Microsoft Word bibloqrafiya-20. 09. 2017. doc


P r o f e s s o r B u l u d x a nYüklə 4,56 Kb.

səhifə106/106
tarix14.07.2018
ölçüsü4,56 Kb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106

P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
488
Say  sas nitq hiss si kimi - 401 
S m d A amal o lu: Yeni  lifba islahatç s  - 606 
S m d Vur unun b dii dilinin izahl  lü ti - 474 
S m d Vur unun yarad c l nda dil m s l l ri - 475 
S rtib  slamo lu – h r birimizin t s lli yerimiz - 543 
Sif tin dig r nitq hiss l ri iç rind  yeri - 394 
Sinkretik s  kökünün tör m l ri - 345 
Söz haqq  (Firuz  M mm dli – 70) - 447 
Söz insan q lbin  yol tap rsa, müq dd sl ir - 448 
Sözün  sas  - 363 
Su tayfas n n varisl ri – Susayl lar - 456 
air  v  alim taleyi ya ayan insan - 404, 449 
airin  d bi portreti - 607 
air-mü llim-alim taleyini ya ayan Oqtay Rza - 409 
r fli ömür yolu – 577, 578 
Tarixd  ya ayan hikm t sahibl ri - 450 
Tarixi ya adan da lar - 608 
Teleradio milyonlar n daimi qona d r - 457 
T bi td ki h r  eyin dilini bilirikmi? - 609 
T hsilin inki af  üzr  Dövl t Strategiyas n n  sas h d fi – 544, 545 
T l b l r “V t n o ullar ” adl   d bi-b dii t dbir haz rlay b - 622 
Toponiml r  dair kitab: [Aslan Bayramovun “Q dim O uz 
ell rinin – A baba,  ör yel v  P mb k bölg l rinin yer-yurd adlar  
(toponiml r)” kitab  bar sind  r y] - 347 
Türk dill rind  amorf qurulu un izl ri - 355 
Türk dill rinin analoji t dqiqi - 425 
Türk dill rinin dövrl m sind  yaz yaq d rki m rh l  [Az rbaycan 
dili il  müqayis li istiqam td ] - 356 
Türk sözü: tarixilik v  müasirlik bax m ndan - 395 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
489
Türkiy   v  Az rbaycan dostlu u: Az rbaycan Dövl t Pedaqoji 
Universiteti il  Hac tt p  Universitetinin simas nda - 417 
Türkm nistanda  hm d Y s viy   h sr olunmu  beyn lxalq kon-
frans - 451 
Türkologiya: inki af dövrl ri, perspektivl r - 413 
Türkologiya: Türkiy  v  türkl r 20-ci ill rin müst visind  - 386 
Türkologiyan n dün nind n: dil v  yaz  m s l l ri – 610, 611 
Türkoloji dü ünc mizd  türk sözünün b zi m qamlar  - 405 
Türkün hikm t x zin si türkün dü ünc  t rzidir - 432 
Unudulmaz dilçi alim - 433 
Uzun bir yolun ba lan c  - 496 
Ür kl  a l n v hd t poeziyas  - 579 
Üzeyir Hac b yliy  layiq m n vi borc – 612, 613 
V li Xuluflunun “Yeni türk  lifbas  il  yaz  qaydalar ” kitab  - 614 
V t nda l q mövqeyi il  seçil n alim - 426 
VI Uluslararas  türk dili qurultay  müv ff qiyy tl  keçirildi v  
tarix  yaz ld  - 419 
Y.V.Ç m nz minli – daim günd md  olan yaz ç  - 418 
Yaz  m d niyy ti - 580 
Yaz  m d niyy timiz - 546 
Yeni 
lifba Komit sinin IV plenumu: Xuluflu, Çobanzad , 
Xabayev - 615 
Yeni  lifba Komit sinin IV plenumundan b zi m qamlar – 616, 
617 
Yeni  lifba u runda mübariz : 1924-cü ild  Kr m v  Türküstan 
ell ri - 618, 619 
Yetmi  illik ömür yolu - 623 
 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
490
Müsahib l r 
 
“A caqum çölünd  qatar düz gedir" misras  S m d Vur una, yoxsa 
X lil Rzaya aiddir? - 657 
“Az rbaycan efir m kan : probleml r v   v zif l r” mövzusunda 
“S s” q zeti v  “S s”  nformasiya Agentliyi Prezident yan nda 
K V-l rin  nki af na Dövl t D st yi Fondunun maliyy  d st yi il  
keçiril n d yirmi masa - 635 
“ d biyyat ünasl q” v  “ d biyyat n z riyy si” yeni dövrd  - 687 
“Milli m n vi d y rl rin inki af   v   t bli i” mövzusunda d yirmi 
masa - 642 
“Novruz  n q dim türk bayram d r” mövzusunda d yirmi masa - 631 
“Sar  Sim”  vuran  dib: [Xalq yaz ç s   smay l  xl n n 90 illik 
yubileyi il  ba l  müsahib ] - 636 
10 ya n z mübar k! - 649 
12 illik t hsil  keçid biz  n  v d edir? - 676 
Ana dili – h r k sin material  - 688 
Ana dili varl m zd r - 650 
Ana dilimiz  eir, s n t, elm dilidir var - 637 
Ana dilimizi qorumaq h r birimizin borcudur - 643 
Ana dilimizi qorumaq, inki af etdirm k ham m z n müq dd s 
borcudur - 677 
A a  sinifl rd ki a r çantan n yuxar larda bo almas  - 697 
Az rbaycan dili – milli-m n vi s rv timiz - 668 
Az rbaycan dili il  ba l  “Qaynar x tt”in g l c yin  böyük inam 
yaran b - 658 
Az rbaycan dilinin qrammatikas  yenil nm lidir - 689 
Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetinin  m kda lar  hans  
yönümlü verili l r  üstünlük verirl r - 638 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
491
Az rbaycan türk dü ünc  t rzinin be iyidir - 628 
Az rbaycanda dil üzr  xüsusi komissiya yarad lmal d r - 624 
Az rbaycanda yeni xidm t t klifi – “Dil müf tti liyi...” - 690 
B dii  s rl ri oxumayanlar n  ifahi v  yaz l  nitqi qüsurlu olur - 669 
B zi  cn bi sözl rin Az rbaycan dilind   v zi bel  biab rç   kild  
tap lacaqsa... – 691 
B zi qurumlar n qarayaxma c hdl ri Az rbaycan c miyy tini 
aldada bilm z – 678, 679 
Bu gün  s rl r t hlil yox, t rif olunur - 659 
Bu gün  v  sabaha hesablanan dü ünc : Türkologiya - 692 
Bu günün mühazir çisi nec  olmal d r - 639 
Dil müf tti liyinin yarad lmas na ehtiyac var - 632 
Dilçi alim Az rbaycan dilinin qrammatikas n n d yi dirilm si 
fikirl ri il  raz la mad  - 660 
Dilimiz beyn lxalq tribunadan s sl n n bir dildir – 640, 680 
Dilimiz s rv timizdir - 641 
Dilimizd  110 min söz, onun da 40 mini “o söz”... - 693 
Do ma dil – milli ruhun da y c s  - 651 
Dövl t ba ç m z tarixi yadda m z  yüks k d y rl ndirir - 625 
Dövl t t hsil i çil rin  xüsusi diqq t göst rir - 629 
Dünyan n tan nm  universitetl rind   t l b l rin 45-55 faizi, 
Az rbaycanda is  97-98 faizi 4 il  m zun olur - 681 
Efir mahn lar n n söz problemi... - 682 
d bi dili qorumaq üçün c rim y  ehtiyac varm ? - 694 
d biyyatda ictimai r y. nec  yarans n? - 683 
kr m Naibov öz  s rind  Az rbaycan xalq n  t hqir edib - 661 
sl ziyal  hans  keyfiyy tl r  malik olmal d r? - 644 
Hans  dild  dan r q? - 698 
H yat yolum heç d  hamar olmay b - 686 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
492
Xalq öz sözünü dedi, haqqa,  dal t  s s verdi - 633 
I Türkoloji Qurultay v  Türkiy  (26 fevral – 5 mart 1926) - 626 
I Türkoloji Qurultaya haz rl q - 627 
I Türkoloji qurultay n q rarlar  yerin  yetirilm di - 630 
dar  v  t kilat adlar : dilçil r n  deyirl r? - 670 
mtahanlar obyektivlik v   ffafl q  raitind  keçirilir - 662  
st rdim ki, bundan sonra dünyan n gözl ri kor, qulaqlar  kar, dili 
lal olmas n – 695, 696 
Kitab bilik m nb yidirmi?.. - 663 
Kitablara m h bb tim m ni filologiya elmin  g tirdi - 671 
Q  imtahan sessiyas  u urla yekunla r - 664 
Qloballa ma 
raitind  Az rbaycan dilini n  kimi t hlük l r 
gözl yir? - 652 
Legioner idmanç lar n Az rbaycan dilini sistemli qaydada 
öyr nm si z rur t  çevrilib... - 699 
Mü llim öyr d n, t l b  is  öyr n n t r f kimi t l bkar olmal d r - 
645 
Mü lliml rin geyimi nec  olmal d r? - 684 
Mü lliml rin seçimi C nab  lham  liyevdir - 665 
Mü llimlik el  bir pe dir ki, h r bir k s ondan b hs etm yi özün  
borc bilir - 646 
Nizaminin yubileyi insanlar  birl dirdi - 653 
Ramil S f rovun azadl a qovu mas  Erm nistanda psixoloji 
g rginliy  s b b olub - 654 
Reklam m tnl rind  ciddi dil qüsurlar  il  “dil müf tti l ri” 
mübariz  ed c k - 655 
Reklam m tnl rind  dil qüsurlar na AMEA-dan maraql  reaksiya 
g ldi - 656 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
493
S brim, irad m,  n  sas  elm  sevgiml  mane l ri a a bilmi m... – 
666, 672 
Sözl r lü t  nec  daxil edilir? - 685 
Stimulla d r c  proqram  t qdir layiq hesab edir m - 673 
Telekanallarda dilçilik monitorinql rinin  d bi dilin qorunmas nda 
rolu... - 667 
T hsil milli-strateji maraq dair sind dir - 647 
T sadüfi adamlardan mü llim olmaz – 674, 675 
Ziyal  ad ndan sui-istifad  yolverilm zdir - 648 
Ziyal lar m z ümummilli lideri hörm tl  yad edir - 634 
 
Rus v  ba qa dill rd  
 
Tarihsel – kar la t rmal  yönde türkçede dillerin hece tipleri - 703 
The Azerbaijan language in sources – 700, 701 
The word Turk: from historical and modernity point of view - 702 
 
 
 
 
 
 
 
 - 704 
   
 
 - 705 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
494
 
Buludxan X lilov haqq nda yazm  mü llifl rin  lifba 
göst ricisi 
 
Abdullayev N. - 714 
A baba A. - 778 
Bayramq z   . - 748 
Bayramov A. – 707, 779 
Bayramov  . - 709 
B d lzad  A. – 771, 772, 773 
B irov K. - 720 
Borçal  M. - 732 
C f rov N. – 780, 781 
Eyvazl  E. - 739 
hm d V. - 706 
F r cullayev F. – 708, 711 
F rz li  . – 733, 736 
Hafiz - 715 
Hüseynov M. - 761 
lah  - 718 
driso lu A. - 721 
srafilov V. – 737, 740 
Qas mov H. - 782 
Q z nf ro lu M. - 741 
Quliyev H. - 726 
M cid R. - 783 
M mm dli F. - 749 
M mm dli  . - 744 
M nsimo lu T. – 717, 722, 727, 738, 742 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
495
Mirz b yli  . - 734 
N zrin - 762 
N biyev E. - 784 
Novruzov T. – 750, 763 
Rza O. – 785, 786 
Sad qova N. - 774 
Seyidov M. - 713 
S m dzad  Z. - 787 
Ülvi (Binn tova) A. – 723, 728, 729, 788 
V liyev  . - 710 
Vidadiq z  V. - 751 
Yusifov Y. – 719, 724, 730, 735, 755, 756, 757, 776, 777 
Zaman S. - 789 
Zeynal S. - 731 
Ziyad A. - 770 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
496
 
 
Kitablar n n elmi redaktor v  r yçil rinin  lifba göst ricisi 
 
Abbasov Y. – 7 
Abdullayeva S. – 28 
A ayev  . – 25, 27 
Allahverdiyev C. – 36 
Ayd n A. – 17 
Babayev A. – 3, 35 
Bal yev H. – 14, 30 
Bayramov A. – 6, 10, 14, 23, 30, 34, 38 
B d lzad  A. – 37 
C f rov C. – 2, 6, 8, 13, 18, 22, 32, 33, 34, 38, 39 
C f rov N. – 7, 8, 10, 13, 16, 23, 28, 32, 33, 35 
Eminli B. – 38 
Ergin Y. – 36 
l kb rov A. – 3 
liyev V. – 1, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 21, 23, 32, 33 
s dova T. -7 
Hüseynov M. – 9, 25, 26, 34, 38 
Hüseynzad  R. – 25, 27 
Xal qov F. – 28 
Xudaybergenova Z. – 15 
sayev  . – 27 
Kaz mov A. – 36 
K rimli T. – 17, 21 
Qas mov H. – 29 
Qeybullayev Q. – 2 
Q pçaq M. – 35 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
497
Quliyev H. – 2 
Mehdiyev S. – 31 
M h mm di M. – 17, 21 
M mm dli  . – 24, 30, 31 
M mm dov  . – 1, 16, 18, 22, 24, 30 
M mm dov M. – 11, 22, 39 
M mm dov S. – 8 
M
diyev Q. – 24 
Miriyev A. – 18 
Mirz yev H. – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 16, 19, 21, 30, 32, 33 
Musao lu M. – 15 
N c fov N.- 37 
Novruzov T. – 29 
Rüst mov R. – 3, 16 
Rzayev F. – 36, 37 
Sad qova S. – 11, 22 
Salamo lu T. – 29 
Seyid liyev N. – 24 
Seyidov Y. – 7 
Sultanzad  V. – 15 
msizad  N. – 29 
Yusifov M. – 31 
Zeynal S. – 39 
 
 
 
 
 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
498
Müsahib  aparan  xsl rin  lifba göst ricisi  
Abbas  . – 650 
A ak rimova G. - 665 
A ayev E. - 636 
Bekta  V. – 624 
C f rli  . – 630 
C lilova G. – 658, 660, 667, 682, 690, 691, 693 
Çobano lu F. – 695, 696 
lizad  T. – 695, 696 
F dai S. – 670 
Hüseyn F. – 659 
Hüseyno lu S. – 692 
Xaqaniq z  D. – 671 
sg nd rov A. – 662 
Könül – 675 
Qarayev S. – 625, 641, 643 
Q l nd rli N. – 661 
M h rr mova T. – 674, 683, 685, 687, 694, 697 
M mm dova A. – 689, 698 
M mm dova  . – 665 
Nur S. - 661 
P rvin – 666, 672, 686 
R himov N. – 676, 681, 684 
Sar yeva  . – 655, 656, 657, 699 
Sevinc – 654 
irinov E. – 663 
Tal bl  S. – 640, 680 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
499
T ran  - 688 
Turan A. – 679 
Vahid T. - 653 
V zirova  . – 704 
Yusif – 673 
Zaman S. – 632, 637, 668, 677 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
500
 
N riyyatlar n  lifba göst ricisi 
 
Adio lu – 6, 8, 9, 36, 37, 39, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 
82, 86, 87, 395 
ADPU-nun m tb si – 2, 3, 34, 38, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 51, 52, 
57, 60, 62, 67, 68, 74, 83, 89, 94, 101, 102, 106, 113, 114, 117, 
124, 127, 141, 142, 162, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 175, 180, 
181, 186, 188, 189, 190, 196, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 
268, 269, 272, 277, 285, 323, 324, 327, 333, 334, 337, 338, 340, 
341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 
356 
Afpoliqraf – 194 
A r da  – 50, 63, 80 
Aqra – 177 
AM 965 MMC – 123, 137 
Az rbaycan Dövl t Kitab Palatas  – 1 
Az rbaycan Milli Ensiklopediyas  NPB – 81 
Az rbaycan Mü lliml r  nstitutu – 107 
Az rbaycan T l b  G ncl r T kilat   ttifaq  - 148 
Az rn r – 41 
Bak  Çap Evi – 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 42, 43 
Bak  Universiteti – 176 
Borçal  – 122 
Elm – 4, 5, 12, 40, 58, 85, 90, 91, 92, 100, 105, 109, 116, 126 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
501
Elm v  t hsil – 16, 17, 115, 136, 152, 155, 159, 160, 163, 165, 178, 
179, 183, 184, 191, 192, 193, 195 
GAR SMA MMC - 15 
G nc  Dövl t Universiteti – 120, 153 
qtisad Universiteti – 154, 173, 174 
Qaya – 185 
Maarif – 131, 144 
MBM – 138, 139 
Ming çevir Poliqrafiya Mü ssis si MMC - 146 
Nurlan – 10, 11, 13, 14, 53, 54, 61, 66, 75, 84, 88, 93, 96, 103, 110, 
119, 386 
Orxan – 182 
Papirus NP – 31, 32, 33, 35 
Renessans – 187 
Sabah – 257 
eyda – 55 
T hsil – 7, 97, 99, 108, 125, 143, 161 
Vektor – 26 
V t n – 112, 149, 150, 151, 172 
Zaman-Z Elm-istehsalat kiçik mü ssis si – 56, 59 
Z ka Print MMC – 168 
Z rdabi LTD – 30 
 
 
 
 
 
 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
502
Dövri m tbuat n  lifba göst ricisi 
Jurnallar 
AMEA-n n X b rl ri. Humanitar Elml r seriyas  – 307, 582
Az rbaycan – 420, 424, 447, , 476, 499, 712, 716, 725, 745, 746, 
747, 758, 759, 760
Az rbaycan dili v   d biyyat   t drisi – 282, 283, 288, 421, 519, 
580, 709
Az rbaycan m kt bi – 422, 431, 437, 470, 480, 481, 495, 501, 518, 
572, 573, 592, 597, 743
Beyn lxalq h yat - 234
D d  Qorqud: Elmi m qal l r toplusu – 254, 255, 261, 264, 267, 
380, 382, 391, 395, 400
Dil m s l l rin  dair tematik toplu – 217, 218, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 
244, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 
352, 354, 355, 356 
Dirç li -XXI  sr – 251, 368, 369, 370, 385, 407, 411 
Elm v  t hsil – 415 
Filologiya m s l l rin  dair tematik toplu – 236, 241, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 252, 253, 256, 258, 260, 263, 268, 269, 272, 
350, 353, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 376, 377, 384, 
386, 387, 394, 401, 402, 405, 409, 494
Folklor v  etnoqrafiya – 292 
Füyuzat – 524, 541, 559 
Q rb Universitetinin Elmi X b rl ri – 296 
42-ci paralel - 547 
Müasir dilçiliyin aktual probleml ri – 305 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
503
Ortoloji-linqvistik f nl rin t drisi probleml ri - 220
Ozan dünyas  – 525, 542
Pedaqoji t dqiqatlar: Elmi m qal l r m cmu si - 259
Pedaqoji Universitetin X b rl ri. Humanitar elml r seriyas  – 215, 
243, 266, 277, 285 
Pedaqoji Universitetin X b rl ri. Pedaqoji-psixoloji elml r seriyas  
– 233, 740 
Tarixi v  t tbiqi dilçilik – 216 
Tarixi-linqvistik f nl rin t drisi probleml ri - 219 
Terminologiya m s l l ri – 275, 301 
T hsil v  zaman - 310
Türkologiya – 273, 474, 505, 591, 744 
Ulduz – 425, 444, 446, 493, 555, 556, 579, 594, 727 
Yada dü dü - 527 
Yeni n rl r: kataloq-jurnal – 752, 753, 754, 764, 765, 766, 767, 
768, 769, 775
 
Q zetl r 
Avrasiya – 624 
Ayd n yol - 670
Azad Az rbaycan – 628, 715, 721 
Az rbaycan – 453, 482, 529, 595, 639 
Az rbaycan i qlar  – 637, 641, 643, 668, 677 
Az rbaycan mü llimi – 347, 669, 673, 676, 681, 684, 731
Bak  x b r – 652, 655, 656, 657, 658, 660, 667, 682, 690, 691, 693, 
699


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
504
525-ci q zet – 404, 460, 497, 521, 666, 686, 750, 762, 782, 783, 
786, 789 
Bizim dövr - 675
Bütöv Az rbaycan – 450, 461 
D r l y z – 577 
Dirç li  - 633 
Ekran Efir – 636, 638 
Ekspress – 689, 698
Elm – 364, 365, 366, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 381, 388, 389, 
390, 396, 397, 398, 403, 408, 417, 429, 430, 435, 436, 441, 442, 
443, 627, 717, 720, 722, 724, 726, 730, 735, 742
dal t – 558, 785 
d biyyat q zeti – 439, 606, 692
G nc mü llim – 410, 454, 479, 496, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 
662, 763 
Xalq c bh si – 540, 546, 557, 561
Xalq q zeti – 383, 392, 393, 412, 419, 423, 427, 428, 432, 434, 
445, 448, 451, 456, 457, 463, 471, 477, 484, 526, 528, 578, 607, 
679, 708, 710, 711, 723, 728, 729, 734, 741, 748 
Xalq n zar ti - 483
X z rd n dünyaya - 416
qtisadiyyat – 440, 787
Kaspi – 520, 522, 539, 560, 574, 610, 614, 620, 640, 659, 674, 683, 
685, 687, 688, 694, 697 
Kredo – 414, 462, 464, 465, 466, 468, 469, 472, 473, 475, 488, 
489, 490, 491, 492, 500, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 
517, 523, 535, 536, 537, 538, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 
598, 714, 755, 756, 757, 771, 772, 773, 776, 777
Qaraba a aparan yol – 695, 696, 736 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
505
M d niyy t - 653 
Mill tim - 503
Mü llim sözü – 530, 531, 532 
Mü llim sözü – 645, 646 
Naxç van – 625 
Ocaq - 647
Olaylar - 733
Palitra – 622, 678 
Panorama - 706
Paritet – 630, 718 
Respublika – 399, 413, 426, 433, 438, 455, 485, 498, 613, 650, 
651, 664, 719 
Respublikaç lar - 452
S rb st dü ünc  - 737 
S s – 629, 631, 634, 635, 642, 665 
Söhb tl r - 672
Spektr - 379
rq – 575, 576, 788
rqin s si – 707, 732
T hsil – 506, 599
T hsil probleml ri – 621, 649, 671 
T zadlar – 663 
Türküstan – 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 581, 
583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 593, 596, 608, 609, 611, 615, 
616, 617, 618, 619  
Unikal – 502, 504, 507, 508, 544, 545
Vedibasar – 406, 459, 467, 487, 533, 534, 543, 584, 612, 623, 739, 
774, 778, 779, 780, 781 
Yaz ç  “O uz eli” q zetinin ayr ca burax l  - 449


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
506
Yeni Az rbaycan – 418, 644, 648, 654, 661, 713, 749 
Zaman - 632
Z f r qalas  - 478
Z f r qalas  – 751 
Z ng zurun s si - 486
Ziyal  “Mü llim sözü” q zetinin  lav si – 458 
Ba qa dill rd  
Azerbaijan Azerbaijanis – 700, 701, 702
YOM, Türk dünyas  m d niyy t d rgisi - 703
 - 705
 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
507
 
 
l sg rov B ybala Aydabala o lu – 
yaz ç , publisist, 2006-c  ild n Az rbaycan 
Jurnalistl r, 2008-ci ild n Az rbaycan Ya-
z ç lar Birliyinin üzvüdür. 2008-ci ild  “Q -
z l Q l m” mükafat  laureat  ad n  alm d r. 
2011-ci ild n Respublika A saqqallar  u-
ras n n üzvüdür. 19 kitab n v  250-d n çox 
elmi-publisistik m qal nin mü llifidir. 
1993-cü ild n Ümumdünya Nobel Mükafatlar  Komit sinin 
Beyn lxalq M rk zin  üzv, 1996-c  ild n h qiqi üzv seçilmi  ilk 
az rbaycanl d r. 1996-c  ild  Beyn lxalq Nobel  nformasiya M r-
k zinin xüsusi medal na layiq görülmü dür. 2005-ci ild n Beyn l-
xalq Nobel  nformasiya M rk zinin Qafqaz v  Orta Asiya ölk l ri 
üzr  s lahiyy tli nümay nd sidir. 2013-cü ild n Beyn lxalq Nobel 
nformasiya M rk zinin vitse-prezidentidir. Elml r doktorudur. 


508
 
 
Professor  
Buludxan  ziz o lu X lilovun  
B BL OQRAF YASI 
 
 
 
 
 
 
 
Çapa imzalan b: 05.10.2017 
Format  60x84 1/16. H cmi 31,75 ç.v. 
Sifari    129 
Tiraj  300 nüsx . 
la növ ka z. 
 
 
«Adilo lu Çap Evi»nin m tb sind  
çap olunmu dur. 
 
Ünvan. Bak   h.,  .Salamzad  9c 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə