Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə70/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   158

Biblioqrafiya 
 
277
2871. Məmmədov, M. Qarabağların daş yaddaşı. Bu kənd öz tarixi 
və memarlıq abidələri ilə öyünür /M.Məmmədov //Azərbaycan.- 2009.- 1 
fevral.- S.6. 
2872. Məmmədov, M. Naxçıvan buzxanası /M.Məmmədov //Azər-
baycan.- 2009.- 5 mart.- S.7. 
2873. Məmmədov, M. Naxçıvanın memarlıq inciləri /M.Məmmədov 
//Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2009.- №7.- S.46-48. 
2874. Məmmədov, M. Şahbuz həm də  qədim tarixi ilə öyünür 
/M.Məmmədov //Azərbaycan.- 2009.- 11 dekabr.- S.4 
2875. Məmmədov, M. Tarixi abidələri ilə öyünən diyar: bu, 
Naxçıvandır /M.Məmmədov //Mədəniyyət.- 2009.- 23,29 yanvar.- S.6. 
2876. Muradoğlu, N. Üçgünbəzli  Əylis hamamı /N.Muradoğlu 
//Azərbaycan.- 2009.- 24 yanvar.- S.6. 
 
2010 
2877. Aslanov, M. Naxçıvan – Azərbaycan tarixində Nuhun yadi-
garı: [ikinci məqalə] /M.Aslanov //Kaspi.- 2010.- 2 dekabr.- S.11. 
2878. Aslanov, M. Naxçıvan – tarixin və Nuhun yadigarı 
/M.Aslanov //Kaspi.- 2010.- 8 noyabr.- S.11. 
2879. Bəylərli, T. Naxçıvanda yeni abidələr aşkar olunub /T.Bəylərli 
//Mədəniyyət.- 2010.- 7 aprel.- S.9. 
2880. Bəylərli, T. Tarixi faktlar göstərir ki, Naxçıvan MR ərazisində 
ermənilərə  məxsus heç bir tarxi abidə yoxdur /T.Bəylərli //İki sahil.- 
2010.- 23 iyun.- S.14. 
2881. Əliyev, H. XII  əsrin yadigarı – Mömünə Xatun məqbərəsi 
/H.Əliyev //Mədəniyyət.- 2010.- 16 aprel.- S.9. 
2882. Əliyeva, Z. Yada düşər xatirələr...: [Əshabi-Kəhf mağarası 
haqqında] /Z.Əliyev //Paritet.- 2010.- 9-10 dekabr.- S.13. 
2883. Mənsumə, A. Abidələr şəhəri – Ordubad /A.Mənsumə //Möv-
qe.- 2010.- 14 oktyabr.- S.4. 
2884. Tarixin sirləri ilə dolu “Əshabi-Kəhf” mağarası //Azadlıq.- 
2010.- 27 noyabr.- S.13. 
2885. Yurdoğlu, E. Daşlar üzərindən başlanan həyat: [Kəngərli r-
nun Qarabağlar kəndindəki tarixi memarlıq abidələri haqqında] /E.Yurd-
oğlu //Mədəniyyət.- 2010.- 12 fevral.- S.14. 
2886. Zərbəliyev, C. Əshabi-Kəhf – müqəddəs məkan /C.Zərbəliyev 
//Mədəniyyət.- 2010.- 1 sentyabr.- S.14. 
2887.  Zərbəliyev, C. Memar ömrü. Əcəmi Naxçıvani: “Biz gedərik 
– bizdən xatirə qalar” /C.Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2010.- 29 oktyabr.- S.8. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
278 
2011 
2888. Abbasabad: [XIX əsrdə fransızlar tərəfindən tikilmiş qala 
haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 5 avqust.- S. 14. 
2889. Ceyhun. Ordubadın incisi: Qeysəriyyə abidəsi /Ceyhun 
//Mədəniyyət.- 2011.- 10 avqust.- S.15. 
2890. Əlincə qalası //Şərq.- 2011.- 14 may.- S.11. 
2891. Əzimova, S. Naxçıvanın baş tacı: Mömünə Xatun türbəsi 
/S.Əzimova //İki sahil.- 2011.- 6 avqust.- S.13. 
2892. Gilançay vadisinin tarixi incisi - Gilan türbəsi: [Ordubad 
şəhərindəki eyniadlı türbə haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 2 mart.- S.13. 
2893. Mehparə.  Şərq memarlığının inciləri: Naxçıvan türbələri 
/Mehparə //Mədəniyyət.- 2011.- 29 iyul.- S.8. 
2894. Məhərrəmova, T. Memar Əcəminin şah əsəri: [Naxçıvandakı 
Möminə Xatun türbəsi haqqında] /T.Məhərrəmova //Kaspi.- 2011.- 9 
fevral.- S.12. 
2895. Məmmədov, M. Açıq səma altında muzey: Ordubad abidələri 
/M.Məmmədov //Qobustan.- 2011.- №2.- S.38-41. 
2896. Məmmədov, M. Naxçıvan buzxanası: Abidələr /M.Məm-
mədov //Qobustan.- 2011.- №1.- S.90-91. 
2897. Məmmədov, M. Naxçıvanda qədim qala divarları bərpa edilir  
/M.Məmmədov //Azərbaycan.- 2011.- 20 aprel.- S.6.  
2898. Məmmədov, M. Ordubadın memarlıq inciləri /M.Məmmədov 
//Azərbaycan.- 2011.- 20 mart.- S.9. 
2899. Mömünə Xatun türbəsi və Qarabağlar abidəsinin YUNESKO-
nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi istiqamətində iş 
aparılır //Azərbaycan.- 2011.- 8 fevral.- S.7. 
2900. Naxçıvanın Araza gömülən “fransız” qalası: Fransız mütə-
xəssislərinin əl işi – Abbasabad //Azadlıq.- 2011.- 5 avqust.- S.14. 
2901. O, Naxçıvandır, nəqşi-cahandır... //Azadlıq.- 2011.- 11 fev-
ral.- S.15. 
2902.  Ordubad - möcüzələrdən doğulan qoruq şəhər...:  Altı yüz 
tarixi mədəniyyət abidəsi //Azadlıq.- 2011.- 25 fevral.- S.15; 14 may.- S.11. 
2903. Ordubadda tarixi abidələr  bərpa olunur //Zaman.- 2011.- 
18-19 yanvar.- S.12. 
2904. Yenilməz,  əyilməz, alınmaz  Əlincə...: Qalanın  əzəməti və 
mühüm önəmi //Azadlıq.- 2011.- 26 aprel.- S.13. 
 


Biblioqrafiya 
 
279
2012 
2905. Aygün. Ordubadın danışan abidələri: [AMEA Arxeologiya və 
Etnoqrafiya  İnstitutunun “Xarabagilan arxeoloji ekspedisiyası” tədqiqat 
işlərinin yekunu haqqında] /Aygün //Olaylar.- 2012.- 22-24 sentyabr.- 
S.13.  
2906. Culfanın Nəhəcir abidələr  kompleksi: Eramızdan  əvvələ 
aid qədim qala //Azadlıq.- 2012.- 1 sentyabr.- S.14.  
2907. Həsənov,  Ə.  Qədim qala Naxçıvanın mübarizə simvoludur: 
[“Köhnəqala”, “Torpaqqala” adları ilə  məşhur olan Qədim qala abidəsi 
haqqında] /Ə.Həsənov //Azərbaycan.- 2012.- 26 avqust.- S.6.  
2908. Hürufilərin məkanı  Əlincəçay xanəgahı: Böyük tarixi 
hadisələrin şahidi... //Azadlıq.- 2012.- 14 avqust.- S.14. 
2909. Hüseynov, S. Naxçıvanın qədim qalası: dünənə açılan pəncə-
rə: [qədim Yəzdəgird qalası haqqında] /S.Hüseynov //Xalq qəzeti.- 2012.- 
26 avqust.- S.7.  
2910. Nəbiyeva, Ş. İpək yoluna düzülən incilər: Bir abidənin tarixçə-
si: [Şahbuz r-da, Batabat yaylağında yerləşən Fərhad evi abidəsi haqqın-
da] /Ş.Nəbiyeva //Azərbaycan.- 2012.- 23 sentyabr.- S.6.  
2911. Nuh peyğəmbər türbəsi nələrdən xəbər verir?: Nuhun mə-
zarı Naxçıvandadırmı? //Azadlıq.- 2012.- 15 sentyabr.- S.14.  
2912. Ordubad rayonunda yeni məscid tikilmişdir: [Sabirkənddə] 
//Azərbaycan.- 2012.- 4 fevral.- S.3. 
2913. Ordubadın gözəl Gənzəsi:  Gəncə ilə eyni kökdən... 
//Azadlıq.- 2012.-22 may.- S.14. 
2914. Ordubadın məşhur ibadət  ocaqları //Azadlıq.- 2012.- 1 
avqust.- S.14.  
2915. Rəhimoğlu, R. Mömünə Xatun məqbərəsi və onunla bağlı 
aparılan araşdırmalar /R.Rəhimoğlu //525-ci qəzet.- 2014.- 15 may.- S.8. 
2916. Tarixin izlərini qoruyan  Kəngərli abidələri  //Azadlıq.- 
2012.- 28 avqust.- S.14. 
2917. Xaraba Gilanın yeni  tapıntıları: Qədim  şəhərin sirlərini 
açan Rəsul dərəsi //Azadlıq.- 2012.- 22-23 yanvar.- S.14. 
2918. Zərbəliyev, C.  Məzarüstü türbənin izi ilə /C.Zərbəliyev 
//Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S.15. 
 
2013 
2919. Dədə Qorqud zamanından qalan Qazançı: Qazan xanın 
adını yaşadan qala: [Culfa rayonu] //Azadlıq.- 2013.- 19 noyabr.- S.14.  
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
280 
2920. Həsənov, Y.  Ordubadın qırxpilləli kəhrizləri /Y.Həsənov 
//Azərbaycan.- 2013.- 17 fevral.- S.7. 
2921. Nəsrəddinov, N. Naxçıvan “Əshabi-Kəhf”i: [Kərim  İsma-
yılzadənin “Ölən şəhər” əsəri haqqında] /N.Nəsrəddinov //Olaylar.- 2013.- 
26 dekabr.- S.13. 
2922. Tofiq, H. Naxçıvanda “Buzxana” abidəsi istifadəyə verilib 
/H.Tofiq //Azad Azərbaycan.- 2013.- 7 iyul.- S.3. 
2923. Uzaq tarixin yaxın bələdçiləri: Şahbuzun keçmişindən xəbər 
verən abidələr //Azadlıq.- 2013.- 18 noyabr.- S.14. 
 
2014 
2924. Abdullayeva, S. Azərbaycanın dövlətçilik və  mədəniyyət 
tarixində Naxçıvanın yeri və rolu /S.Abdullayeva //525-ci qəzet.- 2014.- 3, 
4, 5, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27 sentyabr. 
2925. Aygün. Naxçıvan ərazisində tapılan abidələr nələrdən danışır? 
/Aygün //Olaylar.- 2014.- 4 sentyabr.- S.4. 
2926. Azərbaycan qalaları: Əlincə qalası //Yeni həyat.- 2014.- 15-
21 noyabr.- S.4. 
2927. Baxşəliyev, V. Naxçıvanın tarixi coğrafiyasına aid yeni faktlar 
/V.Baxşəliyev //Azərbaycan.- 2014.- 7 mart.- S.7. 
2928. “Əlincəqala” abidəsi bərpa edilir: Tariximizin əyilməzlik və 
mübarizlik rəmzi //Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 8.  
2929. Naxçıvanın qədim qalası:  dünənə açılan pəncərə: [Yəzdə-
gird qalası haqqında] //Xalq qəzeti. - 2012.- 26 avqust.- S. 7. 
2930. Rəhimoğlu, M. Möminə Xatun məqbərəsi və onunla bağlı 
aparılan araşdırmalar /M.Rəhimoğlu //525-ci qəzet.- 2014.- 15 may. - S.8.     
2931.  Sadıqov, A. Heydər Əliyev və Naxçıvan abidələri /A.Sadıqov 
//İki sahil.- 2014.- 3 aprel.- S.21.   
2932.  Tofiq, H. “Əlincəqala” abidəsinin bərpası davam edir: [Culfa 
r-nu] /H.Tofiq //Azad Azərbaycan.- 2014.- 22 iyul.- S.7.  
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə