,336   

45,595,576

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

153,399,339

 -   

 -    


153,399,339

Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

 561,254 

 -   


 -    

 561,254 

Satıla bilәn investisiyalar  

51,179,104

 -   

 -    


51,179,104

Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan 

investisiyalar  

1,038,479

-   


1,038,479

Digәr maliyyә aktivlәri  

  1,952,313

 -   


 124,132   

2,076,445Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 

aktivlәri  

270,000,784

5,170,072

3,420,468   

278,591,324

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

ÖHDӘLİKLӘRİ  

   


Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr 

206,859,834

 4,561,210 

 2,012,461   

213,433,505

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  

28,836,034

 -   

 -    


28,836,034

Digәr maliyyә öhdәliklәri  

2,159,833

 -   


 24,804   

2,184,637Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 

öhdәliklәri  

237,855,701

4,561,210

2,037,265   

244,454,176

 

   QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

ALӘTLӘRİ ÜZRӘ XALİS MÖVQE 

32,145,083

608,862

1,383,203   

34,137,148

 

 

Girov  

 

Tәlәb olunan girovun mәblәği vә növü qarşı tәrәf ilә bağlı kredit riskinin qiymәtlәndirilmәsindәn asılı olaraq  müәyyәnlәşdirilir.  Girov  növlәrinin  vә  qiymәtlәndirmә  parametrlәrinә  mәqbul  olduğunu 

müәyyәnlәşdirmәk üçün qaydalar tәtbiq olunur.  

 

Qәbul edilәn әsas girov növlәrinә aşağıdakılar aiddir:   

 

Kommersiya kreditlәri halında, daşınmaz әmlak  vә mal-material ehtiyatı;  

Fiziki şәxslәrә kreditlәrin verilmәsi halında, yaşayış mülkünün ipotekası.   

31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  Qrupun  ayrı-ayrılıqda  dәyәrsizlәşdiyi  müәyyәn  edilmiş 

kreditlәr ilә әlaqәdar saxladığı girovun әdalәtli dәyәri müvafiq olaraq 18,017,784 AZN vә 5,835,123 

AZN  tәşkil  etmişdir.  Girov  daşınmaz  әmlak,  avadanlıq,  mal-material  ehtiyatı  vә  depozitlәrdәn 

ibarәtdir.  

 

31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  bitәn  illәr  әrzindә  Qrup  hesabat  tarixindә  balans  dәyәri müvafiq  olaraq  2,219,060  AZN  vә  254,381  AZN  vә  satılması  planlaşdırılan  әmlakı  mülkiyyәtinә 

almışdır.   

 

Rәhbәrlik  girovun  bazar  dәyәrinә  nәzarәt  edir,  baza  razılaşmasına  әsasәn  әlavә  girov  tәlәb  edir, habelә dәyәrsizlәşmә zәrәri üçün ehtiyatın müvafiq mәblәğdә olduğunu tәhlil etdiyi müddәtdә aldığı 

girovun bazar dәyәrinә nәzarәt edir.  

  

68

 Maliyyә aktivlәrinin növü üzrә kredit keyfiyyәti   

 

Aşağıdakı cәdvәldә Qrup tәrәfindәn saxlanılan maliyyә aktivlәrinin kredit reytinqlәri açıqlanır:  

31 dekabr 2013-cü il 

A

BBBReytinqi 

olmayan 

 

Cәmi

Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 

qalıq vәsaitlәr  

-

-

57,497,768-    57,497,768

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  

4,260,754

1,346,656

6,081,050

23,260,975    34,949,435

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

-

--

233,892,659    233,892,659

Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

-

--

90,310   

90,310

Satıla bilәn investisiyalar  -

13,749,228

-

17,887,771    31,636,999Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 

-

-

-1,259,147   

1,259,147

Digәr maliyyә aktivlәri 

187,607


1,192,260   

1,379,86731 dekabr 2012-ci il 

   


 

   


Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 

qalıq vәsaitlәr  

-

-12,977,826

-    12,977,826

Banklardan alınacaq vәsaitlәr 

 5,169,711 

 2,351,169 

 8,586,307 

29,488,389    45,595,576

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

-

-

-153,399,339    153,399,339

Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

 -  

 -  


 -  

 561,254   

 561,254 

Satıla bilәn investisiyalar  

 -  

 -  


 -  

51,179,104    51,179,104

Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 

-

-

-1,038,479   

1,038,479

Digәr maliyyә aktivlәri  

 41,524 


 -  

 45,744 


1,989,177      2,076,445

 

 Müştәrilәrә  verilmiş  kreditlәrdәn  başqa  digәr  maliyyә  aktivlәri  onlara  Fitch,  Standard  &  Poor’s  vә 

Moody’s  kimi  beynәlxalq  sәviyyәdә  tanınmış  agentliklәr  tәrәfindәn  verilәn  kredit  reytinqinә  görә 

dәrәcәlәnir.  AAA  әn  yüksәk  mümkün  reytinq  dәrәcәsi  hesab  edilir.  İnvestisiya  dәrәcәli  maliyyә 

aktivlәrinin  reytinqi  AAA-dan  BBB-ya  kimi  dәyişir.  Reytinqi  BBB-dan  aşağı  olan  maliyyә  aktivlәri 

spekyulativ dәrәcәli kimi tәsniflәşdirilir. 

 

31  dekabr  2013-cü  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  Azәrbaycan  Respublikası  Mәrkәzi  Bankındakı  qalıq vәsaitlәrin  mәblәği  müvafiq  olaraq  57,497,768  AZN  vә  12,977,826  AZN  tәşkil  etmişdir.  Beynәlxalq 

reytinq  agentliklәrinә  görә  2013-cü  ildә  Azәrbaycan  Respublikasının  kredit  reytinqi  BBB-  olmuşdur 

(2012-ci il: BBB-).  

 

Qrup  beynәlxalq  agentliklәr  tәrәfindәn  reytinq  dәrәcәsi  müәyyәn  edilmәmiş  qarşı  tәrәflәrlә  bir  sıra әmәliyyatlar  aparır.  Qrup  qarşı  tәrәflәrin  beynәlxalq  reytinq  agentliklәrinin  tәqdim  etdiyi  reytinq 

göstәricilәri  ilә  müqayisә  oluna  bilәn  reytinq  dәrәcәlәrini  müәyyәn  etmәk  imkanı  verәn  daxili 

modellәr  işlәyib  hazırlamışdır.  Korporativ  borcalanları  qiymәtlәndirmәk  mәqsәdilә  Qrupda 

borcalanların kredit reytinq dәrәcәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün metodologiya hazırlanmışdır. Bu 

metod  borcalanın  reytinqini,  elәcә  dә  kredit  üzrә  girovun  reytinqini  hesablamaq  vә  tәyin 

etmәk/tәsdiqlәmәk imkanı verir.  

 

Sistem  borcalanın  әsas  fәaliyyәt  göstәricilәrindәn  asılı  olaraq  verilmiş  standartın  obyektivliyinin yetәrli olmadığı tәqdirdә mütәxәssis tәrәfindәn cüzi düzәliş edilәcәyi ehtimal olunmaqla kәmiyyәtin 

qiymәtlәndirilmәsi modelinә әsaslanır. Metod aşağıdakı meyarlar qrupu әsasında reytinq dәrәcәsinin 

müәyyәnlәşdirilmәsini  nәzәrdә  tutur:  borcalanın  bazar  göstәricilәri,  qudvil,  kredit  tarixi,  mәlumatın 

şәffaflığı vә mötәbәrliyi, biznes fәaliyyәti vә müәssisәlәrin fәaliyyәt mühiti haqqında mәlumat, Qrup vә 

borcalan arasında münasibәtlәr, borcalanın maliyyә vәziyyәti, biznes fәaliyyәti vә tәqdim edilmiş girov. 

Maliyyә vәziyyәti vә biznes fәaliyyәti әn vacib meyarlardır. Buna görә dә, kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi 

(“scoring”) modeli borcalanın vә kreditin ümumi qiymәtlәndirilmәsi üçün şәrait yaradır. 

 

Borcalanın  kәmiyyәt  qiymәtlәndirilmәsi  modeli  Qrupda  kiçik  vә  orta  ölçülü  müәssisәlәrә  verilәn kreditlәr  ilә  bağlı  qiymәtlәndirmәnin  aparılması  vә  belә  kreditlәrin  ayrılmasına  dair  qәrar  verilmәsi 

mәqsәdilә işlәnib hazırlanmışdır. Kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi modeli adi kredit mәhsulları ilә әlaqәdar 

olaraq  hazırlanmış  vә  borcalanların  әsas  fәaliyyәt  göstәricilәrindәn  ibarәtdir:  maliyyә  vәziyyәti, 

borcalanla  münasibәtlәr,  idarәetmә  keyfiyyәti,  mәqsәdyönlü  istifadә,  yerlәşmә,  kredit  tarixi,  girov  vә 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə