Microsoft Word Berdenin siyasi tarixi Sonuncu docYüklə 2,9 Kb.

səhifə63/71
tarix30.12.2017
ölçüsü2,9 Kb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   71

Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
200
93.
 
Həsənov H.N. Şimali Azərbaycan kəndi XIX əsrin sonu XX 
əsrin əvvəllərində Bakı, Elm, 2007, 210 s. 
94.
 
Həsənov A.H. Çar skiflər (Çar skiflərin və digər oğuzların 
etno-dil eyniləşdirilməsi) çarlığı. Bakı, Əbilov, Zeynalov və 
qardaşları, 2005, 480 s. 
95.
 
Hüseynov M.M. Azıx. Bakı, Kommunist, 1984, 22 s. 
96.
 
Hüseynov M.M. Bərdədə yeni arxeoloji tapıntılar // 
Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti, 11 noyabr 1978. 
97.
 
Hüdud  əl-Aləm. Tərcümə  Ə.Ələsgərzadənindir. AMEA 
TİEA inv. №257, 37 s. 
98.
 
Xəlilov X.D. Qarabağın elat dünyası. Bakı, Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatı, 1992, 119 s. 
99.
 
Xəlilov X.D. Qarabağ: etnomədəni inkişaf tarixi. Bakı, 
Günəş nəşriyyatı, 2006, 80 s. 
100.
 
İbn əl-Əsir. Əl-Kamil fi-t-tarix (Mükəmməl tarix). Tərcümə 
M.  Əfəndizadənindir. Bakı, Azərbaycan SSR EA 
Nəşriyyatı, 1959, 383 s. 
101.
 
İbrahimov F.Ə. Azərbaycanın orta əsr  şəhərlərində 
metalişləmə sənəti. Bakı, Elm, 1988, 176 s. 
102.
 
İsgəndər bəy Münşi. Tarix-i aləm aray-i Abbasi. 
AMEATİEA, inv. №934, 49 s. 
103.
 
İsmayılov M.Ə.  Şəki (tarixi oçerk). Bakı, Azərnəşr, 1982, 
180 s. 
104.
 
Katib Çelebi. Cahan-Nüma. Tərcümə F.Babayevindir 
AMEA TİEA, inver. №827, s.3-20. 
105.
 
Kazımov Q.Ş. Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı, Təhsil, 2003, 
583 s. 
106.
 
Qazıyev S.M. Küp qəbirlər albomu. Bakı, Azərbaycan SSR 
EA nəşriyyatı, 1960, 110 s. 
107.
 
Qarabağ: suallar və faktlar. Bakı, Nurlan, 2004, 182 s. 
108.
 
Qeybullayev Q.Ə. Qarabağ (etnik və siyasi tarixinə dair). 
Bakı, Elm, 1990, 236 s. 
109.
 
Qədirov F.V. Azərbaycanın  şimal müdafiə istehkamları. 
Bakı, Elm, 1984, 152 s. 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
201
110.
 
Qarabağlı R. Memar Kərbəlayi Səfxan Qarabaği. Bakı, 
Nurlan, 1995, 81s. 
111.
 
Quliyev N.M. Bir daha Bərdə-Dvin ticarət yolu haqqında // 
Azərb. SSR EA Məruzələri. XXXII cild, 1976, №1, s.30-32. 
112.
 
Qumilyov L.İ. Qədim türklər. Bakı, Gənclik, 1993, 536 s.  
113.
 
Mahmudov Y.M. Səyyahlar Azərbaycana gəlir. Bakı, 
Gənclik, 1977, 140 s.  
114.
 
Mahmudov Y.M. Rusların Bərdəyə hücumu // Azərbaycan 
gəncləri, 1992-ci il 11 mart.  
115.
 
Mahmudov Y.M.Azərbaycan diplomatiyası. Bakı, 
Azərbaycan diplomatiyası curnalı nəşriyyatı, 1996, 289 s.  
116.
 
Mahmudov Y.M., Şükürov K.K. Qarabağ: real tarix, faktlar, 
sənədlər (Azərbaycan, ingilis, fransız,  ərəb, alman və rus 
dillərində). Bakı, Təhsil, 2005, 380 s.  
117.
 
Mahmudova H.R. Sibir skifləri və Azərbaycan (tarixi-
arxeoloji tədqiqat), t.e.n. dis.avtoreferatı. Bakı, 2006. 
118.
 
Mehdizadə X., Qəmbərov R. Bərdə (fotoalbom). Bakı, 
1992, 12 s. 
119.
 
Məhərrəm Bayar. Altı min illik türk yurdu – Qarabağ. 
Çevirən M.Talıblı // Xəzər, 1991, №1, s.135-140. 
120.
 
Məhəmmədhəsən Vəlili (Baharlı). Azərbaycan (coğrafi-
təbii etnoqrafik və iqtisadi mülahizat). Bakı, Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatı, 1993, 208 s. 
121.
 
Məmmədov A.Ə. Coğrafi adların sirri. Bakı, Elm, 1969, 24 
s. 
122.
 
Məmmədov A.M. Gəncəbasar IV-XIII əsrlərdə (tarixi-
arxeoloji tədqiqat). Bakı, Elm, 1993, 203 s. 
123.
 
Məmmədov A.M. Qoşqarçay və Kürəkçay hövzəsinin 
tarixi-arxeoloji tədqiqi. Bakı, Ağrıdağ, 2000, 96 s. 
124.
 
Məmmədov R.İ Naxçıvan  şəhərinin tarixi oçerki. Bakı, 
Elm, 1977, 315 s 
125.
 
Məmmədov S.A. Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci 
yarısında. Bakı, APİ, 1982, 108 s. 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
202
126.
 
Məmmədov T.M. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə. Bakı, 
Təhsil, 2006, 400 s. 
127.
 
Məmmədov Z.C. Azərbaycanda IX-XIII əsrlərdə  fəlsəfi 
fikir. Bakı, Elm, 1978, 190 s. 
128.
 
Məmmədov Z.C. Orta əsr Azərbaycan filosofları  və 
mütəfəkkirləri. Bakı, Elm, 1986, 65 s. 
129.
 
Məmmədov Z.C. VII-X əsr Azərbaycan fəlsəfi və ictimai 
fikir tarixindən. Azərb SSR EA Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, 
hüquq seriyası), №4, 1969, s.75-81. 
130.
 
Məmmədova  Ş.K. «Xülasət  ət-təvarix» Azərbaycan 
tarixinin mənbəyi kimi. Bakı, Elm, 1991, 120 s. 
131.
 
Mərkəzi Zaqafqaziya Arxeoloji Mədəniyyəti. – ASE, VI c. 
B., 1982, 528 s.  
132.
 
Mxitar Qoş. Alban salnaməsi. Tərcümə 
Z.M.Bünyadovundur. Bakı, Elm, 1993, s.236-272. 
133.
 
Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə. Tərcümə  Ə.B.Şükür-
zadənindir. Qarabağnamələr, birinci kitab, Bakı, Yazıçı, 
1989, s.6-102. 
134.
 
Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. Qarabağ tarixi. Tərcümə 
F.Babayevindir. Qarabağnamələr, birinci kitab, Bakı, 
Yazıçı, 1989, s.104-148. 
135.
 
Musalı N. Səfəvilər zamanında Qarabağ  bəylərbəyiliyinin 
yaradılması  və onun inzibati quruluşu // «Qarabağ Dünən 
Bu Gün və Sabah» V Elmi-əməli konfransın materialları. 
Bakı, 2006, s.166. 
136.
 
Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi (tərcümə Z.M.Bünya-
dovundur). Bakı, Elm, 1993, 235 s. 
137.
 
Muxtarova  Ə. Türk xalqlarının tarixi. Bakı, BDU 
Nəşriyyatı, 1999, 350 s. 
138.
 
Muradov V.H. Orta əsr Azərbaycan şəhərləri. Bakı, Maarif, 
1983, 157 s. 
139.
 
Nemətova M.S. Zaqafqaziyanın epiqrafik abidələri (XI-XIX 
əsrlər). Bakı, Elm, 1972, 320 s. 
140.
 
Nəbiyev N.Ə. Coğrafi adlar. Bakı, Elm, 1982, 90 s.  Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   71


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə