Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə39/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   158

Biblioqrafiya 
 
153
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2006.- 26 s. 
1435. Mahmudova, H. Sibir skifləri və Azərbaycan (tarixi-arxeoloji 
tədqiqat): tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /Hicran 
Mahmudova; BDU.- Bakı, 2006.- 187 s. 
 
2007 
1436. Cəbiyev, Q. Girdman IV-IX əsrlərdə (tarixi-arxeoloji tədqi-
qat): tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis: 07.00.06. /Qafar Cəbiyev; 
AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2007.- 507 s. 
1437. İsmayılova, Ş. Urmiya gölü hövzəsinin tunc dövrü keramikası: 
tarix  e.  n.  a.  dər. a. üçün təqdim edilimş dis: 07.00.06.  /Şəmsiyyə 
İsmayılova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2007.- 166 
s. 
1438. İsmayılova, Ş. Urmiya gölü hövzəsinin tunc dövrü keramikası: 
tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.06.  /Şəmsiyyə 
İsmayılova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2007.- 23 s. 
 
2008 
1439. Eminli, C. Azərbaycanın ellinizm dövrü saxsı məmulatı (e. ə. 
IV-I  əsrlər): tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06.  /Ceyhun 
Eminli; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2008.- 196 s. 
1440. Nəcəfov,  Ş. Zəyəmçay hövzəsinin son tunc-ilk dəmir dövrü 
qəbir abidələri: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. /Şamil 
Nəcəfov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-Bakı,2008.- 204 s. 
 
2009 
1441. Ağalarzadə, A. Leylatəpə arxeoloji mədəniyyətinin kerami-
kası: tarix e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06.  /Anar 
Ağalarzadə; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 173 
s. 
1442. Əliyev, E. Ordubad bölgəsinin tunc və ilk dəmir dövrü 
arxeoloji abidələri: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 
07.00.06.  /Elvin Əliyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 
2009.- 24 s. 
1443. Əliyev, E. Ordubad bölgəsinin tunc və ilk dəmir dövrü 
arxeoloji abidələri: tarix e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06 /Elvin 
Əliyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 222 s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
154 
1444. Rzayev, Z. Nəhəcirin orta tunc dövrü abidələri: tarix. e. üzrə 
fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06 /Zakir  Rzayev; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan,  2009.- 196 s. 
 
2010 
1445. Abbasova, E. Azərbaycanın Gəncə-Qazax bölgəsinin erkən 
feodalizm və intibah dövrü maddi mədəniyyəti: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. 
al. üçün təq. ol. dis.  /Elmira Abbasova; AMEA, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 174 s. 
1446. Abbasova, E. Azərbaycanın Gəncə-Qazax bölgəsinin erkən 
feodalizm və intibah dövrü maddi mədəniyyəti: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. 
a. üçün təq.ed. dis-nın avtoreferatı: 07.00.06.  /Elmira Abbasova; AMEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 26 s. 
1447. Allahverdiyeva, S. İlk orta əsrlərdə Gəncəbasarda sənətkarlıq 
və ticarət (arxeoloji materiallar əsasında): tarix üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. 
üçün təq. ed. dis.: 07.00.06.  /Səidə Allahverdiyeva; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.- Gəncə, 2010.- 142 s. 
1448. Əliyev, A. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ proble-
minin həlli beynəlxalq təşkilatların etno-siyasi münaqişələri tənzimlə-
mələri kontekstində: tarix üzrə  fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 
07.00.07.  /Anar Əliyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 
2010.- 142 s. 
1449. Əsədov, V. Azərbaycanın küp qəbirləri: tarix üzrə fəls. d-ru аl. 
dər. а. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06.  /Vaqif Əsədov; АМЕА, Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 189 s. 
1450. Göyüşova, T. Azərbaycanın tunc kəmərləri (son tunc - ilk 
dəmir dövrü): tarix üzrə  fəls. d-ru al. dər.  a.  üçün  təq. ed. dis.: 07.00.06 
/Tükəzban Göyüşova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 
2010.- 171 s. 
1451. Hacılı, Z. Tovuzçay hövzəsinin son tunc - ilk dəmir dövrü 
qəbir abidələri: tarix üzrə  fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın 
avtoreferatı: 07.00.06  /Ziya Hacılı; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İn-tu.- Bakı, 2010.- 23 s. 
1452. Hacılı, Z. Tovuzçay Hövzəsinin son tunc - ilk dəmir dövrü 
qəbir abidələri: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. 
/Ziya Hacılı; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 194 s. 
1453. Hacıyeva, S. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsindəki xatirə 
abidələri üzərindəki təsvirlər mədəniyyət abidəsi kimi: tarix e. üzrə fəls. d-


Biblioqrafiya 
 
155
ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02.  /Sara Hacıyeva; Naxçıvan Dövlət 
Un-ti.- Bakı, 2010.- 192 s. 
1454. Xəlilov, T. Son Tunc - Erkən Dəmir dövründə Naxçıvanın 
maldar tayfalarının mədəniyyəti: tarix üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. 
ol. dis.: 07.00.06  /Toğrul Xəlilov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-
tu.- Bakı, 2010.- 175 s. 
1455. Ramazanov, H. Eneolit - Orta əsrlərdə  Şimali Azərbaycanda 
fayans istehsalı  mədəniyyəti tarixi (tarixi-arxeoloji tədqiqat): tarix üzrə 
fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06.  /Həsənağa Ramazanov; 
AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2010.- 275 s. 
 
2011 
1456. Bağırova,  Ş.  Azərbaycan ön Asiyanın ilk əkinçilik mədə-
niyyətləri sistemində: tarix üzrə  fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 
07.00.06. /Şəlalə Bağırova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-
Bakı, 2011.- 190 s. 
1457. Bağırzadə, C. Tərtər-Kəlbəcər bölgəsinin ilk orta əsr abidə-
ləri: tarix üzrə  fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06.  /Cavid 
Bağırzadə; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2011.- 168 s. 
1458. Əliyev, O. Azərbaycanın Ovçulartəpəsi - son eneolit - ilk tunc 
dövrü abidəsi: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. 
/Orxan  Əliyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2011.- 
210, [44] s. 
1459. Kərimov, S.  Şimali Azərbaycanın orta əsr  şəhər məişəti (IX-
XIII əsrin ilk qərinəsi-arxeoloji materiallar əsasında): tarix üzrə fəls. d-ru 
a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06; 07.00.07.  /Samir Kərimov; AMEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2011.-222 s 
1460. Qasımlı, V. Naxçıvan ilk orta əsrlərdə: (tarixi-arxeoloji təd-
qiqat): tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.06.  /Vüsalə 
Qasımlı; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2011.- 212 s. 
 
2012 
1461. Hacıyev, G. Kürəkbasarın ilk orta əsr abidələri (arxeoloji 
materiallar  əsasında): tarix üzrə  fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 
07.00.06 /Gündüz Hacıyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-
Bakı, 2012.- 140 s. 
1462. Hüseynli, N. Şəmkir bölgəsinin arxeoloji abidələri (IX-XIII 
əsrin əvvəlləri): tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.06. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
156 
/Namiq Hüseynli; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-Bakı, 2012.- 
230 s. 
1463. Quliyeva, Z. Arpaçay vadisinin tunc dövrü abidələri: tarix 
üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 55.05.02.  /Zeynəb Quliyeva
AMEA, Naxçıvan bölməsi., Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-
Naxçıvan, 2012.- 213 s. 
 
2013 
1464. Əliyeva, H. Azərbaycanda orta əsrlərə aid metal əşyalar 
üzərində ərəb-fars-türkdilli kitabələr: tarix üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün 
təq. ed. dis.: 5505.02.  /Həbibə  Əliyeva; AMEA, Milli Azərb. Tarixi 
Muzeyi.- Bakı, 2013.- 270 s. 
 
2014 
1465. Alışov, N. Azərbaycan Albaniyasının xristian abidələri 
(arxeoloji materiallar əsasında): tarix üzrə  fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. 
ed. dis-nın avtoreferatı: 5505.02 /Natiq Alışov; AMEA, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2014.- 26 s. 
1466. Əliyev, T.  Əlican və Türyançay hövzəsinin tarixi-arxeoloji 
tədqiqi (IV-XIII əsrlər): tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın 
avtoreferatı: 5505.02 /Taleh Əliyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İn-tu.- Bakı,  2014.- 22 s. 
1467. Səlimov, R. Tunc dövrü incəsənət abidələrinin Azərbaycanın 
mədəniyyət tarixinin öyrənilməsində yeri: tarix üzrə  fəls. d-ru e. dər. al. 
üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 5505.02 /Real Səlimov; AMEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2014. 20 s. 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə