Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə150/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   158

Biblioqrafiya 
 
605
Hamamlı (dəyişdirilmiş adı Spitak) rayonunun bir hissəsi ilə birləşdiri-
lərək ayrıca Araqats rayonu da yaradılıb. 
Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin müxtəlif fərmanları ilə 
Abaran rayonu üzrə dəyişdirilmiş tarixi yer adları: 
 
Əsl adı 
Dəyişdirilmiş adı 
Dəyişdirilm
ə tarixi 
Baş Abaran 
Aparan 
03.01.1935 
Baş Abaran r-nu 
Aparan r-nu 
03.01.1935 
Damcılı Mravyan 
03.01.1935 
Babakişi Bujakan 

Böyük Camışlı Alagöz 
04.01.1938 
Səmadərviş Çknax  01.06.1940 
Bazarcıq Arayi 
15.07.1946 
Hacı Xəlil Tsaxkahovit 
15.07.1946 
Gülablı Dzoraqlux 
15.07.1946 
Güllücə Vardenis 
15.07.1946 
Qarabulaq Yerncatap 
15.07.1946 
Məlikkənd Melikgyuğ 15.07.1946 
Danagirməz Ovit 
15.07.1946 
Saçlı Noraşen 15.07.1946 
Şirəkqala Vardenut 
15.07.1946 
Qəzənfər Araqats 
10.09.1948 
Qaranlıq Lusagyuğ 10.09.1948 
Bəlxər 
Şenavan 19.04.1950 
Cəngi Vardablur 
19.04.1950 
İmirli Ttucur 
19.04.1950 
Qarakilsə Hartavan 
19.04.1950 
Təkəli Tsaxkaşen 19.04.1950 
Axula Berkarat 
25.01.1978 
Quruboğaz Ortacya 
05.01.1978 
Pəmbi Lernapar 
25.01.1978 
Karvansara Amre-taza 
25.01.1978 
Qondaxsaz Rya-taza 
25.01.1978 
Korbulaq 
Şenkani 25.01.1978 
Kürd Pəmbi Sipan  25.01.1978 
Çobanmaz Avşen 25.01.1978 
Carcaris Derek 
25.01.1978 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
606 
Agin - Qərbi Azərbaycanın  Şörəyel mahalı  (Şirək-el)  ərazisində 
rayon. 
1937-ci il dekabrın 31-nə qədər Agin, həmin tarixdən isə Ani rayonu 
adlandırılıb.  Rayon mərkəzi  şəhər tipli Molla Göyçə (03.01.1935-dən 
Marlik) qəsəbəsidir.  
Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin müxtəlif fərmanları ilə 
Agin rayonu üzrə dəyişdirilmiş tarixi yer adları: 
 
Əsl adı 
Dəyişdirilmiş adı 
Dəyişdirilmə 
tarixi 
Boğazkəsən Dzorakap 
03.01.1935 
Bozdoğan Sarakap 
03.01.1935 
Molla Göyçə Marlik 
03.01.1935 
Söyüdlü Sarnaxpyur 02.03.1940 
Bəzirxana Dzitankov  ... 
Gəzərbad 
İsahakyan 30.06.1945 
Bəbirli Bartstraşen 03.02.1947 
Buğdaşen Baqravan  03.02.1947 
Daşqala Karaberd  03.02.1947 
Çırpılı Nerkin 
Crapi 
03.02.1947 
Qapılı Qusanagyuğ 03.02.1947 
Geğaç Verin 
Crapi 
03.02.1947 
Agin rayonu 
Ani rayonu 
12.10.1961 
Mustuqlu Lançik 
03.02.1947 
Svanverdi Lusaxpyur  03.02.1947 
Dovşanqışlaq 
Şirakavan 19.04.1950 
Qoşavəng Haykadzor  19.04.1950 
Qayalı Noraber  03.02.1950 
 
Allahverdi - Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan Respublikası) 
Dağ Borçalısının Loru mahalı ərazisində rayon. 
1930-cu il sentyabrın 9-da yaradılıb. 1969-cu il sentyabrın 19-na 
qədər Allahverdi rayonu,həmin tarixdən etibarən isə  Tumanyan rayonu 
adlanıb.  Rayon mərkəzi Manas (1938-dən Allahverdi) şəhəridir. Rayon 
mərkəzindən Tona (dəyişdirilmiş adı Debed) çayı axıb gedir. 1988-ci ilə 
kimi Azərbaycan türklərinin yaşadıqları və həmin il tərk etməyə məcbur 
olduqları yaşayış yerləri:Böyük Ayrım,kiçik Ayrım,Yuxarı  Ağtala,Aşağı 


Biblioqrafiya 
 
607
Ağtala, Manas, Mədən qəsəbəsi,  Şamlıq, Pədin, Cilizə, Ağtala stansiya 
qəsəbəsi. 
Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin müxtəlif fərmanları ilə 
Allahverdi rayonu üzrə dəyişdirilmiş tarixi yer adları: 
 
Əsl adı 
Dəyişdirilmiş adı 
Dəyişdirilmə tarixi 
Manas Allahverdi ... 
Hacıdur Tsaxkaşat 03.01.1935 
Sədibağlı Çkalov 
22.02.1939 
Uzunlar Odzun 
30.09.1967 
Allahverdi r-nu     Tumanyan r-nu 
19.09.1969 
Qaçağan Arevadzor  25.01.1978 
 
Amasiya - Qərbi Azərbaycannın (indiki Ermənistan Respublkası) 
Ağbaba mahalı ərazisində rayon. 
1930-cu il sentyabrın 9-da yaradılıb.Ərazisi 608 kv.km-dir.Rayon 
mərkəzi Amasiya şəhər tipli qəsəbəsidir.Ağbaba mahalının tərkibi kimi 
indiki Amasiya rayonunun ərazisi də Şərqi Anadoluya aid olub.Sovet ha-
kimiyyəti dövrünə qədər bu ərazidə mövcud olan 40 kənddən cəmi üçün-
ün – Çələb, Bəndivan və İyli Qarakilsə kəndlərinin əhalisi ermənilər olub. 
Bölgənin Ermənistana qatılması ilə razılaşmayan Sınıx, Mumuxan, 
Qonçalı, Ördəkli, Seldağılan, Mustoğlu, Bağçalı  və Söyüdlü kəndlərinin 
əhalisi 1920-ci illərdə köçüb Türkiyəyə gediblər. 
1988-ci ilə kimi azərbaycanlıların yaşadıqları və həmin il tərk etməyə 
məcbur olduqları yaşayış yerləri: Oxçuoğlu, Güllübulaq, Çaxmaq, 
Mağaracıq, Qaraçanta, Daşkörpü,  İbiş, Qonçalı,  İlanlı, üzkənd, Qarana-
maz, Göllü, Təpəköy, Hozukənd, Qarabulaq, Amasiya. 
 
Axta – Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan Respublikası) Dərə-
çiçək mahalı ərazisində rayon. 
1930-cu il sentyabrın 30-da yaradılıb. 1959-cu il iyunun 30-na qədər 
Axta rayonu, həmin tarixdən etibarən isə Hrazdan rayonu adlandırılıb. 
Rayon mərkəzi Aşağı Axta şəhəridir.  
Axta rayonu ərazisindən Zəngi çayı və onun qolu Böyükçay (dəyiş-
dirilmiş adı Marmarik) axıb gedir. Axta rayonunun aid olduğu Dərəçiçək 
mahalının adı  Aşağı Axtadan Şərqə doğru uzanan meşənin içərisində
Əlibəy dağının ətəyində yerləşən Dərəçiçək kəndinin adından götürülüb. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
608 
Dərəçiçək mahalının  Şimalından Böyük Qarakilsəyə  qədər uzanan 
Teş dağları Gürcüstan ağzına gedib çıxır.    
Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin müxtəlif fərmanları ilə 
Axta rayonu üzrə dəyişdirilmiş tarixi yer adları: 
 
Əsl adı 
Dəyişdirilmiş adı 
Dəyişdirilmə 
tarixi 
Dərəçiçək Tsaxkadzor ... 
Ərzəkənd Arzakan 
... 
Paşakənd Marmarik  03.01.1935 
Dədəqışlaq Axundov 
04.05.1939 
Tayçarıx Meğradzor 31.05.1946 
Babakişi Haxavanadzor 
15.07.1948 
Misxana Ankavan  01.12.1949 
Aşağı Axta 
Hrazdan 
30.06.1959 
Axta rayonu 
Hrazdan rayonu 
30.06.1956 
Yuxarı Axta 
Lernanist 
25.01.1978 
 
Ağbaba mahalı 
Ağbaba mahalı tarixən Şərqi Anadoluya aid olub. Bu torpaqlar Qars 
vilayətinin tərkib hissəsi kimi, 1877-1878-ci illərdə Çar Rusiyası  tərə-
findən işğal edilərək Tiflis quberniyasının Qars qəzasının Ağbaba nahiyəsi 
şəklində Rusiyanın tərkibinə qatılıb. SSRİ dövründə 1930-cu ilə  qədər 
Gümrü qəzasının Ağbaba nahiyyəsi adlanmış, Ermənistan SSR rayon-
laşdırılan zaman burada Amasiya inzibati rayonu yaradılmışdır. Ağbaba 
mahalının bir hissəsi də  Qızıl Qoç rayonu ərazisinə düşür. 1920-ci ildə 
SSRİ-Türkiyə sərhədləri dəqiqləşdirilərkən Ağbaba mahalının Köhnə İbiş 
və  Bəzirkan kəndləri Türkiyə  ərazisində qalmışdır. Mahal Keçid dağları, 
Bazum, Şirək və Qızıl Qoç dağ silsilələri ilə əhatələnmişdir. 
1914-1918-ci illərdə Qars vilayətində ermənilərin törətdikləri qırğın-
ların  ən qaynar bölgəsindən olan Ağbaba nahiyəsinin  əksər və  Şörəyel 
nahiyəsinin bir hissəsi 1921-ci il Qars müqaviləsinə  əsasən Ermənistan 
ərazisinə qatılmışdır. 
30-cu illərdə Vedibasarın, Zəngibasarın, Qəmərli, Dərələyəzin, Ağ-
babanın və digər bölgələrin  əlli mindən artıq türk əhalisi ailəliklə 
Qazaxstan çöllərinə sürgün edilmişdilər.   
Mikoyanın rejsissorluğu ilə keçirilən “təmizlənmə” prossesində Mos-
kvaya belə məlumat vermişdilər ki, Ermənistanda Araz və yuxarı Arpaçay 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə