Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə122/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   158

Biblioqrafiya 
 
487
5147. Ramiz,  Ə.  “Qərbi Azərbaycan” termini yanlışdır: [prof. 
Q.Məmmədovun “Respublika” qəzetində (29.01.2005) dərc edilmiş “Qər-
bi Azərbaycan və yaxud Azərbaycanın qərbi haradır” məqaləsinin müza-
kirəsi] /Ə.Ramiz //Respublika.- 2005.- 12 aprel.- S.6. 
5148. Rzayev, F. Erməni siyasəti və yer adlarımız. İrəvan əyaləti və 
Naxçıvan /F.Rzayev //Yeni Azərbaycan.- 2005.- 25 mart.- S.7. 
5149. Ülvi, A. Göyçəm... göy çiçəyim /Almaz Ülvi //Xalq qəzeti.- 
2005.- 12 iyun.- S.6. 
5150. Ülvi, A. Qərbi Azərbaycanın toponimlər sisteminə elmi və ta-
rixi baxışı: [İ.Bayramovun “Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi” adlı 
kitabı haqqında] /A.Ülvi //Xalq qəzeti.- 2005.- 9 sentyabr.- S.8. 
 
2006 
5151. Adilqızı, A. Mədəni abidələrin dağıdılması yol verilməzdir?: 
[“Qərbi Azərbaycanda dağıdılmış  və viran qoyulmuş Yurd yerləri” 
mövzusunda dəyirmi masa] /A.Adilqızı //Həftə içi.- 2005.- 23 may.- S.4.. 
5152.  Aslan, Q. Qədim Azərbaycan abidələri. Oğuz yurdunun tarixi 
/Qədir Aslan //Respublika.- 2006.- 29 iyun.- S.5; Yaddaş.- 2006.- 15 iyul.- S.2. 
5153. Avropa Şurası Ermənistandakı Azərbaycan mədəni irsinin 
vəziyyətini araşdıracaq //İki sahil.- 2006.- 20 may.- S.4. 
5154. Bayramlı, N. Ermənistandakı abidələrin hamısı  məhv edilib: 
[Ə.Ələkbərlinin “Qərbi Azərbaycan abidələri” kitabının təqdimat məra-
simi haqqında] /N.Bayramlı //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 31 mart.- S.5. 
5155. Bayramov,  İ.  Qərbi Azərbaycan toponimləri qədim mənbə-
lərdə  /İ.Bayramov //AMEA-nın  Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri.- 2006.- 
S.113-118. 
5156. Bədəlov,  Ə.  Ermənistan tərəfındən zəbt olunmuş Azərbaycan 
ərazilərindəki tarixi-mədəni abidələrimiz vəhşicəsinə talan edilib 
/Ə.Bədəlov //Xalq qəzeti.- 2006.- 29 noyabr.- S.4. 
5157. Ermənistan Respublikasının  Azərbaycan  torpaqlarında ya-
radıldığını sübut edən daha bir sanballı kitab: [Ə.Ələkbərlinin “Qərbi 
Azərbaycan abidələri” kitabının təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 
2006.- 31mart.- S.2. 
5158. Əhmədov, N. Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu bölgəsinin 
zoonimikası /N.Əhmədov //Sumqayıt Dövlət Un-tinin Elmi Xəbərləri. 
Sosial və humanitar elmlər bölm.- 2006.- №3.- S.13-16. 
5159. Ələkbərov, A. Qoyun-qoç fıqurlu qəbir daşları və onların ya-
yılma arealı: [məqalədə Qərbi Azərbaycanın Sisyan, Qafan, Zəngəzur və 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
488 
başqa r-da olan daş fiqurlarda bəhs edilir]  /A.Ələkbərov //Azərbaycan 
arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 2006.- №2.- S.130-133. 
5160. Əliyev,  Ə. Azərbaycan mədəniyyət abidələrinin vəziyyəti 
AŞPA-nın diqqətindədir: [Qərbi Azərbaycanın işgal edilmiş ərazilərdə və 
Qərbi Azərbaycanda məhv edilən abidələr nəzərdə tutulur] /Ə.Əliyev 
//Azərbaycan.- 2006.- 8 oktyabr.- S.7.. 
5161. Əsədov, B. Tarix özü şahiddir.  İrəvan Azərbaycan yurdudur 
/B.Əsədov //Azərbaycan.- 2006.- 16 fevral.- S.7. 
5162. Əsədov, V.  İşğalçılar nə barədə susur Qərbi Azərbaycanda 
milli və mədəni genosidin nəticələri //Mədəni-maarif.- 2006.- №11.- S.49-
53; Mədəniyyət- 2006.- 22 aprel.- S.6-7; Xalq qəzeti.- 2006.- 25-27 aprel.- 
S.4-5. 
5163. İsmayılov, F. Qafqaz Albaniyası abidələri erməni  əsarətində 
/F.İsmayılov //Mədəniyyət.- 2006.- 28 dekabr.- S.4. 
5164. Qarabağlı, R. Qərbi Azərbaycanın tarixi abidələri: Yaxın 
tariximiz /R.Qarabağlı //İdeal məkan.- 2006.- №2.- 32-35. 
5165. Qaradağlı, V.  Oğuz yurdu Erməni məskəni olmamışdır. Bu 
həqiqəti Ermənistan mətbuat da etiraf edir /V.Qarabağlı //Respublika.- 
2006.- 3 noyabr.- S.7. 
5166. Qərbi Azərbaycan abidələri: [Ə.Ələkbərlinin eyniadlı kitabı-
nın təqdimatı haqqında] //İki sahil.- 2006.-31 mart.- S.2; Xalq cəbhəsi.- 
2006.- 28 oktyabr.- S.15; Xalq qəzeti.- 2006.- 31 mart.- S.3. 
5167. Mursaqulov, R. Saralıda qəbirlər qanunsuz təmir edilir: [Er-
mənistan ərazisində yerləşən Saralı kəndində azərbaycanlı qəbirlərin təmir 
adı ilə dağıdılması haqqında] /R.Mursaqulov //Xalq qəzeti.- 2006.- 13 
sentyabr.- S.8. 
5168. Nasir.  İrəvanda “Hüseynəli Xan” məscidi /Nasir //Azərbay-
can.- 2006.- 17 avqust.- S.5. 
5169. Rzalı, R. Erməni vandalizminə məruz  qalmış mədəni irsimiz 
/R.Rzalı //Azərbaycan.- 2006.- 1 fevral.- S.7. 
5170. Şəhriyar, Q. Bu qala bizim qala...: [Ermənistan tərəfindən iş-
ğal olunmuş tarixi abidələrimiz haqqında] /Q.Şəhriyar //Xəzər.- 2006.- 21. 
 
2007 
5171. Daimi komissiyanın  iclasında: [Milli Məclisin Mədəniyyət 
Məsələləri Daimi Komissiyanın iclasında “Tarix və mədəniyyət abidələri-
nin qorunması haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi barədə layihənin 
müzakirəsi] //Azərbaycan.- 2007.- 10 oktyabr.- S.3. 


Biblioqrafiya 
 
489
5172. Elçin. Müasir Ermənistan ərazisində məhv edilən abidələrimiz: 
Şah İsmayıl Xətainin tikdirdiyi İrəvan qalası da daxil olmaqla, 110 məscid 
yerlə-yeksan edilib //Yaddaş.- 2007.- 15 mart.- S.5. 
5173. Eyvazlı, E. Daşlaşmış tarixin də yuxusu ərşə  çəkilib: Qərbi 
Azərbaycandakı  mədəni irsimiz erməni vandalizmi ilə üz-üzə /E.Eyvazlı 
//Xəzər.- 2007.- 21 aprel.- S. 15. 
5174. Eyvazlı, E. Mənəvi dəyərlər vandallar üçün deyil. Ermənistan-
da qalan abidələrimiz və  qəbiristanlıqlarımız dağıdılmaqdadır /E.Eyvazlı 
//Xəzər.- 2007.- 1 dekabr.- S.16. 
5175. Əhədova, K. Eloğlu: [zəngəzurlu Sultan bəy haqqında] 
/K.Əhədova //Hərbi and.- 2007.- 9 iyun.- S.4. 
5176. Əsədov, V. Qərbi Azərbaycan faciəsinin ibrət dərsləri... Qərbi 
Azərbaycanda (Ermənistanda) milli və  mədəni genosidin nəticələri 
/V.Əsədov //Olaylar.- 2007.- 7 fevral.- S.14.  
5177. Fuad, E. “Qərbi Azərbaycan abidələri” kitabının təqdimatı: 
[Ə.Ələkbərlinin eyniadlı kitabının rus və ingilis dillərində  təqdimatı] 
/E.Fuad //Respublika.- 2007.- 3 aprel.- S.7. 
5178. Həsənov, S. Erməni mənbələri qədim İrəvanın tarixi haqqında 
/S.Həsənov //Türk dünyası mədəniyyət dərgisi.- 2007.- №5.- S.41-45. 
5179. Həsənov, S. Karvansaranın türk abidələri: [Qərbi Azərbay-
canın İrəvan rayonunda] /S.Həsənov //Xalq qəzeti.- 2007.- 9 oktyabr.- S.7.  
5180. Xəlilov, B. “Zəngəzur” adlı kitab, yaxud erməni uydurmasına 
tutarlı cavab /B.Xəlilov //Ədəbi  İrəvan- 2006: almanax.- Bakı, 2007.- 
S.414-422. 
5181. Xəlilzadə, F. Zəngəzur həmişə Heydər Əliyevin diqqətində idi 
/F.Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2007.- 6 may.- S.2. 
5182. Qaliboğlu, E. Toponimlər daha dürüst danışır: [tədqiqatçı, 
folklorşünas T.Səmiminin Ağbaba folkloru ilə bağlı  nəşr etdirdiyi 
kitablardan] /E.Qaliboğlu //Yaddaş.- 2007.- 21 iyun.- S.6. 
5183. Qarayev, Ə. Azərbaycan abidələrinin erməniləşdirilməsi bey-
nəlxalq səviyyədə artıq öz ifadəsini tapdı /Ə.Qarayev //Təzadlar.- 2007.- 4 
dekabr.- S.2. 
5184. Qasımov, Q. Qərbi Azərbaycanın incəsənəti /Q.Qasımov 
//Mədəni-maarif.- 2007.- №9.- S.36-40. 
5185. “Qədim Azərbaycan abidələri”  kitabının təqdimat mərasimi 
oldu. Eyni zamanda Qərbi Azərbaycan tarixi abidələrinə  həsr olunmuş 
sərgi keçirildi: [Muzey Mərkəzində  Ə.Ələkbərlinin eyniadlı kitabı ilə 
tanışlıq] //Kino.- 2007.- 6 aprel.- S. 2. 
5186. Qərbi Azərbaycan abidələri Muzey Mərkəzində Əziz Ələk-
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
490 
bərlinin kitabının təqdimat mərasimi keçirilib //Şərq.- 31 mart.- S.14.  
5187. Məhərrəmov,  Ş. Erməni terrorizmi Qərbi Azərbaycanın 
erməniləşdirilməsi /Ş.Məhərrəmoğlu //Hərbi and.- 2007.- 28 iyul.- S.5. 
5188.  Məhərrəmov, Ş. Qanlı günlərə xəbərdarlıq: [1928-ci il martın 
21-də I Nikolayın imzaladağı  sənədə  əsasən “Erməni vilayəti”nin təşkil 
edilməsi haqqında] /Ş.Məhərrəmoğlu //Hərbi and.- 2007.- 29 oktyabr.- S.5. 
5189. Məhərrəmov,  Ş.  Qərbi Azərbaycanlıların deportasiyası 
/Ş.Məhərrəmov //Hərbi and.- 2007.- 1 sentyabr.- S.5. 
5190. Muradlı, B. Erməni genosidi. Tarixi həqiqətlər və müəmmalar 
/B.Muradlı //Azadlıq fədailəri.- 2007.- 25 aprel.- S.5. 
5191. Şərdariniya,  Ş.  İrəvan müsəlman sakinli şəhər olmuşdur 
/Ş.Şərdariniya //Respublika.- 2007.- 6 may.- S.6. 
5192. Tapdıq, G. Türkiyəli tədqiqatçılar tarixi-mədəni irsimizi 
araşdırırlar /G.Tapdıq //Zaman.- 2007.- 12-13 iyul.- S.8.  
5193.  Tarixi abidələrimizin məhv edilməsinin qarşısı alınmalıdır: 
[Parisdə YUNESKO-nun 34-cü Baş Konfransında Azərbaycanın Xarici 
İslər naziri Elmar Məmmədyarovun iştirakı] //Xəzər.- 2007.- 20 oktyabr.- S.2.  
5194. Ülvi, A. Qərbi Azərbaycan abidələri xalqımızın unudulmaz ya-
şantısıdır: [Heydər  Əliyev Fondunun çap etdirdiyi “Azərbaycana qarşı 
müharibə: mədəni irsin hədəfə alınması” kitabı haqqında] /Almaz Ülvi 
//Olaylar.- 2007.- 9 oktyabr.- S.8. 
5195. “Yolun düşə  Zəngəzura”  kitabında Urud, Qarakilsə 
kəndləri haqqında //Azərbaycan.- 2007.- 29 noyabr.- S.8. 
 
2008 
5196. Ələsgərov, B. Qürbətdə qalan abidəmiz:  İrəvan qalası – 180 
/B.Ələsgərov //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- №5.- S.53-54. 
5197. Əsədov, B. Yeddi yox, yetmiş arxa dönənimiz  İrəvan 
torpağının altında uyuyur: İrəvan-əzəli Azərbaycan torpağı /V.Əsədov 
//Azərbaycan.- 2008.- 13 aprel.- S. 4. 
5198. Qasımov, Q. Yurdun möhürü – məzar daşlar: Qərbi Azərbay-
canın incəsənət nümunələri bu yerlərin qədim türk yurdu olduğunu 
təsdiqləyən faktlardır /Q.Qasımov //Kaspi.- 2008.- 17 yanvar.- S.15. 
 
2009 
5199. Eyvazlı, E. Daşlara yazılan tarix: [Qərbi Azərbaycanda qalan 
tarix və mədəniyyət abidələrimiz haqqında] /E.Eyvazlı //Xəzər.- 2009.- 7 
fevral.- S. 14.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə