Microsoft Word Berdenin siyasi tarixi Sonuncu docYüklə 2,9 Kb.

səhifə61/71
tarix30.12.2017
ölçüsü2,9 Kb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   71

Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
193
 MƏNBƏ VƏ ƏDƏBİYYAT 
Azərbaycan dilində 
1.
 
Axundov A.A. Torpağın köksündə tarixin izləri. Bakı, Elm, 
1983, 110 s. 
2.
 
Aşurbəyli S.B. Bakı şəhərinin tarixi. Bakı, Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyatı, 1998, 360 s. 
3.
 
Azərbaycan incəsənəti. Bakı, İşıq, 1992, 344 s. 
4.
 
Azərbaycan tarixi. Bakı, Elm, 1993, 284 s. 
5.
 
Azərbaycan tarixi. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1994, 
680 s. 
6.
 
Azərbaycan tarixi, II c. Bakı, Elm, 1998, 596 s. 
7.
 
Azərbaycan tarixi, III c. Bakı, Elm, 1999, 584 s. 
8.
 
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, Bakı Dövlət Univer-
siteti Nəşriyyatı, 1989, 328 s. 
9.
 
Babayev  İ.A., Hacıyev Q.Ə. Bərdədə arxeoloji qazıntının 
hesabatı, 2006-cı il. AMEA AEİEA. 
10.
 
Babayev İ.A., Əhmədov Q.M. Qəbələ. Bakı, Elm, 1981, 66 
s. 
11.
 
Bahaəddin Ö. Böyük Hun imperiyası, I kitab. Bakı, Gənclik, 
1992, 408 s. 
12.
 
Bammat H. Qərb mədəniyyətinin inkişafında müsəlmanların 
rolu. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1994, 62 s. 
13.
 
Bünyadov T.Ə.  İpin boyanması haqqında // ATM. Bakı, 
1985, s.43-50. 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
194
14.
 
Bünyadov Z.M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225-
ci illər). Bakı, Elm, 1984, 268 s. 
15.
 
Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı, 
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı,1989, 336 s. 
16.
 
Cəfərova D.H. Son tunc və ilk dəmir dövründə Qarabağ 
tayfalarının silahları, t.e.n. dis.avtoreferatı. Bakı, 2007.  
17.
 
Cəmşidov  Ş.A. Kitabi-Dədə-Qorqud. Bakı, Elm, 1999, 
s.678.   
18.
 
Cünabadi. Rövzət-üs-səfəviyyə (foto  surət) // AMEA TİEA 
inv. №2614 (5). 
19.
 
Çəmənzəminli Y.V. Tarixi, coğrafi və iqtisadi Azərbaycan. 
Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1993, 56 s. 
20.
 
Çıraqzadə V.A. Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafı tarixindən 
// AEAM, 1964, №12, s.56-60. 
21.
 
Evliya Çələbi. Səyahətnamə. Tərcümə edən S.Onullahi. 
Bakı, Azərnəşr, 1997, 92 s. 
22.
 
Əbubəkr Tehrani. Kitabi Diyarbəkriyyə. Fars dilindən 
tərcümə R.Şükürovanındır. Bakı, Elm, 1998, 336 s. 
23.
 
Əcayib-əd-dünya // AMEA TİEA, inv. №3831, foto-surət. 
24.
 
Əfəndiyev O.Ə.  Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı, 
Azərnəşr, 1993, 350 s. 
25.
 
Əhməd bəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci 
illərdə siyasi vəziyyətinə dair // Qarabağnamələr, birinci 
kitab,. Bakı, Yazıçı, 1989, s.150-183.  
26.
 
Əhmədov Q.M. Bərdəli usta qədim Kiyevdə // Ədəbiyyat və 
incəsənət, 1 fevral 1985. 
27.
 
Əhmədov Q.M. Qədim Beyləqan. Bakı, Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyatı, 1997, 144 s. 
28.
 
Əhmədov Q.M. Qədim Bərdə // Azərbaycan gəncləri, 18 
avqust 1957. 
29.
 
Əhmədov Q.M. Orta əsr Beyləqan şəhəri. Bakı, Elm, 1979, 
197 s. 
30.
 
Əhmədov T.M. Azərbaycan toponimikasının  əsasları. Bakı, 
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1991, 312 s. 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
195
31.
 
Əhmədov T. M.   El-obamızın adları. Bakı, Elm, 1984, 120 
s. 
32.
 
Əl-Bakuvi. Kitab təlxis əl-asar və əcaib əl-məlik əl-qəhhar» 
(«Abidələrin» xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri). 
Bakı, Şur, 1992, 176 s. 
33.
 
Əl-Əhəri. Tarixi şeyx Üveys. Tərcümə V.Z.Piriyevindir. 
Bakı, Elm, 1989, 173 s. 
34.
 
Əl-Kufi. Kitab əl-fütuh (Fəthlər kitabı). Tərcümə akademik 
Z.M. Bünyadovundur. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 
1995, 80 s. 
35.
 
Əliyev  Ə.Ə. Yevlax rayonu ərazisində  aşkar olunmuş küp 
qəbirləri haqqında // Azərb. SSR EA  Xəbərləri (tarix, 
fəlsəfə, hüquq seriyası), 1989, №2, s.61-63. 
36.
 
Əliyev İ.H., Qədirov F.V. Qəbələ. Bakı, Elm, 1985, 88 s. 
37.
 
Əliyev K.H., Əliyeva F.K. Azərbaycan antik dövrdə. Bakı, 
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1997, 120 s. 
38.
 
Əliyev V.H. Gəmiqaya abidələri. Bakı, Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyatı, 1992, 79 s. 
39.
 
Əliyev V.H. Qədim Naxçıvan. Bakı, Elm, 1979, 360 s. 
40.
 
Əliyeva N.A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin  əsərlərində. 
Bakı, Çaşıoğlu, 1999, 244 s. 
41.
 
Əliyev F.Ə. XVIII əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycan 
şəhərləri. Bakı, Azərb. SSR EA Nəşriyyatı, 1966, 136 s. 
42.
 
Əsgərov M.İ.  Şatırlı etnonimi haqqında // Elm və  həyat, 
1987, №5, s.16-17. 
43.
 
Ərəb və fars sözləri lüğəti. Bakı, Yazıçı, 1985, 1036 s. 
44.
 
Əzizov E.A. Bərdə toponimi // Azərbaycanın onomastika 
problemlərinə dair konfransın materialları. Bakı, 1987, 
s.149-150. 
45.
 
Fərzəliyev  Ş.F. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy 
Rumlunun «Əhsənüt-təvarix»  əsəri üzrə). Bakı, Elm, 1983, 
150 s. 
46.
 
Fərzəlibəyli Ş.F.  Quba tarixi. Bakı, 2001, 388 s. 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
196
47.
 
Fəzlullah Rəşidəddin. Oğuznamə, tərcümə R.M.Şükürova-
nındır. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyat-Poliqrafiya 
birliyi, 1992, 72 s. 
48.
 
Gəncə (tarixi oçerk). Bakı, Elm, 1994, 152 s. 
49.
 
Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri (ön söz, tərcümə, 
qeyd və şərhlər H.Məmmədovundur (Qaramanlı). Bakı, Şuşa 
nəşriyyatı, 2000, 576 s. 
50.
 
Göyüşov R.B. Amaras Ağoğlan. Bakı, Elm, 1975, 98 s. 
51.
 
Göyüşov R.B. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı,  İşıq, 1986, 
186 s. 
52.
 
Göyüşov R.B. Şabran  şəhərnin arxeoloji tədqiqi // AEA Tİ 
Arxeologiya və Etnoqrafiya bölməsinin 1987-ci il arxeoloji 
qazıntılarının yekununa həsr edilmiş elmi sessiyasının 
materialları. Bakı, Elm, 1984, s.45-58. 
53.
 
Göyüşov R.B., Quliyev N. M. Orta əsr Bərdə-Dvin ticarət 
yolu haqqında // AMM, VII c. Bakı, Elm, 1973, s.124-129. 
54.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə şəhərinin tarixi (b.e.ə. III – b.e. XVIII 
əsri). Bakı, «T» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2000, 320 s. 
55.
 
Hacıyev Q.Ə. Qədim Bərdə  şəhərinin quruluşu və tarixi 
mövqeyi haqqında // AEA Tİ Azərbaycan tarix qurumu
AXC-nin 81-ci ildönümünə  həsr edilmiş Respublika elmi 
konfransının materialları. Bakı, Elm, 2000, s.72-75. 
56.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə antik və orta əsrlər dövründə. AEA Tİ 
Azərbaycan tarix qurumu // Respublika elmi konfransının 
materialları. Bakı, Elm, 2000, s.55-59. 
57.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdənin tarixi-arxeoloji tədqiqi // BDU 
Xəbərləri (ictimai elmlər seriyası), 2000, №1, s.24-27. 
58.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdənin yerləşdiyi ərazi və onun təbii-coğrafi 
xüsusiyyətləri // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2000, №2, 
s.26-31. 
59.
 
Hacıyev Q.Ə. Qədim Bərdə  şəhərinin strateji mövqeyi və 
müdafiə istehkamları haqqında // AEA Tİ. Azərbaycan tarix 
qurumu. Bakı, 2000, s.94-99. Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   71


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə