Microsoft Word bibloqrafiya-20. 09. 2017. doc


P r o f e s s o r B u l u d x a nYüklə 4,56 Kb.

səhifə3/106
tarix14.07.2018
ölçüsü4,56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
12
 Az rbaycan Respublikas nda referendum üzr  
t viqat qrupunun (“T r qqi”) t yinat   sas nda 
v kil edilmi   xs olmu dur. 
 
 
 Mahmud 
Ka arinin “Divani lü t-it-türk”  s -
rind  etnoniml r” adl  monoqrafiyas   n r olun-
mu dur. 
 
 
2009-cu ild n 
bu gün  q d r 
Az rbaycan Yaz ç lar Birliyinin, Az rbaycan Jur-
nalistl r Birliyinin v  Yaz ç lar Birliyind ki “ rs” 
komissiyas n n üzvüdür. 
 
 
2010 
A qabadda konfransda i tirak etmi  v  m ruz  il  
ç x  etmi dir. 
 
 
 
“XX – XXI  srin yarad c   v  ziyal  insanlar ” 
s ras nda yer alanlardan biri olmu dur. 
 
 
 “Türkün 
hikm t x zin si: Xoca  hm d Y s vi” 
adl  monoqrafiyas  n r olunmu dur. 
 
 
 “224 
q dim türk sözü” adl  monoqrafiyas   n r 
olunmu dur. 
 
 
2011 “ lin alimi” müsabiq sinin qalibi olmu dur. 
 
 
 
2011-ci ilin Prezident t qaüdçüsü olmu dur (Ya-
z ç lar Birliyinin üzvü kimi) 
 
 
2011, 23 may 
Az rbaycan Kütl vi  nformasiya Vasit l ri  çi-
l rinin H mkarlar  ttifaq  t r find n “Xalq n nü-
fuzlu ziyal s ” mükafat  laureat  seçilmi dir. 
 
 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
13
2011, dekabr 
Az rbaycan Respublikas  Beyn lxalq Diaspor 
M rk zi t r find n  r van Xanl n n tarixi v  
m d niyy ti sah sind ki xidm tl rin  gör   f xri 
diplomla t ltif olunmu dur. 
 
 
2011-2017 Dilçilik 
ixtisas  üzr  Koordinasiya  uras n n 
üzvü olmu dur. 
 
 
 Yenid n Filologiya fakült sinin dekan v zif sin  
t yin olunmu dur.  
 
 
2012, 2-7 aprel  Bak   h rind  F al t lim v  Müasir T lim Tex-
nologiyalar  üzr  t limd  i tirak etmi , Az rbay-
can Respublikas   T hsil Nazirliyinin sertifikat n  
alm d r. 
 
 
 “M rh m t elçisi” beyn lxalq ictimai-siyasi, ana-
litik jurnal t r find n Az rbaycan milli  d biy-
yat n n inki af nda böyük xidm tl rin  gör  “Elm 
f daisi” diplomu il  t ltif edilmi dir. 
 
 
 “Filologiya 
fakült si” (Burax l  ADPU Filolo-
giya fakült sinin 90 illik yubileyin  h sr olunub) 
adl  bukletin t rtibçisi v  redaktoru olmu dur. 
 
 
2013, 21 fevral 
 
Yeni Az rbaycan Partiyas   S bail rayon t kila-
t n n veteran v siq si verilmi dir. 
 
 
 
“ lin alimi” müsabiq sinin qalibi olmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan  d bi dili” (t krar n r) adl  
proqram  n r olunmu dur. 
 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
14
 “Az rbaycan dili elminin tarixi v  metodologiya-
s ” (t krar n r) adl  proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Az rbaycan dilinin müasir probleml ri” (t krar 
n r) adl  proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin fonetikas ” (t krar 
n r) adl  proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin leksikologiyas ” 
(t krar n r) adl  proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin morfologiyas ” (t k-
rar n r) adl  proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Az rbaycan dilinin tarixi” (t krar n r) adl  
proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 “Türk 
dill rinin müqayis si” (t krar n r) adl  
proqram  n r olunmu dur. 
 
 
 Kütl vi informasiya vasit l ri t r find n 2013-cü 
ild  keçirilmi  sor unun n tic l rin   sas n v -
t nda l q mövqeyi v   m li u urlar na gör  Az r-
baycan Kütl vi  nformasiya Vasit l ri  çil rinin 
H mkarlar  ttifaq   t r find n “ lin alimi” müka-
fat  laureat  olmu dur. 
 
 
2013-2016 AAK- n Filologiya ixtisas  üzr  Ekspert  uras -
n n üzvü olmu dur. 
 
 
2013 “Türkologiya” 
jurnal n n sah  redaktorlar ndan 
(Az rbaycan dili, terminologiya üzr ) biridir. 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
15
 Sülhün 
t bli i sah sind ki xidm tl rin , insanla-
r n, xüsus n d   g nc n slin b
ri ruhda t rbiy  
olunmas nda v  yüks k m n viyyat nümun si 
göst rdiyin , “ sl  nsan” m kt binin t kilatç s  
v   “ deal Dünya” u runda göst rdiyi f aliyy t  
gör  “Qalib Sultan” diplomu il  t ltif olunmu dur. 
 
 
 “Dil-söz 
ç l ngi” adl  kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 “Az rbaycan dili antologiyas ” adl  kitab   n r 
olunmu dur. 
 
 
 “Dil, 
d biyyat, m d niyy t” adl  kitab   n r 
olunmu dur. 
 
 
 “Az rbaycan dili: milli varl m z, m n vi s rv -
timiz” adl  kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 “Türkologiyaya 
giri ” (II n r) adl  kitab   n r 
olunmu dur. 
 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dili: fonetika, yaz ,  lifba, 
qrafika” (II n r) adl  kitab  n r olunmu dur. 
 
 
2014 Dilçilik 
ixtisas  üzr  Koordinasiya  uras n n s d-
rinin müavini kimi f aliyy t göst rmi dir. 
 
 
2014,17 iyun 
Az rbaycan Yaz ç lar Birliyinin VII Qurultay n n 
nümay nd si olmu dur. 
 
 
 Doktorantlar n v   g nc t dqiqatç lar n XVIII 
Respublika elmi konfrans n n “Filologiya” böl-
m sinin i inin t kilind  v  keçirilm sind  s m -
r li f aliyy t göst r n bölm  r hb ri olmu dur. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə