Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə44/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   158

Biblioqrafiya 
 
173
Bakı: Qismət, 2007.- 108 s.  
Kitabda Mir Mövsüm ağa, Təzə Pir və bir çox məscidlərin tarixindən 
və ulu öndər Heydər Əliyevin həmin məscidlərə qayğısından bəhs edilir.  
1564. Azərbaycan etnoqrafiyası: 3 cilddə /AMEA, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya  İn-tu; baş red. T.Bünyadov; red. hey.: M.Rəhimova və b..- 
Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- C.I.- 543 s.  
Kitabdan Qobustan, Böyükdağ, Kültəpə (Naxçıvan) yaşayış məskən-
ləri [S.34], Qarğalar təpəsi (Qazax) [S.25-31], Mil düzündə Üçtəpə kur-
qanları [S.32], Qəbələ, Tərtərdə qəbir abidələri [S.33], Baba-Dərviş, Sarı-
təpə, Xanlar yaşayış yerləri [S.35-42], Qəbələ  şəhərinin darvazası [S.43] 
Çıraqqala (Şabran) [S.44], Beşbarmaq [S.45], Möminə Xatun türbəsi
(Naxçıvan) [S.49], Qız qalası (Bakı) [S.50], Şirvanşahlar sarayı (Bakı) 
[S.52], Qəbirüstü daş fiqurları (Naxçıvan) [S.240], Dulus sobası (Qəbələ 
rayonunun Küsnət kəndi) [S.380], Körpülü dulus sobası (Lənkəran 
Separadi kəndi) [S.381], Quba rayonunun kəndləri [S.384-385] haqqında 
məlumat almaq olar. 
1565. Azərbaycan etnoqrafiyası: 3 cilddə /AMEA, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya  İn-tu; baş red. T.Bünyadov; red. hey.: M.Rəhimova və b..- 
Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- C.II.- 384 s.  
Kitabda “Xalq yaşayış məskənləri və evlər” və “Yaşayış evləri və in-
şaat texnikası” fəsillərində Azərbaycanın bir çox rayonlarının yaşayış ev-
ləri, tikililəri  haqqında məlumat verilir [S.39-92]. 
1566. Azərbaycan etnoqrafiyası: 3 cilddə /AMEA, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya  İn-tu; baş red. T.Bünyadov; red. hey.: M.Rəhimova və b..- 
Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- C.III.- 567 s.  
Kitabda Karvansara (Şəki) [S.153-154], Karvansara (Bakı) [S. 155], 
Sınıq körpü [S.164-165], Beşbarmaq, İlanlı, Babadağ, Qoç heykəli məzar 
daşları (Qobustan) [S.408], Gəncə yaxınlığında pir [S.410] haqqında 
məlumat verilir.  
1567. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar: seminar və təcrübə məş-
ğələləri üçün müntəxəbat: dərs vəsaiti /tərt., red. S.Əliyarlı; tərt.: F.Mah-
mudov, F.Əliyeva, L.Həsənova; nəşrə  məsul  Ə.Cəfərli.- II nəşr.- Bakı: 
Çıraq, 2007.- 400 s.  
1568. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik  lüğəti: 2 cilddə 
/AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; tərt.: R.Əliyeva və b.; red. R.Əliyeva.- 
Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- C.I (A.K).- 299 s. 
1569. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik  lüğəti: 2 cilddə 
/AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; tərt.: R.Əliyeva və b.; red. R.Əliyeva.- 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
174 
Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- C.II (K-R).- 303 s. 
1570. Əfəndi, R. Azərbaycan incəsənəti /Rasim Əfəndi.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2007.- 160 s.+112 s.  
Kitabda qədim, orta əsrlərdə  və sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda 
yaradılmış görkəmli memarlıq abidələri hərtərəfli şərh edilir.  
1571. Məmmədov, N. Toponimika: [dərslik] /Nadir Məmmədov; 
elmi red.: Ş.Göyçaylı, F.Xalıqov; BDU.- Bakı: Bakı Un-ti, 2007.-408 s. 
1572. Məmmədov,  İ. Azərbaycan keçmiş əsrlərdə və bu gün [Xəri-
tə]: memarlıq abidələri /İ.Məmmədov; red.: M.İsayeva, Y.Volkova; tərc. 
Ü.Cavadova; Buta; İRS; Super Avia; AHY.- Bakı: İRS, 2007. 
 
2008 
1573. Azərbaycan turist atlası  [Xəritə] /Azərb. Resp. Dövlət Tor-
paq və Xəritəçəkmə Komitəsi; elmi red. Q.Məmmədov.- Bakı: Bakı kar-
toqrafiya fabriki, 2008.-  110 s. 
1574. Əliyev, X. 40-cı otaqdakı tilsimlərin açarları: Borçalı, Axısqa, 
Qazax toponimləri /X.Əliyev; elmi red. X.Yusifli; rəy. R.Rüstəmzadə.- 
Bakı: Elm, 2008.- 300 s.  
Monoqrafiyada Qafqazda türk tayfalarının məskunlaşma tarixi, qə-
dim toponimlərin yaranması izah edilir.  
1575. Əmirxanov, S. Dünya muzeyləri və tarixi mədəniyyət abidə-
ləri: [ali məktəb üçün dərs vəsaiti] /Sabir Əmirxanov, İlqar Hüseynov; el-
mi red. A.Əzizov; red. M.Süleymanov; rəy.: M.Abdullayev və b.; ADMİU; 
BBU.- Bakı: Mars Print, 2008.- 298 s.  
Kitabda xarici ölkə muzeyləri, tarixi mədəniyyət abidələri ilə bərabər, 
Azərbaycan muzeyləri,  tarixi abidələri haqqında geniş məlumat verilir. 
1576. Gəncəli, S. 777 sual: düşündürücü, əyləncəli ensiklopedik top-
lu  /Sabir Gəncəli; foto R.Sadıqov.- Bakı: Azərbaycan, 2008.- 231 s.  
Kitabda “Toponimika nədir?” [S.84], Quba rayonunun Xınalıq kəndi 
[S.127], Qobustan qaya təsvirləri [S.130], Örənqala (Beyləqan r-nu) [S. 132], 
Mingəçevir şəhərləri [S.134], Şabran rayonu Çıraqqala abidəsi [S. 134-135], 
“Yer-yurd adlarımız” fəslində Sumqayıt, Lökbatan, Ordubad [S.136] 
adlarının yaranma tarixi, Gəncə  şəhərinin Nizami məqbərəsi [S. 137], Şah 
Abbas məscidi [S.138-141], Bakının  Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası, 
İçərişəhər [S.143-145], Gələrsən, görərsən qalası, Gülüstan, Qarabağlar 
türbələri [S.146-148], Şəki şəhərinin tarixi, Şəki Xan sarayı [S. 148], Şamaxı 
şəhərinin tarixi, Gülüstan, Buğurt qalası, Səkkizbucaqlı  şaxdan, Yeddi 
gümbəz türbələri [S.149] haqqında ensiklopedik məlumat verilmişdir. 


Biblioqrafiya 
 
175
1577. Məhyəddinqızı,  Ş. Azərbaycanın  İsveçrəsi /Şəlalə  Məhyəd-
dinqızı; red. M.Quliyev, N.Kərimli; məsl.: H.Mahmud (ön söz), N.Ataki-
şiyev.- Bakı: Nasir, 2008.- 302 s.  
Kitabda Qəbələnin  tarixi mədəniyyət abidələrinin, xalqın etiqad yeri 
olan ocaqların adları çəkilir. 
1578. Novruz Bayramı ensiklopediyası - Xalq bayramı /tərt.:  B.Ab-
dulla, T.Babayev; elmi red. M.Qasımlı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 207 s.  
Ensiklopediyada Novruz Bayramı, eyni zamanda Qobustan qayaüstü 
rəsmləri, İçərişəhər [S.7-11], Qız qalası (Bakı) [S.71, 80, 109, 133, 144] 
haqqında məlumat almaq olar. 
 
2009 
1579. Fayql, E. İpək yolu üzərində odlar yurdu – Azərbaycan tarixi  
/Erix Fayql; elmi red.: F.Vahabov, K.Şükürov; red.: D.İsmayılov, T.Nuriye-
va.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 183 s.  
Kitabda “Qobustan qaya rəsmləri” [S.14-22], “Bakı – dünyanın neft 
paytaxtı” bölmələrində [S.168-172] tarixi abidələrə geniş yer verilir. 
1580. Talıbova, A. Azərbaycana daha yaxın olaq /Aynur Talıbova; 
tərc. ed. R.Bragner, D.Ay; foto.: A.Talıbova, M.Black, A.Demir; Bakcell.- 
İstanbul, 2009.- 383 s. 
Kitabda Azərbaycanın demək olar ki, bütün rayonlarının tarixi abidə-
ləri haqqında qısa məlumat və fotolar verilmişdir. 
 
2010 
1581. Azərbaycan Dövlət  İncəsənət  Muzeyi  [İzomaterial]: Rəng-
karlıq. Qrafika. Heykəltəraşlıq. Dekorativ-tətbiqi incəsənət /Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layih. rəhb. Ə.Qarayev; 
tərt. Ç.Fərzəliyev.- Bakı, 2010.- 351 s.  
Kitabda “Qobustan qayaüstü təsvirləri”, “Şəki xan” sarayı [S.11] 
haqqında məlumat  var. 
1582. Azərbaycan incəsənəti: 2 cilddə: uşaqlar üçün ensiklopedik 
məlumat kitabı.- Bakı: Letterpress, 2010.- C.I (A-H).- 81 s.  
Kitabda Abşeron qaya rəsmləri [S.8-9], Abşeronun memarlığı [S. 
63],  qədim  Gəncə qalası [S.14], Şəmkir qülləsi [S.14], Mərdəkan qəsri 
[S.15], Atəşgah məbədi [S.16-17], Bəzz qalası (Naxçıvan) [S.32], Bibi-
heybət məscidi [S.33], Buğurt qalası (Şamaxı) [S.35], Cavanşirin heykəli 
(Naxçıvan) [S.37], Cümə məscidi (Şamaxı) [S.38-39], Koroğlu qalası (To-
vuz) [S.40], Koroğlu qalası (Gədəbəy) [S.41], Çıraqqala (Dəvəçi) [S.42], 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
176 
Məzar daşı (Qazax) [S.43], Diribaba türbəsi (Qobustan) [S.48], N.Gəncəvi 
abidəsi (Bakı) [S.56], Cümə  məscidi, Mömünə xatun türbəsi (Naxçıvan) 
[S.57],  Əlincə qalası (Naxçıvan) [S.58-59], Gəmiqaya rəsmləri (Naxçı-
van) [S.65], Gəncə darvazası [S.66], Gülüstan qalası  (Şamaxı) [S.70], 
Gülüstan türbəsi (Culfa) [S.71] haqqında ensiklopedik məlumat verilir. 
1583. Bakıxanov, A.A. Gülüstani-İrəm /A.A.Bakıxanov; [tərc. ed. 
M.Əsgərli; red. Ə.Ələsgərzadə]; burax. məsul V.Bəhmənli; red. Ə.Əsəd-
zadə; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. 
Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: Xatun Plyus, 2010.- 300 s. Bərpanəşr.  
Kitabda Azərbaycanın bəzi rayonlarının toponimləri verilir, qədim 
qalaların adı çəkilir. 
1584.  Eyvazova, Y. Muzeydənkənar tarix və  mədəniyyət abidələ-
rinin mühafizəsi və istismarı /Y.Eyvazova; elmi red. R.Ağayev; Azərbay-
can Respublikası Təhsil Nazirliyi; ADMİU.- Bakı: Mars-Print, 2010.- 344 s.  
1585. Əliyev, E. Müasir Azərbaycan memarlığı /E.Əliyev; red. 
P.Əliyeva.- II nəşri.- Bakı: Knauf Marketinq Baku MMC, 2010.- 510 s. 
1586. Qarayev,  İ.  Azərbaycanın inzibati ərazi quruluşu 1828-2010 
/topl. və  tərt.  İdrak  Qarayev; rəyçi. Y.Mahmudov, T.Bünyadov; elmi 
məsl. B.Budaqov, A.Axundov.- Bakı: “Səma Qrafik” MMC, 2010.- 329, 
[4] s. 
1587. Mustafayev, A. Azərbaycanın maddi-mədəni irsi: etno-tipoloji 
tədqiqat /Arif Mustafayev; elmi məsl. R.Əfəndiyev; elmi red. Y.Mahmu-
dov; [rəsm və fotolar B.Muradova və b.]; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. 
Tarix İn-tu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 
640 s. 
1588. Nuruzadə, Ş. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda Etno-
konfessional  şərait /Şəhla Nuruzadə; elmi məsl. T.Bünyadov; elmi red. 
E.Kərimov.- Bakı: Xəzər Un-ti, 2010.- 216 s.  
Monoqrafiyanın “Məscidlər və digər dini konfessiyalara məxsus iba-
dətgahlara qarşı mübarizə” bölməsində abidələrə toxunulur. 
1589. Tağısoy, N. Etnos və epos: keçmişdən bugünə /N.Tağısoy; 
elmi red. H.İsmayılov; red. R.Kamal, Tağısoy, Nizami.- Bakı: Mütərcim, 
2010.- 370 s. 
 
2011 
1590. Dağlı, R.O. Xızı-Siyəzən bölgəsinin tarixinə dair (arxeoloji-
etnoqrafik tədqiqat): Xızı-Beşbarmaq, Göyxan, Gədik (Gədi), Quşçu və 
Qomisər (Gəmişər) mahallarının tarixi /Rəfail Oğuztürk Dağlı; elmi red: 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə