Microsoft Word Baskakov Yuldasev newYüklə 220,68 Kb.

səhifə8/8
tarix24.12.2017
ölçüsü220,68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 

25

249. 

Red.: Grammatika Turkmenskogo Yazıka, ç. I, Fonetika i morfologiya, İzd-vo Ilım, 

Aşhabad, 1970, 45 p/l. (soredaktor).  

250.


 

Red.:  T.R. Rahimov. Kitayskiye Elementı v Sovremennom Uygurskom Yazıke

Slovar, İzd-vo Vostoçnaya Literatura, M. 1970 

251.


 

Red: İssledovaniya po Uygurskomu Yazıku, t. 2., Alma-Ata, 1970 

252.

 

Red: K. Abdimuratov. Poçemu tak Nazvano? Nukus, 1970.  253.

 

Red: Sbornik Tyurkskaya Leksikologiya i Leksikografiya,. İzd-vo Nauka, M., 1971 254.

 

Red: Sbornik Voprosı Soverşenstvovaniıya Alfavitov Tyurkskih Yazıkov SSSR, İzd-vo Nauka, M., 1972 

255.


 

 M. Hamzayev, R. Berdıyev. Kratkiy oçerk turkmenskogo yazıka, Aşhabad, 1972.  

256.

 

 Red: G.S. Sadvakasov. Yazık Uygurov Ferganskoy Dolinı i Problemavzaimodeystviya Uygurskih i Uzbekskih Dialektov, Alma-Ata, 1972.  

257.


 

Red.: E. Berdimuratov. Adabiy Tildin Funktsionalnıh Stillerin Rayaclanıyu Menen Karakalpak Leksikasının Raclanıyuı,. Karakalpaklakstan Basması, Nöks. 1973 

258.


 

Red:Gagauzsko-Russko-Moldavskiy Slovar, M., 1973.  

259.

 

‘O Zaimstvovannıh Slovah’, Literaturnaya Gazeta ot 15/XII-1951. (soavtor).  260.

 

‘Fonetiçeskiye Osobennosti Hakasskogo Yazıka i Dialektov’, Trudı  İnstituta Yazıkoznanniya, t. IV, m., 1953 (sovmestno s A. İ. İnkicekovoy-Grekul).  

261.


 

‘Nekotorıye Voprosı Orfoepii Tatarskogo Yazıka”, Sb. Voprosı Kulturı Reçi, AN 

SSSR, vıp. 1, M., 1955 

262.


 

Uygurskiy Vokalizim. İssledovaniya po Sravnitelnoy Grammatike Tyurkskih 

Yazıkov, 1, Fonetika, İzd-vo AN SSSR, M., 1955. Str. 116-121.  

263.


 

Struktura Sloga v Tyurkskih Yazıkah.  İssledovaniya po Sravnitelnoy Grammatike 

Tyrkskih Yazıkov 1, Fonetika. İzd-vo AN SSSR, M., 1955, str. 333-334.  

264.


 

Predsloviye i kommentarii k perevodu knigi M. Rasanen Materialen zur 

Lautgeschichte der turkischen Sprachen, He İsinki, 1949.  

265.

 

“Yavleniya Leksikalitsasii Affikisof v Tyurkskih Yazıkah”. Leksikorafiçeskıy Sbornik, VI., M., 1960, 1 p/l.  

266.


 

‘Fonetiçeskiye Osobennosti Kumandinskogo Dialekta Altayskogo Yazıka”, Uçenıye Zapiski Gorno-Altaysk, 1961 

267.


 

Sostav Leksiki Karakalpakskogo Yazıka i Struktura Slova. İssledovaniya po 

Sravnitelnoy Grammatike Tyurkskih Yazıkov, M., 1962, str. 69-100 

268.


 

‘Fonteçiskiye Osobennosti Tyurkskih Yazıkov po Otnoşeniyu k Russkomu 

Yazıku’, Sb. Metodika Prepodovaniya Russkogo Yazıka v Şkolah Tyurkoyazıçnıh 

Narodov,. 1964.  

269.


 

Türk Dillerinde Ön Vokallerin Düzleşmesi Karaimcenin Haliezluck Lehçesinde 

ö>e ve u, 1963 

270.


 

Strukturnıye i Funktsuanalnıye Stilitiçeskiye Modifikatsii o Sovremennıh Tyurkskih 

Yazıkah, İzvestiya AN SSSR, OLYA, XXVI, vıp. 2. M,, 1967 

271.


 

‘Strukturnıye i Funktsionalnıye Stilistiçeskiye Modifikatsii o Sovremennıh 

Yazıkah’, Sb. Razvitiye Stilistiçiskih Sistem Literaturnıh Yazıkov Narodov SSSR

Aşhabad, 1968 

272.

 

Vstupitelnoye Slovo v sb.,,Voprosı Frazelogii i Sostavleskoy Frazelogiçeskih Slovarey, İzd-vo AN Azerbaydjanskoy SSR, Baku, 1968.  


BÜYÜK TÜRKOLOG BASKAKOV 

26

273. 

‘Delabilitsiya Perednih Glasnıh v Tyurkskih Yazıkah’. Sb. Tyurkologiçeskih İissledovaniy, Frunze, 1970, 0,5 p/l.  

274.


 

“Karakalpakskiy Nauçno-İssledovatelskiy  İnstitut i ego Zadaçi. Jurnal” Prosveşeniye Natsinalistey, №9 M., 1932 

275.


 

Karakalpakskaya Uçebnaya Kniga po Karakalpakskomu Yazıku. Byuliten Kritiko-

Bibliografiçeskiy İnstitut, №3, M. 1933 

276.

 

İzuçeniye Kirgizskoy Şkolı “, Sovetskya Kirgiziya, №256, Frunze, 1933 277.

 

Zarubejnıye Uygurrı i Uygurskiy Yazık (na materiale uygurskogo yazıka),  Kyun Çikiş Hakikati, 1933.  

278.


 

‘Rodnoy Yazık v Kirgizskoy Şkole’, Sovetskaya Kirgiziya, №72, Frunze, 1934.  

‘Rodnoy Yazık v Oyrotskoy Şkole’, Jurnal Prosveşeniye Natsinalistey, №2, M., 1935  

279.


 

‘Rodnoy Yazık v Oyrotskoy Şkole’, Jurnal Prosveşeniye Natsinalistey,  №2, M., 

1935 

280.


 

Zadaçi 2-y Yazıkovedçeskoy Konferentsii v Karakalpakskoy ASSR (na 

karakalpakskom yazıke). Gazeta ''Kızıl Karakalpakstan'' ot 5/VI 1935, Turtkul, 0,5 

p/l.  


281.

 

“Karakalpakskiy Yazık”, Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1935.  282.

 

“Karakalpakskaya Literatura”, Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1935.  283.

 

“Nogayskiy Yazık”, Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1941.  284.

 

“Oyrotskiy Yazık”, Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1941.  285.

 

“Nogaytsı”; Malaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1941.  286.

 

Altayskiy Folklor i Literatura. Gorno-Altayskoye İzdatelstvo, Gorno-Altaysk, 1948  

287.

 

“Altayskiye Yazıki”;  Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, 2-oye izdaniye. M., 1951.  

288.


 

“İ.N. Berezin”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1951.  

289.

 

“Bulgarskiy Yazık”, Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1951.  290.

 

“Barabinskiy Dialekt”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1951.  291.

 

“Gagauzskiy Yazık”, Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1952.  292.

 

“Konferentsiya po Voprosam Altayskogo Yazıka”; Jurnal Voprosı Yazıkoznaniya; №1, M., 1952 

293.


 

“Peredovaya”; Jurnal Voprosı Yazıkoznaniya; №1, M., 1952 (soavtor).  

294.

 

“Akademik V.A. Gordlevskiy – filolog-istorik”; Sb. Akademiku V.A. Gordlevskomu k ego 75-letiyu, İzd-vo AN SSSR, M., 1953  

295.


 

“Kazahskiy, Kamasinskiy, Karaimskiy, Karagasskiy, Karakalpakskiy, Kirgizskiy, 

Kumınskiy, Kipçakskiy Yazıkı”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1953. 

296.


 

“P. M. Melioranskiy” Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1954.  

297.

 

“Nogayskiy Yazık”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1954.  298.

 

“Novouygurskiy Yazık”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1954.  299.

 

“Oguzskiy Yazık”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1954.  300.

 

“Peçenejskiy Yazık”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1955.  301.

 

“Vostokovednıye Tsentrı Polşi v 1954 godu”; Kratkiye Siibşeniya  İnstituta Vostokovedeniya AN SSSR, vıp. XII, M., str. 129-133. (soavtor).  


SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 

27

302. 

“Seldjukskiy Yazık”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1955.  

303.

 

“Starouzbekskiy Yazık”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, M., 1956.  304.

 

“Tatarskiy Yazık. ”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, t. 41, M., 1956.  305.

 

“Tuvinskiy, Turetskiy, Turkmeskiy i Truhmenskiy Yazıki”;  Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, t. 43, M., 1956.  

306.


 

“Tyurkskiye Yazıki”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, t. 43, M., 1956.  

307.

 

“Uygurskiy Yazık” Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, t. 44, M., 1956.  308.

 

“Hazarskiy i Hakasskiy Yazıki”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, 1957, 0,5 p/l.  309.

 

“Şorskiy Yazık”; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, t. 48, 1957.  310.

 

“Çitatelskiye konferentsii b Kazahstane, Kirgizii i Tyurkmenii”; Jurnal Voprosı yazıkoznaniya, №4, 1957 

311.


 

“Sostoyaniye i Perspektivı  İzuçeniya Karakalpakskogo Yazıka”; Jurnal Voprosı Yazıkoznaniya, №6, 1957 

312.


 

La classification des dialectes de la langue turgue d, Altai. Acta orientalia. T. VIII, 

fasc 1, Budapest, 1958 

313.


 

Letude des langues turgues en Union Sovietigue. Acta orientalia t. IX, fasc 1, 

Budapest, 1959 

314.


 

“Nad Çem Rabotayut Uçenıye”; Jurnal Voprosı Yazıkoznaniya, №3, M., 1959, str. 

140-141 

315.


 

“Zametka o Sessii v Nalçike ob Etnogeneze Balkartsev i Karaçayevtsev”; Jurnal Voprosı Yazıkoznaniya, №6, M., 1959  

316.


 

“Zametka o Vsesoyuznom Leksikografiçeskom Soveşanii v Kişineve”;. Jurnal Voprosı Yazıkoznaniya, №5, M., str. 140 

317.


 

Die Typen des Pradicates des einfachen Satzes in den türkischen Sprachen und 

deren Herkunft, Moskva, 1960 

318.


 

“K Teotetiçeskim Osnovam Razrabotki Sravnitelno-Sopostavitelnogo Metoda”; 

Jurnal Russkiy Yazık v Natsionalnoy Şkole, №6, 1962, str. 68-71 

319.


 

Vajnıye Voprosı Yazıkovogo Razvitiya v Sovetskuyu Epohu. Vestnik AN 

Kazahskoy SSR, №1 (214), 1963(soavtor).  

320.

 

“Rol Razvitiya Literaturnıh Yazıkov v Sblijenii Drug s Drugom Sovetskih Natsiy”; Jurnal Azerbaydjan Kommunisti; №10, Baku, 1963 

321.


 

“K Proishojdeniyu Etnonima ‘‘Kirgiz’’, Jurnal Sovetskaya Etnografiya, №2, 1964 

322.

 

Karnapahi i İzuçeniye ih Yazıka. Kratkiye Soobşeniya İnstituta Narodov Azii AN SSSR, №65, Sbornik v Çest E. Э. Bertelsa. 1964 

323.


 

“Sopostavitelnıy Analizstrukturı Russkogo i Tyurkskih Yazıkov”; Sb. Metodika Prepodovaniya Russkogo Yazıka v Şkolah Tyurkoyazıçnıh Narodov; 1964 

324.


 

“Rodoplemennıye Nazvaniya Kipçakov v Toponimii Yujnoy Moldavii”; Sb. Toponimika Bostoka; İzd-vo Nauka;. 1964.  

325.


 

“Tyurkskiye yazıki. Şorskiy yazık”; Ukrainskaya Sovetskaya Entsiklopediya, 1965 

326.

 

Zadaçi izuçeniya tyurkskih yazıkov Sibiri. Ulan-Ude, 1965 327.

 

“Altayskiye i hakasskiye imena”; Spravoçnik liçnıye imena; M., 1965. 328.

 

“Professor Gunnar Yarring”; Jurnal Uzbek tili va adabiyeti, №5, 1967 (soavtor). 
BÜYÜK TÜRKOLOG BASKAKOV 

28

329. 

Professor Gunnar Yarring. İzvestiya AN SSSR, OLYA, XXVI, vıp. 6, M., 1967. 

(soavtor). 

330.

 

“Diktsionarul Gegeuz-rus-moldovenesk”; Limba şi literatura Moldevenske, XI, №2, Kişineyu, 1968. (soavtor).  

331.


 

Vestiges de tabou et de totemisme dans les langues des peuples altaigue, M., 1968, 

0,5 p/l. Perepeçatana: Proceding VIII-th İnternational Congress of Antropological 

and Ethnological sciens. Vol. II, Ethologi. Tokyo, Japan. 1969.  

332.

 

XI sessiya Postoyannoy İnternatsiyonalnoy Altayistaçeskoy Konferentsii (PİAK). Vestnik AN SSSR, №12, M., 1968 

333.


 

“D.G. Kiekbayev” (nekrolog); İzvestiya AN SSSR, Seriya literaturı i yazıka, t. 

XXVII, №6. M., 1968, 0,2 p/l.  

334.


 

“Russkiye familii tyurkskogo proishojdenii”; 1. Sb. Onomastika, M., 1969 

335.

 

“Russkiye familii tyurkskogo proishojdenii”; II. İzvestiya AN SSSR, Seriya literaturı i yazıka, t. XXVIII, №4, M., 1969, str. 356-36 

336.


 

“Russkiye familii tyurkskogo proishojdeniya”, III. Sb. Onomastika Povoljya

Ulyanovsk, 1969, str. 28-33 

337.


 

“Russkiye familii tyurkskogo proishojdeniya”, IV. Jurnal Sovetskaya etnografiya

№4, M., 1969, str. 14-27 

338.


 

“Printsipı izbiratelnosti naimenovaniya gor u altaytsev Gornogo Altaya”; Sb. Oronimika, 1969, str. 34-42 

339.


 

“Geografiçeskaya nomenklatura v toponimii Gornogo Atlaya”; Sb. Toponimika Vostoka, M., 1969, str. 64-71 

340.


 

“XII postoyannaya İnternatsionalnaya Altaistiçeskaya Konferentsiya”; Vestnik Akademii nauk SSSR; №12, M., 1969.  

341.


 

“Asli tyurkiy rus ismlari” (na uzbekskom yazıke). Jurnal Fanva turmuş,  №12, 

1969, №1. 1970, Taşkent 

342.


 

“Osnovnıye teoretiçeskiye napravleniya v izuçenii altayskih yazıkov”; Jurnal Sovetskaya tyurkologiya, №1. Baku, 1970 

343.


 

“Nekotorıye zadaçi izuçeniya sovremennogo uygurskogo yazıka”; Sb. İssledovaniya po uygurskomu yazıku, t. 2, Alma-Ata. 1970 

344.


 

Tendency of development of social functions in turkic languages recently put into 

writing (abstracts). Contemporary and future societas prediction and social 

planning (abstracts), Sofia, 1970 

345.

 

“A.A. Zayonçkovskiy”; Jurnal Sovetskaya Tyurkologiya, №2, 1970 346.

 

“Pamyati A. A. Zayon. Kovskogo”; Jurnal Problemı Narodov Azii i Afriki, №1, M., 1970.  

347.


 

“XII sessiya PİAK”. Jurnal Sovetskaya Etnografiya, №3, M., 1970.  

348.

 

“Zadaçi istoriko-tipologiçeskogo izuçeniya tyurkskih yazıkov”;  Tyurkologiçeskiy sbornik. M., 1970  

349.


 

“Russkiye Familii Tyurkskogo Proishojdeniya”; VIII. Jurnal Russkaya Reç,  №6. 

M., 1970 

350.


 

“Russkiye Familii Tyurkskogo Proishojdeniya”, V. Sb. Antroponimika, M., 1970 

351.

 

“Mladopismennıye Yazıki: Dostijeniya, Problemı”; Gazeta Sovetskaya Abhaziya ot 21/X-71. Suhumi  


SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 

29

352. 

“Jilişe Priiliyskih Kazahov”; Jurnal Sovetskaya Etnografiya, №4, M., 1971.  

353.

 

“Russkiye Familii Tyurkskogo Proishojdeniya”; VII. Sb. Etnografiya İmen, İzd-vo Nauka, M., 1971, str. 93-99 

354.


 

“Dvuyazıçiye i Problema Vzaimoproniknoveniya Razliçnıh Urovney Pri Vzaimo-

eysvii Yazıkov” (na materile tyurkskih yazıkov). Sb. Problemı Dvuyazıçiya i 

Mnogoyazıçiya, M., 1972 

355.


 

“Pismo v Redaktsiyu. ”; Sovetskaya Tyurkologiya, №3 Baku, 1972 

356.

 

“XV Sessiya Postoyannoy İnternatsiyonalnoy Altaistiçeskoy Konferentsii”; (PİAK). Sovetskaya tyurkologiya, №6 Baku, 1972 

357.


 

“Russkiye Familii Tyurkskogo Proishojdeniya”; VI. Sb. Vostoçno-slavyanskaya onomastika, M., 1972 

358.


 

“Voprosı Normirovaniya Literaturnıh Yazıkov Kavkaza”; (soavtor). Jurnal Voprosı Yazıkoznaniya №6, 1972.  

359.


 

Sur la recoustruction des archetypes des morphem es radicaux a phoneme unigue 

a-cesser et u- pouvoir dans les anciennes langues turgues. Moscow, 1973. (XXIX 

İnternational congress of orientalists, Paris, July 16-22 1973) 

360.

 

Masştabı adstratnıh vozdeystviy na yazık, funktsioniruyuşiy v slojnıh meletniçeskih otnoşeniyah. M., 1973/IX Meldunarodnıy kongress Antropologiçeskih 

i etnografiçeskih nauk, Çikago, sentyabr, 1973;Perevod na angliyskiy yazık: The 

scope of abstart intra-ethnik relation. Chicago, 1973 Copyrighit 1973 by IX-th 

İnternational Congress of Anthropological and Ethnological sciences: Jnc. All rights reserved. Printed in USA. 

Çeviren ve hazırlayanlar: Ceenbek ŞAKEYEV, 

Venera TURATBEK KIZI Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə