Microsoft Word bibloqrafiya-20. 09. 2017. doc


P r o f e s s o r B u l u d x a nYüklə 4,56 Kb.

səhifə2/106
tarix14.07.2018
ölçüsü4,56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
6
M clisinin s dri Heyd r  lirza o lu  liyevin hü-
quqlar n n qorunmas  üzr  Müdafi  Komit si 
yarad lark n B. .X lilov Müdafi  Komit sinin 
f al üzvl rind n biri olmu dur. 
 
 
1992  
Namiz dlik dissertasiyas  müdafi  etmi dir. 
 
 
 Bi kekd  konfransda i tirak etmi   v   m ruz  il  
ç x  etmi dir. 
 
 
1994 Ufa 
h rind  konfransda i tirak etmi  v  m ruz  
il  ç x  etmi dir. 
 
 
1994-1996 Müsabiq  yolu il  Müasir Az rbaycan dili 
kafedras nda mü llim v zif sin  seçilmi dir. 
 
 
1994-1998 Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetinin da-
xili n riyyat nda çap olunan “Dil m s l l rin  
dair tematik toplu” elmi m cmu sinin redaktoru 
olmu dur. 
 
 
1995 “Az rbaycan dilind   t khecal  feill rin  sas nda 
duran ilkin kökl rin fonosemantik inki af ” adl  
ilk kitab  n r olunmu dur. 
 
 
1996 “Az rbaycan dilind  ikihecal  feill rin fono-se-
mantik inki af ” adl   d rs v saiti n r olunmu -
dur. 
 
 
1996-2001 Müasir 
Az rbaycan dili kafedras nda dosent v -
zif sind  i l mi dir. 
 
 
1998 “Feill rin ilkin kökl ri” monoqrafiyas  n r olun-
mu dur. 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
7
 “Müasir 
Az rbaycan  d bi dili” adl  proqram  
n r olunmu dur. 
 
 
 “Az rbaycan dili elminin tarixi v  metodologi-
yas ” adl  proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Az rbaycan dilinin müasir probleml ri” adl  
proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin fonetikas ” adl  
proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin leksikologiyas ” adl  
proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin morfologiyas ” adl  
proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Az rbaycan dilinin tarixi” adl  proqram   n r 
olunmu dur. 
 
 
 “Türk 
dill rinin müqayis si” adl  proqram   n r 
olunmu dur. 
 
 
1998-2002 Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetinin da-
xili n riyyat nda çap olunan “Filologiya m s -
l l rin  dair tematik toplu” elmi m cmu l rinin 
redaktoru olmu dur. 
 
 
1999, 9 iyun 
“Az rbaycan dili” ixtisas  üzr  (10.02.02) Bak  
Dövl t Universiteti n zdind  filologiya elml ri 
doktoru alimlik d r c si almaq üçün dissertasiya-
lar n müdafi sini keçir n T hsil Nazirliyi v  


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
8
Elml r Akademiyas n n Birl dirilmi  (D.054.03.15) 
xtisasla d r lm   uras n n iclas nda “Az rbay-
can dilind  feill rin fono-semantik inki af ” möv-
zusunda doktorluq dissertasiyas  müdafi  ed r k, 
filologiya elml ri doktoru alimlik d r c sini 
alm d r. Onun doktorluq dissertasiyas nda  ld  
olunmu  elmi n tic l r yeniliyi il  diqq ti c lb 
etmi   v  türkoloji dilçiliyin nailiyy ti kimi qiy-
m tl ndirilmi dir. 
 
 
1999 N simi B l diyy sin  üzv seçilmi , Sosial M s -
l l r Daimi Komissiyas na s drlik etmi dir. 
 
 
 “Birinci 
Beyn lxalq Türkoloji Qurultay” adl  
monoqrafiyas  n r olunmu dur. 
 
 
2000-ci ilin 
dekabr ay ndan 
Yeni Az rbaycan Partiyas n n üzvüdür.  
 
 
2000 “Az ri” kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin morfologiyas ” adl  
kitab n I hiss si n r olunmu dur. 
 
 
2000-2016 Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetinin 
daxili n riyyat nda çap olunan «Pedaqoji 
Universitet X b rl ri, humanitar elml r seriyas » 
elmi jurnal n n m sul katibi olmu dur. 
 
 
2001  
Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetind  I 
Türkoloji Qurultay n 75 illiyi il  ba l  konfrans n 
t kilatç s  olmu dur. 
 
 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
9
 
“ lin alimi” nominasiyas n n qalibi olmu dur. 
 
 
 “Türkologiyan n intibah dövrü” adl   d rs v saiti 
n r olunmu dur. 
 
 
2001-ci ild n 
bu gün  q d r 
Müasir Az rbaycan dili kafedras nda professor 
v zif sind  çal r.  
 
 
2001-2011 Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetind  yeni 
yaranm  “D d  Qorqud” elmi-t dqiqat labo-
ratoriyas na r hb rlik etmi dir. 
 
 
2002-2011 Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetinin da-
xili n riyyat nda çap olunan “D d  Qorqud” el-
mi m cmu sinin redaktoru olmu dur.  
 
 
2003 “Vektor” 
Beyn lxalq Elm M rk zi Mükafat Ko-
missiyas n n q rar  il  “Az rbaycan n g nc alim-
l ri” Beyn lxalq layih sinin qalibi olmu dur. 
 
 
 “Az rbaycan dili: 6-7” adl  kitab  n r olunmu -
dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin morfologiyas ” adl  
kitab n II hiss si n r olunmu dur. 
 
 
2003-2004 AAK- n Filologiya ixtisas  üzr  Ekspert  uras n n 
üzvü olmu dur. 
 
 
2004 N simi B l diyy sin  üzv seçilmi , Sosial 
M s l l r Daimi Komissiyas na s drlik etmi dir. 
 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
10
 Azad 
Q l ml r C miyy ti t r find n Az rbaycan 
dili,  d biyyat  v  türkologiya elml rinin t dqiqi-
t bli i sah sind ki xidm tl rin  gör  “Q z l 
q l m” f xri mükafat  laureat  seçilmi dir. 
 
 
 “Az rbaycan dili: dün n, bu gün” d rs v saiti 
n r olunmu dur. 
 
 
2006  
Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetind  I 
Türkoloji Qurultay n 80 illiyi il  ba l  konfrans n 
t kilatç s  olmu dur.  
 
 
 “Vektor” 
Beyn lxalq Elm M rk zi Mükafat 
Komissiyas n n q rar  il  “XXI  srin ziyal s ” 
ad na layiq görülmü dür. 
 
 
 VII 
Uluslararas  Türk dili Qurultay n n i tirakç s  
olmu , m ruz  il   ç x  etmi , eyni zamanda 
qurultay n bölm l rind n birin  s drlik etmi dir. 
 
 
 “Türkologiyaya 
giri ” adl  kitab  n r olunubdur. 
 
 
2006,  
26 dekabr 
 
Az rbaycanda t hsil sisteminin inki af ndak  xid-
m tl rin  gör  Az rbaycan Respublikas  Prezi-
denti t r find n “T r qqi” medal  il   t ltif olun-
mu dur.  
 
 
2006-2007  
ADPU-da  “ lin mü llimi” müsabiq sinin qalibi 
olmu dur. 
 
 
2006-2011 Filologiya 
fakült sinin dekan  seçilmi dir.  
 
 
2006, 2007, 
2008 
Ankarada konfransda i tirak etmi  v  m ruz  il  
ç x  etmi dir. 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
11
2006-2013 Bak  Dövl t Universitetind ki filologiya elml ri 
doktoru v  filologiya üzr  f ls f  doktoru alimlik 
d r c si almaq üçün dissertasiyalar n müdafi sini 
keçir n D.02.181 Dissertasiya  uras n n üzvü 
olmu dur. 
 
 
2007 “Müasir 
Az rbaycan dili: fonetika, yaz ,  lifba, 
qrafika” adl  kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin morfologiyas ”, I 
hiss  (t krar n r) kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin morfologiyas ”, II 
hiss  (t krar n r) kitab  n r olunmu dur. 
 
 
2007-2008  
ADPU-da  “ lin mü llimi” müsabiq sinin qalibi 
olmu dur. 
 
 
2008 “Müasir 
Az rbaycan dilinin leksikologiyas ” 
d rsliyi n r olunmu dur. 
 
 
2009 “Vektor” 
Beyn lxalq Elm M rk zi Mükafat Ko-
missiyas n n q rar  il  “XXI  srin ziyal s ” ad na 
layiq görülmü dür. 
 
 
 
“XX – XXI  srin yarad c   v  ziyal  insanlar ” 
s ras nda yer alanlardan biri olmu dur. 
 
 
 Türk 
d biyyat na xidm tl ri il  ba l  olaraq Tür-
kiy  Cümhuriyy tinin KIBATEK Akademik 
ÜYES  diplomunu alm , KIBATEK Akademik 
Üyesi seçilmi dir.  
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə