Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə22/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   158

Biblioqrafiya 
 
85
1965 
719. Əliyev, V. “Köhnə Vayxır” orta əsr yaşayış yeri: [Naxçıvanda] 
/V.Əliyev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- S.252-256. 
720. Vahidov, R. Qovurqalada arxeoloji qazıntılar /R.Vahidov 
//Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- S.170-173. 
 
1966 
721. Əliyev, V. İkinci Kültəpədən tapılmış daş məmulatları /V.Əliyev 
//Azərbaycan tarixi məsələləri: aspirant məqalələri külliyyatı.- Bakı, 
1966.- S.11-18. 
 
1967 
722. Əliyev, V. Naxçıvan ölkəşünaslıq muzeyində /V.Əliyev //Elm 
və həyat.- 1967.- №10.- S.31-32. 
 
1969 
723. Əliyev, V.  Gəmiqayada tunc dövrü rəsmləri /V.Əliyev //Tarix, 
ictimaiyyət və coğrafiya tədrisi.- 1969.- №4.- S.59-61. 
724. Əliyev, V. Naxçıvanın qədim tarixi abidələri /V.Əliyev //Tarix, 
ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi: metodik məqalələr məcmuəsi.- 1969.- №1.- 
S.59-64. 
725. Vəliyev,  Ə.  Gəmiqaya rəsmləri: Ordubadda /Ə.Vəliyev //Ədə-
biyyat və incəsənət.- 1969.- 2 avqust. 
 
1970 
726. Əliyev, V. Kültəpələrin sirri /V.Əliyev //Tarix, ictimaiyyət və 
coğrafiya tədrisi.- 1970.- №1.- S.70-72. 
727. Əliyev, V. Qalalar sirrini açır... Naxçıvan arxeoloji tapıntıları 
haqqında /V.Əliyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1970.- 14 mart. 
728. Əliyev, V. Qədim mədəniyyət abidələri: [Naxçıvan  ərazisində 
aparılan arxeoloji qazıntılar haqqında] /V.Əliyev, M.Seyidov //Şərq 
qapısı.- 1970.- 4 sentyabr. 
 
1971 
729. Bağırov, T. Yeni tapıntılar: [Naxçıvan  ərazisində] /T.Bağırov 
//Şərq qapısı.- 1971.- 6 oktyabr. 
730. Əliyev, V. Oğlanqala: [AzSSR EA Tarix İnstitutunun Naxçıvan 
arxeoloji ekspedisiyasının apardığı geniş arxeoloji tədqiqat işləri 
haqqında] /V.Əliyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 28 avqust.- S.13. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
86 
731. Hüseyni,  Ə.  Gəmiqaya möcüzələri /Ə.Hüseynli,  İ.Bağırzadə 
//Azərbaycan gəncləri.- 1971.- 7 oktyabr. 
732. Seyidov, M. Maraqlı tapıntılar: [Naxçıvan  ərazisində aparılan 
arxeoloji qazıntılar və  aşkara çıxarılan qədim abidələr haqqında]  
/M.Seyidov //Şərq qapısı.- 1971.- 6 iyul. 
733. Yazılı qayalar: [Ordubad r-nu Nəbi yurdu və Camışölən qaya-
larındakı  rəsmlərin tarixi haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 16 
yanvar.- S.14. 
 
1972 
734. Əliyev, V. Naxçıvanda antik dövrün izləri /V.Əliyev //Ədəbiy-
yat və incəsənət.- 1972.- 16 sentyabr.- S.9. 
 
1974 
735. Əliyev, V. Naxçıvanda yeni arxeoloji tədqiqatlar /V.Əliyev 
//Şərq qapısı.- 1974.- 7 avqust. 
736. Əliyev, V. Şaxtaxtının tunc dövrü abidələri /V.Əliyev //AzSSR 
EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1974.- №4.- S.70-81. 
 
1975 
737. Əliyev, V. Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyəti abidələri /V.Əli-
yev //Elm və həyat.- 1975.- №2.- S.16-19. 
738. Əliyev, V. Tunc dövrünün şəhəri: [Naxçıvan MSSR-də aparılan 
arxeoloji tədqiqatlar haqqında] /V.Əliyev //Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya 
tədrisi: metodik məqalələr məcmuəsi.- 1975.- №5.- S.68-70. 
 
1976 
739. Əliyev, V. Naxçıvan  şəhərinin antik dövrü küp qəbir abidələri 
/V.Əliyev //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1976.- 
№1.- S.73-84. 
740. Əliyev, V. Gilan şəhəri abidələri /V.Vəliyev //Tarix, ictimaiyyət, 
coğrafiya tədrisi: metodik məqalələr məcmuəsi.- 1976.- №6.- S.67-69. 
741. Rəfiyev, C. Xaraba Gilan: [Naxçıvan MR-da yerləşən Gilan 
şəhərinin tarixi haqqında] /C.Rəfiyev //Elm və həyat.- 1976.- №3.- S.27. 
 
1979 
742. Əliyev, V. Arxeoloqların tədqiqatlar: [AzSSR EA Tarix İnsti-
tutunun Naxçıvan arxeoloji ekspedisiyasının tədqiqat zamanı  əldə 
etdikləri nadir əşyalar haqqında] /V.Əliyev //Bakı.- 1979.- 29 noyabr. 


Biblioqrafiya 
 
87
1980 
743. Əliyev, V. Naxçıvan şəhərinin yaranması tarixinə dair /V.Əliyev 
//Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1980.- C.9.- S.11-25. 
744. Göyüşov, R. Naxçıvan  şəhərində arxeoloji qazıntılar /R.Göyü-
şov, R.Məmmədov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1980.- C.9.- 
S.117-130. 
745. Nuriyev, A. B.Kəngərli adına Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyin-
də saxlanılan  şüşə nümunələri /A.Nuriyev //Azərbaycanın maddi mədə-
niyyəti.- 1980.- C.9.- S.88-93. 
746. Seyidov, M.  Qədim yaşayış yeri: [Naxçıvan MSSR ərazisində 
yerləşən Damlama qədim yaşayış yeri haqqında] /M.Seyidov //Elm və 
həyat.- 1980.- №11.- S.27-28. 
 
1981 
747. Seyidov, M. Şaxtaxtı nekropolunun bir daş qutu qəbri /M.Seyi-
dov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1981.- C.37.- №6.- S.85-87. 
 
1983 
748. Cəfərov, Ə. Qədim insan düşərgəsi: [Ordubad Şahbuz və İliç ra-
yonlarında aparılmış arxeoloji axtarış işləri haqqında] /Ə.Cəfərov //Kom-
munist.- 1983.- 9 avqust. 
749. Cəfərov, Ə. Paleolit abidələr öyrənilir: [Naxçıvan MSSR-də ilk 
dəfə olaraq paleolit abidələrini öyrənmək məqsədilə aparılan arxeoloji 
kəşfiyyatlar haqqında] /Ə.Cəfərov //Bakı.- 1983.- 12 avqust. 
750. Əliyev, V. Naxçıvanın qədim duz mədənləri /V.Əliyev //AzSSR 
EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1983.- №4.- S.79-87. 
751. Seyidov, M. Qarabağlar: [Naxçıvanın Qarabağlar kəndində apa-
rılan arxeoloji qazıntılar haqqında] /M.Seyidov //Qobustan.- 1983.- №2.- S.2-3. 
752. Seyidov, M. Totemistik inamlar: [Naxçıvan arxeoloji materialları 
əsasında] /M.Seyidov, A.Rəhimov //Azərbaycan müəllimi.- 1983.- 11 fevral. 
 
1984 
753. Əsgərov, A. Arpaçay abidələri: E.ə. II minilliyin birinci yarısı 
Şərur rayonunun abidələri /A.Əsgərov //Azərbaycan müəllimi.- 1984.- 31 
avqust 
754. Əsgərov, A.  Şərur tapıntıları /A.Əsgərov //Azərbaycan gənc-
ləri.- 1984.- 7 avqust. 
755. İbrahimov, B. Xaraba-Gilanda yeni aşkar edilmiş XII əsr türbə-
si /B.İbrahimov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1984.- №7.- S.91. [Xülasə]. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
88 
1985 
756. Ələsgərov, S. Qayaların açılmamış sirləri: [Gəmiqaya rəsmləri 
haqqında] /S.Ələsgərov //Elm və həyat.- 1985.- №12.- S.10-11. 
757. Əliyev, V.  Sədərək enolit yaşayış yeri /V.Əliyev //AzSSR EA-
nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1985.- №2.- S.59-61. 
758. Əliyev, V. Şərurda tapıntılar /V.Əliyev //Kommunist.- 1985.- 12 
noyabr. 
 
1986 
759. Əliyev, V. Zağalı  kəndindən tapılmış tunc qrifon haqqında 
/V.Əliyev, T.Ağazadə //AzSSR EA-nın Xəbərləri.- 1986.- №3.- S.75-80. 
760. Əsgərov, A. Yaycı nekropolu: [arxeoloji abidədə aparılan 
qazıntı işlərinə dair] /A.Əsgərov //Elm və həyat.- 1986.- №11.- S.25. 
 
1987 
761. Baxşəliyev, V. Naxçıvan MSSR Şahtaxtı  və Qarabağlar kənd-
lərindən tapılmış ilan formalı bilərziklər haqqında /V.Baxşəliyev, 
İ.Səlimxanov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1987.- №11.- S.91. [Xülasə] 
762. Nuriyev, A. Govurqalanın  şüşə  məmulatı /A.Nuriyev //Azər-
baycanın maddi mədəniyyəti.- Bakı, 1987.- C.X.- S.108-117. 
763. Salayeva, R. Naxçıvan  şəhərinin kəhrizləri /R.Salayeva 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1987.- C.XVIII.- №5.- S.71-72. [Xülasə]. 
 
1988 
764. Aşurov, S. Maxta – qədim yaşayış yeri:  [Naxçıvan tapıntıları] 
/S.Aşurov //Elm və həyat.- 1988.- №4.- S.23. 
 
1990 
765. Axtarışlar sorağında: [Kültəpə, Xaraba Gilan abidələri 
haqqında] //Ə.Cəfərov. Quruçay dərəsində.- Bakı, 1990.- S.49-56.  
766. Aşurov, S. Arxeoloqlar Şərur torpağında: [AzSSR EA Tarix İn-
tunun Naxçıvan arxeoloji ekspedisiyası rayonun qədim abidələrində 
apardığı qazıntı  işləri barədə  Səfər Aşurovla söhbət] /söhbəti apardı 
Elman Abdullayev //Mədəni maarif işi.- 1990.- №3.- S.45-46. 
767. Aşurov, S. Babatəpə sərdabəsi: Şərur düzündə arxeoloji tədqiqat 
işləri /S.Aşurov, Ə.Bədəlov //Elm və həyat.- 1990.- №4.- S.10-11. 
 
1993 
768. Seyfəddin, M. Xaraba Gilan və yaxud viran /M.Seyfəddin 
//İncəsənət.- 1993.- 16 yanvar. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə