Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə66/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   158

Biblioqrafiya 
 
261
2007 
2666. Əliyev, F. Naxçıvan xanlığı /Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev
red. Z.Şahverdiyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 117 s. 
2667. Əliyev, Q. Memar Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığında ahəng-
darlıq /Qadir Əliyev; elmi red. və ön söz müəl. C.Qiyasi.- Bakı:  Şərq-
Qərb, 2007.- 159, [2] s. 
2668. Məmmədov, S. Azərbaycan tarixi: Ən qədimdən 2006-cı ilə-
dək: [dərslik] /Süleyman Məmmədov; red. Y.Mahmudov; rəy.: V.Əliyev, 
T.Vəliyev, O.Sultanov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 392 s.  
Kitabda Qobustan neolit dövr abidələri [S.8-9], Gəncə  ətrafında qə-
dim yaşayış  məskənləri [S.9-11], Mingəçevir abidələri [S.34], Şəmkir-
Qazax zonasının abidələri [S.40], Naxçıvan memarlıq abidələri [S.47,63], 
Şamaxı [S.66-67,190], Quba [S.194-198], Gəncə [S.207-108], Bakı 
[S.209-210], Qəbələ, İlisu abidələri [S.212-213] haqqında məlumat verilir. 
2669. Seyidov, T. Sədərək dünya coğrafiyaşünaslarının, diplomatla-
rının və alimlərinin gözü ilə /Tofiq Seyidov; red. N.Əliyev.- Bakı: ADPU-
nin mətbəəsi, 2007.- 39 s. 
 
2008 
2670.  Aslanlı, N. Biləv: Təbiəti, toponimikası, tarixi etnoqrafiyası: 
[elmi-publisistik toplu] /Həmid Aslanlı; red. F.Əmirov.- Bakı: Nəşriyyat və 
Poliqrafiya şirkəti MMC, 2008.- 460 s. 
2671. Quliyev,  Ə. Naxçıvan kəhrizləri /Əlövsət Quliyev; elmi red. 
Q.Məmmədov; ön söz. müəl. V.Baxşəliyev.- Bakı: Nurlan, 2008.-164 s. 
Kitabda Naxçıvanın kəhriz sistemləri və onların üzərində inşa edilmiş 
tarixi abidələr – “qırxpillələr”dən, onların memarlıq və konstruktiv 
elementlərindən, kəhriz sularının sərflərindən, keyfiyyətindən, qazılma-
sında istifadə olunan alətlərdən, quruluşundan, onların parametrlərindən 
və tarixindən bəhs edilir. 
 
2009 
2672. Bağırov, F. Tarixin yaddaşı /Feyruz Bağırov; red. T.Əliyev, 
V.Vəliyev.- Naxçıvan, 2009.- 420 s.  
Kitabda Naxçıvan  ərazilərində e.ə.-dən başlayaraq sosial-tarixi ha-
disələr xronoloji ardıcıllıqla göstərilmişdir. 
2673. Əlirzayev,  Ə. Nehrəm uşaqları: faktor və mülahizələr /Əli 
Əlirzayev.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 139 s.  
Kitabın “Nehrəm uşaqlarının xarakteri və  həyat, iş  fəaliyyətləri xü-
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
262 
susiyyətləri” bölməsində Nehrəm toponimlərinə geniş yer verilmişdir 
[S.25-32]. 
2674.  Əliyeva, H. Naxçıvan necə döyüşdü, necə müdafiə olundu 
/Hafizə Əliyeva; red. Ş.Quliyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 167 s. 
Kitabda yer-yurd adlarından geniş istifadə olunur. 
2675. Qasımov, Ə. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan 
Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri /Ədalət Qasımov; elmi red. 
Y.Mahmudov; AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 
2009.- 302 s. 
Monoqrafiyada ümummilli lider Heydər Əliyevin XX əsrin 70-ci illə-
ri - 80-ci illərin 1-ci yarısında Naxçıvan MR-nın tərəqqisi, abidələrinin 
qorunması naminə göstərdiyi çoxşaxəli fəaliyyəti təhlil edilmişdir. 
 
2010 
2676. Azərbaycan Respublikası, Naxçıvanın  tarixi atlası.- Bakı: 
Azərbaycan Respublikası və Xəritəçəkmə Komitəsi, 2010.- 55 s. 
Naxçıvanın Daş Eneolit, Tunc, Dəmir, Antik dövr, Orta əsr 
mədəniyyəti, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək,  Şahbuz,  Şərur 
rayonlarında olan memarlıq və epiqrafik abidələri haqqında. 
2677. Nuh peyğəmbər, dünya  tufanı  nə Naxçıvan.  - 24-25 aprel 
2009-cu ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları /AMEA 
Naxçıvan Bölməsi A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu; NDU; baş  məsl. 
V.Talıbov; red. hey.: İ.Hacıyev və b..- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 299 s. 
Kitabda Naxçıvanın tarixi, abidələri, yaşayış yerləri, türbələri, “Nuh” 
türbəsinin tarixi haqqında məlumat verilmişdir. 
 
2012 
2678. Əliyeva, R. Memar  Əcəmi  Əbubəkr oğlu Naxçivani /Rahibə 
Əliyeva; lay. rəhb. E. Qasım-zadə; Azərb. Resp.-nın Memarlar İttifaqı.-
Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 74, [1] s. 
 
 


Biblioqrafiya 
 
263
 
 
Naxçıvan MR-nın memarlıq abidələri və toponimləri  
dövri mətbuatda 
 
1927 
2679. D.A. Azərbaycanın köhnə abidələrindən Naxçıvan minarələri 
//Yeni fikir.- 1927.- 27 yanvar. 
2680. Naxçıvan qalası  təhlükə  qarşısında: [Azərbaycanın asari 
ətiqələrindən Mömünə xanımın məqbərəsi haqqında] //Kommunist.- 
1927.- 9 oktyabr. 
 
1930 
2681. Mirheydər-zadə.  Əlincə qalasının kəşf edilməsi /Mirheydər-
zadə //Azərbaycanı öyrənmə yolları.- 1930.- №4-5.- S.78-80. 
 
1959 
2682. Hüseynov, B. Görkəmli memarın möhtəşəm  əsəri: Möminə 
Xatun türbəsi /B.Hüseynov, R.Məmmədov //Şərq qapısı.- 1959.- 26 mart. 
 
1960 
2683. Bağırzadə, T. Möminə Xatun türbəsinin interyer xüsusiyyətlə-
ri /T.Bağırzadə //Azərbaycan memerlıq abidələrinin restavrasiya məsələlə-
ri.- Bakı, 1960.- S.51-64. 
 
1961 
2684. Hüseynzadə, L. “Çeltəran” abidəsi: [Ordubad rayonunun Nüs-
nüs kəndində yerləşən “Çeltəran” və ya “Celtənan” adlı abidə haqqında] 
/L.Hüseynzadə//Şərq qapısı.- 1961.- 12 iyun. 
2685. Sultanov,  Ə. Qarabağlar memarlıq kompleksi: Naxçıvanın 
Qarabağlar kəndi /Ə.Sultanov //Şərq qapısı.- 1961.- 31 yanvar. 
 
1967 
2686. Salamzadə,  Ə. Naxçıvanın memarlıq inciləri /Ə.Salamzadə 
//Sovet kəndi.- 1967.- 16 fevral. 
 
1969 
2687. Əliyev, E. Gözəl məqbərə: Mömünə Xatun məqbərəsi 
/E.Əliyev //Şərq qapısı.- 1969.- 28 fevral. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
264 
2688. Əliyev, V. Naxçıvanın qədim tarixi abidələri /V.Əliyev //Tarix, 
İctimaiyyat tədrisi.- 1969.- № 1.- S. 59-64. 
2689. Məmmədov, R. Əlincə, yoxsa Alancik? /R.Məmmədov //Elm 
və həyat.- 1969.- № 5.- S.19 
 
1970 
2690. Əliyev, V. Naxçıvanın qədim qalaları /V.Əəliyev //Şərq 
qapısı.- 1970.- 1 avqust. 
2691. İbrahimov, K. Abidələr danışır /K.İbrahimov //Şərq qapısı.- 
1970.- 28 yanvar. 
 
1971 
2692. Əliyev, V.  Fərhad evi: [Naxçıvanın Zorbulaq ərazisində yer-
ləşən abidə haqqında] /V.Vəliyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 27 
mart.- S.15. 
2693. İsmayılzadə,  İ. Bir torpağın rəngləri /İ.İsmayılzadə //Ədə-
biyyat və incəsənət.- 1971.- 4 dekabr.- S.12-15. 
2694. Məmmədov, R.  Əlincə qala /R.Məmmədov //Sovet kəndi.- 
1971.- 23 oktyabr. 
 
1972 
2695. Əliyev, V. Tarixin yeni səhifələri: [Naxçıvanın İliç rayonunun 
Şaxtaxtı  kəndinin qədim abidələri haqqında] /V.Əliyev //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1972.- 15 yanvar.- S.12-13. 
2696. Məmmədzadə, K. Nadir memarlıq abidəsi: [Ordubad şəhərin-
də XVIII əsrə aid olan abidə haqqında] /K.Məmmədzadə //Elm və həyat.- 
1972.- №4.- S.16. 
 
1973 
2697.  Əliyev, Ə. Babalarımızın yadigarına ehtiram: Naxçıvan abidə-
lərini qoruyaq /V.Əliyev //Azərbaycan müəllimi.- 1973.- 21 sentyabr.- S.4. 
2698. Əliyev, V. Govurqalanın sirri /V.Əliyev //Tarix, ictimaiyyət
coğrafiya tədrisi: metodiki məqalələr məcmuəsi.- 1973.- №6.- S.41-43. 
2699. Əliyev, V. Xalqın yaradıcılıq çeşməsi /V.Əliyev //Ədəbiyyat 
və incəsənət.- 1973.- 1 sentyabr.- S.14-15. 
2700. Əliyev, V.  Qədim Naxçıvan haqqında:  Şaxtaxtı abidələri.  Şə-
rurun qədim qalaları /V.Əliyev //Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi: 
metodik məqalələr məcmuəsi.- 1973.- №1(55).- S.50-55. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə