Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə37/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   158

Biblioqrafiya 
 
145
1971 
1358. Ciddi, H. Yerin sirləri: [Şamaxı arxeoloji ekspedisiyası haq-
qında oçerk] /H.Ciddi //Ulduz.- 1971.- №5.- S.43-46. 
1359.  Orucov, A.  Xınıslıdan tapılmış antropomorf gil fiqurlar haq-
qında /A.Orucov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1971.- C.27.- №5.- S.83-86. 
 
1972 
1360. Ciddi, H. 1971-ci ildə orta əsr Şamaxı şəhərinin qala divarında 
arxeoloji qazıntılar /H.Ciddi //1971-ci ildə Azərbaycanda aparılmış 
arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar.- Bakı, 1972.- S.28-30. 
1361. Ciddi, H. Buğurt qalası haqqında tarixi arxeoloji məlumat 
/H.Ciddi //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1972.- 
№1.- S.60-69. 
1362. Ciddi, H. Orta əsr Şamaxı şəhərinin Narınqala hissəsində arxe-
oloji qazıntılar /H.Ciddi //1971-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji 
və etnoqrafik tədqiqatlar.- Bakı, 1972.- S.27-28. 
1363. Xəlilov, C. Qədim  Şamaxıda arxeoloji qazıntılar /C.Xəlilov, 
A.Orucov //1971-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik 
tədqiqatlar.- Bakı, 1972.- S.17-19. 
1364. Nuriyev, A.  Şamaxı rayonu Şərgah qəbiristanlığında 1971-ci 
ildə arxeoloji qazıntılar /A.Nuriyev //1971-ci ildə Azərbaycanda aparılmış 
arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar.- Bakı, 1972.- S.25-26. 
1365. Nuriyev, A. Şamaxı rayonunda tapılmış Yaxın Şərq tipli şüşə 
piyalə /A.Nuriyev, N.Quliyev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1972.- №5.- 
S.90-94. 
1366.  Nuriyev, A.  Şamaxı rayonundan tapılmış tunc qartal fiquru 
/A.Nuriyev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1972.- C.28.- №11-12.- S.73-76. 
1367. Nuriyev, A.  Şərgahdan tapılmış daş möhürlər /A.Nuriyev 
//AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq serı.- 1972.- №3.- 
S.73-82. 
 
1973 
1368. Ciddi, H.  Şamaxı-Yəzidiyyə  və Gülüstan qalası /H.Ciddi 
//Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1973.- C.7.- S.325-330. 
1369. Xəlilov, C. Maraqlı incəsənət abidəsi: Şamaxıda aşkar edilmiş 
əhəng daşından düzəldilmiş  şərti olaraq Piton adlandırılmış daraq 
haqqında /C.Xəlilov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1973.- C.7.- 
S.251-257. 
1370. Quliyev, N. Şəhərgah yaşayış yerindən aşkar edilmiş tapıntılar 
/N.Quliyev //Azərbaycan tarixinə dair materiallar.- Bakı, 1973.- S.17-22. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
146 
1371. Nuriyev, A. Şərgah küp qəbirləri haqqında /A.Nuriyev //Azər-
baycanın maddi mədəniyyəti .- 1973.- C.7.- S.220-222. 
1372. Salamzadə,  Ə.  Şamaxının orta əsr  şəhərsalma quruluşu və 
qala divarı haqqında /Ə.Salamzadə //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq ser.- 1973.- №1.- S.29-36. 
 
1974 
1373. Ciddi, H. Orta əsr Şamaxı şəhərinin basmanaxışlı saxsı qabları 
haqqında /H.Ciddi //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq 
ser.- 1974.- №3.- S.61-72. 
 
1975 
1374. Kəsəmənli, H. Pirdirəki dağının  ətəyində tunc dövrünün 
əvvəllərinə aid yaşayış yeri haqqında ilk məlumat: [Şamaxı] /H.Kəsəmənli 
//AzSSR EA məruzələri.- 1975.- C.XXX.- №10.- S.64-67. 
 
1976 
1375. Ciddi, H. Şamaxı şəhərində aparılmış arxeoloji qazıntıların ilk 
nəticələri /H.Ciddi //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1976.- C.8.- 
S.207-218. 
1376. İbrahimov, F.  Əngəxaran orta əsr yaşayış yeri /H.Ciddi, 
F.İbrahimov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1976.- C.32.- №2.- S.67-72. 
1377. Nuriyev, A. Şamaxı rayonundan tapılmış təsvirli gümüş kəmər 
/A.Nuriyev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1975.- C.31.- №10.- S.36-40. 
1378. Orucov, A.  Ağzəmi abidəsi haqqında ilk məlumat: [AzSSR 
EA Tarix İn-tunun  Şamaxı arxeoloji ekspedisiyası  tərəfindən aşkar edil-
miş Ağzəmi yaşayış yeri haqqında] /A.Orucov, Ə.Əliyev //AzSSR EA-nın 
Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1976.- №3.- S.57-65. 
1379. Orucov, A.  Ağzəmi abidəsi haqqında ilk məlumat:  Şamaxı 
rayonu /A.Orucov, Ə.Əliyev //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və 
hüquq ser.- 1976.- №3.- S.57-65. 
1380. Seyfəddini, M.  Şamaxı  şəhərində tapılmış XVIII əsrə aid 
gümüş  dəfinə /M.Seyfəddini, A.Nuriyev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 
1976.- C.32.- №6.- S.68. [Xülasə] 
 
1977 
1381. Ciddi, H. Şamaxı rayonunda aşkar edilmiş Govurqala abidəsi 
haqqında /H.Ciddi, A.Orucov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1977.- C.33.- 
№9.- S.71-75. 


Biblioqrafiya 
 
147
1978 
1382. Ciddi, H. Şamaxıdan tapılmış zəngin naxışlı mis qab haqqında 
/H.Ciddi, F.İbrahimov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq 
ser.- 1978.- № 3.- S. 72-77. 
1383. Ciddi, H.   Şirvan,  Şamaxı /H.Ciddi //Elm və  həyat.- 1978.- 
№11.- S.34-36. 
 
1979 
1384. Nuriyev, A. Nadir tapıntılar: [Şamaxı r-nun Dədəgünəş  kən-
dində tapılmış əşyalar haqqında] /A.Nuriyev //Bakı.- 1979.- 4 avqust. 
 
1980 
1385. Barski, N. Təndirdən çıxarılmış... pullar: [Şamaxıda arxeoloji 
qazıntılar zamanı  aşkar edilmiş tapıntılar haqqında] /N.Barski //Bakı.- 
1980.- 25 sentyabr. 
 
1982 
1386. Nuriyev, A. Antik dövrün nişanələri: [Şamaxı r-nun Çalov 
kəndindən axtarışlar zamanı tapılmış maddi mədəniyyət nümunələri haq-
qında “Şamaxı” arxeoloji ekspedisiyasının rəisi ilə müxbirin söhbəti] 
/söhbəti yazdı Ş.Yusifzadə //Bakı.- 1982.- 15 may. 
1387. Seyfəddini, M. Şamaxı rayonu Bağırlı kəndindən tapılmış sa-
sani dəfinəsi /M.Seyfəddini //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1982.- №9.- 
S.67. [Xülasə] 
 
1983 
1388. Ciddi, H. Antik dövrün yadigarı: [Şamaxının arxeoloji qazın-
tıları haqqında] /H.Ciddi //Kommunist.- 1983.- 18 sentyabr. 
 
1985 
1389. Ciddi, H. Nadir tapıntı: [Şamaxıda aparılan arxeoloji qazıntı 
zamanı tapılmış XI əsrə aid hərbi geyim nümunəsi haqqında] /H.Ciddi, 
A.Yusifov //Kommunist.- 1985.- 7 fevral. 
1390. Ciddi, H. Orijinal abidə: [Şamaxıdakı qazıntılar zamanı 
Engels küçəsində tapılmış XII-XIV əsrlərə aid hamam haqqında] /H.Ciddi 
//Kommunist.- 1985.- 11 sentyabr. 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
148 
1986 
1391. Ciddi, H. Naxışların dili ilə: [Şamaxıda tapılan arxeoloji tapın-
tılar haqqında] /H.Ciddi //Azərbaycan təbiəti.- 1986.- №1.- S.18-20. 
1392. Ciddi, H.  Şamaxı  pərisi: [arxeoloji qazıntı zamanı  Şamaxıda 
tapılmış “Quş  qız” tapıntısı haqqında] /H.Ciddi //Kommunist.- 1986.- 2 
sentyabr. 
 
2003 
1393. Nuriyev, A. Şamaxı rayonundan tapılan inşaat keramikası nü-
munələri /A.Nuriyev, Ə.Əbdürəhmanov //Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutunun 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.- Bakı, 
2003.- S.90-91. 
 
2007 
1394.  Leyla. Şamaxıda tapılan 9 arxeoloji abidə qeydiyyata alınacaq 
/Leyla //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S.3; Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S.11. 
1395. Zümrüd. Tunc dövrünə aid nümunələr aşkarlanıb: [Şamaxıda] 
/Zümrüd //Səs.- 2007.- 7 avqust.- S.12; Səs.- 2007.- 28 avqust.- S.12. 
 
2008 
1396. Qaliboğlu, E. “Nizami əsrinin Gülüstan qalası”: Arxeoloji təd-
qiqat işləri apararkən arxeoloqlar  maraqlı hadisələrlə qarşılaşıblar /E.Qa-
liboğlu //P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 4 iyul.- S.1-3. 
1397. Şamaxıda eramızın III-V əsrlərinə aid abidələr tapılıb 
//Mərkəz.- 2008.- 27 noyabr.- S.10. 
 
2011 
1398.  Gülüstan qalasına aparan gizli yol aşkara çıxarılmışdır: 
[Şamaxı r-dakı Gülüstan qalasında Şamaxı-Ağsu Arxeoloji Ekspedisiyası 
tərəfindən aparılan qazıntı haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 13 avqust.- S.3.  
 
2012 
1399. Gülüstan qalası öz  sirrini açır: Arxeoloji ekspedisiyalardan 
maraqlı xəbərlər var //Ayna.- 2012.- 18 avqust.- S.20. 
1400. Şamaxıda  Şirvanşahlar dövlətinin  ən böyük sarayı  aşkar 
olunmuşdur //Xalq qəzeti.- 2012.- 2 avqust.- S. 6; Mədəniyyət.- 2012.- 3 
avqust.- S.5; Kaspi.- 2012.- 2 avqust.- S.16. 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə