Microsoft Word belso audit eljarasutasitasYüklə 152,88 Kb.

tarix26.01.2018
ölçüsü152,88 Kb.


Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

  

  BELSİ AUDIT 

 

1.  Cél 

 

 A  „Belsı  audit”  címő  minıségügyi  eljárás-utasítás  célja  a  belsı  minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 

 

 2.  Alkalmazási terület 

 

A jelen eljárás-utasítás kiterjed az egyetem minden belsı audit tevékenységére.  

 

3.  Felelısség és hatáskör 

 

A dékán felelıssége:   az audit terv jóváhagyása, az auditorok megbízása, 

  az audit jelentésen alapuló helyesbítı és megelızı tevékenységek jóváhagyása. 

 

 

A minıségbiztosítási vezetı felelıs:   az audit terv elkészítéséért, 

  az audit megszervezéséért, koordinálásáért, 

  az auditorok felkészítéséért, 

  a munkadokumentumok átadásáért, 

  a kérdéslista jóváhagyásáért, 

  a szükséges helyesbítı tevékenységek végrehajtásának felügyeletéért, 

  az érintett dolgozók tájékoztatásáért az audit céljáról és tárgyáról, 

  az érintett területek értesítéséért, 

  a feltárt nemmegfelelıségek ismételt követı auditjának elrendeléséért, 

  a követı audit jelentés értékeléséért és jóváhagyásáért, 

  súlyos nemmegfelelıségek feltárása esetén a dékán azonnali tájékoztatásáért, 

  az auditok dokumentációjának lezárásáért és ırzéséért/ıriztetéséért, 

  a vezetıségi átvizsgáláson való beszámolásért. 

 

 A vezetı belsı auditor felelıs: 

  a belsı audit kérdéslista összeállításáért, 

  az auditra való felkészülésért és felkészítésért, 

  az audit lefolytatásáért, 

  az audit dokumentálásáért, az audit jelentés elkészítéséért, átadásáért a minıségbiztosítási 

vezetınek, 

  ha szükséges, a követı audit végrehajtásáért és annak dokumentálásáért. 

 

 
Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

  

 4.  A belsı audit lefolytatása 

 

4.1. Általános útmutatás 

 

A  belsı  auditokat  a  dékán  rendeli  el  és  a  minıségbiztosítási  vezetı  koordinálja,  amelyrıl írásos  feljegyzés  készül,  elrendelve  a  hibajavító  és  utóellenırzı  tevékenységet  is.  Az 

auditokat a Kézikönyv alapján kell végrehajtani. 

 

Az  audit  végrehajtásának  módszere,  hogy  az  auditor  összeveti  a  minıségbiztosítási kézikönyv, a dokumentációk és egyéb utasítások, szabványok követelményeit a tényhelyzettel 

és az eltéréseket feljegyzi. Csak képzett és az auditálási területtıl független személy auditál. A 

minıségbiztosítási  rendszer  összes  elemét  a  minıségügyi  dokumentumok  fejezetei  alapján 

évenként legalább egyszer auditálni kell. 

 

4.2 A belsı audit tervezése 

 

A  minıségbiztosítási  vezetı  az  egyetem  éves  feladatainak,  terveinek  meghatározásával  egy idıben  elkészíti  a  belsı  audit  éves  tervét.  Az  audit  tervben  az  idıpontok,  a  vizsgálandó 

területek és folyamatok meghatározása szerepel.  

Az  auditok  éves  tervének  elkészítése  és  nyilvántartása  a  minıségbiztosítási  vezetı, 

jóváhagyása a dékán feladata. Az auditok tervezett idıpontja szükség esetén módosítható, de 

a rendszer auditálását folyamatosan végezve évente el kell végezni.  

 

4.3 A belsı audit elrendelése 

 

Az  auditot,  az  auditterv  szerint,  a  dékán  rendeli  el,  az  audit  programjának  jóváhagyásával egyidıben. A dékán vagy  a minıségbiztosítási vezetı az éves audit tervben elıírt auditokon 

felül  rendkívüli  auditot  rendelhet  el    a  minıségbiztosítási  rendszer  elégtelen  mőködése, 

jelentıs vagy ismétlıdı minıségromlás esetén, vagy, ha a minıség eltérés ezt indokolttá teszi. 

 

4.4 A belsı audit lebonyolítása 

 

Az  audit  lefolytatása  nyitóértekezlettel  kezdıdik,  amelyen  az  auditorok  és  az  egyetem vezetıségi  tagjai  vesznek  részt.  A  nyitó-  és  záró  értekezletet  a  minıségbiztosítási  vezetı 

vezeti  le.  A  belsı  audit  lebonyolításához  szükséges  kérdéslistát  az  auditor/ok/  az  audit  elıtt 

elkészíti/k/. A kérdéseknek célorientáltnak kell lenniük a minıségbiztosítási rendszer minden 

elemének  az  azonosítása  érdekében.  A  kérdéslistának  egyszerő  és  célratörı  kérdéseket  kell 

tartalmaznia  az  alábbi  legalapvetıbb  kérdésfelvetések  vonatkozásában,  „ki,  mit,  hol,  mikor, 

hogyan?”. 

A kérdéslista tevékenységi területekként készülhet. A kérdések a kézikönyv minden fejezetére 

és az egyetem folyamataira terjedjenek ki. Az auditorok, auditcsoportok a kijelölt területen és 

az arra vonatkozó kérdéslista szerint folytatják le a helyszíni vizsgálatot. 

Szükség  szerint  az  auditot  ki  kell  terjeszteni,  ha  a  már  azonosított  eltérésbıl  olyan  további 

kérdések származnak, amelyek nem szerepelnek a listán. 

 Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

  

Az audit menete során az auditornak a tények objektív feltárására kell törekednie. A szerzett információkat  bizalmasan  kell  kezelnie.  Az  auditot  az  érintett  munkatársak  kérdezésével,  a 

tevékenységek  megfigyelésével,  a  minıségbiztosítási  dokumentumok,  feljegyzések,  és 

bizonylatok  ellenırzésével  kell  végrehajtani.  A  tevékenységek  megfigyelésével  kell 

meggyızıdni  arról,  hogy  a  valós  tevékenységet  a  minıségbiztosítási  kézikönyvben  és  a 

folyamatleírásokban, módszertanokban elıírt követelményeknek megfelelıen hajtják-e végre. 

A kérdéseknek arra kell irányulniuk, hogy a munkatársak ismerik-e a helyüket a rendszerben, 

ismerik-e  a  minıségbiztosítási  dokumentumokat,  saját  felelısségi,  illetve  tevékenységi  és 

hatáskörüket, és ezeknek megfelelıen végzik-e a tevékenységüket. 

 

Az audit megállapításait és az észlelt eltéréseket a kérdéslistán, illetve az auditjelentésben kell rögzíteni  úgy,  hogy  az  információ  az  auditált  terület  és  más  auditor  számára  is  egyértelmő 

legyen. Az audit során észlelt eltérésekrıl Eltérésjelentést kell felvenni. 

 

Az  audit  befejeztével,  a  záró  értekezleten,  az  auditor/ok/  beszámolnak  tapasztalataikról, észrevételeikrıl és javaslataikról. Törekedni kell arra, hogy kialakuljon az egyetértés az audit 

eredményeit  illetıen.  A  teendı  intézkedésekrıl  a  dékán  hoz  döntést.  A  keletkezett 

feljegyzések  (kérdéslista,  jelentés,  eltérésjelentés)  és  a  tájékoztatások  alapján  a 

minıségbiztosítási vezetı a vezetıségi átvizsgáláson beszámol az audit eredményeirıl. 

 

4.5 Az audit lezárása 

 

A feltárt eltérésekre helyesbítı, esetleg megelızı intézkedéseket a minıségbiztosítási vezetı határozza meg, határidı és felelısök megjelölésével. A helyesbítı és megelızı tevékenységek 

határidın belüli végrehajtásáról az arra illetékes felelıs munkatárs intézkedik. Amennyiben a 

feltárt  hiányosságok  súlyossága  indokolja,  a  tervezett  intézkedések  végrehajtásának 

ellenırzésére a minıségbiztosítási vezetı követı auditot rendelhet el.  

 

5.  A belsı audit feljegyzései 

 

A belsı audit során a feljegyzésekhez az alábbi formanyomtatványokat kell használni: 1. A belsı audit kijelölése 

 

  

 

 2. Vezetı auditori megbízólevél és meghatalmazás  

 

3. Auditori megbízólevél és meghatalmazás   

 

5. Belsı audit jelentés   

 

6. Hibajegyzıkönyv    

 

  

 

  

Készítette:  

 

 

Jóváhagyta:   

 

  

 Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

  

  

A belsı audit felelısség-hatáskör mátrixa. 1. táblázat  

 

Sorszám         

Tevékenység 

Iskolaigazgató 

Min.biztosítási vez. 

 

Auditálók    1. 

Belsı audit terv elkészítése. 

         IR 

           VH 

           - 

   2. 


Belsı audit elrendelése. Auditor 

megbízása. 

         IR 

           VH 

           T 

   3. 


Belsı auditra történı 

felkészülés, kérdésjegyzék 

összeállítása. 

          - 

           KM 

         VH 

   4. 

Belsı audit végrehajtása.           T 

            IR 

         VH 

   5. 


A belsı audit kiértékelése. 

Audit jelentés készítése. 

          T  

          KM 

           H 

   6. 


Javító, megelızı intézkedések 

meghatározása. 

          IR 

          VH 

           T 

   7. 


Követı audit végrehajtása. 

          T 

           IR 

          VH 

   8. 

Belsı audit lezárása.           T 

          VH 

          KM 

 

Az 1. táblázatban található jelölések értelmezése az alábbi: IR: a feladat irányítása, koordinálása 

VH: a feladat végrehajtása 

KM: feladat megoldásában 

való 


közremőködés 

/információszolgáltatás, 

segítség, 

kisebb                     

részfeladat elvégzése/                                           

T: a feladatról tájékoztatást kap 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

  

 1.  ábra    A belsı audit folyamata  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                                       nem 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

nem   


                                                                                            

igen 


 

 

  

 

  

 

  

 

 Éves belsı audit 

terv v. rendkívüli 

audit elrendelése 

Belsı audit elrendelése, 

az érintettek 

tájékoztatása 

Az auditorok megbízása  

Az auditra felkészülés, a 

dokumentumok bekérése 

Audit kérdéslista 

összeállítása 

Az audit végrehajtása, 

helyszíni bejárás 

Az audit jelentés elkészítése, a 

nemmegfelelıségek megállapítása 

Helyesbítı tevékenység 

meghatározása (felelıs, határidı) 

Helyesbítı tevékenység 

bevezetése 

Követı audit végrehajtása 

Az audit lezárása, az audit 

jelentés befejezése 

Az iskolaigazgató 

tájékoztatása az audit 

eredményérıl 

Minden 


megfelelı? 

Megfelelı? 

Irattározás 

igen 

Start 

Stop Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

  

  

 

1.  sz.  melléklet 

 

A belsı audit formanyomtatványainak mintapéldányai  

 

  

 

Belsı audit kijelölés  (ME-3.0.0/1) 

 

 Az AUDIT indítása:      AUDIT TERV alapján 

 

                                       Külön kérés alapján  

Az AUDIT helye: 

Az AUDIT idıpontja: 

 

 Az AUDIT tárgya, programja: 

 

  

 

AUDIT-hoz elıkészítendı dokumentumok:  

 

  

 

Az AUDIT-ban résztvevı személyek:  

 

  

Kijelölt auditor: 

 

 

A kijelölést végezte:  

 

dátum                                           aláírás                                         

A felelıs nyilatkozata: 

 

Az auditor személyét   

Elfogadom:              Nem fogadom el: 

 

                

 

      

  dátum                                    aláírás 

 

Az AUDIT kiértékelésének Helye: 

 

  

Idıpontja: 

 

 

 Készítette: 

 

                                   …………………………………….                                       ………………………………… 


Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

  

                     dátum  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                           aláírás  

 

                                                                                                               

 

Belsı audit  kérdéslista 

(ME-3.0.0/2) 

…….év 

 

Audit azonosító:                                                           Az audit tárgya:  

 

Bevont személyek: 

 

 

  

                                                                         Megfelel 

Kérdések                                                    Igen         Nem              Megjegyzés/adatok                

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Auditor aláírása:                                       A felülvizsgált terület felelısének aláírása:  

 

  

Dátum:                                                        Dátum: 
Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

  

 

 

 

 

 

Belsı audit jelentés 

(ME-3.0.0/3)

 

Vezetı auditor:                                  Auditor:                            Auditált terület: 

Az audit ideje:                                   Eljárás, szabványkövetelmény: 

Összefoglaló értékelés: 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Eltérések száma: Mellékletek: 

 

  

Dátum:                                         Vezetı auditor aláírása:                   Auditor aláírása:        

 

 

  


Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

  

  

 

  

Vezetı auditori megbízólevél és felhatalmazás (ME-3.0.0/4) 

 

………………………………..                  részére 

 

 Tisztelt……………………………. ! 

 

  

Megbízom  és  felhatalmazom  a  Károli  Gáspár  Református  Egyetem  éves  audit  tervében 

szereplı audit vezetı auditori munkáinak elvégzésére. 

Az audit azonosítója:……………………………………………………………………………. 

Az auditori munka idıtartama:………………………….-tól……………………………….-ig. 

Az audit során a „Belsı audit” folyamatleírás alapján járjon el és az alábbi feladatokat végezze el: 

 

• 

Készítse fel az auditorokat. • 

Értesítse az érintett területeket. 

• 

Hagyja jóvá a belsı audit kérdéslistáját. • 

Szervezze meg, koordinálja a kijelölt auditot. 

• 

Vezesse le a nyitó értekezletet.  • 

Súlyos nemmegfelelıségek /hiányosságok / feltárása esetén az óvodavezetıt azonnal tájékoztassa. 

• 

Vezesse le a záró megbeszélést. • 

Zárja le az audit dokumentációját, gondoskodjék  megırzésérıl. 

• 

Számoljon be a vezetıségi átvizsgáláson. • 

Felügyelje a szükséges javító intézkedések megtételét. 

• 

Ha szükséges, intézkedjék követı audit elrendelésérıl.  

 

………………………………………..                                                                                                                   ……………………… 

 

  

 

                                                                                                                    igazgató 

 

 A megbízás  átvettem:   

 

………………………………………..                                                                                                                   ……………………… 

 

  

 

                                                                                                                        megbízott                                        

 

  

 

  


Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

 10 

 

  

 

  

 

  

Auditori megbízólevél és felhatalmazás (ME-3.0.0/5)

 

………………………..  

                részére 

 

 Tisztelt……………………………. ! 

 

 Megbízom a Károli Gáspár Református Egyetem éves audit tervében szereplı audit auditori 

munkáinak elvégzésével. 

Az audit azonosítója:……………………………………………………………………………. 

Az auditori munka idıtartama:………………………-tól…………………………………..-ig. 

Az audit során a „Belsı audit” folyamatleírás alapján járjon el és az alábbi feladatokat végezze el: 

 

• Nyitó értekezleten beszélje meg az érintett területekkel az audit menetét. 

• 

Hajtsa végre a kijelölt auditot. • 

Készítse el az  audit jelentést. 

• 

Ha szükséges végezzen követı auditot, annak eredményeit dokumentálja. • 

A felülvizsgált terület alkalmazottainak tartott záró értekezleten vegyen részt.  

 

 

 ……………………………………. 

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                                                              

…………………………….. 

 

  

 

                                                                                                              

minıségügyi vezetı 

 

A fent meghatározott feladatok elvégzésére felhatalmazom:             

 

…………………………………….  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                    …………………………….. 

                                                                                                                       iskolaigazgató 

 

A megbízást elfogadom:  

……………………………………. 

 

 

  

                                                                                                       

……………………………. 

                                                                                                                 a megbízott auditor 
Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

 11 

 

  

 

  

 

  

 

  

Eltérésjelentés  

(ME-3.0.0/6) 

1.  Az eltérés megnevezése: 

 

      Észlelés helye:       Észlelés ideje: 

      Észlelı személy: 

      A követelményektıl való eltérés leírása: 

 

  

 

       Kiállító neve /beosztása:                             

      Dátum:                             

      Aláírás: 

 

2.  Az eltérés okának vizsgálata:  

 

  

 

 Dátum:                                                           

Aláírás: 

 

3.  Helyesbítı intézkedés  

 

  

 

 Dátum:                                                           

Aláírás: 

 

4.  Intézkedés végrehajtásának igazolása   

 

Dátum:                                                          Aláírás: 

 Károli Gáspár Református Egyetem 

 

BELSİ AUDIT ELJÁRÁS

-

UTASÍTÁS

 

 

ME

  

3.0.0 

 

 12

 

Éves belsı audit terv 

 

S

o

rsm

 

 

Auditált terület 

 

 

 2011 

 

 

 2012 

 

Audit azonosító (a.a.) 

Kijelölt auditor (k.a.) 

Vezetı auditor (v.a.) 

 

 01  02  03  04  05  06  07  08  09 

10  11  12  01  02  03  04  05 

06  07  08   

 

1.  

A minıségirányítási 

rendszer 

 

  

 

  

 

 30-

ig 


 

 

  

 

  

 

  

  

2. 


 

A vezetıség felelısségi köre 

 

 

  

 

  

 

  

30-


ig 

 

  

 

  

  

 

  

 

3. Gazdálkodás erıforrásokkal 

 

  

 

  

 

  

30-


ig 

 

  

 

  

 

  

  

 

4. A nevelés megvalósítása 

 

  

 

  

 

 30-

ig 


 

 

  

 

  

  

 

  

5. 


 

Mérés, elemzés, fejlesztés 

 

 

  

 

  

 

30-ig 

 

  

 

  

  

 

  

 

: portal -> doc


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə