Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə41/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

 

78

 Aşağıdakı cәdvәllәr 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә müqavilә şәrtlәrinә daxil olan 

sığortalanmış zәrәr hәdlәrinin (ümumi vә tәkrarsığortaçıların payı) hәr müqavilә növü üzrә 

cәmlәşmәsini açıqlayır: 

 

 31 dekabr 2013-cü il

 

31 dekabr 2012-ci il

 

Ümumi 

  Tәkrarsığorta

-çının payı 

 

Xalis 

saxlanma 

 

Ümumi 

  Tәkrarsığorta-

çının payı 

 

Xalis 

saxlanma 

 

  

 

 Avtomobil 

1,884,436,449 

 

(27,900,791)1,856,535,658

 2,861,054 

 -  

 2,861,054 Әmlak  

588,820,635 

  (325,267,696)

263,552,939

 52,352,421 

 (29,524,847)

 22,827,574 

Tibbi  


127,232,810 

 

(248,772)126,984,038

 265,545,805 

 (18,117,348)

 247,428,457 

Üçüncü tәrәflәr 

qarşısında öhdәliyin  

sığortası  

18,070,150 

 

(16,412,527)1,657,623

 4,629,200 

 (3,900,141)

 729,059 

İşәgötürәnin 

mәsuliyyәtinin 

sığortası 

6,447,979 

 

(5,422,375)1,025,604

 496,114 

 (94,718)

 401,396 

Bank әmәliyyatları 

1,000,000 

 

(3,000,000)(2,000,000)

 254,919,964 

 (185,476,436)

 69,443,528 

Gәmilәr 

495,411,750 

  (495,411,750)

-  


 -  

 -  


 -  

Karqo 


3,316,273 

 

(1,989,015)1,327,258

 211,784,736 

 (32,058,726)

 179,726,010 

İstismar müddәti 

 -

 3,370,000 

 (3,250,000)

 120,000 

Digәr  (66,500)

(66,500)


 6,000 

 -  


 6,000 

 

  

Cәmi 

3,124,736,046 

  (875,719,426)

2,249,016,620

 795,965,294 

 (272,422,216)

 523,543,078 

 

 

Yuxarıdakı cәdvәldә açıqlanan bütün sığorta risklәri Azәrbaycan Respublikası üzrә cәmlәşmişdir. 

 

Tәkrarsığorta siyasәti  

Tәkrarsığorta  sığorta  riskini  idarә  etmәk  üçün  bir  vasitә  kimi  istifadә  olunur.  Lakin  bu,  Qrupu  әsas 

sığortaçı kimi öhdәlikdәn azad etmir. Әgәr tәkrarsığortaçı hәr hansı sәbәbdәn iddia üzrә ödәniş edә 

bilmәzsә,  Qrup  sığorta  polisi  sahibinә  bu  ödәnişi  etmәk  öhdәliyi  daşıyır.  Tәkrarsığortaçının  kredit 

ödәmә  qabiliyyәtinә  hәr  il  istәnilәn  yeni  müqavilә  tәsdiq  olunmazdan  әvvәl  maliyyә  imkanları 

nәzәrdәn keçirmәklә yenidәn baxılır. Qrupun nәqliyyat vasitәlәri, üçüncü tәrәflәr qarşısında öhdәlik 

vә  işәgötürәnin  mәsuliyyәt  öhdәliyi,  bәdbәxt  hadisәdәn  fәrdi  sığortalanma  vә  әmlakın 

sığortalanması portfellәrinin mühüm hissәsi xarici tәkrarsığorta şirkәtlәri tәrәfindәn 50,000 Avrodan 

artıq  lakin  2,000,000  Avro  hәddinә  qәdәr  zәrәrlәri  әhatә  edәn  müqavilәlәr  әsasında 

tәkrarsığortalanır.   

 

Yuxarıda  qeyd  olunan  müqavilәlәrdәki  hәddi  aşan  digәr  böyük  risklәr  xarici  fakultativ  tәkrarsığorta müqavilәlәri  әsasında  ödәnilir,  lakin  kiçik  risklәrin  әksәriyyәti  Qrup  tәrәfindәn  o  şәrtlә  saxlanılır  ki, 

istәnilәn sığorta polisi әsasında saxlanılan risk Qrupun sәhmdar kapitalının 10 %-dәn çox olmasın. 

 

Qrupun  tәkrarsığorta  qaydalarını  idarә  edәn  Tәkrarsığorta  departamenti  bütün  tәkrarsığortaçıların kredit  ödәmә  qabiliyyәtini  reytinq  agentliklәri  tәrәfindәn  tәqdim  olunan  kredit  dәrәcәlәrini  vә 

ictimaiyyәtә  açıq  olan  digәr  maliyyә  mәlumatını  nәzәrdәn  keçirmәklә  qiymәtlәndirir.  Qrupun  

әmәkdaşlıq  etdiyi  tәkrarsığorta  şirkәtlәri  әsasәn  Böyük  Britaniyada,  Amerika  Birlәşmiş  Ştatlarında, 

Almaniyada,  Rusiya  vә  Fransada  yerlәşәn  şirkәtlәrdir.    Tәkrarsığorta  departamenti  müqavilәlәr  vә 

uzunmüddәtli  sığorta  polislәrin  tәkrarsığortaçıları  üçün  beynәlxalq  reytinqlәr  üzrә  minimum  hәdlәri 

“A” kimi müәyyәn etmiş, lakin tәkrarsığorta şirkәtlәrinin seçilmәsi üçün bütün digәr yerlәşdirmәlәrlә 

bağlı beynәlxalq reytinqlәr üzrә minimum hәdlәr hәlә müәyyәn olunmamışdır. 

 

Ayrı-ayrı  әmәliyyat  bölmәlәri  davamlı  olaraq  biznes  әmәliyyatları  apardıqları  mühüm  müqavilә sahiblәri  ilә  ödәniş  tarixlәrinin  qeydiyyatını  aparır.  Fәrdi  qarşı  tәrәflәrә  tәsiri  digәr  mexanizmlәrlә 

tәnzimlәnir,  mәsәlәn,  әvәzlәşdirmә  hüququ,  burada  qarşı  tәrәflәr  hәm  Qrupun  debitorları,  hәm  dә 

kreditorlarıdır.  Qrupa  hesabat  olunan  idarәetmә  mәlumatına  kreditlәr  vә  debitor  borcları  üzrә 

dәyәrsizlәşmә  ehtiyatlarının  vә  sonrakı  silinmәlәrin  tәfsilatı  daxildir.  Daxili  audit  Qrupun  kredit 

prosedurlarının yerinә yetirilmә dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk üçün mütәmadi yoxlamalar keçirir. Fәrdi 

sığorta polisi sahiblәrinә vә  bir qrup sığorta polisi sahiblәrinә tәsirlәr  kredit ödәmә qabiliyyәti ilә bağlı 

nәzarәtlәrin davamlı monitorinqi zamanı toplanır.  

  

79

 Fәrdi sığorta polisi sahiblәrinә vә ya sığorta polisi sahiblәrinin eyni qruplarına mühüm tәsir olduqda 

Qrupun risk departamenti tәrәfindәn maliyyә tәhlili aparılır. 

 

Sığorta zәrәri ehtiyatlarının tәxmin edilmәsi   

Zәrәrlәr  üçün  ehtiyatlar  Qrupun  әvvәlki  dövrlәrә  aid  mәlumatlarına  әsaslanan  aktuari  üsulu  ilә 

hesablanır. Ödәnilmәmiş iddiaların (hesabat olunmuş vә olunmamış) tәxmini dәyәrini hesablayarkәn 

Qrup,  zәrәr  әmsalı  ilә  bağlı  tәxminlәrә  (zәrәr  әmsalı,  sığorta  iddialarının  mәcmu  dәyәri  vә  bu  cür 

iddialarla bağlı müәyyәn maliyyә ilindә qazanılmış sığorta mükafatları arasında nisbәt kimi müәyyәn 

edilir) vә hәmin tәxminlәr әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş formulu istifadә etmәklә daha çox әhәmiyyәt 

verilәn faktiki iddialar tәcrübәsinә әsaslanır.   

 

İlkin  zәrәr  әmsalının  hesablanması  qiymәtlәndirmә  vasitәsi  kimi  mühüm  amildir  vә  sığorta haqlarındakı dәyişikliklәr, gözlәnilәn bazar tәcrübәsi vә iddialar üzrә әvvәlki dövrün inflyasiyası kimi 

faktorları nәzәrә alan keçmiş illәrin tәcrübәsinә әsaslanır. Cari il üçün istifadә edilәn zәrәr әmsalların 

ilkin  tәxmini  (tәkrarsığortadan  әvvәl)  cari  vә  әvvәlki  ildә  qazanılmış  sığorta  haqlarının  risk  növünә 

görә tәhlil edilir. 

 

Baş  vermiş,  lakin  bildirilmәmiş  zәrәrlәr  ehtiyatının  (“IBNR”)  tәxmin  edilmәsi  artıq  hesabat  olunmuş iddialarla  әlaqәli  xәrcin  tәxmin  edilmәsinә  nisbәtәn  daha  qeyri-müәyyәndir.  Baş  vermiş,  lakin 

bildirilmәmiş iddialar onların yaranmasına sәbәb olan hadisәdәn bir neçә il keçmәyәnә qәdәr Qrupa 

mәlum olmaya bilәr.   

 

Hesabat  olunmuş,  lakin  ödәnilmәmiş  iddiaların  dәyәri  üzrә  öhdәliyi  hesablayarkәn  Qrup  zәrәr qiymәtlәndiricilәrindәn  әldә  edilmiş  istәnilәn  mәlumatı  vә  әvvәlki  dövrlәrdә  oxşar  xüsusiyyәtlәrә 

malik  iddiaların  ödәnilmәsi  xәrcinә  dair  mәlumatı  nәzәrә  alır.  Böyük  iddialar  fәrdi  qaydada  

qiymәtlәndirilir  vә  ya  onların  artımının  vә  fәaliyyәt  sahәsinin  portfelin  digәr  hissәsinә  mümkün 

tәhrifedici  tәsirini  nәzәrә  almaq  üçün  ayrıca  proqnozlaşdırılır.  Mümkün  olduqda,  Qrup  ehtiyatların 

tәlәb olunan sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün müxtәlif üsullardan istifadә edir. Bu, proqnozlaşdırılan 

tәcrübәyә xas olan tendensiyalar haqqında daha çox mәlumat әldә etmәyә imkan yaradır. Müxtәlif 

metodologiyalar vasitәsilә verilmiş proqnozlar da mümkün nәticәlәrin hәcminin qiymәtlәndirilmәsinә 

kömәk edir. Müvafiq  hesablama  üsulu fәaliyyәt növünün  xüsusiyyәtlәrini vә bәdbәxt hadisәnin baş 

verdiyi hәr il üzrә artım dәrәcәsini nәzәrә almaqla seçilir. 

  

İddiaların artımı cәdvәllәri  

Aşağıdakı  cәdvәllәrdә  dövr  üzrә  iddiaların  hәm  ümumi  artımı,  hәmdә    tәkrarsığorta  bazası 

çıxılmaqla artımı göstәrilir. 

İddiaların artım tәhlili  – ümumi : 

 

 

 

İddianın ödәnildiyi il 

 

İllәr 

 

 

 

  

 

Hadisә ili 

2009 

500 


3,996 2011 

1,620,383 

563,735 

127 


 

2012 

2,374,213 

459,299 

 

 2013 

2,482,429 

 

 

  

 

İddiaların artım tәhlili – xalis:  

 

 

İddianın ödәnildiyi il 

 

İllәr Hadisә 

ili  

 

 

  

2011 

117,547 


37,057 

32 


2012 

102,277 


196,119 

 

2013 

221,560 

 

  


 

80

 Fәrziyyәlәr vә hәssaslıqlar  

 

İddiaların tezliyi vә әhәmiyyәtliliyi. 

 

Qrup iddiaların tezliyi vә әhәmiyyәtliliyi ilә bağlı risklәri özünün anderraytinq strategiyası, müvafiq 

tәkrarsığorta tәdbirlәri vә iddiaların fәal hәlli yolu ilә idarә edir.   

 

Anderraytinq strategiyası sığortalanmış risklәrin riskin növü vә mәblәği, elәcә dә aid olduğu sәnaye 

sahәsi üzrә müxtәlifliyini tәmin etmәyә yönәlmişdir.  

 

Anderraytinq hәdlәri müvafiq riskin seçilmәsi meyarını yerinә yetirmәk üçün qaydasındadır. Mәsәlәn, Qrup fәrdi sığorta polislәrini yenilәmәmәk hüququna malik deyildir , o, vәsaitlәrin  tutulmasını tәlәb 

edә bilәr vә o, saxtakarlıq iddiasına görә ödәnişdәn imtina etmәk hüququna malikdir. Sığorta 

müqavilәlәri hәmçinin Qrupa bәzi vә ya bütün xәrclәrin (mәsәlәn, subroqasiya) ödәnilmәsi üçün  

üçüncü tәrәflәri tәqib etmәk hüququ verir. Tәkrarsığorta tәdbirlәrinә artıq vәsaitlәr, zәrәrin 

mәhdudlaşdırılması vә bәdbәxt hadisәlәrin bәrpası daxildir.     

 

Tәkrarsığortadan әvvәl vә sonra qәbul olunmuş sığorta riskinin bütün növlәri ilә bağlı sığorta riskinin tәsiri aşağıda icmallaşdırılır: 

 

 Vergidәn әvvәl mәnfәәt  

 

2013  

2012 

 

 

Zәrәr әmsallarında 5% artım  

 

 Ümumi  

(139,151)

(195,568)

Xalis 


(133,690)

(171,218)

 

 

 Zәrәr әmsallarında 5% artım  

 

 Ümumi  

139,151 


 

195,568


Xalis 

133,690 


 

171,218


 

 

Gәlәcәk iddialar üzrә ödәnişlәrin hesablanmasında qeyri-müәyyәnlik mәnbәlәri  

 

Sığorta müqavilәlәri üzrә iddialar yarandığı zaman ödәnilir. Zәrәr müqavilә müddәtindәn sonra aşkar olunsa belә, sığorta müqavilәsinin müddәti әrzindә baş vermiş bütün sığortalanmış hadisәlәrә görә 

Qrup mәsuliyyәt  daşıyır. Nәticә etibarilә,  öhdәliklә bağlı iddialar uzun müddәt әrzindә hәll edilir vә 

iddia  ehtiyatının  daha  böyük  elementi  çәkilmiş  lakin  hesabat  olunmamış  xәrclәrә  aid  olur 

(IBNR). 


 

Sığorta müqavilәlәrindәki pul vәsaitlәri axınının mәblәğinә vә vaxtına tәsir göstәrәn bәzi dәyişikliklәr 

mövcuddur. Onlar әsasәn müqavilәni imzalayan fiziki şәxslәrin hәyata keçirdiyi biznes fәaliyyәtlәrinә 

xas olan risklәrә vә qәbul etdiklәri risklәrin idarә edilmәsi prosedurlarına aiddir. Qrupun müqavilәlәri 

üzrә  ödәnişlәr  әsasәn  verilmiş  pul  mükafatlarını  әks  etdirir.  Bu  cür  ödәnişlәr  birdәfәlik  aparılır  vә 

itirilmiş  gәlirin  vә  bәdbәxt  hadisә  nәticәsindә  zәrәr  çәkmiş  tәrәfin  çәkәcәyi  reabilitasiya  xәrclәrinin 

cari dәyәri kimi hesablanır. 

 

İddiaların  hesablanmış  dәyәrinә  gözlәnilәn  subroqasiya  dәyәri  vә  qaytarılan  digәr  vәsaitlәr çıxılmaqla  iddialar  üzrә  hesablaşma  zamanı  çәkilәcәk  birbaşa  xәrclәr  daxildir.  Qrup  iddialar  üzrә  

mәruzqalmalarla  bağlı  lazımi  mәlumata  sahib  olmaq  üçün  bütün  müvafiq  addımları  atır.  Lakin, 

iddialar  üçün  ehtiyatların  yaradılmasında  qeyri-müәyyәnlik  olarsa  yekun  nәticәnin  müәyyәn  olunan 

hәqiqi  öhdәlikdәn  fәrqli  olacağı  ehtimal  edilir.    Bu  müqavilәlәr  üçün  öhdәlik  çәkilmiş  lakin  hesabat 

olunmamış  xәrclәr  üzrә  ehtiyatdan,  hәlә  ödәnilmәmiş  iddialar  üçün  ehtiyatdan  vә  hesabat  dövrünün 

sonunda müddәti başa çatmamış risklәr üçün ehtiyatdan ibarәtdir.  

 

İddiaların mәblәği әsasәn mәhkәmә ilә tәyin olunan ödәnilmәli zәrәr mәblәğlәrinin sәviyyәsindәn vә müqavilә mәsәlәlәri elәcә dә qanun pozuntusu üzrә hüquqi presedentin hazırlanmasından daha çox 

asılıdır. Sığorta müqavilәlәri hәmçinin latent iddiaların yeni növlәrinin yaranmasından asılıdır,  lakin 

hesabat dövrünün sonunda bununla bağlı heç bir ehtiyat daxil edilmir.  

 

Ödәnilmәmiş iddiaların (hesabat olunmuş vә olunmamış) tәxmini dәyәrini hesablayarkәn Qrup, zәrәr әmsalı ilә bağlı tәxminlәrә (zәrәr әmsalı, sığorta iddialarının mәcmu dәyәri vә bu cür iddialarla bağlı 

müәyyәn maliyyә ilindә qazanılmış sığorta mükafatları arasında nisbәt kimi müәyyәn edilir) vә hәmin 

tәxminlәr  әvvәlcәdәn  müәyyәn  edilmiş  formulu  istifadә  etmәklә  daha  çox  әhәmiyyәt  verilәn  faktiki 

iddialar tәcrübәsinә әsaslanır.   

  

81

 İlkin  zәrәr  әmsalının  hesablanması  qiymәtlәndirmә  mexanizminin  mühüm  ehtimalıdır  vә  sığorta 

ödәnişlәrinin dәrәcәsi, gözlәnilәn bazar tәcrübәsi vә tarixi iddiaların inflyasiyası kimi amillәri nәzәrә 

almaqla  keçmiş  illәrin  tәcrübәsinә  әsaslanır.  Cari  il  üçün  istifadә  olunan  zәrәr  әmsallarının  ilkin 

tәxminı  (tәkrarsığortadan  әvvәl)  aşağıda  cari  vә  әvvәlki  illәrdә  qazanılan  mükafatlar  üçün  әrazi, 

risklәrin növü vә sığortalanmış tәrәfin fәaliyyәt göstәrdiyi sәnaye sahәsi üzrә tәhlil edilir.  

 

Baş  vermiş,  lakin  bildirilmәmiş  zәrәrlәrin  tәxmin  edilmәsi  (“IBNR”)  tәxmin  edilmәsi  artıq  Qrupa hesabat  olunmuş  iddialarla  әlaqәli  xәrcin  tәxmin  edilmәsinә  nisbәtәn  daha  qeyri-müәyyәndir.  Baş 

vermiş, lakin bildirilmәmiş iddialar onların yaranmasına sәbәb olan hadisәdәn bir neçә il keçmәyәnә 

qәdәr  Qrupa  mәlum  olmaya  bilәr.  Sığorta  müqavilәlәri  üçün  ümumi  öhdәliyin  baş  vermiş  lakin 

bildirilmәmiş  hissәsi  böyük  olmaqla  yanaşı  belә  öhdәliklәrin  hesablanmasında  çoxlu  çәtinliklәr 

olduğundan ilkin tәxminlәrlә yekun nәticәlәr arasında mühüm fәrqlәri әks etdirәcәk.  

 

Hesabat  olunmuş,  lakin  ödәnilmәmiş  iddiaların  dәyәri  üzrә  öhdәliyi  hesablayarkәn  Qrup  zәrәr qiymәtlәndiricilәrindәn  әldә  edilmiş  istәnilәn  mәlumatı  vә  әvvәlki  dövrlәrdә  oxşar  xüsusiyyәtlәrә 

malik  iddiaların  ödәnilmәsi  xәrcinә  dair  mәlumatı  nәzәrә  alır.  Böyük  iddialar  fәrdi  qaydada  

qiymәtlәndirilir  vә  ya  onların  artımının  vә  fәaliyyәt  sahәsinin  portfelin  digәr  hissәsinә  mümkün 

tәhrifedici tәsirini nәzәrә almaq üçün ayrıca proqnozlaşdırılır. 

 

Mümkün  olduqda,  Qrup  ehtiyatların  tәlәb  olunan  sәviyyәsini  müәyyәn  etmәk  üçün  müxtәlif üsullardan istifadә edir. Bu, proqnozlaşdırılan tәcrübәyә xas olan tendensiyalar haqqında daha geniş 

anlayış verir. Müxtәlif metodologiyalar vasitәsilә verilmiş proqnozlar da mümkün nәticәlәrin hәcminin 

qiymәtlәndirilmәsinә  kömәk  edir.  Müvafiq  hesablama  üsulu  fәaliyyәt  növünün  xüsusiyyәtlәrini  vә 

bәdbәxt hadisәnin baş verdiyi hәr il üzrә artım dәrәcәsini nәzәrә almaqla seçilir. 

 

Qeyd  11-dә  göstәrilәn  il  üçün  hesabat  olunmuş  iddialarla  bağlı  yekun  iddia  dәyәrinin  hesablaması tәqdim olunur.  Bu Qrupun iddialarla bağlı ödәnişlәr üçün qiymәtlәndirmә vasitәlәrinin düzgünlüyünü 

әks etdirir.  

 

Ümumi sığorta müqavilәlәri ilә bağlı risklәr mürәkkәbdir vә bir sıra dәyişikliklәrә mәruzdur ki, bu da kәmiyyәt  hәssaslığı  tәhlilini  çәtinlәşdirir.  Qrup  keçmiş  iddiaların  hazırlanması  tәcrübәsinә 

әsaslanmaqla  müxtәlif  statistik  vә  sığorta  mexanizmlәrindәn  istifadә  edir.  Buna  orta  iddia  dәyәri, 

yekun iddiaların sayı vә gözlәnilәn zәrәr әmsalı daxildir. Qrup tәrәfindәn öhdәliklәrin hesablanması 

zamanı istifadә olunan әsas metodlar aşağıdakılardır: 

 

 

Zәncirvari pillәkәn;  

Gözlәnilәn zәrәr әmsalı. 

 

Qrup  hesab  edir  ki  maliyyә  vәziyyәti  haqqında  hesabatda  tanınmış  ümumi  sığorta  iddiaları  üzrә öhdәlik düzgündür. Lakin faktiki tәcrübә gözlәnilәn nәticәdәn fәrqlәnәcәk.  

 

Öhdәliyin adekvatlıq testi.  

Öhdәliyin adekvatlıq testinә әsasәn 2013 vә ya 2012-ci illәrdә heç bir zәrәr yaranmamışdır.  

 

Әmәliyyat riski 

 

Әmәliyyat riski sistemin işlәmәmәsi, insan sәhvi, fırıldaqçılıq vә ya xarici hadisәlәrin tәsiri nәticәsindә yaranan zәrәr riskidir. Nәzarәt sistemi  düzgün fәaliyyәt göstәrmәdikdә әmәliyyat risklәri  nüfuza xәlәl 

yetirә, habelә hüquqi vә ya qanuni nәticәlәrә sәbәb ola, yaxud da maliyyә itkilәri ilә nәticәlәnә bilәr. 

Qrup  bütün  әmәliyyat  risklәrinin  aradan  qaldırılmasını  planlaşdıra  bilmәsә  dә,  belә  risklәri  nәzarәt 

qaydaları  vasitәsilә,  elәcә  dә  mümkün  risklәrin  monitorinqini  vә  onlara  cavab  tәdbirlәrini  hәyata 

keçirmәklә idarә etmәyә sәy göstәrir. Nәzarәt tәdbirlәrinә vәzifәlәrin effektiv bölgüsü, çıxış, tәsdiqlәmә 

vә üzlәşdirmә proseslәri, habelә işçilәrin tәlimi vә qiymәtlәndirmә proseslәri daxildir.  

  

82

  

37.  HESABAT TARİXİNDӘN SONRAKI HADİSӘLӘR 

 

2014-cü ilin iyun ayında Qrup hәr birinin nominal dәyәri 2 AZN olan 19,422,500 әlavә sәhm qeydiyyata almışdır ki, bu da sәhmdar kapitalının 38,845,000 manat mәblәğindә artmasına sәbәb olmuşdur. 

Sәhmdar kapitalında artım 2013-cü ilin sonunda elan olunmuşdur.    

Hesabat tarixindәn sonra sәhmdar olan Asbet” Limited şirkәtindәn kreditlәr üzrә 22,576,642 AZN mәblәğindә ödәniş qәbul olunmuşdur  (Qeyd 26). Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə