Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə16/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   158

Biblioqrafiya 
 
61
2006 
440. Alməmmədov, X. Azərbaycanın şimal-qərb regionunun eneolit 
dövrü abidələrinin boyalı  və boyanaxışlı keramikası /X.Alməmmədov 
//Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 2006.- №2.- S.34-41. 
441. Bağırova, Ş. Arxeologiya və dulusçuluq /Ş.Bağırova //Azərbay-
can arxeologiyası.- 2006.- №1-4.- S.153-156. 
442. Bünyatova,  Ş. XII-XVI əsrlər Azərbaycan tarixi etnoqrafiyası-
nın öyrənilməsində orta əsr arxeologiyasının  əhəmiyyəti /Ş.Bünyatova 
//Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası – 60. Mingəçevir arxeoloji ekspedisi-
yasının 60 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları.- Mingəçevir, 
2006.- S.158-161. 
443. Cəbiyev, Q. Paytaxtın Qəbələdən Bərdəyə köçürülməsinin sə-
bəblərinə dair bəzi mülahizələr /Q.Cəbiyev //Azərbaycan arxeologiyası və 
etnoqrafiyası.- 2006.- №2.- S.92-100. 
444. Dostiyev, T. XX əsrin 50-80-ci illərində Azərbaycanın orta əsr 
abidələrinin arxeoloji öyrənilməsi /T.Dostiyev //Azərbaycan arxeologiya-
sı.- 2006.- №1-4.- S.126-132. 
445. Ələkbərov, A. Qoyun-qoç fiqurlu qəbir daşları və onların yayıl-
ma arealı /A.Ələkbərov //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- 
2006.- №2.- S.130-136. 
446. Əliyev, T. İbtidai cəmiyyətin dağılması gedişində Azərbaycanda 
demoqrafik dəyişikliklər: [XX yüzilliyin 50-70-ci illərində Azərbaycanda 
aşkarlanmış bir yaşayş məskəni haqqında] /T.Əliyev //Azərbaycan arxeo-
logiyası.- 2006.- №1-4.- S.54-60. 
447. Əsədli, K. Ə.Ələkbərovun küp qəbirlər mədəniyyəti üzrə apardı-
ğı arxeoloji tədqiqatlar /K.Əsədli //Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafi-
yası.- 2006.- №2.- S.85-91. 
448. Xəlilov, M. Albaniyanın ilk orta əsr şəhər və qalalarının lokal-
laşdırılması problemi /M.Xəlilov //Azərbaycanın antik və ilk orta əsr arxe-
ologiyası problemləri.- Bakı, 2006.- S.72-87. 
449. Xəlilov, M. Albaniyanın ilk orta əsr bütpərəst torpaq qəbir abi-
dələri /M.Xəlilov //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- 2006.- 
№2.- S.101-114. 
450. Kərimov, S. Azərbaycanın orta əsr yaşayış evləri /S.Kərimov 
//Azərbaycan arxeologiyası.- 2006.- №1-4.- S.98-105. 
451. Quluzadə, N. İlk tunc dövrünün ocaq qurğularında “Öküz” ayi-
ninin izləri: [Azərbaycan  ərazisində  qədim yaşayış  məskənlərində ocaq 
qurğuları haqqında] /N.Quluzadə //Azərbaycan arxeologiyası.- 2006.- 
№1-4.- S.44-53. 
452. Məmmədova, C. Xatirə abidələri üzərində  həkk olunmuş bir 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
62 
şeir haqqında /C.Məmmədova //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafi-
yası.- 2006.- №1.- S.149-153. 
 
2007 
453. Abşeronda son Tunc və ilk Dəmir dövrünə aid qəbir abidələr 
aşkar edilmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 16 may.- S.8.  
454. Aygün. Qoç buynuzlarında qızıl axtaranlar: [AMEA-nın Arxeo-
logiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşı, Arxeoloji abidələrin külliy-
yatı sektorunun rəhbəri Abuzər Ələkbərovun Azərbaycanın cənub-şərq ra-
yonlarına olan ekspedisiyasının nəticələri haqqında] /Aygün //Olaylar.- 
2007.- 1-3 dekabr.- S.13. 
455. Dünyamalıyeva, S. Azərbaycanın  ənənəvi qadın geyimlərinin 
öyrənilməsində arxeoloji materialların rolu /S.Dünyamalıyeva //Azərbay-
can arxeologiyası.- 2007.- №1-2.- S.60-66. 
456. Xatun. 20 mindən artıq tarixi abidə üzə çıxarılıb: Bu, 41 saatlıq 
arxeoloji qazıntı zamanı əldə olunub: [Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kə-
mərinin qazıntısı zamanı tapılan abidələr haqqında] /Xatun //Ayna.- 
2007.- 13 aprel.- S.8.  
457. Xəlilov, M. Albaniyanın ilk orta əsr maddi mədəniyyəti: [məqa-
lədə Azərbaycanın ərazisində aşkarlanmış orta əsrə aid olan abidələrdən, 
türbələrdən, kurqanlardan bəhs edilir] /M.Xəlilov //Azərbaycan arxeologi-
yası.- 2007.- №1-2.- S.38-51. 
458. İsmayılov, F. Arxeoloji abidələrimiz dağıdılır /F.İsmayılov 
//Mədəniyyət.- 2007.- 2 fevral.- S.6. 
 
2008 
459. Qasımov, Q. Yurdun möhürü – məzar daşları: Qərbi Azər-
baycanın incəsənət nümunələri bu yerlərin qədim türk yurdu olduğunu 
təsdiqləyən faktlardır /Q.Qasımov //Kaspi.- 2008.- 17 yanvar.- S.15. 
460. Salmanlı, R. Milli-mənəvi dəyərlərə diqqət artır: Bunu həm də 
arxeoloqlarımızın son illər aşkarladığı milli-mədəniyyət nümunələri də 
təsdiq edir /R.Salmanlı //Azərbaycan.- 2008.- 26 oktyabr.- S.6. 
 
2009 
461. Ağayev, R. Bakı-Tibilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəməri layihələri və Azərbaycanın qədim mədəni irsi ilə 
bağlı abidələrin qorunması problemi /R.Ağayev //Azərbaycan arxeologi-
yası.- Bakı, 2009.- №1.- S.60-71. 
462. Arazova, R. Azərbaycanda erkən  əkinçilik mədəniyyətlərinin 
öyrənilməsində yeni metodların tətbiqi /R.Arazova //Azərbaycan arxeolo-


Biblioqrafiya 
 
63
giyası.- 2009.- №1.- S.30-40. 
463. Avşarova,  İ. Azərbaycanın qədim dövr maddi-mədəniyyət 
nümunələrində astral işarələr və təsvirlər /İ.Avşarova //Azərbaycan arxeo-
logiyası.- 2009.- №1.- S.72-82. 
464. Əsədov, V. Qafqaz Albaniyasının məbədləri /V.Əsədov //Xalq 
qəzeti.- 2009.- 25 iyun.- S.7. 
465. İbrahimli, B.  Rəsul Dərəsində arxeoloji qazıntıların nəticələri 
/B.İbrahimli, N.Quluzadə, Q.İsmayılzadə //Azərbaycan arxeologiyası.- 
2009.- №1.- S.123-131. 
466. Kriçenko, D. Sarmat-Alanlar Azərbaycanda (antropoloji mate-
riallar  əsasında) /D.Kriçenko //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- №1.- 
S.101-106. 
467. Müseyibli, N. Arxeologiya sahəsində nə iş görülür: Son iki ildə 
bu sahədəki nailiyyətlər bütövlükdə Qafqaz arxeologiyası üçün mühüm 
yeniliklər sayılır /Nəcəf Museyibli //Palitra.- 2009.- 29 sentyabr.- S.8. 
468. Nəsibli, E. Tariximizin qədimliyindən xəbər verən abidələr 
/E.Nəsibli //Azərbaycan.- 2009.- 28 may.- S.10.  
469. Zümrüd. Arxeoloji tədqiqatlar eramızdan əvvəlki əsrlərdə möv-
cud şəhər qalıqlarını aşkarlayır /Zümrüd //Səs.- 2009.- 16 oktyabr.- S.12. 
470. Zümrüd.  Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsi dünya mədə-
niyyətinə töhfəsini verir /Zümrüd //Səs.- 2009.- 30 dekabr.- S.12. 
 
2010 
471. Cəbiyeva, T. Sualtı abidələrimiz qorunmalıdır /T.Cəbiyeva 
//Azərbaycan.- 2010.- 22 sentyabr.- S.7. 
472. Cəfərov, H. Professor Hidayət Cəfərov: “Hər istəyənə arxeoloji 
ekspedisiya verib qazıntı aparmağa göndərmək olmaz”: [AMEA-nın tarix 
elmləri doktoru, professor Hidayət Cəfərovun müsahibəsi] /H.Cəfərov 
//Palitra.- 2010.- 21 aprel.- S.7. 
473. Hüseynzadə, F. Tariximizin “ağlayan” daş ensiklopediyası: Hər 
bir daş abidə  mənsub olduğu xalqın tarixinin əvəzolunmaz salnaməsidir 
//Paritet.- 2010.- 22-23 aprel.- S. 11. 
  
2011 
474. Ermənilər Qafqaz Albaniyası  tarixini heç vaxt saxtalaşdıra 
bilməyəcəklər: [“Qafqaz Albaniyasının Azərbaycanın və Qafqazın tari-
xində yeri və rolu” adlı beynəlxalq elmi konfransda səslənən fikir] //Azər-
baycan.- 2011.- 2 dekabr.- S.3. 
475. Ələkbərov, A. Abuzər Ələkbərov: “Hər bir abidənin öz xüsusiy-
yətləri var”: [AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun  şöbə 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
64 
müdiri, t.e.n. A.Ələkbərovun müsahibəsi] /A.Ələkbərov //Palitra.- 2011.- 
5 aprel.- S.12. 
476. İsabalayeva, H. Qədim mədəniyyətin əsası: Arxeoloqlar tərəfin-
dən aşkarlanan nadir abidələr  əcdadlarımızın yaşayış  tərzini öyrənmək 
üçün böyük imkanlar verir /H.İsabalayeva //Kaspi.- 2011.- 18 mart.- S.12. 
477. Müseyibli, N. Nəcəf Müseyibli: “Turizm üçün seçilmiş hər bir 
arxeoloji – tarixi abidə mütləq arxeoloqların rəyi  əsasında seçilməlidir” 
/Nəcəf Müseyibli //Palitra.- 2011.- 25 fevral.- S.7. 
478. Müseyibli, N.Tariximiz arxeologiya vasitəsilə də öyrənilir /Nə-
cəf Müseyibli //Olaylar.- 2011.- 6 sentyabr.- S.12. 
479. Müseyibli,  İ.  Neolit dövrü abidələrində arxeoloji qazıntılar 
/İ.Müseyibli, N.Müseyibli //Elm.- 2011.- 28 fevral.- S.13. 
480. Müstəqillik illərində Azərbaycanın arxeologiya və etnoqrafi-
ya elmlərinin inkişafı //Elm.- 2011.- 22 dekabr.- S.18. 
481. Tarixə qapı açan qədim heykəllər: Şumerlər onları mənfi ruh-
lara qarşı hazırlamışlar //Azadlıq.- 2011.- 11 iyun.- S.14. 
482. Tarixin Gədəbəy-Xocalı  mədəniyyəti mərhələsi: Unikal abi-
dələr məskəni //Azadlıq.- 2011.- 24 iyun.- S.14. 
 
2012 
483. Azərbaycan  ərazisində tapılan yeni abidələr: Bütün ölkə bo-
yunca arxeoloji tədqiqatlar... //Azadlıq.- 2012.- 10 fevral.- S.14; 12-13 
fevral.- S.14. 
484. Qədim hamamların yeni həyatı //Mədəniyyət.- 2012.- 11 
yanvar.- S.13 
485. Cəbiyev, Q. Azərbaycanda orta əsr  şəhərlərinin arxeoloji təd-
qiqi: uğurlar, problemlər, vəzifələr //Dördüncü Beynəlxalq Avrasiya  Ar-
xeologiyası konfransı tezislər /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyi; Azərb. Resp. Ağsu Rayon İH; Mədəni  İrsin Öyrənilməsinə Kömək 
İctimai Birliyi (MİRAS) [və b.].- [Azərbaycan], 2012.- S.45. 
486. Fərhadov,  Ə. Azərbaycanın qəbir abidələri /Əli Fərhadov 
//Elm.- 2012.- 18 iyul.- S.13. 
487. Uzaq tarixin mənzərəsini canlandıran təsvirlər: Əcdadlarımı-
zın ilk əl işləri - qaya rəsmləri //Azadlıq.- 2012.- 12 may.- S.14. 
488. Müseyibli, N. Arxeologiyamız: uğurlar və problemlər /Nəcəf 
Müseyibli //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.34-36. 
489. Müseyibli, N. Azərbaycan arxeologiyasının uğurları  və prob-
lemləri /Nəcəf Müseyibli //Azərbaycan.- 2012.- 28 sentyabr.- S. 8. 
490. Müseyibli, N. Keşikçidağda arxeoloji araşdırmalar /Nəcəf Mü-
seyibli //Elm.- 2012.- 30 oktyabr.- S.7. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə