Microsoft Word Azrbaycanda inhisarclq faliyytinin dovlt tnzimlnmsi mexanizmi V onun tkmillsdirilmsi probleml docYüklə 0,52 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/22
tarix01.04.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#35567
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


 

AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ 

«МАG STRTURA MƏRKƏZ »

 

 

Ялйазмасы щцгугунда  

 

Ağakişiyev Zaur  sa oğlunun  

  

 «AZƏRBAYCANDA  NH SARÇILIQ FƏAL YYƏT N N  

DÖVLƏT TƏNZ MLƏNMƏS  MEXAN ZM  VƏ ONUN  

TƏKM LLƏŞD R LMƏS  PR OR TETLƏ»   


 

 мювзусунда 

 

  

МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫ 

 

Истигаmяtин шифри вя ады    060404                  Игtисадиййаt 

     


 

Ихtисасlaşma  

Игtисадиййатын  тянзиmлянmяси  

 

   

 Елми рящбяр 

 

 

                                Маэистр програмынын рящбяри (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)  

                (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)  

и.е.д., проф. Ящмядов М.А.                                              дос. Mahmudova   .M. 

___________________________                  ___________________________ 

 

 

  

 

    Кафедра мцдири 

(А.С.А., елmи дяряжя вя елmи ад)                            и.е.д., проф. Ящмядов М.А.             

__________________________________________________________________ 

 

  

 

БАКЫ  - 2015  

 

  

 

  

 

  

  

MÜNDƏR CAT  

G R Ş 


 

3-6 


I FƏS L   NH SARÇ L Q  FƏAL YYƏT N N  DÖVLƏT  TƏNZ M-

LƏNMƏS   MEXANIZM   VƏ  ONUN  NƏZƏR   ƏSASLA-

RI 

7-28 


1. 1.   Rəqabət, inhisar onun formalari və antiinhisar tənzimlənməsi 

 

7-21 1. 2.   Antiinhisar  qanunvericiliyi,  antiinhisar  siyasətin  hühuqi 

əsasları, i

nhisarçılıq və onunla mübarizə 

 

21-28 II FƏS L  RESPUBL KADA  ANT NH SAR  S YASƏT   VƏ  NH -

SARÇ L Q  FƏAL YYƏT N N  DÖVLƏT  TƏNZ MLƏN-

MƏS  MEXANIZM N N MÜAS R VƏZ YYƏT  

29-51 


2.1.  Azərbaycanda rəqabət mühitinin və inhisarçılıq fəaliyyətinin 

dövlət tənzimlənməsi 

29-44 

2.2.  Azərbaycan  bazarında  rəqabət  mühiti  və  təbii  inhisar  sahə-lərinin  fəaliyyətinin  dövlət  tənzimlənməsinin  müasir  vəziy-

yəti 


 

44-51 


III FƏSIL.  NH SARÇ L Q  FƏAL YYƏT N N  DÖVLƏT  TƏNZ M-

LƏNMƏS   MEXAN ZM N N  TƏKM LLƏŞD R LMƏS -

N N ƏSAS  ST QAMƏTLƏR  VƏ PR ОR TЕTLƏR  

52-68 


3. 1.  Azərbaycanda inhisarçılıq fəaliyyətinin və rəqabət mühitinin 

təmin  еdilməsinin  dövlət  mехanizminin  təkmilləşdirilməsi-

nin yоlları 

52-60 


3.2.  Müхtəlif  bazarlarda  rəqabətin  dinamik  vəziyyətindən  asılı 

оlaraq dövlət tənzimləmə mехanizmlərinin təkmilləşdirilmə-

si prioritetləri 

 

60-65 


NƏT CƏ VƏ TƏKL FLƏR  

66-68 


ST FADƏ OLUNMUŞ ƏDƏB YYAT 

69-71 


 

 

 

 


 

G R Ş Mövzusunun  aktuallığı.  Son  25  ildə  Azərbaycanın  qarşısında  duran,  azad 

bazar  iqtisadiyyatını  hədəfləmiş  iqtisadi  transformasiyanın  məqsədləri  haqqında 

çox  danışılıb.  Ancaq,  istənilən  halda  hədəfin  xüsusi  mülkiyyətə  əsaslanan  azad 

bazar olduğu aydındır. Lakin bazarın mövcudluğu onun mükəmməl fəaliyyətindən 

xəbər vermir. Bazarın özünün daxili "oyun qaydaları" mövcuddur. Məhz təşəkkül 

tapmış azad bazar şəraitində dövlətin ən əsas vəzifəsi də ədalətli oyun qaydalarının 

müəyyən edilməsi və bu qaydalara əməl olunmasına nəzarəti həyata keçirməkdir. 

Bu qaydaların əsas ünsürü kimi isə rəqabət mühiti çıxış edir. Məhz rəqabət mühiti 

formalaşmış bazarın real simasını özündə əks etdirir. Belə ki, rəqabət mühiti yalnız 

mövcud  olan  hüquqi  əsasları  deyil,  həm  də  bazar  iştirakçılarının  rəsmi  və  qeyri-

rəsmi davranış ünsürlərini özündə birləşdirərək formalaşmış bazar mühitini özündə 

təcəssüm etdirir.  

Бу  бахымдан  rəqabətin  inkişafı,  qorunması,  dəstəklənməsi  мягсядиля 

antiinhisar  siyasəti  inkişaf  etməkdə  olan  və  inkişaf  etmiş  ölkələrdə  müxtəlif 

мигйас və səviyyələrdə həyata keçirilir. Bu sahədə yüz ildən çох dövr ərzində əldə 

olunmuş dünya təcrübəsi hər bir ölkədə rəqabətin dəstəklənməsi, щагсыз рягабятин 

гаршысынын  алынмасы  və  ya  мящдудлашдырылмасы  kiçik  sahibkarların  rəqabət 

bazarına  daxil  olması  və  bununla  da  daxili  bazarda  inhisarlaşma  prosesinin 

йцксялдилмясинин  qarşısının  alınması  dövlətin  tənzimləmə  сийасяти  васитясиля 

реаллашдырылыр.  Milli  iqtisadiyyatların  fоrmalaşması  və  inkşafı  prоsеsində  dövlətin 

hazırladığı və həyata kеçirdiyi tədbirlər nəticəsində  rəqabət mühiti yaranır ki, bu 

da hər bir ölkə daхilində милли игтисадиййатын artımı амилиня çеvrilir.  

Мцасир  дюврдя  милли  игтисадиййатын  вя  bazarın  inkişafının  iqtisadi 

paradiqmasının  dəyişməsi  nəticəsində  rəqabəti  və  inhisarları    tənzimləmə 

meyarları,  normaları  və  standartları,  onların  tətbiqinin  mexanizmləri  və  üsulları 

modifikasiya  olunur.  Бцтцн  бунлар  юз  нювбясиндя  инщисарчылыг  фяалиййятинin 

məhdudlaşdırılması  вя  еффектив  rəqabət  mühitinin  fоrmalaşdırılmasının  nəzəri-

mеtоdоlоji və əməli prоblеmlərinin арашдырылмасы və antiinhisar qanunvеriciliyinin 

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə