Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə96/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   158

Biblioqrafiya 
 
381
E.Talışxanov.- Bakı: Elm, 2009.- 126 s. Mətn Azərbaycan və rus dillərində. 
3919. Nəbibəyli, Z. Laçın – 85 /Z.Nəbibəyli; red.: Ş.Alışanov, İ.Cə-
lilbəyli.- Bakı: Araz, 2009.- 150 s. 
3920. Nəbibəyli, Z. Zəngəzurun altun tacı Laçın /Z.Nəbibəyli; red. 
Ş.Arif; rəyçi və elmi məsl.  Ş.Tağıyeva; elmi red. F.Süleymanov.- Bakı, 
UniPrint, 2009.- 270 s.  
3921. Rəcəbova, B. Azərbaycanın  ənənəvi sənətkarlıq məmulatı  və 
istehsalı tarixindən (IV-XVII əsrlər): tarixi-arxeoloji tədqiqatlar /Badisə-
bah Rəcəbova; elmi red.: T.Dostiyev, M.Xəlilov. AMEA, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 303 s.  
3922. Talıbova, A. Azərbaycana daha yaxın olaq /Aynur Talıbova; 
dizayn Y.Demir; tərc. ed.: R.Bragner, D.Ay; foto.: A.Talıbova, M.Black, 
A.Demir.- Bakı: Baksel, 2009.- 383 s. Azərbaycan, ingilis dillərində. 
Kitabın içindəkindən: Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş ərazilər, Bərdə 
qalası [S.286-287], Bərdənin Qoşa,  İmamzadəli [S.291], Axsadan baba 
[S.298], Bəhmən Mirzə [S.299] türbələri, Cümə məscidi [S.288-289], Nü-
şabə qalası [S.290] haqqında məlumat verilmişdir. 
3923. Tapdıqoğlu, N. Xocavənd ensiklopediyası /Nazim Tapdıqoğlu 
(Vəlişov).- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2009.- 544 s. 
3924. Tapdıqoğlu, N. Füzuli rayonu: Toponimləri, tarixi abidələri, 
şəhidləri, görkəmli  şəxsiyyətləri və ziyalıları: [ensiklopedik məlumat 
kitabı] /Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov); red. hey.: B.Budaqov [və b.]- Bakı: 
Zərdabi LTD MMC, 2009.- 640 s. 
 
2010 
3925. Azərbaycan incəsənəti:  təsviri sənət, dekorativ tətbiqi sənət
memarlıq: [uşaqlar üçün ensiklopedik məlumat kitabı] /tərt: Z.Əliyev, 
A.Xəlilov.- Bakı: Letterpres, 2010.- C.1.- 104 s. 
Kitabın içindəkindən: Ağoğlan məbədi (Laçın r-nu) [S.10], Alban 
memarlığı (Xocavənd), Kəlbəcər monastrı [S.12-13], On bir aşırımlı Xu-
dafərin körpüsü (Cəbrayıl r-nu) [S.14], Azıx mağarası (Füzuli r-nu) 
[S.19], Bərdə türbəsi [S.30-31], Gövhərağa məscidi (Şuşa r-nu) [S.69]. 
3926. Eyvazova, Y. Muzeydənkənar tarix və  mədəniyyət abidələri-
nin mühafizəsi və istismarı /Y.Eyvazova; elmi red. R.Ağayev; Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi; ADMİU.- Bakı: Mars-Print, 2010.- 344 s.  
3927. Əliyev, E. Nəcəfalılara gedən yol /E.Əliyev, A.Həmid, A.Də-
lidağlı.- Bakı: EL Nəşriyyat və poliqrafiya şirkəti MMC, 2010.- 424 s. 
Kitab Kəlbəcər r-nun Nəcəfalılar kəndinin tarixi haqqındadır. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
382 
3928. Əroğul,  Ə.  Tumas ata və tumaslılar /Ə.Əroğul; red. M.Əh-
mədoğlu.- Bakı: Təknur, 2010.- 340 s. 
Kitabda Cəbrayıl r-nun Dağtumas kəndi haqqında geniş  məlumat 
verilmişdir. 
3929. Əsgərov, N. Adın tarixi, tarixin adı: paleotoponimlər: [dərs və-
saiti] /Nəbi Əsgərov; elmi red. N.Xudiyev; rəy.: Ə.Tanrıverdi, N.Məmmə-
dov, R.Eyvazova, K.Bəşirov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ADPU.- Bakı: 
Elm və təhsil, 2010.- 279 s. 
Ktabda Azərbaycan, Albaniya, Aran, Girdman və Atabəylər dövlətlə-
rinin adları, Qarabağ, Mil, Muğan, Şirvan və s.- oronimlər, eləcə də Ca-
vad, Cavanşir, Ərəş qəza adları tarixi-linqvistik müstəvidə tədqiq edilmişdir. 
3930. Fərzəliyev, A. Minbaşılı  və minbaşılılar /A.Fərzəliyev; red. 
Ş.Albalıyev.- Bakı: Təknur, 2010.- 220 s. 
Kitab Cəbrayıl r-nun Minbaşılı kəndinin tarixi haqqındadır. 
3931. Mustafazadə, T. Qarabağ Xanlığı /Tofiq Mustafazadə; red.: 
C.Mustafayev, G.Nəcəfli; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu, Azərb. 
Tarix Qurumu.- Bakı: Sabah, 2010.- 328 s. 
3932. Nemət, M. Azərbaycanda pirlər /Məşədixanım Nemət; red. 
V.Quliyeva.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 209 s. 
3933. Qarabağ. Yaddaş /”Sağlam  İnkişaf və Maarifləndirmə”  İcti-
mai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; la-
yih. rəhb. və material. topl. A.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əli-
yeva; red. V.Hüseynova; dizayner və  tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. 
B.Səfərov].-Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.-190, [2] s. 
3934. Qarayev, İ. Azərbaycanın inzibati ərazi quruluşu: (1828-2010) 
/İ.Qarayev; rəy.: Y.Mahmudov, T.Bünyadov; elmi məs: B.Budaqov, 
A.Axundov.- Bakı, 2010.- 329 s. 
Kitabda Xankəndi [S.75], Ağcabədi [S.84-88], Ağdam [S.89-93], 
Beyləqan [S.113-115], Bərdə [S.116-120], Cəbrayıl [S.124-128], Füzuli 
[S.135-138], Goranboy [S.144-148], Xocalı [S.166-168], Xocavənd 
[S.168-170], Kəlbəcər [S.179-182], Qubadlı [S.207-209], Laçın [S.215-
218], Şuşa [S.276-277], Tərtər (278-282), Zəngilan [S.301-304] haqqında 
geniş məlumatlar verilmişdir. 
3935. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” IX elmi-əməli 
konfransının materialları /red. hey.: Ə.Abbasov.- Bakı, 2010.- 248 s. 
3936. Vəliyev, F. XIX-XX əsrin  əvəllərində Azərbaycanın maddi 
mədəniyyəti: tarixi etnoqrafik tədqiqatlar /F.Vəliyev; elmi red. 
T.Bünyadov; rəy H.Qədirova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 424 s. 


Biblioqrafiya 
 
383
3937. Şirvan, S. Eyvatlıdan Xələfliyədək: [tarixi etnoqrafik ədəbiy-
yat]: [Cəbrayıl r-nu] /Sabir Şirvan; red. S.Əhmədov.-Bakı: Nərgiz, 2010.- 
180 s. 
3938. Şırlanlı, Ş. Şuşa Zaqafqaziyada müstəsna əhəmiyyət kəsb edən 
təhsil mərkəzi və ziyalılar şəhəridir: məktəb və təhsil tariximizdən /Əyyub 
Şırlanlı; red. A.Abbasov.- Bakı: MBM, 2010.- 71 s. 
 
2011 
3939.  Ağdam - Qafqaz Xirosiması,  ruhlar  şəhəri:  [İzomaterial]: 
[kataloq] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurası; “İnam” Plüralizm Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2011.- 56 s. 
3940. Muradov, S. Tariximizin açılmamış  səhifələrindən:  Erməni 
qəddarlığı, erməni terroru, erməni vandalizmi /Şövdəyar Muradov; red. 
Ş.Fərəcov; ön söz T.Bünyadov.- Bakı: Təhsil, 2011.- 508 s.  
3941. Şəfiyev, Ə. Qalaçalar /Ə.Şəfiyev; rəy. R.Məmmədzadə.- Bakı: 
Elm və təhsil, 2011.- 88 s.  
Kitabda Qarabağ  ərazisində mövcud olan qalaçalar haqqında da 
məlumat verilir. 
3942. Təhməzli, H.  Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə /H.Təh-
məzli; red. Ə.Əhmədov.- Bakı: MBM, 2011.- 496 s. 
Kitab Cəbrayıl r-nun Şıxalıağalı kəndinin tarixi haqqındadır. 
3943. Təhməzov, M. Kəlbəcər: [ensiklopedik məlumatlar, toponim-
lər, fotoşəkillər, xəritələr] /M.Təhməzov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 543 s. 
Kitabda “Kənd adları” [S.20-21], “Kənd adlarının yaranma mənbə-
ləri” [S.38-44], “Hər kəndə aid olan yaylaqlar, bulaqlar və  məşhur yer 
adları” [S.44-95], “Qayaüstü təsvirlər və arxeoloji qazıntılar” [S.97-109], 
“Memarlıq abidələri-məbədlər, qalalar” [S.110-120] bölmələri verilmişdir. 
 
2012 
3944. Çingizoğlu,  Ə. Cuvarlı  və cuvarlılar /Ənvər Çingizoğlu, 
R.Mahmudov; elmi red. Ə.Məmmədov.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 264 s.  
Kitabda Qarabağın Füzuli r-nun qədim bölgəsinin tarixindən, yer-
yurd adlarından söz edilir. 
3945. Çingizoğlu, Ə. Qoçəhmədli kəndi və qoçəhmədlilər: [Füzuli r-
nu] /Ənvər Çingizoğlu; elmi red. Q.Hacıyev; red. T.Əliyev.- Bakı: 
Mütərcim, 2012.- 241 s. 
3946. Çingizoğlu,Ə. Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi (tarixi- genealoji 
tədqiqat) /Ənvər Çingizoğlu; elmi red. Q.Hacıyev; red. V.Quliyev; rəy.: 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
384 
Ə.Tahirzadə, N.Cavanşir.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2012.- 324 s. 
3947. Hacıyeva, Z. Qarabağın tarixi-mədəni irsi: [İzomaterial] 
/Zemfira Hacıyeva; elmi məsl. Y.Mahmudov.- Bakı, 2012.- 10 s. 
3948. Hüseynov, Y. Qarabağ tarixi mənbələrdə /Y.Hüseynov; elmi 
red. Y.Mahmudov.- Bakı: Şuşa, 2012.- 248 s.  
Kitabın “Qarabağın keçmiş tarixi dövrünə baxış” bölməsində Qaraba-
ğın tarixi, Füzuli r-da yerləşən Azıx, Tağlar mağarası, Qarabağın Ağdərə 
r-nun Vəngi kəndinində yerləşən Qansazar kilsə kompleksi, Qarabağ 
toponimi haqqında maraqlı məlumatlar verilmişdir [S.19-41]. 
3949. İsmayılov, F. Laçın: həqiqətlər, mülahizələr, tarixi dəyərlər 
/F.İsmaylov; elmi red. Q.Hacıyev; baş red. V.Abışov; məsl. V.Güləli; red. 
hey.: R.Bayramov [və b.]; dizayn: F.Vəliyev, F.İsmayılov.- Bakı: Nurlar, 
2012.- 183 s. 
 
2013 
3950.  QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı).Qarabağ dünən, bu gün və sa-
bah. 12- ci elmi- əməli konfransının materialları toplusu.- Bakı, 2013.- 196 s. 
3951. Tapdıqoğlu, N. Cəbrayıl ensiklopediyası: görkəmli  şəxsiy-
yətlər, toponimlər, işğal xronologiyası,  şəhidlər  /Nazim Tapdıqoğlu 
(Vəlişov); elmi məsl.:  Ş.Göyçaylı; elmi red. F.İmanov; rəy N.Məmmə-
dov.- Bakı, 2013.- 624 s. 
Kitabda Cəbrayıl r-nu əks etdirən toponimik məqalələr verilmiş, 
rayonun bütün oykonimləri (yaşayış məntəqələri - şəhər, qəsəbə, kənd və 
s.), yüzlərlə oronimləri (dağ, təpə, qaya, qaş, tap, gədik, yal, dərə, düz, 
çala, qobu, bazı, burun və s.) haqqında bilgilər, onların mənşəyi, mənası, 
dil mənsubiyyəti haqqında qısa izahlı şərhlər öz əksini tapmışdır. 
 
2014 
3952. Yurd yeri: Abdal-Gülablı: [Ağdam r-nu] /tərt. ed.: T.Novru-
zov, S.Əlibəyli; red.: Ş.Səlimbəyli, A.Nəbiyeva; elmi məsl. Q.Hacıyev; 
məsl. S.Murtuzayev [və b.]; [ön sözün müəl. T.Novruzov].- Bakı: Avropa, 
2014.-159 s. 
3953. Tofiqi, V. XX yüzilin Ağdamı /Vüsal Tofiqi.- Bakı: MHS-
poliqraf, 2014.- 223 s.  
Kitabda “Ağdamın “İmarət”li günləri” adlı  məqalədə tarixi abidə-
lərindən bəhs edilir. 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə