Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə116/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   158

Biblioqrafiya 
 
463
4844. Məmmədov, İ. İrəvan dəftəri. İctimai fikir tariximizin qəribsə-
yən üfüqləri /İsrafil Məmmədov; elmi red. N.Cəfərov.- Bakı: Adiloğlu, 
2002.- 210 s. 
4845. Məmmədov, İ. Tariximiz, torpağımız, taleyimiz /İsrafil Məm-
mədov; elmi red. İ.Ağayev; məsul red. Hacı  Qənbər (Ağayev); red. 
М.Rəhman qızı.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- K.I.- 700 s. 
Əsərdə Sərdar sarayı və İrəvan qalasından [S.45-46] söhbət açılır. 
4846. Mirzə, H. Hanı o səndəki el, Dərələyəz?! /Həsən Mirzə; red. 
B.Xəlilov.- Bakı: Qismət, 2002.- 192 s. 
 
2003 
4847. Əliyev,  Ə.  Azərbaycan dilinin Meğri  şivələri /Əhmədəli  Əli-
yev; elmi red. Q.Kazımov; АМЕА, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm, 
2003.- 579 s. 
Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq, qədim Zəngəzurun cənub qurşağında 
yerləşən Meğri ərazisindəki Hüvədi, Aldərə, Vartanizor, Ernəzir, Lehvaz, 
Maralzəmi, Tuğut kənd şivələri öyrənilmişdir. 
4848. Mirzəyev, H. Dərələyəz mahalının toponimləri və şivə sözləri 
/Həsən Mirzəyev; elmi red.: B.Xəlilov,  А.Bayramov.- Bakı: Ağrıdağ, 
2003.- 359 s.  
 
2004 
4849. Əliyev, V. Zəngəzurda qalan izimiz /Vilayət  Əliyev; red. 
İ.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 295 s. 
Kitabda Zəngəzurda abidələri və toponimləri haqqında məlumat verilir. 
4850. Hidayət. Burdan min atlı keçdi: Publisistik-tarixi qeydlər /Hi-
dayət; red. S.Nəzərli; rəssam A.Hüseynov.- Bakı: Azərbaycan Milli  En-
siklopediya Nəşriyyat-Poliqrafıya Birliyi, 2004.- 460 s. 
Əsərdə tarixən əzəli türk torpaqları olmuş Qərbi Azərbaycanda (indi-
ki Ermənistan) azərbaycanlı türklərin yaşadığı ictimai-siyasi şərait, yer-
yurd adlarından (toponimlərdən) bəhs edilir. 
4851. Məmmədov, İ. İrəvan dəftəri: Sətirlənmiş duyğuların qəribsə-
yən sədası /İsrafil Məmmədov; red. H.İsmayılov.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 
K.II.- 317 s. 
Əsərin “Yadda qalan izlər”  bölməsində abidələr və toponimlərdən 
söhbət açılır [S.145-247]. 
4852. Mirzəyev, H.  Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı /Həsən 
Mirzəyev; red.: B.Budaqov, N.Cəfərov, S.Məmmədov və başq.- Bakı: 
Elm, 2004.- C.I.- 856 s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
464 
Monoqrafiyada Dərələyəz mahalınınn Aysəsi məbədi; Her [S.111-
113; S.135-139]; Her-Her (Qoşavəng) [S.257], Şadıvəng [S.432-433] Ak-
ra [S.132-135] məbədləri, Qındavaz monastırı [S.220-221], Ərgəz-ərqazan 
piri [S.191-194] Qılkörpü [S.335] Şah Abbas Səlim karvansarası [S.427-
429] Ağkənd karvansarası [S.99-100] haqqında məlumat almaq olar. 
4853. Nəzərli, S. Ləmbəli: (Ensiklopedik toplu) /Səfalı Nəzərli; tərt., 
red. B.Ənsər.- Bakı: Nurlan, 2004.- 599 s. 
Kitabda Ləmbəli körpüləri [S.29-330], Cadırğan piri [S.42-46] haq-
qında məlumat verilir. 
4854. Səfolu, A. Sazlı-sözlü Dərələyəz: (Dərələyəz folklorundan ör-
nəklər) /A.Səfolu, A.Ali qızı.- Bakı: Nurlan, 2004.- 300 s.Kitabda topo-
nimlərə geniş yer verilir. 
4855. Zəngəzurlu, P. Zəngəzur həsrəti /Pərvanə Zəngəzurlu.- Bakı: 
Maarif, 2004.- 388 s. 
Kitabda Zəngəzur bölgəsinin toponimlərinə də rast gəlinir. 
 
2005 
4856. Bayramov, İ. Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi /İbrahim 
Bayramov; elmi red.: A.Qurbanov, H.Mirzəyev; rəy. V.Əliyev, Q.Məşədi-
yev.- Bakı: Elm, 2005.- 432 s. 
4857. Cəfərov, C. Milli-etnik yaddaşın izi ilə /Cəfər Cəfərov; red. və 
ön söz. müəl. H.İsmayılov; topl. tərt. ed. A.Cəfərova; AMEA, Folklor İn-
tu.- Bakı: Səda, 2005.- 170 s. 
Kitabda Yerevan sözünün mənşəyi araşdırılır [S.30-36]. 
4858. Urud, M. Zəngəzur: elmi-publisistik nəşr /Musa Urud; ideya 
və layihə müəl. A.Muradverdiyev; elmi red. V.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 
2005.- 501 s.  
Kitabda qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun antik dövrlərin-
dən son illərə qədərki tarixi, coğrafiyası, əhalisi, bölgədəki etnogenez pro-
sesləri, azərbaycanlıların mübarizəsi, qəhrəmanlığı  və faciəsi türk, ərəb, 
fars, erməni, alban mənbələri, arxiv materialları əsasında ətraflı və obyek-
tiv təhlil olunmuş, kitabın “Sirli ölkə - Zəngəzur” bölməsində toponimlə-
rindən, Vagudi məbədi [S.376-378], Miğri [S.92], Sərdərabad, Oxçu qala-
ları [S.92-93], Sınıq karvansara [S.89] abidələrindən bəhs edilir. 
 
2006 
4859. Ələkbərli, Ə. Qərbi Azərbaycan abidələri /Ə.Ələkbərli; kitabın 
ingiliscəsinə  məsul Z.Ağayev; red. B.Budaqov; V.Əliyev; C.Qiyasi; 


Biblioqrafiya 
 
465
məsl.: M.Nemət və b. -Bakı: Ağrıdağ, 2006.- 228 s. 
4860. İslamoğlu, S. Xalisa... Kəndimiz-dərdimiz: Qərbi Azərbaycan
Vedibasar mahalı, Xalisa kəndi /S.İslamoğlu; elmi red. S.Məmmədov; 
məsl.: H.İsmayılov,  Ə.Ələkbərli; AMEA Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlar, 
2006.- 504 s.  
Kitabda Qərbi Azərbaycan, Vedibasar mahalı, Xalisa kəndlərinin 
tarixi və toponimlərindən də bəhs edilir. 
4861. Mirzəyev, H. Seçilmiş elmi məqalələr /Həsən Mirzəyev; elmi 
red.: F.Cəlilov, Q.Məşədiyev; rəy.: C.Cəfərov, V.İsrafilov.- Bakı: Elm, 
2006.- C.4.- 660 s. 
Kitabın içindəkindən: Qoşqar, Keti, Murguz, Maçın toponimləri [S. 
294-297], Aşıq poeziyasında yaşayan adlarımız [S.298-300] “Qəndbölən” 
toponiminin yaranması [S.301-302], XX əsrdə Ermənistanda məcburi də-
yişdirilən yer adlarımız [S.313], Ağxac-Qaraxac toponimi [S.326], Axta 
toponimi [S.340], Arpa toponimi [S.363] haqqında məlumatlar verilmişdir. 
4862. Mirzəyev, H. Azərbaycan toponimləri və şivə sözləri /H.Mir-
zəyev.- Bakı: Elm, 2006.- K.3.- 536 s. 
Kitabın içindəkilər: Müəllifdən; I Fəsil: Dərələyəz mahalı haqqında 
qısa məlumat; II Fəsil: Onomastik vahidlər haqqında; III Fəsil: Dərələyəz 
mahalındakı  kəndlər və bu kəndlərdən bəzilərinin  ərazisində olan xüsusi 
adların qısa xülasəsi; IV Fəsil: Dərələyəz mahalında işlənən bəzi şivə söz-
ləri və bunların arealı; Aşıq poeziyasında yaşayan adlarımız və tariximiz. 
 
2007 
4863. Ələkbərli,  Ə.  Qərbi Azərbaycan abidələri /Əziz  Ələkbərli; 
kitabın ing. dilinə məsul Z.Ağayev; red.: B.Budaqov; V.Əliyev; C.Qiyasi; 
məsl.: M.Nemət və b.- Bakı: Nurlan, 2007.- 272 s. 
4864. Əliyev, F. İrəvan xanlığı /Fuad Əliyev, U.Həsənov; red. və ön 
söz. müəl. K.Şükürov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 141, [3] s. 
4865. Xəlilzadə, F. Yolum düşə Zəngəzura /Flora Xəlilzadə; ön söz. 
müəl. İ.Vəliyev; red. K.Mirzəyeva.- Bakı, 2007.- 522 s. 
Kitabdan Zəngəzurun tarixi, mədəniyyət abidələri, toponimləri haq-
qında da bilgi almaq olar. 
4866. Qurbanov, A. Qərbi Azərbaycanın Cucikənd yazılı abidələri-
nin kəşfi /Afat Qurbanov; red.: Ə.Rəcəbov, V.İsrafilov; rəy.: A.Əliyev, 
M.Bağırov.- Bakı, 2007.- 96 s. 
4867. Məhərrəmov, Q. Başı dumanlı Göyçə: [bədii biblioqrafik sə-
nədli əsər] /Qəşəm Məhərrəmov, İ.Məhərrəmov; red. N.Babayev.- Gəncə: 
“E.L.” Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC, 2007.- 452 s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
466 
2008 
4868. Gəncəli, S. 777 sual: Düşündürücü, əyləncəli ensiklopedik top-
lu /Sabir Gəncəli; foto R.Sadıqov.- Bakı: Azərbaycan, 2008.- 232 s. 
Kitabda “İrəvan adı hansı əsrdən məlumdur?”, “İrəvan Sərdarının sa-
rayı” başlıqlı yazılar verilmişdir [S.150-154]. 
4869. Məmmədov, İ. İrəvan dəftəri. İctimai fikir tariximizin qəribsə-
yən üfüqləri /İsrafil Məmmədov; elmi məsl. Y.Mahmudov; elmi red.: 
N.Cəfərov, S.Əsədov; A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Adiloğlu, 
2008.- C.I.- 216 s. 
4870. Səmədova, K. Qərbi Azərbaycan etnotoponimlərinin arealları: 
[dərs vəsaiti: monoqrafiya] /Könül Səmədova; elmi red.: H.Mirzəyev, 
B.Xəlilov; rəy.: M.İsmayılova,  İ.Bayramov; ön söz. müəl. Q.Məşədiyev; 
ADPU.- Bakı: Nurlan, 2008.- 155 s. 
 
2009 
4871. Dərələyəzli, K. Burda bir el var idi... /Kamil Dərələyəzli; red. 
və ön söz. Ə.Ələkbərli; məsl. H.Mirzəyev, H.Əmirov.- Sumqayıt: Dərələ-
yəz – M, 2009.- 616 s. 
Kitabda Qərbi Azərbaycanda ən çox qədim abidələri ilə zəngin olan 
Dərələyəz mahalında yaşamış insanların qoyub getdiyi milli-mənəvi də-
yəri olan saysız-hesabsız tarixi abidələr – IV yüzilin Dəmrov piri, bu günə 
qədər tarixi məlum olmayan Sal-sal qalası (Babək qalası), onlarla abidələr 
və çoxtağlı körpülər, Qədim İpək yolu kənarında qalan karvansaralar haq-
qında olan məlumatlar öz əksini tapmışdır. 
4872. İrəvan  əyalətinin icmal dəftəri /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. 
Tarix  İn-tu; layih. və ön söz. müəl. Y.Mahmudov; tərt. ed. T.Nəcəfli.- 
Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 685 s. 
4873. İrəvan  əyalətinin müfəssəl  dəftəri /AMEA, A.A.Bakıxanov 
ad. Tarix İn-tu; layih. və ön söz. müəl. Y.Mahmudov; tərt. T.Nəcəfli.- 
Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 674 s. 
4874. İsmayılov, F. Məcburən erməniləşdirmə /Faiq İsmayılov; [el-
mi red. Q.Hacıyev; red. M.Alxanov; tərc. ed. G.Mansurov; foto.: F.İsma-
yılov, A.Hüseynov; red. hey.: Q.Hacıyev [və b.]]; ön söz Q.Hacıyev.- 
Bakı: Nurlar, 2009.- 183 s. 
4875.  Nəbibəyli, Z. Türkəm, Tanrıçıyam və ya dön geriyə bax /Ziyad-
xan Nəbibəyli; red.: F.Fəcri, İ.Cəlilbəyli.- Bakı: Araz, 2009.- 135 s. 
Kitab beş ayrı-ayrı hissədən ibarət olub, hər bir hissə Azərbaycan 
dövlətinə və dövlətçiliyinə, Zəngəzur mahalının mənəvi dəyərlərinə, dini 
mənəvi tariximizə həsr olunmuşdur. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə