Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə52/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   158

Biblioqrafiya 
 
205
100-dən artıq abidənin pasport və  xəritəsini hazırlayıb /Q.Xaçınçaylı 
//Həftə içi.- 2014.- 12 mart.- S.8. 
1967. İbrahimov, K.  Mədəni irs və arxeoloji abidələrin öyrənil-
məsində yenilik: “Gis sistemi”nin içərişəhər qoruğunda tətbiqi /K.İbra-
himov //AMEA Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri:  İctimai və humanitar 
elmlər ser.- 2014.- C.10.- №1.- S.117-124. 
1968. Konfransda dövlət proqramı  çərçivəsində  həyata keçiri-
ləcək layihələr təqdim edilmişdir: [Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidə-
lərinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət 
Proqramı çərcivəsində] //Azərbaycan.- 2014.- 12 mart.- S.2. 
1969. Mehparə. Xalqımızın tarixi yaddaşı: “Abidələrimizi cəmiy-
yətə tanıtmalı, insanlara onların dəyərini başa salmalıyıq” /Mehparə 
//Mədəniyyət.- 2014.- 20 avqust.- S. 14. 
1970. Müseyibli, N. Tarixi abidələrə dövlət qayğısı /N.Müseyibli 
//Azərbaycan.- 2014.- 31 yanvar.- S.7. 
1971. Növbəti ünvan abidələrdi: [tarix və mədəniyyət abidələrinin 
qorunması ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər haqqında] //Azərbaycan.- 
2014.- 10 yanvar.- S.6.   
1972. Sarıyeva,  İ. Tariximizin memarlıq abidələri – qalalar /İ.Sarı-
yeva //Bakı xəbər.- 2014.- 2 oktyabr.- S.15.20  
1973. Tarixi abidələr bu gün və sabah: mühafizə problemləri
Qoruq və tarixi abidələrin mühafizləri üçün seminar-treninq //Mədəniy-
yət.- 2014.- 8 avqust.- S. 4. 19. 
1974. Tarixi-mədəni irsin tədqiqi, qorunması  və istifadəsi
[Azərbaycan Memarlıq və  İnşaat Universitetində eyni mövzuda elmi-
praktik konfrans keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2014.- 18 aprel.- S. 12. 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
206 
 
BAKI ŞƏHƏRİ VƏ BAKIƏTRAFI RAYONLARIN  
TARİXİ MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ VƏ TOPONİMLƏRİ 
 
Kitablar 
 
1939 
1975. Şceblıkin,  İ. Bakıda  Şirvanşahlar sarayı  /İ.Şceblıkin; çevir. 
D.Cavadlı; SSRİ EA Azərb. Filialı Azərb. Xalqları Tarixi Muzeyi.- Bakı: 
EAAzF nəşriyyatı, 1939.- 44 s. 
 
1955 
1976. Dadaşov, S. Bakının memarlıq abidələri /S.Dadaşov, M.Usey-
nov; red. Ə.Salamzadə; AzSSR EA Memarlıq və  İncəsənət  İn-tu.- Bakı: 
AzSSR EA, 1955.- 38 s. 
1977. Musayev, Q. Bakı /Qılman Musayev; red. M.Süleymanov.- 
Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955.- 118 s. 
 
1957 
1978. Əhmədov, A. Sovet Azərbaycanın paytaxtı: Bakı  şəhəri 
/A.Əhmədov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957.- 104 s. 
1979. Kərəmov, N. Abşerona və Böyük Qafqaza səyahət /Nurəddin 
Kərəmov; xüs. red. F.Əhmədov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957.- 177 s. 
Kitabda Bakının tarixi, abidələri,  Şirvanşahlar sarayı, Ramana kən-
dində XIV əsrdə tikilmiş qala bürcü, Atəşgah haqqında bəhs edilir [S.25-78]. 
 
1958 
1980. Azərbaycanın tarixi abidələri /Az SSR EA, Azərb. Tarixi 
Muzeyi; red. M.Qazıyev.- Bakı: AzSSR EA, 1958.- 148 s. 
Kitabda Bakının qədim abidələrindən də geniş şəkildə əks olunur. 
1981. Salamzadə,  Ə. Azərbaycanın memarlıq abidələri /Ə.Salam-
zadə.- Bakı: Azərnəşr, 1958.- 92 s. 
Kitabda Bakının abidələrinə geniş yer verilib. 
1982. Sarabski, H. Köhnə Bakı /Hüseynqulu Sarabski; tərt. ed. 
A.Sarabski; AzSSR EA Tarix İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1958.- 155 s. 
 
1959 
1983. Bakıda  Şirvanşahlar sarayı.  XV  əsr: qısa bələdçi /AzSSR 
EA, Azərb. Tarixi Muzeyinin Filialı; red. M.Qazıyev; tərt. ed. G.Əbilova 


Biblioqrafiya 
 
207
və b..- Bakı: AzSSR EA, 1959.- 35 s. 
1984. Hacınski, G. Bakı tarixi və diqqətəlayiq yerlər /G.Hacınski.- 
Bakı: AzSSR EA, 1959.- 197 s. 
 
1961 
1985. Katibli, M. Bakı keçmişdə, indi və gələcəkdə /Məcid Katibli; 
red. H.Tağızadə; AzSSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı, 
1961.- 71 s. 
 
1964 
1986. İsayev,  İ. Sosialist Bakısı 1920-1940-cı illər /İsfəndiyar 
İsayev; red. B.Qurbanov; AzSSR EA, Tarix İn-tu.- Bakı, 1964.- 194 s. 
 
1967 
1987. Musəvi, T. Bakı tarixinə dair orta əsr sənədləri /Tağı Musəvi; 
red. M.Seyfəddini; AzSSR EA, Tarix İn-tu.- Bakı, 1967.- 149 s. 
 
1968 
1988. İsmizadə, Ö. Bakı  Qız Qalası /Ömar İsmizadə, Ciddi Hüseyn
elmi red. R.Vahidov; rəssam N.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 34 s. 
 
1973 
1989. Qiyasi, C. Abşeron boyları: memarlıq haqqında söhbətlər 
/C.Qiyasi; red. Z.Balayev; rəs. S.Qəmbərov.- Bakı: Gənclik, 1973.-53 s. 
 
1984 
1990. Şirvanşahlar sarayı: [bələdçi] /tərt. S.Dadaşeva, E.Adıgözəlov; 
red. R.Acalov; tərc. ed. C.Cahangirov.- Bakı: Kommunist, 1984.- 52 s. 
 
1986 
1991. Babayev, B.  Əmircan /B.Babayev; rəy. M.İsmayılov; red. 
A.Qəmbərov.- Bakı: İşıq, 1986.- 51 s. 
1992. Bakı [Fotoalbom] /mətnin müəl. E.Ağayev.- Bakı: İşıq, 1986.- 
184 s. 
 
1993 
1993. Səlimov, T. Abşeronlular /Təvəkkül Səlimov; red. H.Quliyev; 
AEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1993.- 316 s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
208 
Kitab Abşeronun tarixi-etnoqrafik xarakteristikası, maddi mədəniy-
yəti, toponimləri və abidələri haqqındadır. 
 
1995 
1994. Həbiboğlu, V. Keşlə və keşləlilər /Vəli Həbiboğlu; red. S.Dər-
vişzadə; rəssam A.Mirbağırov.- Bakı: Örnək, 1995.- 268 s. 
 
1997 
1995. İbrahimov, N. XIX əsrin sonu XX əsrin  əvvəllərində Bakı 
şəhərinin siyasi və mədəni həyatı: [monoqrafiya] /Nizami İbrahimov; elmi 
red. M.İsmayılov; rəy. S.Qarayev.- Bakı: Ozan, 1997.- 132 s. 
1996. İlkin, Q. Sən köhnə Bakını tanıyırsanmı?: [qısa tarixi oçerklər] 
/Qılman İlkin.- Bakı: Şirvannəşr, 1997.- 68 s. 
 
1998 
1997. Aşurbəyli, S. Bakı  şəhərinin tarixi: Orta əsrlər dövrü /Sara 
Aşurbəyli; elmi red. Z.Bünyadov; tərc. ed. A.Bağırov; red. E.Məmməd-
yarova; rəssam T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 360 s. 
1998. İlkin, Q. Bakı  və bakılılar /Qılman  İlkin; red. M.Abasov; ön 
söz F.Qasımzadə.- Bakı: Zaman, 1998.- 384 s.  
1999. Səlimov-Şağani, T.  Şağan: Tarixi-arxeoloji-etnoqrafik və 
folklor araşdırması /Təvəkkül Səlimov-Şağani; AEA Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1998.- 148 s. 
2000.  Vəzirov, S. Bakı neft sənayesi: Təkamül tarixi, yeni faktlar, 
rəqəmlər /Süleyman Vəzirov, Ağaheydər İsayev.- Bakı: Elm, 1998.- 70 s. 
 
1999 
2001. İlkin, Q. Bakı  və bakılılar /Qılman  İlkin; red. A.Musayev; 
burax. məsul  Ə.Zabrati.-  Əlavələr edilmiş  və  təkmilləşdirilmiş II nəşri.- 
Bakı: Zaman, 1999.- 388 s. 
 
2000 
2002. Sarabski, H. Köhnə Bakı /Hüseynqulu Sarabski; red. H.Əfən-
diyev; burax. məsul H.İbrahimov.- Bakı: Minarə, 2000.- 128 s. 
 
2001 
2003. Səlimov-Şağani, T. Türkan /Təvəkkül Səlimov-Şağani; nəşr. 
red. V.Bəhmənli.- Bakı: XXI-YNE, 2001.- 128 s. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə