Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə117/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   158

Biblioqrafiya 
 
467
2010 
4876. Fərmanoğlu, M. Qərbi Azərbaycanda tarixi abidələrimiz /Mir-
zəli Fərmanoğlu; red. və ön söz müəl.  İ.Kəngərli.- Naxçıvan: Məktəb, 
2010.- 64 s. 
Müəllifin bu kitabı ötən  əsrlər və illər  ərzində  Qərbi Azərbaycanda 
mövcud olmuş, lakin bu gün adları yalnız tarixi mənbələrdə qalan abidələ-
rimizin yada salınmasına, tarixi baxımdan araşdırılmasına xidmət edən bir 
mənbə kimi dəyərlidir. 
4877.  Fərmanoğlu, M. Tarixi saxtakarlıq və həqiqətlər /Mirzəli Fər-
manoğlu; red. və ön söz müəl. Z.Şahverdiyev. - Naxçıvan: Məktəb, 2010.- 68 s. 
Kitabda Qərbi Azərbaycan haqqında ermənilərin ərazi iddiaları araş-
dırılmış və bir çox məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir.  
 
2011 
4878. Öməroğlu,  İ.  Başkeçiddə  Qızılkilsə  kəndi /İladi Öməroğlu; 
red. H.Musabəyov; ön söz. müəl. M.Qurbanov.- Bakı: Nərgiz, 2011.- 371 s.  
Kitabda Qızılkilsə kəndinin tarixi, əhalisi, təbiəti, maddi-mədəniyyət 
nümunələri və s. haqqında geniş məlumat verilmişdir. 
4879. Ülvi, A. Göycə mahalı. Kəsəmən: Bir kəndin tarixindən səhifə-
lər: elmi-tarixi qeydlər, portretlər, publisistik düşüncələr, nəsil-şəcərələr 
/Almaz Ülvi; elmi red. H.İsmayılov, Z.Quliyev; ön söz Y.Kərimov, 
H.Binnətov; burax. məs.: N.Süleymanov, C.Aslanov.- Bakı: CBS, 2011.- 
C.I.- 592 s. 
Kitabda Göyçə mahalının Kəsəmən kəndinin tarixini, adət-ənənəsini, 
etnoqrafiq detallarını, toponimlərini, ictimai-siyasi və mədəni həyatını əks 
etdirən yazılar konkret faktlar əsasında yazılmışdır. 
 
2012 
4880.  Bayramov, İ. Qərbi Azərbaycan-tarixi həqiqətlər və ya Ermə-
nistanın etnik təmizləmə siyasəti /İbrahim Bayramov; elmi red.: S.Məm-
mədov, H.Mirzəyev, İ.Məmmədov; red.: N.Mustafa.- Bakı: Çıraq, 2012.- 287 s. 
Kitabda Qərbi Azərbaycan toponimlərinin soyqırıma məruz qalması, 
tarixi abidələri, yaşayış  məntəqələri üzrə azərbaycanlıların miqdarı haq-
qında da məlumat verilir. 
 
2013 
4881. Urud, M. Zəngəzur toponimləri /Musa Urud; elmi red. Tey-
mur Bünyadov.- Bakı: Nurlar NPM, 2013.- 399, [1] s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
468 
 
 
Kitablarda və dövri mətbuatda  
dərc olunan materiallar 
 
1929 
4882.  Əzimbəyov, İ. İrəvan müsəlman abidəbələri //Azərbaycan Arxe-
ologiya Komitəsinin Xəbərləri /İ.Əzimbəyov.- Bakı, 1929.- №4.- S.298-300. 
 
1961 
4883. Yusifov, U. Albaniya və “Arran” adları haqqında /U.Yusifov 
//AzSSR EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası.- 1961.-№10.- S.30-31. 
[Xülasə]. 
 
1966 
4884. Hüseynzadə,  Ə.  Müasir Azərbaycan toponimiyasında tayfa 
adlarının izi: [Qərbi Azərbaycana aid nümunələr var] /Ə.Hüseynzadə 
//AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası.- 1973.- №2.- 
S.21-29. 
4885. Məmmədov, C. Qarapaçalılar çıxışı haqqında: [məqalədə Qər-
bi Azərbaycan abidələrindən, toponimlərindən bəhs edilir. Qərbi Azərbay-
canda Azərbaycan tayfası] /C.Məmmədov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 
1966.- C.22.- №3.- S.95-99. 
 
1973 
4886. Abdullayev, Ə. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Erivan qu-
berniyasının  Şərur-Dərələyəz uyezdində yaşayan azərbaycanlıların məs-
kənlərinə dair /Ə.Abdullayev //ATDM.- Bakı, 1973.- C.9.- S.95-108.  
 
1976 
4887. Qeybullayev, Q. Azərbaycan toponimlərinin tədqiq edilməsi 
prinsipləri haqqında /Q.Qeybullayev //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq ser.- 1976.- №2.- S.83-90. 
4888. Qəhrəmanov, T. Qafqaz Albaniyası abidələrinin izi ilə 
/T.Qəhrəmanov //Qobustan.- 1976.- №1.- S.70-72. 
 
1977 
4889. Nemətova, M. Nadir tapintı: [Sisyan r-nu Urud kəndindəki 
tarixi abidə haqqında] /M.Nemətova, M.Heydərov //Elm və həyat.- 1977- 
№ 5.- S.12-14. 
 


Biblioqrafiya 
 
469
1979 
4890. Zəngəzur silsiləsi //ASE.- Bakı, 1979.- C.4.- S.316. 
 
1981 
4891. Mirmahmudova, S. Ermənistan SSR toponomiyasında Azər-
baycan mənşəli bəzi etnotoponimlər haqqında: [AzSSR EA-nın akad. 
M.Şirəliyev təqdim etmişdir] /Mirmahmudova //AzSSR EA-nın 
Məruzələri.- 1981.- C.37.- №8.- S.82-84. 
 
1983 
4892. Qeybullayev, Q. Moisey Kalankatuklu “Alban tarixi”ndəki 
bəzi toponimlərin aydınlaşdırılmasına dair /Q.Qeybullayev //AzSSR EA-
nın Məruzələri.- 1983.- №10.- S.87-89. [Xülasə]. 
 
1984 
4893. Kərimov, C. Zarpapı  və Hacıqərvənd oykonimləri haqqında 
[Qərbi Azərbaycanın Abovyan r-nu] /C.Kərimov //AzSSR EA-nın 
Məruzələri.- 1984.- №10.- C.15.- S.85-87. 
 
1985 
4894. Elli, M. “Varta”, “Qutqa”, “Şen” adları necə yaranıb /M.Elli 
//Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 28 iyun.-S.4. 
4895. Əliyev, T. Təpəgöz qalaları: [Qərbi Azərbaycanın e.ə. III-I 
əsrə aid abidələri] /T.Əliyev //Elm və həyat.- 1985.- №11.- S. 13-14. 
 
1986 
4896. Məhərrəmov, S. Ermənistan SSR-də Azərbaycan (türk) mən-
şəli toponimlər /Ş.Məhərrəmov //Elm və həyat.- 1986.- №10.- S.26-27. 
4897. Rüstəmov,  Ə.  Zəngəzurun etnotoponimləri: [Zəngəzur  ərazi-
sindəki türk (Azərbaycan) mənşəli coğrafı adlar haqqında] /Ə.Rüstəmov 
//Elm və həyat.- 1986.- №7.- S.23-24. 
 
1987 
4898. Əliyev, V. Qədim sünik visakan vilayətinin bəzi etnotoponim-
ləri /V.Əliyev, İ.Bağirov //Elm və həyat.- 1987.- №5.- S.18. 
4899. Hacıyev, T. Tariximizi yaşadan adlar: [Q.Qeybullayevin 
“Azərbaycan toponimiyası” kitabı haqqında] /T.Hacıyeva //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1987.- 9 yanvar.- S.6. 
4900. Məmmədov, A. “Ağbaba” sözünün mənşəyi: [Ermənistanın 
şimal-qərbində yerləşən Ağbaba adının mənşəyi haqqında] /A.Məmmədov 
//Elm və həyat.- 1987.- № 10.- S.21. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
470 
4901. Yusifov, Y. Azərbaycanın etnik tarixinin öyrənilməsində  qə-
dim toponimlərin  əhəmiyyəti haqqında /Y.Yusifov //AzSSR EA-nın Xə-
bərləri. Ədəbiyyat dil və incəsənət ser.- 1987.- №2.- S.109-110. [Xülasə]. 
 
1988 
4902. Nərimanov, N. Biz və onlar: [1922-ci ildə “Zarya Vostoka” 
qəzetində milli və  ərazi problemlərinə dair məqalə] /N.Nərimanov; tərc. 
ed. Məmmədov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 10 iyun.- S.4. 
4903. Oğuz,  Ə. “Soyuqbulaq”, “Qobustan”: [Ermənistan  ərazisində 
yerləşən “Soyuqbulaq” abidəsi haqqında] /Ə.Oğuz //Ədəbiyyat və incə-
sənət.- 1988.- 15 iyul.- S.6; Odlar yurdu.- 1988.- 11 iyul. 
 
1989 
4904. Babaxanov, H. Köçürmə siyasəti: [Azərbaycana ölkənin bu və 
ya digər regionlarından son  iki yüzillikdə (1830-1959) üç dəfə planlı  və 
plansız (1988-1989) əhali köçürmələri və orada qalan abidələr haqqında] 
/H.Babaxanov, M.Sadıxov //Azərbaycan.- 1989.- 3 oktyabr.- S.3. 
4905. Ermənilərin  İrandan bizim vilayətlərə köçürülməsi  haq-
qında məktub //Elm və həyat.- 1989.- №9.- 3 oktyabr.-S.3. 
4906. Əliyev, T. “Kitabi-Dədə Qorqud”da qalalarla bağlı  səhifələr 
/T.Əliyev //Elm və həyat- 1989.- №10.- S.21-22. 
4907. Məcidov, R. Qaragöl, yoxsa sevlic: [yer adlarının tarixindən] 
/R.Məcidov //Elm və həyat.- 1989.- №12.- S.9-12.  
4908. Məmmədov, S. Qaynaqların sözü birdir: [Cəfərabad türbəsi 
haqqında] /S.Məmmədov //Azərbaycan.- 1989.- №11.  
4909. Turan, H. Gəncə, Göyçə,
 
Natəvan: [adların yaranma tarixində] 
/H.Turan //Elm və həyat.- 1989.- №2.- S.16-17. 
 
1990 
4910. Adurov, L. Dağıdılmış  məzarlar: [Vedi r-nun Böyük Vedi 
kəndinin abidələri] /L.Adurov //Didərginlər /tərt. ed. Hidayət.- Bakı, 
1990.- S.298.  
4911. Bayramov, A. Ağbaba və Şərəyel toponimləri: [Ermənistanın 
Ağbaba Şərəyel bölgələrinin coğrafi adları haqqında] /A.Bayramov //Elm 
və həyat.- 1990.- №11-12.- S.28-29. 
4912. Ermənistanın Azərbaycan mənşəli coğrafı adları haqqında 
//Didərginlər /tərt. ed. Hidayət; red. V.Məcidov.- Bakı, 1990.- S.376-378. 
4913. Əsədov, S. Ömür yaddaşı: [məqalədə Qərbi Azərbaycanın tari-
xindən və adı erməniləşdirilmiş yer adlarından bəhs edilir] /S.Əsədov 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə