Microsoft Word Azerb tarixi derslik docYüklə 2,42 Kb.

səhifə1/104
tarix01.11.2017
ölçüsü2,42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   104 
 
 
 
İRADƏ NURİYEVA 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN  
TARİXİ 
 
(ən qədim zamanlardan– 
XXI əsrin əvvəllərinədək) 
 
 
Ali məktəblər üçün dərslik 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirinin 09.12.14 tarixli 
1221 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
Bakı – «Mütərcim» – 2015 


 

 
Elmi redaktor:   C.M.Mustafayev 
 
ADNA “Ictimai fənlər” kafedrası, t. e. d., 
professor 
 
Rəyçilər:    
 
H.N.Məmmədov  
BSU “Avropaşünaslıq” kafedrası, t. e. d., 
professor 
 
R.M.Məmmədova  
ADNA “İctimai fənlər” kafedrası, t.f.d., 
dosent 
 
Redaktor:    
 
S. S. Nağıyeva  
ADNA “İctimai fənlər” kafedrası,  
baş müəllim 
 
 
 
Nuriyeva İradə Tofiq qızı. AZƏRBAYCAN TARİXİ (ən qədim 
zamanlardan–XXI əsrin əvvəllərinədək). Ali məktəblər üçün dərslik.  
– Bakı: Mütərcim, 2015. – 336 səh. 
 
Ali məktəblər üçün nəzərdə tutulan dərslik “Azərbaycan tarixi” 
fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün hazırlanmış proqram əsasında tərtib 
edilmişdir. Dərslikdə  ən qədim zamanlardan - XXI əsrin  əvvəllərinədək 
Azərbaycan torpaqlarında cərəyan edən tarixi və siyasi proseslər tədris 
planında mühazirə  və  məşğələ üçün müəyyən olunmuş mövzular üzrə 
ardıcıl olaraq şərh edilmişdir. 
“Azərbaycan tarixi” adlı  dərslik ali məktəb müəllimləri, bakalavr 
və magistr pillələrində bütün ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün nə-
zərdə tutulmuşdur. 
 
 
     ISBN  978-9952-28-202-3
 
               © İ.T.Nuriyeva, 2015 


 

 
 
MÜNDƏRİCAT 
 
 
GİRİŞ.........................................................................................................8 
 
I fəsil. AZƏRBAYCANDA İBTİDAİ-İCMA CƏMİYYƏTİ 
1. Azərbaycan ərazisində ilk sivilizasiyanın meydana gəlməsi.  
Qədim insan məskənləri. ......................................................................10 
2. İbtidai icma quruluşunun dağılması .................................................17 
 
II fəsil. AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ 
İLKİN VƏ QƏDİM DÖVLƏTLƏR 
1. Azərbaycan ərazisində qədim tayfa ittifaqları və erkən dövlətlər. 
Manna çarlığı. ......................................................................................19 
2. Azərbaycan Midiya və Əhəmənilər dövlətinin tərkibində.   
Midiya dövləti ......................................................................................26 
3. Atropaten dövlətinin yaranması, onun sosial-iqtisadi 
və siyasi vəziyyəti. Atropatena dövləti.................................................28 
4. Alban çarlığı.....................................................................................30 
 
III fəsil. AZƏRBAYCAN ERKƏN ORTA ƏSRLƏRDƏ 
(III-VII əsrlər) 
1. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması  
və onun xüsusiyyətləri..........................................................................36 
2. Sasanilərin Azərbaycanı işğal etməsi və ona qarşı üsyanlar ............37 
3. Sasani-Bizans müharıbələri və Azərbaycan .....................................39 
 
IV fəsil. AZƏRBAYCAN VII-IX ƏSRLƏRDƏ.  
AZƏRBAYCAN XALQININ TƏŞƏKKÜLÜ 
1. Ərəb Xilafətinin Azərbaycanı işğal etməsi.  
İslam dininin yayılması ........................................................................46 
2. Xilafətin Azərbaycanda idarəçilik, köçürmə,  
torpaq və vergi siyasəti.........................................................................51 
3. Xürrəmilər hərəkatı. Babəkin başçılığı ilə ərəblərə qarşı azadlıq 
müharibəsi ............................................................................................53 
4.  Azərbaycan xalqının və dilinin təşəkkülü .......................................59 
 


 

V fəsil. AZƏRBAYCAN İNTİBAH DÖVRÜNDƏ. 
ELM VƏ MƏDƏNİYYƏTİN ÇİÇƏKLƏNMƏSİ 
1.  Azərbaycanın IX-XI əsr feodal dövlətlərı .......................................61 
2.  Slavyanların Azərbaycana basqınları ..............................................66 
3.  Səlcuq türklərinin Azərbaycanda hökmranlığı................................68 
4. Şirvanşahlar və Atabəylər dövlətləri ................................................70 
5. IX-XII əsrlərdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət  
və mədəniyyət ......................................................................................76 
 
VI fəsil. AZƏRBAYCANDA MONQOL ƏSARƏTİ. AZƏRBAYCAN 
XALQININ MONQOLLARA  QARŞI MÜBARİZƏSİ 
1. Monqolların Azərbaycanı işğal etməsi.............................................82 
2. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində ...................................85 
3. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatı  
və mədəniyyət ......................................................................................88 
 
VII fəsil. AZƏRBAYCAN XIV ƏSRİN İKİNCİ YARISI-XV ƏSR 
DÖVLƏTLƏRİ 
1. Azərbaycan XIV əsrin II yarısında Əmir Teymurun 
və Qızıl Orda xanı Toxtamışın Azərbaycana yürüşləri ........................94 
2. Qaraqoyunlu dövləti.........................................................................99 
3. Ağqoyunlu dövləti..........................................................................104 
4. XV əsrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatı və mədəniyyət .......113 
 
VIII fəsil. AZƏRBAYCAN SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİ 
1. Səfəvilər dövlətinin yaranması.......................................................116 
və Azərbaycan tarixində onun yeri.....................................................116 
2. XVI-XVII əsr Səfəvi-Osmanlı müharibələri və onların nəticələri .119 
3. XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi  
və mədəni həyatı.................................................................................132 
 
IX fəsil. AZƏRBAYCAN XVIII ƏSRİN BİRİNCİ YARISINDA 
1. Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin tənəzzülü və süqutu şəraitində ...146 
2. Azərbaycan uğrunda Rusiya, İran və Osmanlı çəkişmələri............147 
3. Azərbaycan Nadir şahın hakimiyyəti dövründə .............................150 
4. XVIII əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda  
İran əsarətinə qarşı mübarizə..............................................................152 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   104


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə