Microsoft Word azerb. Geoiqtisadi 11. 04. 2016. M son docYüklə 4,55 Kb.

səhifə1/64
tarix29.01.2018
ölçüsü4,55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA 
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI 
 
ƏLİ HƏSƏNOV 
 
 
 
XƏZƏR – QARA DƏNİZ HÖVZƏSİ  
VƏ CƏNUBİ QAFQAZIN 
GEOİQTİSADİYYATI:  
AZƏRBAYCANIN ENERJİ SİYASƏTİ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı- 2016 
 
 
 
ƏL İ  H ƏS ƏNOV  
 

Elmi redaktor:     
Elçin Əhmədov 
     siyasi elmlər doktoru 
 
Rəyçilər:                Ziya Səmədzadə 
akademik, iqtisad elmləri doktoru 
 
Ədalət Muradov 
professor, iqtisad elmləri doktoru 
 
Ə. M. HƏSƏNOV.  Xəzər – Qara dəniz hövzəsi və  Cənubi 
Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti. 
Bakı, “Zərdabi 
LTD” MMC, 2016, 296 s.
 
 
Monoqrafiyada dünyanın aparıcı ölkələrinin Xəzər hövzəsi və  Cənubi 
Qafqazda nümayiş etdirdiyi geoiqtisadi maraqlar və yürütdükləri geosiyasət 
fonunda Azərbaycan Respublikasının indiki və gələcək iqtisadi inkişaf məsə-
lələri araşdırılır, milli mənafelərinin təmin edilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin 
əsasları şərh edilir, Xəzərin enerji resurslarının istismarı və dünya bazarlarına 
çıxarılması sahəsindəki rolu, Şərq-Qərb və  Şimal-Cənub nəqliyyat-kommu-
nikasiya dəhlizlərinin yaradılması, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və s. kimi 
məsələlərdə dünyanın və regionun əsas güc mərkəzləri ilə geoiqtisadi münasi-
bətləri tədqiq olunur. 
Kitabda, həmçinin Azərbaycan dövlətinin regionda və dünyada nümayiş 
etdirdiyi geosiyasi və geoiqtisadi fəaliyyət, regionun, Avropanın və transmilli 
dünyanın enerji, tranzit-keçid, beynəlxalq daşıma, nəqliyyat-kommunikasiya 
sistemindəki iştirakı kimi məsələlər təhlil edilir, Cənubi Qafqaz və  Xəzər 
hövzəsi ölkələrinin gələcək milli maraqlarını  təhdid edən qlobal geoiqtisadi 
proseslər şərh olunur.  
Kitab Xəzər-Qara dəniz hövzəsi ölkələri və Cənubi Qafqazın geoiqtisadi 
məsələləri, o cümlədən Azərbaycanın yeni neft siyasəti ilə maraqlanan ictimai-
siyasi xadimlər, millət vəkilləri, dövlət qulluqçuları, xarici siyasət, geoiqtisadi 
planlama sahəsində çalışan mütəxəssislər və  ən geniş intellektual oxucu 
təbəqəsi – milli elita üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
 
© Həsənov Ə.M., 2016 
© “Zərdabi LTD” MMC, 2016 


 XƏZƏR – QARA DƏNİZ HÖVZƏSİ VƏ CƏNUBİ QAFQAZIN 
GEOİQTİSADİYYATI: AZƏRBAYCANIN ENERJİ SİYASƏTİ
 
 
3
 
MÜNDƏRİCAT 
Giriş ...............................................................................................  
 
l FƏSİL 
Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadi 
xarakteristikası: beynəlxalq, regional, yerli maraqlar sistemi. 
Azərbaycan regional geoiqtisadi maraqları və enerji 
strategiyası  
§ 1.1. Transmilli dünya güclərinin və yerli dövlətlərin Xəzər-
Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazdakı geoiqtisadi 
maraqları və fəaliyyətinin xarakteristikası....................  
§ 1.2. Xəzər hövzəsinin enerji mənbələri və onun bölgədə 
yaratdığı müasir geoiqtisadi vəziyyət. Xəzərin neft-
qaz məhsullarının Avropanın enerji 
təhlükəsizliyindəki rolu.................................................  
§ 1.3. Xəzərin hüquqi statusu: problemin tarixi, müasir 
geosiyasi yanaşmalar və Azərbaycanın geoiqtisadi 
maraqları .......................................................................  
§ 1.4. Azərbaycanın Xəzər dənizinin karbohidrogen 
ehtiyatlarının sərbəst istehsalı və ixracı siyasətinin 
beynəlxalq və regional geoiqtisadi nəticələri ...............  
ll FƏSİL 
Xəzər- Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın transmilli 
enerji ixracı sistemi: beynəlxalq, regional və yerli maraqlar, 
Azərbaycanın enerji ixracının şaxələndirilməsi siyasəti və 
onun regionun ümumi geoiqtisadi vəziyyətinə təsiri  
§ 2.1. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi ölkələri və digər beynəlxalq 
dairələrin müasir enerji ixracı maraqları və bunun 
bölgənin ümumi geoiqtisadi vəziyyətinə təsiri.............  
 
ƏL İ  H ƏS ƏNOV  
 

§ 2.2. Xəzər hövzəsinin mövcud və perspektiv neft-qaz 
kəmərləri, region və dünya ölkələrinin transmilli 
enerji ixracı siyasətinin xarakteristikası.......................  
§ 2.3 Azərbaycanın enerji ixracının şaxələndirilməsi  
siyasəti və onun regionun ümumi geoiqtisadi  
vəziyyətinə təsiri  
 
lll FƏSİL 
Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın transmilli 
nəqliyyat-kommunikasiya sistemi: beynəlxalq, regional və 
milli maraqlar. Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə sərbəst və 
təhlükəsiz kommunikasiya siyasəti 
§ 3.1. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın 
mövcud və perspektiv transmilli nəqliyyat-
kommunikasiya sistemi: beynəlxalq, regional  
və milli maraqların xarakteristikası.............................  
§ 3.2. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz 
ölkələrinin bölgənin alternativ Transavrasiya 
nəqliyyat-kommunikasiya sistemlərinə münasibəti, 
maraqları və iştirakı ....................................................  
§ 3.3. Azərbaycanın Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi 
Qafqazda həyata keçirdiyi transmilli nəqliyyat-
kommunikasiya siyasəti və onun bölgənin ümumi 
geoiqtisadi vəziyyətinə təsiri ......................................  
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə