Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə118/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   158

Biblioqrafiya 
 
471
//Didərginlər /tərt. ed. Hidayət.- Bakı, 1990.- S.56-108. 
4914. Xəlilov,  İ.  Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz: [Qərbi Azərbay-
can toponimləri haqqında] /İ.Xəlilov //Didərginlər /tərt. ed. Hidayət.- 
Bakı, 1990.- S.289-297. 
4915. Kəngərli, Q. Gözü yaşlı  Dərələyəz: [Qərbi Azərbaycanın 
Dərələyəz mahalının tarixi və toponimləri haqqında] /Q.Kəngərli //Didər-
ginlər /tərt. ed. Hidayət.- Bakı, 1990.- S.337. 
4916. Məmmədli, G. İrəvan məscidləri /G.Məmmədli //Azadlıq.- 
1990.- 29 sentyabr.- S.4. 
4917. Məsimov, Y. Bir qətlin tarixçəsi yaxud Səhl Sumbatın xələflə-
ri yeni rolda: 1917-ci ilin dekabrın 30-da qəbul olunan 13 №-li dekret: 
[“Qərbi Azərbaycan daxil olmaqla Türkiyənin altı  Şərq vilayətində 
Ermənistan dövləti yaratmaq” haqqında] /Y.Məsumov //Azadlıq.- 1990.- 4 
avqust- S.4. 
4918. Muradov, B. Vedibasar həsrəti: [Qərbi Azərbaycanın Vedi-
basar mahalının yer adlarından bəhs edilir] /B.Muradov //Didərginlər /tərt. 
ed. Hidayət.- Bakı, 1990.- S.240-249.  
4919. Oğuz,  Ə.  Qədim Oğuz yurdu: [Soyuqbulaq qaya üstü 
təsvirlər haqqında] /Ə.Oğuz //Vətən səsi.- 1990.- 5 sentyabr. 
4920. Rzayev, N. Xalq öz mədəniyyəti ilə ölməzdir: [abidələrin er-
məniləşdirilməsi haqqında] /N.Rzayev //Qobustan.- 1990.- №4.- S.16-19. 
4921. Səttaroğlu, B. Dövət səviyyəsində cinayət /R.Səttaroğlu //Və-
tən səsi.- 1990.- 28 noyabr.- S.3. 
4922. Zeynalov, Ə. İrəvanda nə qaldı: [İrəvandakı “Came göy məs-
cidi” haqqında] /Ə.Zeynalov //Açıq söz.- 1990.- №9.- S.19-20.  
 
1991 
4923. Bağırov, C. Taleyimizi düşünməliyik: [1918-ci ildə  Qərbi 
Azərbaycanın Calaloğlu (Stepanavan) bölgəsinin daşnaklar tərəfındən ta-
lan edilmiş kəndlərinin dağıdılmış abidələri haqqında] /C.Bağırov //Vətən 
səsi.- 1991.- 17 may.- S.5. 
4924. Bayramov, A. Uydurma haqqında həqiqət: [1990-cı ildə Mos-
kvanın “Nauka” nəşriyyatında Q.O.Karapetiyanın “Mherin yolu” (Erməni 
əfsanə  və  rəvayətləri) kitabında Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, 
Türkiyə və Cənubi Azərbaycan ərazilərindəki adların və azərbaycanlılara 
aid olan toponimik rəvayətlərin bir çoxunu erməniləşdirməsi haqqında] 
/A.Bayramov //Vətən səsi.- 1991.- 10 aprel.- S.4.   
4925. Bayramov, X. Abbasqulu bəyi Qəmlo öldürməyib (1919-cu 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
472 
ilin qanlı günləri-Vedibasar hadisələri haqqında) /X.Bayramov //Aydın-
lıq.- 1991.- 24 avqust.- S.7. 
4926.  Cabbarov, M. Zəngəzur Azərbaycan torpağıdır Ulu tariximiz-
dən-Zəngəzur qəzası /M.Cabbarov //Aydınlıq.- 1991.- 28 mart.- 5 aprel.- S.3. 
4927. Əbdülrəhmani, N. “Vedinin yanı dağlar...” /N.Əbdürrəhmani 
//Vətən səsi.- 1991.- 5 yanvar.- S.2. 
4928. Əhmədov, T. Qanlı-qadalı illər: [Vedi mahalının daşnak bur-
jua-millətçi hökumətinə qarşı mübarizəsi] /T.Əhmədov //Azərbaycan.- 
1991.- №9-10.- S.139-154. 
4929. Əlioğlu, M. O yerlərdə izim qaldı...: IX əsrin sonlarına qədər 
Qərbi Azərbaycanın mərkəzi Hamamlı olmaqla indiki Spitak rayonunda 
mövcud olmuş Qursalı, Qocaman Saral, Nisgilli, Qızılörən kəndlərinin et-
nik tarixindən] /M.Əlioğlu //Vətən səsi.- 1991.- 24 aprel.- S.4. 
4930. Əsadoğlu, F. İrəvan qədim Azərbaycan şəhəridir. Ulu keçmi-
şimizdən /F.Əsadoğlu //Aydınlıq.- 1990.- 23 noyabr.- S.6. 
4931. Əzizbəyov, M. “Müsəlmanlar  İrəvandan başlayaraq məhv 
olur...” və ya təcavüzün tarixinə dair /M.Əzizbəyov //Azərbaycan.- 1991.- 
14 noyabr.- S.4. 
4932. Göyçəli, T. Yurd yanğısı: [Göyçə haqqında] /T.Göyçəli //Və-
tən səsi.- 1991.- 4 yanvar.- S.5. 
4933. Xəlilov,  İ.  Zəngibasar necə dağıldı  /İ.Xəlilov //Vətən səsi.- 
1991.- 10 oktyabr.- S.2. 
4934. İsmayıloğlu, Q. İrəvandakı Göy Məscid “bərpa olunur” /Q.İs-
mayıloğlu //Vətən səsi.- 1991.- l aprel.- S.7. 
4935. Ləzgiyev, M. Gələcəyə inam: [Qədim oğuz yurdu – Qərbi 
Azərbaycan torpağının Körpülü, Ləmbəli kəndləri haqqında] /M.Ləzgiyev 
//Vətən səsi.-1991.- 10 aprel.- S.8. 
4936. Məmmədzadə, G. Göy Məscidin taleyi: [İrəvan şəhərində yer-
ləşən müsəlman məscidi haqqında] /G.Məmmədzadə //Mədəniyyət.- 
1991.- 13 fevral.- S.5. 
4937. Məmmədzadə, G. İrəvan xan sarayı: [Qədim Sərdar Sarayının 
ermənilər tərəfindən dağıdılması haqqında] /G.Məmmədzadə //Aydınlıq.- 
1991.- 25 yanvar.- S.2. 
4938. Məmmədzadə, G. Yarı gördüm gözü yaşlı, sözü qanlı... İrəvan 
abidələri /G.Məmmədzadə //Azərbaycan.- 1991.- 12 dekabr.- S.5. 
4939. Musayev, T.  Qərbi Azərbaycanda dövlət və partiya işində 
çalışmış müəllifın Qərbi Azərbaycanla, o yerlərdə qalan abidələrimizlə 
bağlı xatirələri /T.Musayev //Vətən  səsi.- 1991.- 24 aprel.- S.6. 


Biblioqrafiya 
 
473
4940. Nazimoğlu, M. Nüvədidə Kərki ssenarisi /M.Nazimoğlu //Ay-
dınlıq.- 1991.- 17 avqust.- S.3. 
4941. Səttaroğlu, B. Nüvədinin narahat günləri /B.Səttaroğlu //Ay-
dınlıq.- 1991.- 8-14 fevral.- S.3. 
4942. Şükürlü, İ. Torpağımız yağılara qaldı: [Göyçə mahalı haqqın-
da] /İ.Şükürlü //Vətən səsi.- 1991.- 14 mart.- S.7. 
4943. Təhməzoğlu, R. Daş yəhəri kövrəltdi məni: [Qərbi Azərbayca-
nın Zəngidərənin Girətağ  kəndinin abidələri haqqında] /R.Təhməzoğlu 
//Mədəniyyət.- 1991.- 11 aprel.. 
4944. Vali, H. “Qafan” haqqında düşüncələr: [Zəngəzurun tarixi və 
mənşəyi haqqında] /H.Vali //Vətən səsi.- 1991.- 7 mart.- S.5. 
 
1992 
4945. Budaqov, B. İndiki Ermənistan qədim türk yurdu idi 
/B.Budaqov //Elturan.- 1992.- №1.- S.17-18. 
4946. Dilicanlı, S. Dilican dərəsi: [Dilican ərazisində olan türk topo-
nimləri] /S.Dilicanlı //Vətən səsi.- 1992.- 3 aprel.- S.6. 
4947. Elli, M. Ağkilsə... Qarakilsə...: [Ermənistan  ərazisində yerlə-
şən eyniadlı  kəndlərin toponimiyası haqqında] /M.Elli //Mədəniyyət.- 
1992.- 12 mart. 
4948. Elli, M. Daş yəhər: [Qərbi Azərbaycanın Qafan rayonunın Siz-
nək kəndində olan abidə haqqında] /M.Elli //Mədəniyyət.- 1992.- 6 
fevral.- S.2. 
4949. Əhmədov, F. Göyçə gölüm /F.Əliyev //Vətən səsi.- 1992.- 12 
iyun.- S.7. 
4950. Əliyev, S. Göyçə  oğlu: [Zülfü Hacıyev haqqında. Məqalədə 
Qərbi Azərbaycan toponimlərinə geniş yer verilir] /S.Əliyev //Vətən səsi.-
 
1992.- 12 mart.- S.3. 
4951. Əliyev, V.  Mədəniyyət qaynaqlanmız və yaxud erməni göre-
şənləri /V.Əliyev //Dirçəliş.-1992.- №3.- S.19. 
4952. Ənsər, B. Babamın mirası torpağımız: [qədim oğuz torpağı 
olan Ermənistanda əsrlərin süzgəcindən keçən neçə-neçə türk mənşəli yer 
adlarının erməni variantları ilə əvəz edilməsi haqqında] /B.Ənsər //Vətən 
səsi.- 1992.- 19 iyun.- S.6. 
4953. Gözü yaşlı  Dərələyəz: [məqabdə  Dərələyəz mahalının topo-
nimlərindən bəhs edilir] //Kəngərli Q. Erməni lobbisi Azərbaycan faciəsi.- 
Bakı, 1992.- S.5-22.  
4954. İsmayılov, M. İrəvan xanlığı: [məqalədə Sərdərabad və İravan 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
474 
qalaları haqqında məlumat verilir] /M.İsmayılov, F.Əliyev //Zəka.- 1992.- 
№3-4.- S.68-70.  
4955. Qayqocalı, Z. O yerlərdə izim qaldı: [Dərəçiçək mahalı 
haqqında] /Z.Qayqocalı //Vətən səsi.- 1992.- 12 iyun.- S.3; 19 iyun.- S.6. 
4956. Məmmədov, S.  İrəvan  şəhərində etnik proseslər: [Cəfərabad 
türbəsi haqqında] /S.Məmmədov //Azərbaycan.- 1992.-№1-2.- S.36-39. 
4957.  Məmmədzadə, G. Abidələrimiz – tarix evimiz: [qədim Azər-
baycan torpağı  İrəvan, Göyçə, Zəngəzur mahallarında olan abidələrimiz 
haqqında] /G.Məmmədzadə //İncəsənət.- 1992.- 21 aprel.- S.3-6. 
4958. Muradov, B. Ermənistanda azəri türklərinin genosidi /B.Mu-
radov, İ.Vəlizadə //Vətən səsi.- 1992.- 5 iyun.- S.6. 
4959. Oğuz yurdu – Ermənistan  [Xəritə] //Elturan.- 1992.- №1.- 
S.16-17. 
4960. Rəşid, M. Novruz tonqalları söndürülmüş ulu Göyçəm 
/M.Rəsid //Vətən səsi.- 1992.- 20 mart.- S.4. 
4961. Vəli, Z.  Zəngəzurun tarixi inciləri: [Urud, Vəzzeyn, Çiraxor, 
Şəki, Darvaza, Buğakar və s. ziyarətgahlar haqqında] /Z.Vəli //Vətən 
səsi.- 1992.- 8 may.- S.6. 
4962.  Zeynalov, Ə. Oğuz yurdu: [İrəvan xanı Hüseyn Əli xanın tik-
dirdiyi Göy Məscid haqqında] /Ə.Zeynalov //Elturan.- 1992.- №l.- S.23-24. 
 
1993 
4963. Adilova, D. Erməni hara, Qafqaz hara – ermənilərin ayaqları 
kəl ayağı, sifəti it sifəti idi /D.Adilova //Vətən səsi.- 1993.- 19 mart.- S.5. 
4964. Bayramsoylu, A.  Ağbaba-Şörəeyel bölgəsinin antropotopo-
nimləri /A.Bayramov //Vətən səsi.- 1993.- 15 yanvar.- S.3. 
4965. Cəfərli, A. Kəngərli toponimi (Qukasyan): [Kəngər dağı, Də-
rələyəz mahalının Kəngərli dərəsi haqqında] /A.Cəfərli //Vətən səsi.- 
1993.- 26 mart.- S.2. 
4966. Cəfərli, S. Hacı Novruzəli məscidi /S.Cəfərli //Vətən səsi.- 
1993.- 23 iyul- S.4. 
4967.  Dərçiçəkli, V. Dərəçiçəyə qayıda biləcəyikmi: [İrəvan xanlığının 
Dərəçiçək mahalı haqqında] /V.Dərçiçəkli //Vətən səsi.-1993.- 18 dekabr.- S.4. 
4968. Ələkbərli,  Ə. Barana (Noyemberyan) rayonu /Ə.Ələkbərli 
//Vətən səsi.-1993.- 20 avqust.- S.4. 
4969. Ələkbərli,  Ə.  Çəmbəran (Krasnoselşk) rayonu. Qədim yurd 
yerlərimiz Göyçə mahalı /Ə.Ələkbərli //Vətən səsi.-1993.- 2 iyun.- S.4. 
4970. Ələkbərli,  Ə. Keşiş  kənd (Yeğaqnazor) rayonu. Qədim yurd 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə