Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr doc



Yüklə 4,54 Kb.

səhifə93/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   158

Biblioqrafiya 
 
369
1997 
3811. Çələbi, E. Səyahətnamə: Azərbaycan tarixinə aid seçmələr 
/Evliya Çələbi; türk dil. işl. S.Onullahi; elmi red.: F.Əliyev, E.Məm-
mədyarova.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 92 s. 
Kitabda Qarabağın şəhərləri və kəndləri, tarixi abidələri, yerli adətləri 
və s. haqqında məlumatlar verilmişdir. 
3812. Əliyev,  İ. Qarabağın alban abidələri /İqrar  Əliyev, K.Məm-
mədzadə; ixt. red. Q.Xəlilov; red.: T.Babayev, E.Hüseynova; rəs. T.Məli-
kov; Azərbaycan Tarix və  Mədəniyyət Abidələrini Mühafizə  Cəm-ti.- 
Bakı: Azərnəşr, 1997.- 32 s. 
 
1998 
3813. Abbasoğlu, B. Seyidlidə bitən qeyrət /Baxşeyiş Abbasoğlu; 
red. S.Ağayev.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 128 s. 
Kitab Ağdam r-nun Seyidli kəndinin abidələri və toponimləri haqqın-
dadır. 
3814. Çingizoğlu, Ə. Qarabağın aran ağzı – Arazbar: Etnoqrafik ciz-
gilər, çöl axtarışları və araşdırmaları, folklor örnəkləri /Ənvər Çingizoğlu, 
Şükür Şənol; rəy. Məti Osmanoğlu; red. K.İbrahimov.- Bakı: Ozan, 1998.- 
101 s. 
3815. Əlibəyzadə, E. Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət 
tarixi: (İslamaqədərki dövr) /Elməddin Əlibəyzadə; elmi red.: K.Vəliyev, 
Ş.Əliyev.- Bakı: Gənclik, 1998.- 341 s. 
Əsərdə  qədim dünyamızın ulu kitabı “Avesta” və dastanlarımızda 
işlənən Qarabağ toponimlərdən də bəhs edilir. 
3816. Kazımov, Q. Dilimiz tariximiz /Qəzənfər Kazımov; red. 
H.Mirzəyev.- Bakı: Elm, 1998.- 280 s. 
Kitab Qarabağın Cəbrayıl r-nu Soltanlı  kəndinin abidələri və yer-
yurd adları haqqındadır. 
3817. Qırxqızlı, Q.  Qırxqızda qartal yuvası /Q.Qırxqızlı; red. 
V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1998.-144 s. 
Kitabda Qarabağın Xocalı rayonunun Kosalar kəndi haqqında da 
qeydlər verilmişdir. 
 
1999 
3818. Əliyeva, N. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində /Nər-
giz Əliyeva; elmi red. N.Vəlixanlı; rəy.: M.Nemətova, Y.Nəsibov; AEA, 
A.Bakıxanav ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 244 s.  
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
370 
Kitabda müəllifin “Kitab əl-Müstərək”  əsərində Azərbaycan topo-
nimləri, Bərdə, Aran adları, qədim  şəhərlər haqqında araşdırmalar  şərh 
edilir. 
3819. İmamzadə,  İ.  Qəm leysanı: [Publisistika] /İsmayıl  İmanzadə, 
Tariyel Abbaslı; red. Q.Qarannı.- Bakı: XXI əsr Yeni Nəşrlər evi, 1999.- 
451 s. 
Kitabda “Yüz illərin yaddaşı” başlıqlı yazıda Cəbrayıl r-nun tarixi, 
toponimləri [S.7-12], “Dağlar kimi insanlar” başlıqlı yazıda isə Divlər 
sarayı, Məscid təpəsi, Canqulu, Qumtəpə kurqanları, Qışlaq yeri, Mazan 
nənə, Mərmər nənə, Ağ oğlan, Tumas ata, Başı kəsik kümbəz, Qız qalası, 
Xudafərin körpüsü abidələri haqqında məlumatlar və rayonun kəndlərinin
obalarının siyahısı verilib [S.12-15]. 
3820. İsgəndərzadə, E. Yurd həsrətli ürək /Elçin İsgəndərzadə; red. 
Ə.Hacızadə.- Bakı, 1999.- 120 s. 
Kitabda Qarabağın Ağdam rayonunun toponimləri haqqında məlumat 
verilir. 
 
2000 
3821. Alıyev, O. Laçınım-sevincim, kədərim mənim /O.Alıyev.- 
Bakı: Ozan, 2000. 
3822. Cəfərov, H. Azərbaycan e.ə. IV minilliyin axırı - I minilliyin 
əvvəllərində: Qarabağın Qarqarçay və Tərtərçay hövzələrinin materialları 
əsasında /Hidayət Cəfərov; elmi red. İ.Nərimanov; rəy.:  İ.Əliyev, 
V.Əliyev, H.Kəsəmənli; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; ADİU.- 
Bakı: Elm, 2000.- 187 s. 
3823. Əliyeva, D. Toponimlərin üslubi-linqvistik xüsusiyyətləri: 
[M.S.Ordubadinin romanları  əsasında] /Dürdanə  Əliyeva; red. A.Qurba-
nov; N.Tusi ad. APU.- Bakı: Maarif, 2000.- 81 s. 
Kitabda bədii  əsərlərdəki, eyni zamanda M.S.Ordubadinin tarixi ro-
manlarındakı toponimlərin üslubi imkanları araşdırılır, Azərbaycanın bir 
çox əyalətlərinin toponimləri (Qarabağ toponimləri) haqqında məlumatlar 
verilir. 
3824. Gəncə-Qarabağ  əyalətinin müfəssəl dəftəri /ön söz, tərc., 
qeyd və  şərh. müəl. Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı); red. Vasif 
Quliyev.- Bakı: Şuşa, 2000.- 575 s. 
3825. Məmmədov, N. Erməni təcavüzü və tarixi həqiqətlər /Nizami 
Məmmədov; red. M.Quluzadə.- Bakı: Şuşa, 2000.- 80 s. 
Kitabın “Alban xristian abidələri” və “Alban katolikosluğu” böl-


Biblioqrafiya 
 
371
məsində Dağlıq Qarabağın və  Ağdərə rayonunun Narınclar kəndinin 
abidələri haqqında məlumatlar verilmişdir [S.44-56]. 
3826. Nəbibəyli, Z. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası /Ziyadxan 
Nəbibəyli; red. M.Zəngilanlı.- Bakı: Araz, 2000.- 117 s. 
3827. Rəcəbova, B. Azərbaycanın orta əsr qadın bəzəkləri: IV-XIII 
əsrlər: [Arxeoloji və etnoqrafik materiallar əsasında] /Badisəbah Rəcəbo-
va; elmi red. Ə.Novruzlu.- Bakı: Elm, 2000.- 160 s. 
Kitabda Bərdədə  və Xocalıda olan küp qəbirlərində tapılmış  bəzək 
əşyaları haqqında söhbət açılır [S.42, 109, 114]. 
3828. Şuşa  şəhərinə  həsr olunmuş elmi konfransın materialları 
/Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2000.- 81 s. 
Əsərdə “Qarabağ memarlığı xanlıqlar dövründə” və “Memar Səfixan 
yaradıcılığı” adlı məqalələr verilmişdir [S.55-66]. 
3829. Tapdıqoğlu, N. Yurdum, məskənim Füzulim: Füzuli və füzu-
lililər haqqında: publisistika /Nazim Tapdıqoğlu; red. F.Turan; texniki red. 
və rəs. S.Mustafaoğlu.- Bakı, 2000.- 116 s. 
3830. Tərtərli, F. Qəhrəman Tərtər /Fərman Tərtərli; red. E.Əliyev.- 
Bakı: Ozan, 2000.- 300 s. 
 
2001 
3831. Ağdamım – qibləgahım: [2 kitabda] /tərt. S.Əlibəyli; red. 
S.Ağayev.- Bakı: Şuşa, 2001.- K.I.- 648 s. 
3832. Hüseynova, H. Səməd Vurğunun bədii əsərlərində onomastik 
vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri /Həcər Hüseynova; elmi red. A.Qurba-
nov; ön söz A.Hacıyev.- Bakı: Elm, 2001.- 196 s. 
Kitab Səməd Vurğunun  şeirlərində Azərbaycan toponimlərinin (Qa-
rabağ, Bərdə) leksik semantik və qrammatik üslubi cəhətlərinin izahına 
həsr edilib. 
3833. Qoşqarlı, Q. Borsunlu kurqanları: [Tərtər r-nu] /Q.Qoşqarlı, 
N.Müseyibli, S.Aşurov.- Bakı: Elm, 2001.- 81 s. 
3834. Mərcanlı, M. Bu dərdin adı Cəbrayıl /Musa Mərcanlı.- Bakı: 
BDU, 2001. 
3835. Tapdıqoğlu, N. Füzuli rayonu toponimləri /Nazim Tapdıqoğlu 
(Vəlişov); red. L.Vedili; rəs. S.Mustafaoğlu.- Bakı, 2001.- 164 s. 
3836. Tapdıqoğlu, N. Qubadlı toponimləri /Nazim Tapdıqoğlu 
(Vəlişov); red. F.Turan.- Bakı, 2001.- 119 s. 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
372 
2002 
3837. Fətiyev, Y. Qubadlı, görüşünə gəlmişəm: Xatirələr, düşüncələr 
/Yaşar Fətiyev.- Bakı: Zaman, 2002.- 516 s. 
3838.  Köçərli, T. Qarabağ: [Qarabağ tarixinin saxtalaşdırılması əleyhi-
nə] /Тofiq Köçərli; red. О.Məmmədov (Qəbələli);  АМЕА  İctimai-siyasi 
tədqiqatlar və İnformasiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2002.- 465 s. 
Kitabda Qarabağın tarixindən, tarixi abidə olan Şuşa, Əsgəran qalala-
rından bəhs edilir. 
3839. Qubatoğlu, B. Mədəniyyət tarixi: 2 cilddə /Böyükağa Qubat-
oğlu; elmi red. N.Mikayılov; N.Şəmsizadə.- Bakı: Nasir, 2002.- C. II .- 
252 s .  
Kitabın “Azərbaycanın mənəvi mədəniyyət tarixi” bölməsində Şuşa-
da Bayat, Şahbulaq qalası, Vaqif türbəsi haqqında məlumat verilir [S. 212]. 
3840. Məhişoğlu, B. Doğma adım Qarabağım /Bərsail  Məhişoğlu; 
elmi red. N.Xudiyev.- Bakı: Araz, 2002.- 148 s. 
Kitab Qarabağın yer adlarından, onların soykökündən bəhs edir. 
Yuxarı Qarabağ toponimləri [S.4-12], Türk mənşəli toponimlər [S.13-
121], Dağlıq Qarabağın türk mənşəli toponimlərinin lüğəti [S.136-140]. 
3841. Məmmədov, İ. Tariximiz, torpağımız, taleyimiz /İsrafil Məm-
mədov; elmi red. İ.Ağayev; məsul red. Hacı  Qənbər (Ağayev); red. 
М.Rəhman qızı.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- C.I.- 700 s. 
Kitabda Qarabağ toponimləri haqqında da məlumat var [S.46-47]. 
3842. Tapdıqoğlu, N. Laçın toponimləri: [ensiklopedik lüğət] /Na-
zim Tapdıqoğlu (Vəlişov); red. A.Quliyev.- Bakı, 2002.- 152 s. 
3843. Tapdıqoğlu, N. Zəngilanın toponimləri: [ensiklopedik lüğət] 
/Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov); red. B.İdrisoğlu.- Bakı, 2002.- 140 s. 
3844. Tapdıqoğlu, N. Xocalı toponimləri və Xocalı faciəsi qurban-
ları: [qısa ensiklopedik lüğət] /Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov); red.: V.Əli-
yev, F.Turan .- Bakı, 2002.-160 s. 
 
3845.  Tapdıqoğlu, N. Borçalının Süsəni:  müsahibə  və publisistik 
qeydlər /Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov); red. O.Abbasoğlu.- Bakı, 2002.- 64 s. 
Kitabda Qarabağın işğal edilmiş əraziləri, Kərkicahan, Xocalı, Malı-
bəyli, Quşçular, Cəmilli, Meşəli kəndləri və abidələri haqqında məlumat 
verilmişdir [S.4]. 
3846. Tapdıqoğlu, N. Kəlbəcərin toponimləri: [qısa ensiklopedik 
lüğət] /Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov); red. Ş.Dəlidağ  (Əsgərov).- Bakı, 
2002.- 140 s.  
 




Dostları ilə paylaş:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə