Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə4/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

 

 

6

 

ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  

 

31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  

PUL VӘSAİTLӘRİNİN HӘRӘKӘTİ HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT 

(Azәrbaycan Manatı ilә) 

 

 Qeydlәr

31 dekabr  

2013-cü il 

tarixinә bitәn il  

 

31 dekabr  

2012-ci il 

tarixinә bitәn il 

 

 

 

 

 

ӘMӘLİYYAT FӘALİYYӘTİNDӘN YARANAN PUL VӘSAİTLӘRİNİN 

HӘRӘKӘTİ: 

 

 İl üzrә xalis zәrәr  

(6,094)


 

(2,928,189)

Düzәlişlәr: 

 

 Faiz hesablanan maliyyә aktivlәri üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat  

1,946,282  

2,808,068

Xarici valyuta mövqeyinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә fәrqlәr, 

xalis 


146,646 


 

224,355


Digәr әmәliyyatlar üzrә ehtiyat  

1,251,141  

157,017


Asılı müәssisәnin (gәlirindәki)/ zәrәrindәki payı  

(2,108,176) 

1,111,673

Törәmә müәssisә üzrә nәzarәtin itirilmәsindәn xalis gәlir  

 

(272,537) 

-

Әmlak vә avadanlığın silinmәsindәn zәrәr  

24,846 


11,142

Sığorta ehtiyatlarında dәyişiklik, xalis  

11 

3,677,111  

3,875,301

Köhnәlmә vә amortizasiya xәrclәri  

12 


5,036,820 

 

6,551,189Digәr uzun müddәtli aktivlәrin köhnәlmә xәrclәri 

12 


317,636 

 

Ehtiyatlar üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәri   

6,629 


 

192,165


Digәr uzunmüddәtli aktivlәrin dәyәrsizlәşmәsi üzrә zәrәr  

21 


(370,113)

 

-Mәnfәәt vergisi xәrci  

14 


2,573,465 

 

580,532Satıla bilәn investisiyalar üzrә xalis gәlir  

 

(177,720) 

-

Faiz hesablamalarında xalis dәyişiklik   

(466,930)

(126,279)

 

  

 

Әmәliyyat aktivlәri vә öhdәliklәrindә dәyişiklikdәn әvvәl әmәliyyat fәaliyyәtindәn әldә edilәn pul vәsaitlәri 

 

11,579,006  

12,456,974

 

 

  

Әmәliyyat aktivlәri vә öhdәliklәrindә dәyişikliklәr 

 

 

 Әmәliyyat aktivlәrindә (artım)/ azalma: 

 

  

Sığorta vә tәkrarsığorta debitor borcları  

 

(259,332)(301,645)

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankında mәcburi ehtiyat 

depozitlәri  

 

(1,820,699)(2,665,928)

Xatirә sikkәlәri 

 

(26,203)


(23,075)

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  

 

         15,060,243  

3,126,186

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

 

(84,527,725)(45,977,692)

Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

 

386,187 


 

842,282


Digәr aktivlәr  

 

(4,796,436)(3,541,711)

Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn qoyulmuş depozitlәr  

 

59,282,473  

57,528,623

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  

 

26,615,700  

(9,403,589)

Digәr öhdәliklәr  

 

390,839  

1,006,997

 

 

  

Vergitutmadan әvvәl әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan pul vәsaitlәri 

 

21,884,053  

13,047,422

 

 

  

Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi 

 

(1,467,251)(1,011,934)

 

  

 

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olan xalis pul vәsaitlәri  

         20,416,802 

 

12,035,488 

 

 İNVESTİSİYA FӘALİYYӘTİNDӘN YARANAN PUL VӘSAİTLӘRİNİN 

HӘRӘKӘTİ:  

 

  

Әmlak, avadanlıq vә qeyri-maddi aktivlәrin alışı 

 

(16,957,247)(8,979,909)

Satılabilәn investisiyalar üçün ödәnişlәr  

 

(26,282,130)(80,904,357)

Satılabilәn investisiyaların satışından daxil olan vәsaitlәr 

 

46,355,052  

68,291,958

Asılı müәssisәlәrә investisiyalar üçün ödәnişlәr  

(13,294,978)

 

-

Digәr uzunmüddәtli aktivlәrdә artım  (446)

 

-Digәr borc qiymәtli kağızlarının satışından daxilolmalar  

 1,445,547

Digәr banklardakı müddәtli depozitlәrә yerlәşdirmәlәr  

(14,156,070)

(5,100,000)

Digәr banklara müddәtli depozitlәrin qaytarılması  

9,133,930 

 

1,233,857 

 

 İnvestisiya fәaliyyәtlәri üzrә istifadә olunan xalis pul vәsaitlәri 

(15,201,889)

(24,012,904)

 

  

  

 

7

  

“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  

 

31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  

PUL VӘSAİTLӘRİNİN HӘRӘKӘTİ HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT (DAVAMI) 

 (Azәrbaycan Manatı ilә)  

 

 

Qeydlәr 

31 dekabr 

 2013-cü il 

tarixinә bitәn il 

 

31 dekabr

 2012-ci il 

tarixinә bitәn il 

MALİYYӘLӘŞDİRMӘ FӘALİYYӘTİNDӘN YARANAN PUL 

VӘSAİTLӘRİNİN HӘRӘKӘTİ: 

 

 Sәhmdarlardan alınacaq vәsaitlәr  

10,904,430 

 

4,694,184Dividendlәrin ödәnilmәsi  

(2,723,435)

-

Borcların qaytarılması  31,029,433 

 

132,903 

 

 Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn daxil olan xalis pul vәsaitlәri  

39,210,428 

 

4,827,087 

 

 Xarici valyuta mәzәnnәsindәki dәyişikliklәrin xarici valyuta ilә 

saxlanılan pul vәsaitlәrinin qalıqlarına tәsiri  

(25,425)

(29,998)


 

 

 NAĞD PUL VӘSAİTLӘRİ VӘ PUL VӘSAİTLӘRİNİN 

EKVİVALENTLӘRİNDӘ XALİS ARTIM/ (AZALMA) 

44,425,340 

 

(7,150,329) 

 

 PUL VӘSAİTLӘRİ VӘ ONLARIN EKVİVALENTLӘRİ, dövrün әvvәlinә

15 


44,734,908 

 

51,915,235 

 

 PUL VӘSAİTLӘRİ VӘ ONLARIN EKVİVALENTLӘRİ, dövrün sonuna

15 


89,134,823 

 

44,734,908 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixinә bitәn il әrzindә Qrup tәrәfindәn ödәnilmiş vә alınmış faizlәrin mәblәği müvafiq olaraq 15,552,122 AZN vә 36,205,220 AZN tәşkil etmişdir.   

 

31  dekabr  2012-ci  il  tarixinә  bitәn  il  üzrә  Qrup  tәrәfindәn  ödәnilmiş  vә  alınmış  faizlәrin  mәblәği  müvafiq olaraq 11,049,931 AZN vә 26,020,200 AZN tәşkil etmişdir.    

 

Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında konsolidә edilmiş hesabatdan çıxarılan qeyri-nağd әmәliyyatlar  

 

2013-cü ilin may ayından başlayaraq, Qrup heç bir әlavә vәsaitlәr almadan “Zәyәm Kәnd Maş” ASC üzrә nәzarәti itirmişdir. Bu әmәliyyat 31 dekabr 2013-cü il tarixinә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında konsolidә 

edilmiş hesabatda qeyri-nağd әmәliyyat kimi tәqdim olunur.  

 

Ödәniş  tarixinәdәk  saxlanılan  investisiyalara  daxil  edilәn  22,821,412  AZN  mәblәğindә  investisiya  31 dekabr 2012-ci il tarixinә satıla bilәn investisiyalar üzrә yenidәn tәsniflәşdirilmişdir. Bu mәblәğ 31 dekabr 

2012-ci  il  tarixinә  bitәn  il  üzrә  pul  vәsaitlәrinin  hәrәkәti  haqqında  hesabatda  satıla  bilәn  investisiyaların 

alınmasına vә ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiyaların ödәnilmәsi üzrә gәlirlәrә daxil edilmir.   

 

  

İdarә Heyәti tәrәfindәn

 

  

____________________________ 

_____________________________ 

Cәnab Adıgözәl Ağayev  

Cәnab Ceyhun Abdullayev  

İdarә Heyәtinin Sәdri  

Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 

30 iyun 2014-cü il  

30 iyun 2014-cü il  

Bakı, Azәrbaycan Respublikası  

 

 

 

           Bakı, Azәrbaycan Respublikası 

 

 8-82-ci  sәhifәlәrdәki qeydlәr bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının ayrılmaz hissәsini tәşkil edir

.  

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə