Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə37/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

 

71

  

Ölçülmüş 

orta 

effektiv 

faiz 

dәrәcәsi 

1 aya qәdәr  

1 aydan 3 

aya qәdәr 

3 aydan 1 ilә 

qәdәr  

1 ildәn 5 ilә 

qәdәr  

5 ildәn çox    

Qeyri- 

müәyyәn 

ödәniş 

müddәti  

31 dekabr 

2012-ci il 

Cәmi  

QEYRİ-DERİVATİV 

MALİYYӘ AKTİVLӘRİ  

 

   

Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr  

  

 Banklardan alınacaq vәsaitlәr 

7.83% 


 15,474,457 

  21,334,908  

 -  

 -  


 -   

 -     36,809,365

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

15.00% 


10,415,918

2,741,507

44,834,715

75,545,790

19,861,409  

-  153,399,339

Maliyyә lizinqinә xalis 

investisiya  

24.00% 

 9,197 


 17,705 

 42,357 


 27,985 

 464,010   

 -  

 561,254 Satıla bilәn investisiyalar  

8.31% 


16,030,961

-

15,761,231 19,386,912 -  

51,179,104Cәmi sabit faiz dәrәcәli 

maliyyә aktivlәri 

 

41,930,53324,094,120

60,638,303

94,960,687

20,325,419  

-  241,949,062

Faiz hesablanmayan 

maliyyә aktivlәri  

 

   

Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankında 

yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri 

vә qalıqlar  

 

  24,741,127 

-  


 

-  


 

-  


  

-   


 -   24,741,127

Banklardan alınacaq vәsaitlәr 

 

7,977,661-

-

--   

808,550 


8,786,211

Sığorta vә tәkrar sığorta 

debitor borcları  

 

1,038,479-

-

--   

1,038,479Digәr maliyyә aktivlәri 

 

3,448,171-

-

--   

3,448,171Cәmi faiz hesablanmayan 

maliyyә aktivlәri  

 

37,205,438-

-

--   

808,550 


38,013,988

Cәmi qeyri-derivativ 

maliyyә aktivlәri  

 

79,135,97124,094,120

60,638,303

94,960,687

20,325,419  

808,550  279,963,050

QEYRİ-DERİVATİV 

MALİYYӘ ÖHDӘLİKLӘRİ 

VӘ TӘӘHHÜDLӘR  

 

   

Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr  

 

   

Müştәrilәr vә banklar 

tәrәfindәn yerlәşdirilmiş 

depozitlәr  

8.84% 

 34,685,203  38,886,975   75,555,957  33,680,811 

 -   


 -    182,808,946

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  

2.25% 

 309,133  542,843 

 2,029,645   12,045,703   13,908,710  

 -     28,836,034

Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr  

2.27% 


 1,107,786 

 567,015   10,217,246 

 78,700 

 -   


 -    11,970,747 

Cәmi sabit faiz dәrәcәli 

maliyyә öhdәliklәri  

 

36,102,12239,996,833

87,802,848

45,805,214

13,908,710  

-  223,615,727

Faiz hesablanmayan 

maliyyә öhdәliklәri vә 

tәәhhüdlәr  

 

    

Müştәrilәr vә banklar 

tәrәfindәn yerlәşdirilmiş 

depozitlәr  

 

  30,624,559   -  

 -  


 -  

 -   


 -     30,624,559

Digәr maliyyә öhdәliklәri  

 

   2,184,637 -  

 -  


 -  

 -   


 -  

2,184,637

Kreditlәr vә  istifadә 

olunmamış kredit xәtlәri 

üzrә öhdәliklәr  

 

 6,592,973  1,395,351 

 8,527,962 

 389,342 

 -   


 -    16,905,628 

Cәmi faiz hesablanmayan 

maliyyә öhdәliklәri vә 

tәәhhüdlәr  

 

39,402,1691,395,351

8,527,962

389,342

-   


49,714,824Cәmi qeyri-derivativ 

maliyyә öhdәliklәri vә 

tәәhhüdlәr  

 

75,504,29141,392,184

96,330,810

46,194,556

13,908,710  

-  273,330,551

Faiz dәrәcәsinin hәssaslıq 

intervalı 

 

5,828,411(15,902,713) (27,164,545) 49,155,473

6,416,709  

 

Mәcmu faiz hәssaslıq 

intervalı  

 

5,828,411(10,074,302) (37,238,847) 11,916,626

18,333,335  

 

Likvidlik intervalı  

3,631,680

(17,298,064) (35,692,507) 48,766,131

6,416,709  

 

Mәcmu likvidlik intervalı  

 

3,631,680(13,666,384)  (49,358,891)

(592,760)

5,823,949  

 

  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə