Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə121/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   158

Biblioqrafiya 
 
483
5090. Mirzəyev, H. Əyər və Azader (Azadyer) kəndləri /H.Mirzəyev 
//Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №6.- S.3-6. 
5091. Mirzəyev, H. Gendəra kəndi haqqında /H.Mirzəyev //Filo-
logiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №51.- S.141-142. 
5092. Mirzəyev, H. Genzək,  İlanlı  kəndləri haqqnda /H.Mirzəyeva 
//Fiologiya masələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №6.- S.43-45. 
5093. Mirzəyev, H. Güneyvəng kəndi haqqında /H.Mirzəyev 
//Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №5.- S.88-91. 
5094. Mirzəyev, H. Kaha, Axurlu kəndləri haqqında /H.Mirzəyev 
//Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №6.- S.53-54. 
5095. Mirzəyev, H. Kəndivaz,  Əynəzur kəndləri /H.Mirzəyev 
//Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №6.- S.80-81. 
5096. Mirzəyev, H. Kömürlü, Pəydərə kəndləri haqqında /H.Mirzə-
yev //Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №6.- S.110-113. 
5097. Mirzəyev, H. Qalakənd, Atcar, Əsgərkənd kəndləri /H.Mirzə-
yev //Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №7.- S.89-92. 
5098. Mirzəyev, H. Qurbankəsilən, Ağdərə  kəndləri haqqında 
/H.Mirzəyev //Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №6.- 
S.64-65. 
5099. Mirzəyev, H. Ortakənd, Əlidərəsi, Ülkül kəndləri /H.Mirzəyev 
//Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.- №7.- S.32-33. 
5100. Mirzəyev, H. Paşalı  kəndi /H.Mirzəyev //Filologiya məsələ-
lərinə dair tematik toplu.- 2001.- №7.- S.37-38. 
5101. Mirzəyev, H. Por kəndi /H.Mirzəyev //Filologiya məsələlərinə 
dair tematik toplu.- 2001.- №7.- S.8-9. 
5102. Mirzəyev, H. Salli və Civə kəndlərində tayfalar, kəhriz, bulaq 
və yer-yurd adları haqqında /H.Mirzəyev //Filologiya məsələlərinə dair 
tematik toplu.- 2001.- №1-2.- S.68-72. 
5103. Mirzəyev, H. Seyid Məmiş, Donux damı, Köy Abbas kəndləri 
/H.Mirzəyev //Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2001.-  №7.- 
S.85-86. 
5104. Mirzəyev, H. Vağbin (Ozbin, Oqbun, Oğbin) və Qayabas 
kəndləri haqqında /H.Mirzəyev //Filologiya məsələlərinə dair tematik 
toplu.- 2001.- №7.- S.22-23. 
5105. Namazov, Q. Qaraqoyunlu dərəsinin ravayətləri /Q.Namazov 
//Dədə Qorqud.- 2001.- №1.- S.123-127.  
5106. Nemət, M. Zəhiriyyə İbrahim və İrəvan mədrəsələri haqqında: 
[Ordubad və İrəvan abidələri haqqında] /M.Nemət //Elm və həyat.- 2001.- 
№1-2.- S.16-19.  
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
484 
2002 
5107. Bayramov,  İ.  Qərbi Azərbaycanın deportasiya olunmuş 
sonuncu Azərbaycanlı kəndi – Nüvədi (Ermənistan prezidentinin fərmanı 
ilə 1994-cü ildə Nüvədi kəndinin adı dəyişdirilib Nonadzor qoyulmuşdur) 
//Elm və həyat.- 2002.- №1-2.- S.25-27. 
5108. Borçalı, M. Hanı o səndəki el, Dərələyəz /M.Borçalı //Şərqin 
səsi.- 2002.- may.- №9. 
5109. Əhmədov, N. Qaraqoyunlu bölgəsi toponimlərinin sintaktik 
xüsusiyyətləri: [Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu bölgəsinin toponimləri 
haqqında] /N.Əhmədov //Dədə Qorqud.- 2002.- №2.- S.57-59. 
5110.  Hanı o səndəki el, Dərələyəz //Ekran-Efir.- 2002.- 27 may.- S.4. 
5111. İslamoğlu, R. Azərbaycanlıların deportasiyası - Unutqanlı-
ğımızın acı taleyi, yoxsa tarixin ibrət dərsləri: [Zəngəzur və Oxçuşabadin 
mahalları haqqında] /R.İslamoğlu //Kəlam.- 2002.- №2.- S.34-35. 
5112. Qiyaçi, C. Qədim  İrəvan  şəhəri /C.Qiyaçı //Respublika.- 
2002.- 14 noyabr.- S.3. 
5113. Mirzəyev, H. Dərələyəz toponimiyasının bəzi xüsusiyyətləri 
/H.Mirzəyev //Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.- 2002.-  №1-2.- 
S.149-159. 
5114. Ülvi, A. Doğma torpaqlarımızın yazılı heykəli: [“Qərbi Azər-
baycan” II cildinin çapdan çıxması  haqqında] /A.Ülvi //Xalq qəzeti.- 
2002.- 29 sentyabr.- S.8. 
 
2003 
5115. Əhmədov, N. Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu bölgəsində 
/N.Əhmədov //Dədə Qorqud.- 2003.- №1-2.- S.27-29. 
5116. Mirzəyev, H. Dərələyəzin  şivə sözləri /H.Mirzəyev //Dədə 
Qorqud.- 2003.- №1-2.- S.47-60. 
5117. Təhmazoğlu, R. Kəndimizin tapım yerləri: [Zəngəzur 
mahalının Qafan r-nun Yuxarı Girətağ  ərazisində yerləşən “Kəkilli” piri 
haqqında] /R.Təhməzoğlu //Qafqazın səsi.- 2003.- 8 may. 
5118. Ülvi, A. Toponimlər torpaq yaddaşımızdır, tariximizdir: [Qərbi 
Azərbaycan toponimləri haqqında] /Almaz Ülvi //Xalq qəzeti.- 2003.- 29 
yanvar.- S.5. 
 
2004 
5119. Ağbaba, A.  Ağbaba-Şorəyel bölgəsində yayılmış  əmək nəğ-
mələri haqqinda (Holavarlar) /A.Ağbaba //El sözü.- 2004.- №1-2.- S.9-11. 
5120. Bayramov, A. Yaddaşımızı  təzələyən kitab [H.Mirzəyevin 


Biblioqrafiya 
 
485
“Dərələyəz mahalının toponimləri və  şivə sözləri” kitabı haqqında] 
/A.Bayramov //Şərqin səsi.- 2004.- 15 dekabr.- S.4. 
5121. Dəmirçi, M.  Qərbi Azərbaycanın    Lori  şivəsinin bəzi lüğət 
xüsusiyyətləri /M.Dəmirçi //Karvan gedər, izi qalar.- Bakı, S.166-171. 
5122.  Dərələyəz harayı //Vedibasar.- 2004.- №4.- 16-29 fevral.- S.7-10. 
5123. Əsədov, V. Xalqımızın memarlıq irsi. Qərəzli iddialar və 
həqiqətlər: [ermənilərin Qafqaz Albaniyasına aid abidələri erməniləş-
dirmələri haqqında] /V.Əsədov //Yeni Azərbaycan.- 2004.- 25 mart.- S.6.  
5124. Xəlilzadə, F.  Dərələyəz haqqında üç kitab: [“Dərələyəz 
mahalının toponimləri”, “Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı” və “Mən 
necə unudum belə  dərdimi” kitabları haqqında] /F.Xəlilzadə //Azər-
baycan.- 2004.- 14 oktyabr.-  S.3. 
5125. İsrafilov, V. Qərbi  Azərbaycanın Dərələyəz həqiqətlərini əks 
etdirən ensiklopedik kitab /V.İsrafilov, M.Borçalı //Şərqin səsi.- 2004.- 15 
dekabr.- S.2. 
5126. İsrafilov, V. Dərələyəz mahalı haqqında fundamental tədqiqat 
/V.İsrafilov //Xalq qəzeti.- 2004.- 8 oktyabr.- S.5-6. 
5127. Quliyev, E. Bura vətəndir. Professdor Həsən Mirzəyevin 
kitablarından boy verən qədim yurd yerlərimiz /E.Quliyev //İki sahil.- 
2004.- 12 noyabr.- S.5. 
5128. Quliyeva, V. Azərbaycanın parçalanmasında Rusiyanın 
köçürülmə siyasətinin rolu //Elm və həyat.- 2004.- №3.- S.33-34. 
5129. Məsimov, S. Tarixi abidələr: Onlar muzeylərimizdə necə 
təbliğ olunur? Zəngəzurda və İrəvan xanlığında olan məscid, madrəsə və 
mədəniyyət abidələri haqqında] /S.Məsimov //Mədəni-maarif.- 2004.- 
№4.- S.36-40. 
5130.  Orucov, Y. Dərələyəz təəssüratları... Vətən nisgili Həsən Mir-
zəyevin kitablarında /Y.Orucov //Yeni Azərbaycan.- 2004.- 11 sentyabr.- S.6. 
5131. Rüstəmli, N.  İtirdiklərimizi qaytarmaq vaxtıdır...: [qədim 
Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun tarixi, coğrafiyası, əhalisi haqqında 
arxiv materialları  əsasında yazılmış Musa yurdun “Zəngəzur” kitabı 
haqqında] /N.Rüstəmli //Respublika.- 2005.- 20 may.- S.7. 
5132. Zümrüd.  Dərələyəz mahalının toponimləri və  şivə sözləri 
/Zümrüd //Səs.- 2004.- 27 oktyabr.- S.10. 
5133. Zümrüd.  Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı /Zümrüd 
//Səs.- 2004.- 13 oktyabr.- S.5. 
5134. Zümrüd. Mən necə unudum belə  dərdimi? [Həsən Mirzənin 
eyniadlı kitabı haqqında] /Zümrüd //Səs.- 2004.- oktyabr.- S.4. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
486 
2005 
5135. Abbaslı,  İ. Erməni folklor nəşrlərində Azərbaycan rəvayətləri 
/İ.Abbaslı //Folklor və etnoqrafiya.- 2005.- №4.- S.12-19. 
5136. Ağasıoğlu, F. Erməniyə çarı Artaşesin sinir daşları: [Ermənis-
tan EA-da saxlanılan bəlgə daşlarının Qərbi Azərbaycanın qədim  əhalisi 
haqqında verdiyi bilgi haqqında] /F.Ağasıoğlu //Yeni Azərbaycan.- 2005.- 
26 yanvar.- S.5. 
5137. Babaoğlu, H. Qərbi Azərbaycan ifadəsi coğrafi anlamda işlə-
dilməlidir: [professor Qərib Məmmədovun “Respublika” qəzetinin 2005-
ci il 29 yanvar tarixli sayında dərc edilmiş “Qərbi Azərbaycan və yaxud 
Azərbaycanın Qərbi haradır?” adlı  məqaləsinə müəllifin münasibəti] 
/H.Babaoğlu //Respublika.- 2005.- 13may.- S.6. 
5138. Budaqov, B.  Qərbi Azərbaycan haradır?... Müzakirə edirik 
/B.Budaqov //Respublika.- 2005.- 12 mart.- S.5.. 
5139. Əhmədov, N.  Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu bölgəsində 
Yanıqpərə kəndinin onomastik vahidləri va kəndin şivəsinin lüğətinə dair 
qeydlər /N.Əhmədov //Sumqayıt Dövlət Un-tinin Elmi Xəbərləri. Sosial 
və humanitar elmlər bölm.- 2005.- C.1.- №4.- S.7-10. 
5140. Əsgərov, N. Qobu. Qobu toponimi areal türk onomastikasında: 
[Ermənistanın Amasiya kəndində  işlənilir] /N.Əsğərov //Qobustan.- 
2005.- №4.- S.90-93.. 
5141. Hanı o səndəki el, Dərələyəz?!: [prof. H.Mirzəyevin eyniadlı 
kitabı haqqında] //Azərbaycan uğrunda.- 2005.- 11 mart.- S.5. 
5142. İbrahimov, B. Plovdağ – 1 nekropolu dəfn adətinin bəzi 
xüsusiyyətləri haqqında: [Zəngəzur r-nu] /B.İbrahimov //Azərbaycan 
arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 2005.- №1.- S.154-163. 
5143. İsgəndərov, A.  Qərbi Azərbaycanın türk-müsəlman  əhalisinə 
qarşı erməni qırğınları: [məqalədə  Qərbi Azərbaycan toponimlərinə  də 
toxunulur] /A.İsgəndərov //Xalq qəzeti.- 2005.- 23 mart.- S.7. 
5144. Qərbi Azərbaycan və yaxud Azərbaycanın Qərbi hardadır?!: 
[mətbuatda Ermənistan  ərazisindəki torpaqların öz əzəli adları ilə 
adlandırılması haqqında] //Respublika.- 2005.- 29 yanvar.- S.6. 
5145. Məmmədov, K. Azərbaycanlıların etnik  antropologiyası: 
[Qərbi Azərbaycanın timsalında] /K.Məmmədov //Azərbaycan arxeolo-
giyası.- 2005.- №1-4.- S.51-56. 
5146. Nəbioğlu, M. Dərələyəz salnaməsi: [prof. H.Mirzəyevin “Hanı 
o səndəki el, Dərələyəz?” kitabı haqqında] /M.Nəbioğlu //Ulu körpü.- 
2005.- 22 fevral.- S.4. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə