Microsoft Word Berdenin siyasi tarixi Sonuncu docYüklə 2,9 Kb.

səhifə64/71
tarix30.12.2017
ölçüsü2,9 Kb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   71

Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
203
141.
 
Nəcəfli T. Qaraqoyunlu və  Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi 
müasir türk tarixşünaslığında. Bakı, Çaşıoğlu, 2000, 198 s. 
142.
 
Nəcəfli T., Nəcəfli G.C. XVI-XVIII yüzilliklərdə Qacarların 
Azərbaycanın siyasi həyatında rolu // «Şah  İsmayıl Xətai» 
elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2006, s.47-53. 
143.
 
Nəcəfli G.C. XVIII əsrdə Azərbaycan  ərazisində erməni 
dövləti yaradılması cəhtləri. Bakı, Nurlan, 20007, 246 s. 
144.
 
Nərimanov  İ.Q., Rüstəmov Ç.N. Bərdə rayonu Zümürxaç 
kəndində daş sarkovaq. AMM, VI c. Bakı, Azərbaycan SSR 
EA Nəşriyyatı, 1965, s.198-200. 
145.
 
Nizaməddin Şami. Zəfərnamə. Tərcümə Z.M.Bünyadovun-
dur. Bakı, Elm, 1992, 40 s. 
146.
 
Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Bakı, Elm, 1982, 420 s. 
147.
 
Nizami Gəncəvi.  İskəndərnamə  (Şərəfnamə). Bakı, 
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1941, 440 s. 
148.
 
Nizamülmülk. Siyasətnamə. Bakı, Elm, 1987, 208 s. 
149.
 
Nuriyev A.B. Bərdə arxeoloji ekspedisiyasının hesabatı, 
1984-cü il. AMEA AEİÇTİBA, inv. №H-365. 
150.
 
Nuriyev A.B. Bərdə arxeoloji ekspedisiyasının hesabatı, 
1985-ci il. AMEA AEİÇTİBA, inv. №H-396. 
151.
 
Nuriyev A.B. Bərdə arxeoloji ekspedisiyasının hesabatı, 
1986-cı il. AMEA AEİÇTİBA, inv. №H-453. 
152.
 
Nuriyev A.B. Bərdə arxeoloji ekspedisiyasının hesabatı, 
1987-88 ci illər. AMEA AEİÇTİBA, inv. №H-465. 
153.
 
Nuriyev A.B., Məmmədov A. Bərdənin orta əsr 
dəyirmanları // Elm və həyat, 1986, №6, s.17-18. 
154.
 
Nuriyev A.B., Babayev Ə.H. Bərdə  şəhərinin tarixi-
arxeoloji oçerkləri. Bakı, Nurlan, 2001, 182 s. 
155.
 
Nurəliyeva T. Azərbaycan  ədəbiyyatının tədqiqində 
əlyazma kolleksiyaları. Bakı, Elm, 1998, s. 74-89. 
156.
 
Onullahi S.M. XIII-XVIII əsrlərdə  Təbriz  şəhərinin tarixi. 
Bakı, Elm, 1982, 279 s. 
157.
 
Ordubadi M.S. Nizaminin dövrü və həyatı (Nizami) I kitab. 
Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1940, 621 s. 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
204
158.
 
Osmanov F.L. Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyəti. 
Bakı, Elm, 1982, 160 s. 
159.
 
Piriyev V.Z. Azərbaycan Hülakular dövlətinin tənəzzülü 
dövründə. Bakı, Elm, 1978, 160 s. 
160.
 
Piriyev V.Z. Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə. Bakı, Nurlan, 
2003, 458 s. 
161.
 
Piriyev V.Z. Qazı Məhiəddin Bərdəi // Elm və həyat, №11, 
1984, s.27-30. 
162.
 
Piriyev V.Z. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası. Bakı, Araz, 
2002, 152 s. 
163.
 
Rəcəbov  Ə.Ə., Məmmədov Y.Q. Orxon-Yenisey abidələri. 
Bakı, Yazıçı, 1993, 400 s. 
164.
 
Rəsuloğlu Təvəkkül. Günəş  dənizdən doğur. Bakı,  İşıq, 
1993, 104 s. 
165.
 
Səfərli Ə.Q., Yusifli X.H. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi. Bakı, Elm, 1992, 621 s. 
166.
 
Seyidov M. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. 
Bakı, Yazıçı, 1989, 496 s. 
167.
 
Seyidbəyli E. Qarabağ torpaq mülkiyyətinə aid arxeoqrafik 
materiallar. Gövhər ağa Cavanşirin sənədləri. Bakı, Nurlan, 
2002, 120 s. 
168.
 
Sısoyev İ.V. Bərdə  qalası (təsviri) // Mədəniyət və inqilab
1925, №2. 
169.
 
Şərifli M.X. IX əsrin II yarısı-XI əsrdə Azərbaycanın feodal 
dövlətləri. Bakı, Elm, 1978, 342 s. 
170.
 
Şükürov K.K. Azərbaycan  əhalisi: öyrənilməsi tarixi və 
qaynaqları. Bakı, Elm, 2004, 974 s. 
171.
 
Şükürlü  Ə.C. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı, 
Maarif, 1993, 336 s. 
172.
 
Vahidov R.M. Mingəçevir III-VIII əsrlərdə. Bakı, 
Azərbaycan EA Nəşriyyatı, 1961, 158 s. 
173.
 
Vəlixanlı N.M. IX-XII əsr  ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları 
Azərbaycan haqqında. Bakı, Elm, 1974, 223 s. 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
205
174.
 
Vəlixanlı N.M. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Bakı, 
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1993, 157 s. 
175.
 
 Vəlixanlı N.M. X əsrin ikinci yarısı– XI əsrdə Azərbaycan 
feodal dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri və bir daha 
«Naxçıvanşahlıq» haqqında // Azərbaycan EA Xəbərləri 
(tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası), 2001, №3, s.120-129. 
176.
 
Yusifov Y.B. Toponimikanın əsasları. Bakı, Elm, 1992, 188 
s. 
177.
 
Yüzbaşov R., Əliyev K., Sədiyev M. Azərbaycanın coğrafi 
adları. Bakı, Elm, 1972, 221 s. 
178.
 
Zeynəddin Qəzvini. Zeyl-e tarix-e qozide. Tərcümə M.D. 
Kazımov və V.Z. Piriyevindir. Bakı, Elm, 1990, 212 s. 
Rus dilində 
 
179.
 
Агаева  Н.А.  Азербайджанские  языковеды  средневеко-
вья. Баку, 1990, 32 с. 
180.
 
Ал-Джувайни. Мунтаджаб  ад-Дин Бади Атабек. Ступе-
ни  совершенствовaния  катибов  (Атабат  ал-катаба).  Пе-
ревод Г.М.Курпалидиса. Москва, Наука, 1985, 290 с. 
181.
 
Ал-Идриси.  Нузxат  ал-муштаг  фи-тирак  ал-афаг.  Пере-
вод П.К.Жузе. АИИ НАНА, инв. №162, с. 3-42. 
182.
 
Ал-Хусайни.  Ахбар  ад-даулат  ас-Селджукиййа  (Зубдат 
ат-таварих).  Перевод  З.М.Буниядова.  Москва,  Наука, 
1980, 73 с. 
183.
 
Алиев И.Г. История Мидии. Баку, Изд. АН Азерб. ССР, 
1960, 360 с. 
184.
 
Алиев И.Г. Нагорный Карабах. Баку, Элм, 1989, 104 с. 
185.
 
Алиев  И.Г.  О  Скифах  и  Скифском  царстве  в  Азербай-
джане // Переднеазиатский  сборник,  т. IV. Москва, 
1979, с. 234-255. Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   71


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə