Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə6/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

 

 

10

 Şirkәt 2011-ci ilin dekabr ayında nәqliyyat vasitәlәri vә әmlakın icbari sığortası üzrә lisenziya almış vә 

2012-ci ilin yanvar ayında aidiyyatı fәaliyyәtә başlamışdır.  

  

“AtaLizinq”  ASC    Holdinq  Şirkәtin  64%  birbaşa,    36%-nә  isә    “AtaBank”  ASC-ti    vasitәsilә  dolayı  sahiblik  etdiyi  törәmә  müәssisәsidir,  belәliklә  dә,  şirkәt  Holdinqin  tam  nәzarәtindәdir.  “AtaLizinq”  

ASC  Azәrbaycan  Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә  21  iyul  2004-cü  il  tarixindә  qeydiyyatdan 

keçmişdir vә 2004-cü ildә öz fәaliyyәtinә başlamışdır.  “AtaLizinq” ASC müştәrilәrinә lizinq vә tәkrar 

maliyyәlәşdirmә xidmәtlәrini göstәrir. “AtaLizinq” ASC Azәrbaycanın Lizinq Şirkәtlәri Assosiasiyasının 

üzvüdür.  

  

“AtaTurizm” MMC Holdinq Şirkәtin  90% birbaşa, 10%  isә “Ataİnşaat” MMC tәrәfindәn dolayı sahiblik etdiyi    törәmә  müәssisәsidir  vә  belәliklә  dә  şirkәt  Holdinqin  tam  nәzarәtindәdir.  “AtaTurizm”  MMC 

Azәrbaycan  Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә  7  mart  2003-cü  il  tarixindә  0103-P7-37374  saylı 

qeydiyyat  nömrәsi  ilә  qeydiyyatdan  keçmişdir  vә  2003-cü  ildә  öz  әmәliyyatlarına  başlamışdır. 

“AtaTurizm” MMC öz müştәrilәrinә müxtәlif turizm vә istirahәt xidmәtlәri göstәrir.  

  

“Ataİnkişaf”  fondu  Holdinq  Şirkәtin  100%  birbaşa  sahiblik  etdiyi  törәmә  müәssisәsidir,  belәliklә  dә, şirkәt  Holdinq  şirkәtin  tam  nәzarәtindәdir.  “Ataİnkişaf  Fondu”  ASC  25  may  2007-ci  il  tarixindә 

Azәrbaycan  Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә  N  1107-Q18-2372  saylı  qeydiyyat  nömrәsi  ilә 

qeydiyyatdan keçmişdir. “Ataİnkişaf Fondu” MMC qeyri-mәnfәәt xeyriyyә fondudur.  

  

“AtaTexnologiya”  MMC  Holdinq  Şirkәtin    90%  birbaşa,  10%    isә  “Ataİnşaat”  MMC  tәrәfindәn  dolayı sahiblik  etdiyi    törәmә  müәssisәsidir  vә  belәliklә  dә  şirkәt  Holdinqin  tam  nәzarәtindәdir. 

“AtaTexnologiya”  MMC  Azәrbaycan  Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә  15  oktyabr  2004-cü  il 

tarixindә  N  0104-P75-41179  saylı  qeydiyyat  nömrәsi  ilә  qeydiyyatdan  keçmişdir  vә  2005-ci  ildә  öz 

әmәliyyatlarına  başlamışdır.  “AtaTexnologiya”  MMC  öz  müştәrilәrinә  müxtәlif  informasiya 

texnologiyaları xidmәtlәri  göstәrir.  

  

“Ataİnşaat” MMC Holdinq Şirkәtin  90% birbaşa, 10%  isә “AtaTurizm” MMC tәrәfindәn dolayı sahiblik etdiyi    törәmә  müәssisәsidir  vә  belәliklә  dә  şirkәt  Holdinqin  tam  nәzarәtindәdir.  “Ataİnşaat”  MMC 

Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 28 mart 2003-cü il tarixindә N 0103-P9-37499 saylı 

qeydiyyat  nömrәsi  ilә  qeydiyyatdan  keçmişdir  vә  2003-cü  ildә  öz  әmәliyyatlarına  başlamışdır. 

“Ataİnşaat” MMC öz müştәrilәrinә müxtәlif inşaat vә infrastrukturun qurulması xidmәtlәrini göstәrir.  

  

“Interservice” MMC Holdinq Şirkәtin  61% birbaşa, 30%  “AtaTurizm” MMC vә 9% “Ataİnşaat” MMC tәrәfindәn  dolayı  sahiblik  etdiyi  törәmә  müәssisәsidir  vә  belәliklә  dә  şirkәt    Holdinqin  tam 

nәzarәtindәdir. “Ataİnşaat” MMC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 3 noyabr 1997ci il 

tarixindә  N  170    saylı  qeydiyyat  nömrәsi  ilә  qeydiyyatdan  keçmişdir  vә  hәmin  ildә  dә  öz 

әmәliyyatlarına  başlamışdır.  “İnterservis”  MMC-nin  әsas  fәaliyyәti  “Excelsior”  (Azәrbaycan 

Respublikasının Bakı şәhәrindә yerlәşәn dәbdәbәli otel) mehmanxana binasının idarә edilmәsindәn 

ibarәtdir.  

  

“AtaSәnaye”  MMC  Holdinq  Şirkәtin    90%  birbaşa,  10%    isә  “Ataİnşaat”  MMC  tәrәfindәn  dolayı sahiblik etdiyi  törәmә müәssisәsidir vә belәliklә dә şirkәt  Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “AtaSәnaye” 

ASC  Azәrbaycan  Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә  16  aprel  2003-cü  il  tarixindә  N  0103-P11-

37604  saylı  qeydiyyat  nömrәsi  ilә  qeydiyyatdan  keçmişdir  vә  2003-cü  ildә  öz  әmәliyyatlarına 

başlamışdır. “AtaSәnaye” MMC Qrupun bütün sәnaye vә istehsal şirkәtlәrinin idarәetmә obyektidir.  

  

“Şәmkir  Quşçuluq”  MMC  Holdinq  Şirkәtin  100%  bilvasitә  sahiblik  etdiyi  törәmә  müәssisәsidir.  (“Şәmkir Quşçuluq” 100% “AtaSәnaye” MMC-nin  sahibliyindәdir,  “AtaSәnaye” MMC isә 90% birbaşa 

“Ataholdinq”  ASC,  10%  isә  dolayı  “Ataİnşaat”  MMC-nin  sahibliyindәdir).    “Şәmkir  Quşçuluq”  MMC 

Azәrbaycan  Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә  18  sentyabr  2005-ci  il    tarixindә  qeydiyyatdan 

keçmişdir  vә  2005-cü  ildә  fәaliyyәtә  başlamışdır.  “Şәmkir  Quşçuluq”  MMC  әsasәn  kәnd  tәsәrrüfatı 

fәaliyyәtlәrindә iştirak edir, daha dәqiq desәk quşçuluq vә yumurta istehsalı ilә mәşğul olur.   

  

“SaSa Әt Mәhsulları” MMC 100% birbaşa “AtaSәnaye” MMC-nin sahibliyindәdir. “SaSa Әt Mәhsulları” MMC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 4 mart 2003-cü il tarixindә N 0103-P737369 

saylı qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә 2003-cü ildә öz әmәliyyatlarına başlamışdır.  

SaSa Әt Mәhsulları” MMC әt mәhsulları, kolbasa vә digәr әt yarım-fabrikatlarının hazırlanması ilә 

mәşğul olur.  

  

 

11

 “AtaQida” MMC Holdinq Şirkәtin  64% birbaşa, 36% isә “AtaSәnaye” MMC tәrәfindәn dolayı sahiblik 

etdiyi    törәmә  müәssisәsidir  vә  belәliklә  dә  şirkәt    Holdinqin  tam  nәzarәtindәdir.  “AtaQida”  ASC 

Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 28 dekabr 2005-ci il tarixindә N 0105-P193-44849 

saylı  qeydiyyat  nömrәsi  ilә  qeydiyyatdan  keçmişdir  vә  2006-cı  ildә  öz  әmәliyyatlarına  başlamışdır. 

“AtaQida” MMC әsasәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı ilә mәşğul olur.   

  

“AtaTravel”  MMC  Holdinq  Şirkәtin  100%  birbaşa  sahiblik  etdiyi  müәssisәdir  vә  belәliklә  dә  şirkәt Holdinqin  tam  nәzarәtindәdir.  “AtaTravel”  MMC  Azәrbaycan  Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә  5 

sentyabr  2011-ci  il  tarixindә  1402076671  saylı  qeydiyyat  nömrәsi  ilә  qeydiyyatdan  keçmişdir. 

“AtaTravel”  MMC  turizm  vә  yerli  vә  xarici  turlarla  istirahәt,  sağlamlıq  vә  fitnes  xidmәtlәri  habelә 

tәyyarә biletlәrinin satışı, qәbul vә yerlәşdirmә xidmәtlәri ilә mәşğul olur.  

  

Interturizm” MMC Holdinq Şirkәtin 100% birbaşa sahiblik etdiyi törәmә müәssisәdir vә belәliklә dәşirkәt Holdinqin tam nәzarәtindәdir. “Interturizm” MMC Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә 

Nazirliyindә 13 dekabr 2004-cü il tarixindә N 0104-P86-41681 saylı qeydiyyat nömrәsi ilә 

qeydiyyatdan keçmişdir. “Interturizm” MMC turizm sahәsinә investisiyalar etmәk üçün yeni layihәlәrin 

araşdırılması, hazırlanması vә tәtbiqi mәqsәdilә yaradılmışdır.  

 

“AtaHolding  Gürcüstan”  MMC  Holdinq  Şirkәtin  100%  birbaşa  sahiblik  etdiyi  törәmә  müәssisәdir  vә belәliklә  dә  şirkәt  Holdinqin  tam  nәzarәtindәdir.  “AtaHolding  Gürcüstan”  MMC  Azәrbaycan 

Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә  10  oktyabr  2005-ci  il  tarixindә    N  576/006  saylı  qeydiyyat 

nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir. “AtaHolding Gürcüstan” Gürcüstanda olimpiya kompleksidir.  

  

Bank  VTB  (Azәrbaycan)  ASC-nin  qeydiyyatdan  keçmiş  kapitalı  “VTB  BANK  (Azәrbaycan)”  ASC-nin Rusiya  payçısı  ilә  (sәhmlәrin  51%-i)  “AtaHoldinq”  ASC-yә  mәxsus  (sәhmlәrin  49%-i)  Azәrbaycan 

payçısı  arasında  bölünür.      Bank  VTB  (Azәrbaycan)  ASC  müştәrilәrә  müxtәlif  bank  xidmәtlәrini 

göstәrәn qlobal kommersiya bankıdır. Hәmçinin Bankın göstәrdiyi xidmәtlәr sırasına VTB Qrupunun 

törәmә müәssisәlәri tәrәfindәn müştәrilәrә tәklif olunan qeyri-bank xidmәtlәri dә daxildir. 

 

“Zәyәm  Kәnd  Maş”  ASC-nin  30%-i  “AtaSәnaye”  MMC  vasitәsilә  Qrupun  bilvasitә  sahibliyindәdir. Qalan  59%  M.Rәfiyevin  vә  11%  digәr  sәhmdarların  sahibliyindәdir.    “Zәyәm  Kәnd  Maş”  MMC 

Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә 18 yanvar 2006-cı il tarixindә N 0806-S2-547 saylı 

qeydiyyat nömrәsi ilә qeydiyyatdan keçmişdir vә 2006-cı ildә öz әmәliyyatlarına başlamışdır.  “Zәyәm 

Kәnd  Maş”  ASC  әsasәn  kәnd  tәsәrrüfatı  maşınları  vә  avadanlığı  ilә  ticarәt  aparır.  2013-cü  ilin  May 

ayınadәk  “Zәyәm  Kәnd  Maş”  ASC  Qrupun  nәzarәtindә  olmuş  vә  onun  konsolidә  edilmiş  maliyyә 

hesabatlarında törәmә müәssisә kimi tәqdim olunmuşdur. 2013-cü ilin may ayından başlayaraq Qrup 

“Zәyәm  Kәnd  Maş”  ASC  üzәrindә  nәzarәti  itirmiş  vә  konsolidә  edilmiş  maliyyә  hesabatlarında  onu 

asılı müәssisә kimi tәqdim etmişdir.  

 

 “Azerbaijan Global Investments” ASC-nin 33%-i Qrupun , 35%-i Paşa Holdinq ASC-nin, 32%-i isә “Synergy Group”un birbaşa sahibliyindәdir. “Azerbaijan Global Investments” ASC 11 noyabr 2013-cü 

il tarixdә Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyindә qeydiyyatdan keçmişdir. “Azerbaijan 

Global Investments” ASC-nin әsasәn inşaat sektoruna cәlb edilmәsi planlaşdırılır.   

 

Bu  konsolidә  edilmiş  maliyyә  hesabatlarının  buraxılması  30  iyun  2014-cü  il  tarixdә  İdarә  Heyәti tәrәfindәn tәsdiq olunmuşdur.  

 

 2. 

MÜHÜM MÜHASİBAT UÇOTU QAYDALARI 

 

Uyğunluq haqqında bәyanat   

Bu  konsolidә  edilmiş  maliyyә  hesabatları  Mühasibat  Uçotunun  Beynәlxalq  Standartları  Şurası 

(“MÜBSŞ”)  tәrәfindәn  buraxılmış  Maliyyә  Hesabatlarının  Beynәlxalq  Standartlarına  vә  Beynәlxalq 

Maliyyә  Hesabatlarının  Şәrhi  Komitәsi  (“BMHŞK”)  tәrәfindәn  verilmiş  şәrhlәrә  müvafiq  olaraq 

hazırlanmışdır. 

 

Tәqdimat meyarlarının digәr әsası  

Bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları Qrupun öz fәaliyyәtini yaxın gәlәcәkdә fasilәsizlik prinsipi ilә 

davam etdirә bilәcәyi fәrziyyәsi әsasında hazırlanmışdır.   

 

Başqa qeydlәr olmayanadәk bu konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları Azәrbaycan Manatı (“AZN”) ilә ifadә edilir.  

 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə