Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə48/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   158

Biblioqrafiya 
 
189
1741. Əliyev, F. Abidələrin bərpasında nöqsanlar /F.Əliyev //Bakı.- 
1987.- 6 iyul. 
1742. Göyüşov, R. Tarixə vurulan yara /R.Göyüşov //Kommunist.- 
1987.- 13 noyabr. 
1743. Hacıyev, T. Tariximizi yaşadan adlar /T.Hacıyev //Ədəbiyyat 
və incəsənət.- 1987.- 9 yanvar.- S.6. 
1744. Həsənəliyev, N. Abidələrə laqeyd münasibət /N.Həsənəliyev 
//Azərbaycan kommunisti.- 1987.- №4.- S.104-106. 
1745. Həsənəliyev, N.  Əfsanə  və  həqiqət: [qədim qalalar haqqında] 
/H.Həsənəliyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 1 may.- S.8. 
1746. Xələfov, A. Mədəniyyət tariximizin mühüm sahəsi /A.Xələfov 
//Mədəni-maarif işi.- 1987.- №2.- S.30-31. 
1747. Quliyev, H. Azərbaycan toponimiyası: [Q.Qeybullayevin eyni-
adlı kitabı haqqında] /H.Quliyev //Azərbaycan müəllimi.- 1987.- 25 
fevral. 
1748. Mədəni irsi qorumalı: [tarix və  mədəniyyət abidələrinin qo-
runması və onlardan istifadə qaydası] //Kommunist.-1987.- 16 may. 
1749. Yusifov, Y. Azərbaycanın etnik tarixinin öyrənilməsində  qə-
dim toponimlərin  əhəmiyyəti haqqında /Y.Yusifov //AzSSR EA-nın Xə-
bərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət ser.- 1987.- №2.- S.109-110.- [Xüla-
sə]. 
1750. Zahidov, Q. Qayğı: [abidələrə] /Q.Zahidov //Ədəbiyyat və in-
cəsənət.- 1987.- 22 may.- S.5. 
1751. Zalov,  Ə. Biganəlik: abidələrə qarşı  /Ə.Zalov //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1987.- 10 iyul.- S.8.  
 
1988 
1752. Azərbaycanın tarixi abidələri //Ədəbiyyat qəzeti.- 1988.- 20 
sentyabr. 
1753. Budaqova, S. Toponimikanın öyrənilməsində  ədəbi mənbə-
lərin əhəmiyyəti /S.Budaqova //Azərbaycan müəllimi.- 1988.- 19 oktyabr. 
1754. Davud, N. Abidələrimiz varımız, dövlətimizdir /N.Davud 
//Ulduz.- 1988.- №2.- S.95. 
1755. Həsənəliyev, Y. Bayatılarımızda yurd adları /Y.Həsənəliyev 
//Azərbaycan onomastikası problemləri.- 1988.- S.221-222. 
1756. Xəlilov, Q. Tariximizin yadigarlarına qayğı artırılmalıdır 
/Q.Xəlilov //Bakı.- 1988.- 14 noyabr. 
1757. Məmmədov, X. Bizə varis demək olarmı? /X.Məmmədov, 
O.Hacıyev //Kommunist.- 1988.- 8 yanvar. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
190 
1758. Nemətova, M. Ömür yolumuzun pozulmaz izləri: [Tarixi 
memarlıq abidələrimizin qorunması kimi vacib problemlərlə bağlı alimin 
fikirləri] /M.Nemətova //Kommunist.- 1988.- 19 oktyabr. 
1759. Nəzərova, E. Ürək yanmasa: [bərpaçı sənətinin tarixi və inki-
şafı haqqında] /E.Nəzərova //Qobustan.- 1988.- №3.- S.68-77. 
1760. Seyidov, M. Soykökümüzü düşünərkən /M.Seyidov //Ulduz.- 
1988.- №4.- S.88-95. 
 
1989 
1761. Abdullayev, A. Tarix və  mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi 
/A.Abdullayev //Təşviqatçı.- 1989.- №2.- S.29-31. 
1762. Abiyev, B. Tarix və mədəniyyət abidələri haqqında /B.Abıyev, 
C.Qiyasi //Azərbaycan gəncləri.- 1989.- 29 iyul.- S.3. 
1763. Azərbaycan tarix və  mədəniyyət  abidələrini mühafizə  cə-
miyyətinin nizamnaməsi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 4 avqust.- S.1. 
1764. Barski, N. “Qüdsi” klubu və tarixi abidələrin mühafizəsi 
/N.Barski //Kommunist.- 1989.- 4 yanvar. 
1765.  Bünyadov, T. Abidələr tarix söyləyir: [tarixi abidələrin tədqiqat-
çısı T.Bünyadov ilə müsahibə] //Azərbaycan məktəbi.- 1989.- №6.- S.7-8. 
1766. Cəbiyev, Q. Nəsillərin yadigarı - əmanətdir /Q.Cəbiyev 
//Kommunist.- 1989.- 26 yanvar.- S.4. 
1767. Eyvazova, R. Əfqanıstanda Azərbaycan toponimləri /R.Eyva-
zova //Azərbaycan gəncləri.- 1989.- 8 iyun. 
1768. Əhmədov, B. Dözümlü daşlar /B.Əhmədov //Kommunist.- 
1989.- 12 fevral. 
1769. Əliyev, T. “Kitabi Dədə Qorqud”da qalalarla bağlı  səhifələr 
/T.Əliyev //Elm və həyat.- 1989.- №10.- S.21-22. 
1770. Həsənəliyev, N. Hər  şeyin həddi-hüdudu var: [respublikada 
qədim abidələrin qorunub saxlanması haqqında] /N.Həsənəliyev //Azər-
baycan kommunisti.- 1989.- №5.- S.6-18. 
1771. Hüseynzadə, C. Tarixi adlar qaytarılmalıdır: [Sovet Mədəniy-
yət Fondunun və SSRİ EA-nın Moskvada keçirdiyi “Tarixi adlar – mədə-
niyyət abidələri” adlı elmi-praktik konfrans haqqında] /C.Hüseynzadə 
//Kommunist.- 1989.- 14 may. 
1772. Məmmədov, K. Memarlıq abidələrinin bərpası haqqında 
/K.Məmmədov //Qobustan.- 1989.- №4.- S.30-35. 
1773. Məscidlər bərpa edilməlidir //Kommunist.- 1989.- 22 iyul. 
1774. Sadıqov,  Ş. Babaların ruhunu mühafizə edək /Ş.Sadıqov 
//Kommunist.- 1989.-19 may. 


Biblioqrafiya 
 
191
1775. Salahov, N. Uzaqdan gələn səs: [Tarixi abidələrimizə qayğı 
lazımdır] /N.Salahov //Kommunizm yolu.- 1989.- 23 noyabr.-  S.4. 
1776. Tahirzadə,  Ə.  Yer-yurd adlarımız /Ə.Tahirzadə //Azərbaycan 
gəncləri.- 1989.- 12 dekabr. 
 
1990 
1777. Axundov, V. Abidələr mənəvi dayağımızdır /V.Axundov 
//Mədəni-maarif işi.- 1990.- №1.- S.43-44. 
1778. Cəbiyev, Q. Abidələr, düşüncələr, problemlər  /Q.Cəbiyev 
//Arxeologiya və romantika.- Bakı, 1990.- S.13- 24. 
1779. Cəbrayılov,  İ. Tarixi abidələr milli mənlik  şüurunun forma-
laşdırılmasında mühüm vasitədir /İ.Cəbrayılov //Tarix, ictimaiyyət
coğrafiya tədrisi.- 1990.- №6.- S.60-62. 
1780.  Fətullayev, Ş. Tarixi abidələr mədəniyyət inciləridir /Ş.Fətul-
layev //Bakı.- 1990.- 25 dekabr. 
1781. Həsənəliyev, N.  İftixar qarışıq məyusluq /N.Həsənəliyev 
//Kommunist.- 1990.- 8 aprel. 
1782. Kəramət. Laqeydliyin yad naxışları:  Şəhərin bəzəkləri, 
yamaqları: [tarix və mədəniyyət abidələri] /Kəramət //Azərbaycan.- 1990.- 
№2.- S.185-184.  
1783. Qədim tariximizə aid abidələr //Bakı.- 1990.- 26 fevral. 
1784. Qiyasi, C.  Dərbənd səddi: [əsası V yüzillikdə qoyulan abidə 
haqqında] /Q.Qiyasi //Qobustan.- 1990.- №3.- S.5-9. 
1785. Sadıq, İ. Tarixdən silinmiş adlar: [Azərbaycan toponimlərinin 
tədricən dəyişdirilməsi məsələsi haqqında] /İ.Sadıq //Ulduz.- 1990.- №6.- 
S.55-63. 
1786. Sədiyev, Ş. Toponimlərarası əlaqələr: [coğrafi adların öyrənil-
məsi haqqında] /Ş.Sədiyev //Elm.- 1990.- 24 fevral. 
 
1991 
1787. Həsənov, H.S. Abidələrimiz /Hacı Sabir Həsənov //İncəsənət.- 
1991.- 2 aprel.- S.4. 
1788. Feyzullayeva, T.  Bərpa sənətinə  məhəbbətlə: [Bərpa mərkə-
zinin fəaliyyəti haqqında] /T.Feyzullayeva //Bakı.- 1991.- 27 dekabr. 
1789. Fətullayev, Ş. “Vaxt keçir harayımız eşidilmir” və yaxud tarixi 
abidələrimizə biganəlik haqqında /Ş.Fətullayev //Bərəkət.- 1991.- 18 iyun. 
1790. Məmmədbəyov, K. Memarlıq abidələrinin bərpası /K.Məm-
mədbəyov, C.Məmmədbəyova-Mehmandarova //Qobustan.- 1991.- №1.- 
S.69-70. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
192 
1791. Nəbioğlu, A. Daşlarda yaşayan dastanımız /A.Nəbioğlu //Mə-
dəni-maarif işi.- 1991.- №2.- S.1-3. 
1792. Poladova, M. Pir Hüseyn və Şeyx Xorasan xanəgahları: [t.e.d. 
Məşədixanım Nemətova ilə müsahibə] /M.Poladova //Elm və  həyat.- 
1991.- №9-10.- S.16-20. 
 
1992 
1793. Abidələr xalqın simasıdır //Mədəniyyət.- 1992.- 9 yanvar. 
1794. İbayev, H. Abidələrimizi düşünərkən /H.İbayev //Mədəniy-
yət.- 1990.- 16 aprel. 
1795. Məmmədzadə, G. Abidələrimiz: tarix evimiz: [qədim Azər-
baycan abidələri haqqında] /G.Məmmədzadə //İncəsənət.- 1992.- 21 aprel. 
 
1993 
1796. “Kitabi-Dədə Qorqud”da qalalarla bağlı  səhifələr //T.Rə-
suloğlu. Günəş dənizdən doğur.- Bakı, 1993.- S.59-68. 
 
1994 
1797. Muradov, V. Azərbaycanın tarixi memarlıq ansamblları 
/V.Muradov //Elm və həyat.- 1994.- №1.- S. 16-18. 
 
1995 
1798. Ələsgəroğlu, F. Azərbaycan haqqında daha bir həqiqət: [Mos-
kvada nəşr olunmuş “Azərbaycan. Qalalar. Qəsrlər” albomu haqqında] 
/F.Ələsgəroğlu //Soy.- 1995.- 27 may. 
1799. Məmmədov, V. “Azərbaycan. Qalalar. Qəsrlər”: [fotoqraf Fu-
ad Məmmədov və memar Cəfər Qiyasinin “İnterturan” konserninin spon-
sorluğu ilə Moskvada ingilis dilində nəşr olunmuş kitab-albomu haqqında] 
/V.Məmmədov //Azərbaycan.- 1995.- 20 may. 
 
1998 
1800. Bəylərqızı, Ş. Tariximiz özəlləşdirildi, indi də tarixi abidələri-
miz özəlləşdiriləcək  /Ş.Bəylərqızı //Rezonans.- 1998.- 11 mart 
1801. İsmayılov, L. Abidələr sökülür /L.İsmayılov //Hürriyyət.- 
1998.- 7 aprel. 
 
1999 
1802. Dostiyev, T. Azərbaycanın orta əsr şəhərləri: (Qəbələ, Mingə-
çevir, Beyləqan) /T.Dostiyev //Azərbaycan arxeologiyası.- 1999.- №1-2.- 
S. 28-34. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə