Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə98/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   158

Biblioqrafiya 
 
389
1976 
3997. Araçadzor kurqanları (Dovşanlı kurqanları): [DQMV-də e.ə. 
XI-IX əsrlərə aid 9 kurqan] //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- S.384. 
3998. Araz, M. Abidə – zaman deməkdir: [Qarabağ abidələri əsasın-
da] /M.Araz //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 13 noyabr.- S.6. 
3999. Arran memarlıq məktəbi //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- S.404. 
4000. Arsax: Qarabağda vilayət //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- S.405.  
4001. Bağırxan: (Bağırqan): [DQMV-də dağ] //ASE.- Bakı, 1976.- 
C.1.- S.535. 
4002. Əliyev, A. Abidələr sərvətimizdir: [Qarabağ abidələri haqqın-
da] /A.Əliyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 27 noyabr. 
4003. Hər ürəyin bir arzusu: [mədəniyyət abidələrinin bərpasına 
aid redaksiyaya gələn məktublar haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 
1976.- 14 fevral. 
4004. Qasımova, Ş. XV-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın mülki memar-
lığı /Ş.Qasımova //AzSSR EA Xəbərləri. Dil, ədəbiyyat və incəsənət ser.- 
1976.- № 3. 
4005. Qeybullayev, Q. Azərbaycanda qıpçaq mənşəli etnotoponim-
lər haqqında: [məqalədə Qarabağ toponimlərinə toxunulmuşdur] //AzSSR 
EA Məruzələri.- 1976.- C.32.- №4.- S.81-87. 
4006. Qəhrəmanov, T. Qafqaz Albaniyası abidələrinin izi ilə 
/T.Qəhrəmanov //Qobustan.- 1976.- №1. 
4007. Quliyev, H. Azərbaycan hamamları: [X-XIX əsrlərdə Qara-
bağda tikilmiş memarlıq sənəti olan hamamlar haqqında] /H.Quliyev, 
A.Mehdiyev //Qobustan.- 1976.- №3.- S.17-19. 
4008. Tarixi abidələri  qoruyub  saxlamalı: [Qarabağ abidələri 
haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 27 avqust. 
 
1977 
4009. Ballıqaya kurqanları: [Xankəndində yerləşən arxeoloji abidə 
haqqında ] //ASE.- Bakı, 1977.- C.2.- S.12.. 
4010. Bəzirgan aşırımı: [Qarabağ silsiləsində aşırım] //ASE.- Bakı, 
1977.- C.2.- S.139. 
4011. Böyük Kirs: [Qarabağın dağ silsiləsində ən yüksək zirvələrdən 
biri] //ASE.- Bakı, 1977.- C.2.- S.290. 
4012. Fətullayev, Ş. Memar Kərbəlayı Səfi xan Qarabaği: [XIX əsrin 
axırlarında yaşamış azərbaycanlı memar haqqında] /Şamil Fətullayev-
Fiqarov //Qobustan.- 1977.- №2.-  S.6-9. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
390 
4013. Haqverdiyev, T. Alban abidələrini unutmayaq: [Qarabağda] 
/T.Haqverdiyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1977.- 16 aprel.- S.8. 
4014. Kərimova, M. Müqəddəs borcumuz: [Qarabağın tarixi abidə-
lərinin qorunması haqqında] /M.Kərimova //Ədəbiyyat və incəsənət.- 
1977.- 8 yanvar. 
4015. Quliyeva, L. Azərbaycanın rus toponimiyası: [məqalədə Qara-
bağ toponimlərindən də  bəhs edilir ] /L.Quliyeva //M.F.Axundov ad. 
Azərb. Ped. Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tu. Elmi əsərlər. Dillər və ədəbiyyat 
ser.- 1977.- Ser.12.- №1.- S.18. [Xülasə]. 
4016. Muradov, V. Orta əsr şəhəri: [orta əsr Azərbaycan şəhərlərinin 
kompozisiya quruluşu haqqında] /Vidadi Muradov //Ulduz.- 1977.- №9.- 
S.61-63. 
4017. Nemətova, M. Nadir tapıntı: [Qarabağ ərazisində tapılmış qə-
dim abidə haqqında] /Məşədixanım Nemətova, M.Heydərov //Elm və 
həyat.- 1977.- №5.- S.12-14. 
4018. Ömərov, Ö. Burada tarixlərin naxışı var /Ö.Ömərov //Ədəbiy-
yat və incəsənət.- 1977.- 17 sentyabr. 
4019. Tarixi abidələr sizə xidmət edir: [Azərbaycan Tarix və Mə-
dəniyyət Abidələrinin Könüllü Mühafizə Cəmiyyəti, sovet tarixi abidələri-
nə respublika baxışı keçirilməsi haqqında] //Kommunist.- 1977.- 15 
noyabr. 
4020. Zeynalov, N. Azərbaycanın kənd evlərində  ənənəvi üslublar 
/N.Zeynalov //Elm və həyat.- 1977.- №8. 
 
1978 
4021. Abidələr siyahıya alınır //Kommunist.- 1978.- 24 sentyabr. 
4022. Bağırov, Z. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və 
onlardan istifadə haqqında” [Azərbaycan SSR Qanununun layihəsi barə-
sində Azərbaycan SSR Mədəniyyət naziri, deputat Z.Bağırovun məruzəsi] 
/Z.Bağırov //Kommunist.- 1978.- 25 iyul. 
4023. Əhlimanov, R. Memarlıq abidələri xəritəsi /R.Əhlimanov 
//Bakı.- 1978.- 9 aprel. 
4024. Kərimzadə, F. Abidələr bizi səsləyir /F.Kərimzadə //Ədə-
biyyat və incəsənət.- 1978.- 2 sentyabr.- S.7. 
4025. Qasımov, M. Toponimlər tədqiq olunur /M.Qasımov 
//Azərbaycan müəllimi.- 1978.- 20 sentyabr. 
4026. Mahmudov, R. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi 
və onlardan istifadə haqqında” [Azərbaycan SSR Ali Soveti Mədəniyyəti 


Biblioqrafiya 
 
391
Komissiyasının sədri, deputat R.Mahmudovun məruzəsi] /R.Mahmudov 
//Kommunist.- 1978.- 25 iyul. 
4027. Məmmədov, N. Coğrafi adlardan istifadə /N.Məmmədov 
//Azərbaycan müəllimi.- 1978.- 9 avqust. 
4028. Rəhimov, S. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və 
onlardan istifadə haqqında” Azərbaycan SSR Qanununun layihəsi barə-
də :[Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VIII sessiyasında Azərbaycan Xalq 
yazıçısı Süleyman Rəhimovun nitqi] /Süleyman Rəhimov //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1978.- 29 iyul. 
4029. Şahbazov, İ. Yaşayan abidələrimiz: [Qarabağ ərazisində yerlə-
şən memarlıq və  sənət abidələrimizin qorunub saxlanılması haqqında] 
/İ.Şahbazov //Mədəni-maarif.- 1978.- №2.- S.4-6. 
 
1979 
4030. Qarabağ düzü //ASE.- Bakı, 1979.- С.3.- S.46. 
4031. Qarabağ silsiləsi //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.46. 
4032. Qarabağ yaylası //ASE.- Bakı, 1979.- С.3.- S.46. 
4033. Talıbov, A. Azərbaycanın kiçik şəhərlərinin inkişafında me-
marlıq-məkan məsələləri /A.Talıbov //AzSSR EA Xəbərləri.  Ədəbiyyat, 
dil və incəsənət ser.- 1979.- №1. 
 
1980 
4034. Əzəddinova, M. Tarixi yerlərə  səfərlər /M.Əzəddinova 
//Təşviqatçı.-1980.- №12.- S.16-19. 
4035. Hüseynov, M.  Hər daşı bir dastandır: [Qarabağ abidələri 
haqqında] /M.Hüseynov //Bakı.- 1981.- 15 may. 
4036. Qeybullayev, Q. Azərbaycanda peçeneq etnotoponimləri: [Qa-
rabağ toponimləri] /Q.Qeybullayev //AzSSR EA Məruzələri.- 1980.- 
C.36.- №5.- S.94-97. 
4037.  Mirzəyev, M. Coğrafi adlar necə yaranıb? /M.Mirzəyev //Ta-
rix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi: metodik məcmuə.- 1980.- №6.- S.48-52. 
 
1981 
4038. Baxşəliyev, F. Tariximizin canlı  şahidləri: [Qarabağ abidələri 
haqqında] /F.Baxşəliyev //Elm və həyat.- 1981.-  №10. 
4039. Cəbiyev, Q. Abidələr haqqında: [Füzulidə, Kəlbəcərdə abi-
dələr, türbələr] /Q.Cəbiyev //Sovet kəndi.- 1981.- 15 sentyabr. 
4040. İbrahimov,  Ə.  Qarabağ abidələri: problemlər, mülahizələr 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
392 
/Ə.İbrahimov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1981.- 23 oktyabr.- S.5. 
4041. Sadıqov, A. Abidələr xalqın mənəvi aləmini  əks etdirən 
tarixdir /A.Sadıqov //Mədəni-maarif işi.- 1981.- №3. 
 
1982 
4042. Əmənzadə, R. XIX əsrin və XX əsrin  əvvəllərində Azərbay-
can memarlığında baş tac kompozisiyaları: [Qarabağ memarlıq abidələrin-
dən də nümunələr verilmişdir] /R.Əmənzadə //AzSSR EA Xəbərləri. 
Ədəbiyyat, dil və incəsənət ser.- 1982.- №1.- S.89-96.  
4043. İmanov, R. Dağlıq Qarabağın mədəniyyət ocaqları /R.İmanov 
//Mədəni-maarif  işi.- 1982.- №1.- S.17.  
4044. Salamzadə,  Ə. Teymurilər dövründə Orta Asiyanın və Azər-
baycanın şəhərsalma mədəniyyətində ümumi cəhətlər /Ə.Salamzadə //Az. 
SSR EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət ser.- 1982.- №4-5.- S.86-
88. [Xülasə]. 
4045. Salayeva, R. Böyük qayğı: [Qarabağ memarlıq abidələrini 
qorumalı] /R.Salayeva //Qobustan.- 1982.- №1-5.- S.6-7.  
 
1983 
4046. Hüseynov, R.  Qədim abidələr bərpa olunur: [Qarabağda] 
/R.Hüseynov, Ə.Hüseyni //Bakı.- 1983.- 20 aprel. 
4047. Seyidov, M. Qarabağ-Arsaq-Arçaq toponiminin etimologiyası 
haqqında /M.Seyidov //Azərbaycan filologiyası  məsələləri.- Bakı, 1983.- 
bur.I.- S.142-159. 
 
1984 
4048. Ağayev, A. Azərbaycandan bəhs edilmişdir: [isveçrəli alim 
Frederik Dübua de Monperrenin kitabında Azərbaycanın memarlıq abidə-
lərini əks etdirən fotolar haqqında] /A.Ağayev //Bakı.- 1984.- 4 may. 
4049. Məmmədov, R. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti /R.Məm-
mədov //Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı.- 1984.- №8.- S.39-43. 
 
1985 
4050. Axundov, Z.  “Əziziyəm Qarabağ”: [Qarabağın tarixi və 
abidələri haqqında] /Z.Axundov //Kənd həyatı.- 1985.- №3.- S.15-17. 
4051. Axundova, M. Tarixə  sığınan abidələr: [Qarabağın qədim 
abidələrinin vəziyyəti, bərpası ilə bağlı] /M.Axundova, M.Poladova //Elm 
və həyat.- 1985.- №1.- S.13-16.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə