Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə29/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   158

Biblioqrafiya 
 
113
1040. Məmmədov, A. Sabirabad rayonunun Əlibəyli kəndində yeni 
arxeoloji abidə /A.Məmmədov //Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiya-
sı.- 2004.- №2.- S.127-131. 
1041. Osmanov, F. Şirvanda antik dövr dəmirçilik və dəmir alətləri 
/F.Osmanov //Azərbaycan Tarix Muzeyi.- Bakı, 2004.- S.89-98. 
 
2005 
1042. Hacıyev, Q.  Bərdə  şəhərinin qədim tarixi: (Arxeoloji tədqi-
qatlar  əsasında) /Q.Hacıyev //AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və 
hüquq ser.- 2005.- №5-6.- S.209-224. 
1043. Məmmədov, A. Dünya ticarətində  Bərdə  şəhərinin rolu 
/A.Məmmədov, P.Cəfərov,  Ş.Hasilova, T.Əliyev //Azərbaycan arxeolo-
giyası və etnoqrafiyası.- 2005.- №2.- S.47-52. 
1044. Osmanov, L.  Şirvanda antik dövr metal məmulatı  və metal-
işləmənin tədqiqinə dair /L.Osmanov, A.Məmmədov //Azərbaycan 
arxeologiyası və etnoqrafiyası .- 2005.- № 1.- S. 98-107. 
 
2006 
1045. Abbasov, V. Qarabağın erkən orta əsr maddi-mədəniyyəti: 
[məqalədə Bərdənin maddi mədəniyyətindən də bəhs olunur] /V.Abbasov 
//Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası – 60. Mingəçevir arxeoloji 
ekspedisiyasının 60 iliyinə  həsr edilmiş elmi konfransın materialları.- 
Mingəçevir, 2006.- S.27-28. 
1046. Cəbiyev, Q. Göyçay rayonunun ilk orta əsr abidələri 
/Q.Cəbiyev //Azərbaycan arxeologiyası.- 2006.- №1-4.- S.108-111. 
1047. Əsədov, V.  Yəldili küp qəbirləri: [Yevlax r-nu] /V.Əsədov 
//Azərbaycan arxeologiyası.- 2006.- №1-4.- S.120-125. 
1048. Hacıyev, Q. Azərbaycanda aşkar edilmiş orta əsr təbabət qabı 
haqqında: [Bərdə r-da] /Q.Hacıyev //Heydər  Əliyev Fondu. “Orta əsr 
əlyazmalarında tibb və  əczaçılıq” I Beynəlxalq Konfransın materialları.- 
Bakı, 2006.- S.24. 
1049. Hacıyev, Q. Qarabağın maddi mədəniyyəti Azərbaycanın 
maddi və  mənəvi mədəniyyətidir: [məqalədə  Bərdə haqqında məlumat 
verilir] /Q.Hacıyev //AMEA Folklor İnstitutu Beynəlxalq elmi konfransın 
materialları.- Bakı, 2006.- S.84-91. 
1050. Qarabağlı, R. Tərtər abidələri /R.Qarabağlı //Yaddaş.- 2006.- 
30 sentyabr.- S.3. 
1051. Mustafayev, M. Yevlax və Ağdaş rayonu ərazisində tapılmış 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
114 
arxeoloji nümunələr haqqında /M.Mustafayev //Azərbaycan arxeolo-
giyası.- 2006.- №1-4.- S.113-116. 
 
2007 
1052. Ağalarzadə, A. Eneolit dövrünün Leylatəpə arxeoloji mədə-
niyyəti: (e.ə. IV minilliyin sonu): [Mil-Qarabağ düzündə] /A.Ağalarzadə 
//Təməl.- 2007.- may-iyun.- S.24-25. 
1053. Eminli, C. Bərdənin Şortəpə abidəsinin e.ə. I minilliyin ikinci 
yarısına aid təbəqəsində aşkar edilən saxsı məmulatı /C.Eminli //Azərbay-
can arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 2007.- №2.- S.116-119. 
1054. Əsədli, K. Ə.Ələkbərovun Örənqala şəhər yerindəki arxeoloji 
qazıntıları barədə /K.Əsədli //Azərbaycan Arxeologiyası.- 2007.- №1-2.- 
S.98-103. 
1055. Tamilla.  Analoqu olmayan kurqan: Abidə tunc dövrünə - b. 
e.ə. III minilliyə aid edilir: [Goranboy rayonunun Səfikürd kəndi  ətra-
fında] /Tamilla //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S.7. 
1056. Tərtər  //Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.- 
Bakı, 2007.- S.873. 
 
2008 
1057. Bərdədə orta əsrlərə aid maddi mədəniyyət nümunələri aş-
karlanıb //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 17 may.- S.14 
1058. Hacıyev, G. Goranboy kurqanları /G.Hacıyev //Yeni Mədəni-
maarif jurnalı.- 2008.- №5.- S.47-52. 
 
2009 
1059. Cəbiyev, Q. Kürdəmirdə orta şəhər mədəniyyətinə aid 
tapıntılar /Q.Cəbiyev //Xalq qəzeti.- 2009.- 7 noyabr.- S.5. 
1060. Əliyev, T. Qalatəpə yaşayış məskənində Qafqaz Albaniyasının 
Enian  şəhərinin izləri: [Ağcəbədi r-nu] /T.Əliyev //Azərbaycan Arxeo-
logiyası.- 2009.- №1.- S.132-138. 
 
2010 
1061. Ağcabədidə 7 min il yaşı olan yaşayış məskəni aşkar edilib 
//Mədəniyyət.- 2010.- 20 avqust.- S.3. 
1062. Aslanov, M. Örənqala – Azərbaycan tarixində  qədim Beylə-
qan yadigarı: birinci yazı /M.Aslanov //Kaspi.-2010.- 20 oktyabr.- S.12. 
 


Biblioqrafiya 
 
115
2011 
1063. Ərhum,  Ə. Kamiltəpədən tarixin dərinliklərinə doğru: [Ağca-
bədi r-da yerləşən neolit dövrunə aid abidə haqqında] //Türküstan.- 2011.- 
20-26 noyabr.- S.12. 
1064. Qismətoğlu, F.  Qədim yurd yeri – Örənqala /F.Qismətoğlu 
//Ədalət.- 2011.- 25 oktyabr.- S.7; Ədalət.- 2011.- 26 oktyabr.- S. 6.  
 
2012 
1065. Qədim Azərbaycan  şəhəri  Örənqala.  Beyləqandan 17 kilo-
metr uzaqda... //Azadlıq.- 2012.- 22 fevral.- S. 14. 
1066. Müseyibli, N. Arxeologiyamız: uğurlar və problemlər: 
[Ağcabədi r-nu ərazisindəki Qalatəpə abidəsi barədə] /N.Müseybli 
//Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.34-36. 
1067. Sultanova, B. Göyçay qədim yaşayış  məskənlərindən biridir 
/B.Sultanova //Dördüncü Beynəlxalq Avrasiya  Arxeologiyası konfransı 
tezislər /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Azərb. Resp., 
Ağsu Rayon İcra Hakimiyyəti; Mədəni  İrsin Öyrənilməsinə Kömək 
İctimai Birliyi (MİRAS) [və b.].- [Azərbaycan], 2012.-S.65. 
1068. Zərbəliyev, L. Salyanda arxeoloji qazıntıya ehtiyacı olan 
abidələrimiz var /Lətif Zərbəliyev //Palitra.- 2012.- 11 may.- S.11. 
 
2013 
1069. Ağcabədi, Qəbələ  və  Cəlilabadda maddi-mədəniyyət nümu-
nələri aşkar edilib //Mədəniyyət.- 2013.- 21 avqust.- S.15. 
1070. Qaraca, B.  Nərgizlərin gözü yolda qalanda...: [Xocavənd r-
dakı Nərgiztəpə abidəsinin tarixi - arxeoloji əhəmiyyəti haqqında] /B.Qa-
raca //Azərbaycan. - 2013.- 31 avqust.- S.10; 1 sentyabr.-S.4. 
 
2014 
1071. Cavadov, S. Torpaq altında yatan qədim tarix: Salyan 2800 il: 
[Salyan  şəhərində yerləşən Muğan-Babazanlı abidələri haqqında] 
/S.Cavadov //Azərbaycan.- 2014.- 26 oktyabr.- S.7.  
1072. Hüseynov, F. 2800 yaşlı  şəhər: Salyanda qədim yaşayış 
məskəni olan Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illiyi qeyd edildi 
/F.Hüseynov //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.8.  
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
116 
 
Mingəçevirdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar 
 
1946 
1073. Qazıyev, S. Mingəçevirdə arxeoloji qazıntı  işləri /S.Qazıyev 
//Azərbaycan gəncləri.- 1946.- 23 avqust. 
 
1947 
1074. Qazıyev, S. Üç min il əvvəl: [Mingəçevirin arxeoloji abidələri 
haqqında] /S.Qazıyev //Pioner.- 1947.- №2.- S.8-9. 
 
1948 
1075. İone, Q. Mingəçevirdə arxeoloji qazıntılar: Bir daha küp qəbir-
lər haqqında /Q.İone ///AzEA-nın Məruzələri.- 1948.- T.IV.- №10.- S.457. 
1076. Qazıyev, S. Qiymətli tarixi abidə: [Mingəçevirdə aparılan 
qazıntılar nəticəsində dörd künclü daş üzərində midiyalıların 53 hərfdən 
ibarət bir qalağının tapılması haqqında] /S.Qazıyev //Azərbaycan gənc-
ləri.- 1948.- 6 avqust.- S.3. 
1077. Qazıyev, S. Yeni arxeoloji tapıntılar: [Mingəçevir] /S.Qazıyev 
//AzEA məruzələri.- 1948.- T.IV.- №9.-S.403-404. [Xülasə] 
1078. Mingəçevirdə arxeoloji qazıntı  işləri: [AzSSR EA Tarix 
Muzeyinin direktoru Saleh Qazıyevlə müsahibə] //Kommunist.- 1948.- 31 
mart.- S.1. 
 
1949 
1079. Qazıyev, S. Mingəçevirdə yeni arxeoloji qazıntılar //AzSSR 
EA-nın Xəbərləri.- 1949.- №9.- S.104-105. [Xülasə] 
1080. Qazıyev, S. Mingəçevirin arxeoloji abidələri /S.Qazıyev 
//Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1949.- bur.1.- S.71-76. 
 
1951 
1081. Qaziyev, S. Mingəçevirdə tapılmış bir neçə silah haqqında 
/S.Qaziyev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1951.- T.2.- S.5-30. 
 
1952 
1082. Vahidov, R. 1950-ci ildə Mingəçevirdə arxeoloji işlər 
/R.Vahidov //Maddi Mədəniyyət Tarixi İnstitutunun qısa xəbərləri.-1952.- 
bur.46.- S.86-100. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə