Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə65/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   158

Biblioqrafiya 
 
257
 
 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASININ  
MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ VƏ TOPONİMLƏRİ 
 
Kitablar 
 
1951 
2634. Bretanitski, L. Azərbaycan memarlığı abidələri /L.Bretanitski, 
Ə.Salamzadə; red. Q.Əlizadə; AzSSR EA. Memarlıq İn-tu.- Bakı: AzSSR 
EA, 1951.- 40 s. 
Kitabda Naxçıvanın qədim abidələri haqqında bəhs edilir. 
 
1959 
2635. Mehdiyev, H. Naxçıvan /Həsən Mehdiyev; red. K.Mehdiyev.- 
Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959.- 39 s.  
Kitabda Naxçıvanın tarixi abidələrindən və 1322-ci ildə naxcıvanlı 
memar Əyyub əl-Hafizin oğlu memar Əhməd tərəfindən Bərdədə tikilmiş 
türbədən bəhs olunur [S.7]. 
 
1970 
2636.  Fətullayev, Ş. Naxçıvan abidələri /Şamil Fətullayev; red. M.Nə-
cəfov; rəs. İ.Piçxadze; foto. H.Hüseynzadə.- Bakı: Gənclik, 1970.- 10 s. 
 
1975 
2637. Əliyev, V. Tarixin izləri ilə /Vəli  Əliyev; xüsusi red. Q.Əh-
mədov.- Bakı: Gənclik, 1975.- 76 s. 
Kitabda Naxçıvanın qədim abidələri haqqında bəhs edilir. 
 
1976 
2638. Salamzadə,  Ə. Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvani /Ə.Salam-
zadə; red. M.Hüseynov; AzSSR EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: 
İşıq, 1976.- 39 s. 
 
1977 
2639. Məmmədov, R. Naxçıvan  şəhərinin tarixi oçerki: orta əsrlər 
dövrü /Rauf Məmmədov; red. Ə.Hüseynov; AzSSR EA, Tarix İn-tu.- 
Bakı: Elm, 1977.- 156 s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
258 
1984 
2640. Qazıbəyov, R. Araz üzərində  şəfəq /Rəşid Qazıbəyov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1984.- 67 s. 
Kitabçada Naxçıvanın keçmişindən, bugünündən və  gələcəyindən, 
toponimlərindən bəhs olunur.  
2641. Quliyev, C. Sovet Naxçıvanı /Cəmil Quliyev, Qaraş  Mədətov, 
Asəf Nadirov; red. E.Salayev.- Bakı: Azərnəşr, 1984.- 134 s. 
Kitabda Naxçıvanının tarixindən və abidələrindən də danışılır. 
 
1985 
2642. Salamzadə,  Ə.  Azərbaycan memarlığının Naxçıvan məktəbi 
abidələri /Əbdülvahab Salamzadə, Kamil Məmmədzadə; elmi red. M.Hü-
seynov; AzSSR EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu. Arxeologiya və etnoq-
rafiya sekt.- Bakı: Elm, 1985.- 265 s. 
 
1992 
2643. Naxçıvan yaşayır, döyüşür...  /tərt.: Mirzə  Əsgərov, Fərhad 
Cəfərquliyev; Akif Axundov.- Bakı: Azərbaycan, 1992.- 20 s. 
Kitabda Naxçıvan MR-nın tarixi, şəhərləri, kəndləri, mədəniyyəti 
haqqında ensiklopedik məlumatlar verilmişdir. 
 
1996 
2644. Musayev, İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində 
siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər) /İsmayıl 
Musayev; elmi red. A.Hacıyev.- Bakı: BDU, 1996.- 385 s. 
Kitabda Naxçıvan və Zəngəzur abidələrindən də danışılır. 
 
1997 
2645. Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri: 9 məhərrəm 1140 (27 
avqust 1727) /giriş və tərc. müəl. Z.Bünyadov, H.Məmmədov (Qaraman-
lı); AEA Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: Sabah, 1997.- 336 s. 
Kitabda Naxçıvanın tarixi abidələrindən də danışılır. 
1999 
2646. Qədim Naxçıvanda bayram - 75 /tərt. A.Muradverdiyev, 
N.İbrahimov.- Bakı: Azərbaycan, 1999.- 288 s. 
Naxçıvan MR-nın 75 illiyinə həsr edilmiş kitab, onun tarixi, rayonları, 
kəndləri və abidələri haqqındadır. 
2647. Sadıqoğlu, A. Naxçıvan qədim diyardır /A.Sadıqoğlu.- Bakı: 
Steyk kiçik müəssisəsi, 1999.- 16 s. 


Biblioqrafiya 
 
259
Naxçıvan MR-nın 75 illiyinə  həsr olunmuş kitabçada onun qədim 
tarixindən, zəngin təbiətindən, abidələrindən bəhs edilir. 
 
2001 
2648. Babayev, S. Əfsanələr diyarı: Naxçıvan diyarının təbiət abidə-
ləri və onlarla əlaqəli əfsanələr /Səfərəli Babayev; elmi red.: B.Budaqov; 
foto. N.Babayev.- Bakı: Elm, 2001.-288 s. 
2649. Hacıyev, İ. Naxçıvan və naxçıvanlılar /İsmayıl Hacıyev, Şükür 
Məmmədov; elmi red. V.Piriyev; red. İ.Cəfərov; elmi məsl. İ.Həbibbəyli.- 
Bakı: Elm, 2001.- 280 s. 
2650. Naxçıvan Muxtar Respublikası:  [Naxçıvan ensiklopediya-
sının materialı əsasında].- Bakı: Elm, 2001.- 220 s. 
2651. Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri: 9 məhərrəm 1140 
(27 avqust 1727) /araşd., qeyd və  şərhl. müəl. H.Məmmədov (Qara-
manlı); tərc. ed. Z.Bünyadov və H.Məmmədov (Qaramanlı); AMEA akad. 
Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: Elm, 2001.- 376 s. 
Kitabda Naxçıvan sancağının tarixi daha geniş xronoloji çərçivədə 
araşdırılmış, abidələri də qeyd edilmişdir. 
 
2002 
2652. Əliyev, V. Naxçıvan /Vəli Əliyev; red. İ.Babayev.Bakı: XXI-
YNE, 2002.- 320 s. 
2653. Qasımova, L. Yaycı  və yaycılılar: 2 hissədə /Leyla Qasımo-
va.- Bakı: Şirvannəşr, 2002.- H.I.- 300 s. 
Kitab Naxçıvan elinin qədim bir kəndindən - Yaycıdan, onun abi-
dələrindən, toponimlərindən bəhs edir. 
 
2003 
2654. Əlirzayev,  Ə. Nehrəm: Tarixi, iqtisadi, siyasi-mənəvi mühiti 
(reallıqlar, baxışlar, düşüncələr, perspektivlər) /Əli  Əlirzayev.- Bakı: 
Adiloğlu, 2003.- 408 s. 
2655. Səfərli, F. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında 
dini mərkəzlərin rolu: [monoqrafiya] /Fəxrəddin Səfərli; elmi red. 
M.Nemət; NDU.- Bakı: Elm, 2003.- 392 s. 
 
2004 
2656. Naxçıvan diyarının yer yaddaşı /Budaq Budaqov, Q.Qey-
bullayev; elmi red. S.Babayev; red. R.Kərimova; AMEA, Yer Elmləri 
bölm.- Bakı: Nafta Press, 2004.-118s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
260 
2005 
2657. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası: 2 cilddə 
/baş red. Y.Mahmudov.- Bakı: Lider, 2005.- C.2.- 472 s.  
Kitabda Naxçıvanın tarixi-memarlıq abidələri, Mömünə xatun türbəsi, 
Yusif ibn Küseyir türbəsi, Memar Əcəmi Naxçıvanın abidəsi, Qarabağlar 
memarlıq kompleksinin [S.243-246], Naxçıvan xanlığının evinin [S.249] 
fotoşəkilləri verilmişdir. 
2658. Xəlilov, E.  Həqiqəti demişəm, deyirəm, deyəcəyəm...  /Eldar 
Xəlilov; red. İ.Türkay.- Bakı: Vektor, 2005.- 282 s. 
Kitabda Ordubadın Tivi kəndi və onun adət-ənənəsi, kəndin söz 
boxçası, toponimləri barədə yazılmışdır. 
2659. Məmmədov, N.  Vətən dərdi /Nizami Məmmədov; elmi red. 
M.Seyfəddini.- Bakı: Nurlan, 2005.- H.I.- 238 s.  
Kitabda müəllifin Naxçıvan və Ordubad ərazilərində  bəzi yer adla-
rının açılışı ilə bağlı müxtəlif fikirlərə münasibəti izah və təhlil edilmişdir. 
2660. Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət /tərt., ərəb əlifb. translit. ed., 
izah və qeyd. müəl. F.Xəlilov; elmi red. T.Həsənzadə.- Bakı: Nurlan, 2005.- 
196 s. 
Kitabda Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti Naxçıvan şöbəsi-
nin 1925-1928-ci illərdə fəaliyyətini əks etdirən 41 protokolun tam mətni, 
faksimilesi və bu cəmiyyətlə əlaqədar olan bəzi arxiv sənədləri və mətbu 
materiallar ilk dəfə olaraq toplu şəklində təqdim olunur. 
2661. Valeh, H. Bir tarixdir Ordubad /Həsən Valeh; red. A.Məm-
mədli.- Bakı: Nurlan, 2005.- 223 s. 
2662. Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə /AMEA, Naxçıvan bölm.; 
red. hey. B.Budaqov [və b.]; burax. məsul. V.Talıbov; [məqalələrin müəl. 
Y.Axundlu [və b.].- Naxçıvan, 2005.- C.2.- 376,[5] s.+[19] v. 
2663. Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə /AMEA, Naxçıvan bölm.; 
red. hey. B.Budaqov [və b.]; burax. məsul. V.Talıbov; [məqalələrin müəl. 
Y.Axundlu [və b.].- Naxçıvan, 2005.- C.I.- 356 s. 
 
2006 
2664. Nəqşican, L. Naxçıvannamə /Leyla Nəqşican; red. A.İsabəyli.- 
Bakı: Şirvannəşr, 2006.- 200 s. 
Kitabda Naxçıvanın abidələrindən, adət-ənənəsindən söhbət açılır. 
2665. Nikbin, C. Üstüpüyə gedən yol /Camal Nikbin.- Bakı:  Şir-
vannəşr, 2006.- 142 s. 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə